Meclis Çalışmaları

01/02/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 01/02/2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER


I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
08.01.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-37047510-301.03-83) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. Maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan vatandaşlara nakdi yardım yapılması hk.
PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ-82324726-020-23) İZKA'nın açmış olduğu üç mali destek programı kapsamındaki Mesleki Eğitim Mali Destek Programına Bayraklı Belediyesi adına proje sunulmasına/ortak olunmasına ve projenin başarılı olunması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Dış İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Serap ALTIN'na yetki verilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :16

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-26169542-301.03-434) Belediye Meclisimizin 01.12.2010 tarih 10/194 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Tekniker Kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 4. dereceli programcı  kadrosunun ihdas edilmesi ve 1 adet 1.dereceli Mimar Kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1.dereceli Ekonomist kadrosunun  ihdas edilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :17

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-26169542-301.03-432) Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih 42 kararıyla onaylı 1 dereceli Kreş Müdürü kadrosuna karşılık olarak Kreş Müdürlüğünün kurulması hk.
EĞİTİM + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-456) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33289 ada, 6 parseldeki 3/77(9,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-460) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36008 ada, 24 parseldeki 389/1729(38,90m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-462) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 37631 ada, 25 parseldeki 8/31(32,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-126) İmar ve İskan Bakanlığı'nca 05.01.1982 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Bornova Uygulama İmar Planı Özel İşaretler paftasında yer alan, bina yükseklikleri ile yan ve arka bahçe mesafelerine ilişkin tablonun, Bayraklı İlçe sınırları içinde kalan kısmının, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2015 tarih ve 05.314 sayılı kararı doğrultusunda iptal edilmesine ilişkin plan değişikliği önerisi hk.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-127) Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 09.04.1997 tarih, 160 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 13.05.1997 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Büyük Yamanlar İmar Planına ait, Plan Notlarında belirtilen; ''İmar adalarında gabari Hmax: 24.80 m. yapı nizamı serbesttir.'' ifadesinin,  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2015 tarih, 05.314 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda ''İmar adalarında Yençok 8 Kat, yapı nizamı serbesttir.''  şeklinde yeniden düzenlenmesi hk
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-128) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 985 sayılı kararı ile onanan Onur Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve İzmir 1. İdare Mahkemesinin 03.04.2015 tarih, E:2014/2014 sayılı kararı doğrultusunda, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 26M-IVb paftada, Onur Mahallesi?nin İzmir Çevre Yoluna bağlantısını sağlayan yolun genişliğinin 20 metre olacak şekilde yol güzergahı ve yakın çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi hk.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-142) 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı'na ait plan notlarında, "Turizm+Ticaret" tanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.12.2015 tarih ve 05.1349 sayılı kararı doğrultusunda; 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane-Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı'na ait plan notlarında "Turizm+Ticaret" tanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği önerisi hk
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ-51019025-301.03-636) Recai ŞEYHOĞLU'nun annesi Rasime ŞEYHOĞLU'nun isminin bir kütüphaneye verilmesi şartı ile kitap bağışında bulunma talebinin, bir kültür merkezimizin iç bölümünde olması kaydıyla kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :18

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-310.01.04-2) Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nün 16.12.2015 tarih ve 92420694/215/788 sayılı yazısı ile Bayraklı ilçesi, 75. Yıl Mahallesinde Cami Yeri  tahsisine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :19

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-756.02-7663) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC  pafta, 33128 ada, 1 parsel, 190 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu, İmar Komisyonu (oy çokluğu) raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :20

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-756.02-7997) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 37633 ada, 37 parseldeki 1/23(8,00m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :21

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-756.02-8013) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-Ic pafta, 36969 ada, 22 parseldeki 1637/28637(16,37m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :22

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-756.02-8016) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25m-Ib pafta, 36022 ada, 29 parseldeki 1.502/17.355(30,04m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :23

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Adem SEÇİLMİŞ, Aynur ÇETİN?in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)
VIII. 2.BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

Toplantı Tarihi: 05/02/2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                           

 

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı