Meclis Çalışmaları

02/05/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN MAYIS AYI TOPLANTISININ 02.05.2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
06.04.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-268) Mansuroğlu Mahallesi 273/8 sokak 75.Yıl park alanı içinde bulunan tesisin Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine tahsisine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 7. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3219) 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2015 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2264) Belediye Meclisimizin 06.07.2012 tarih ve 10/114 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve bütçesinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne devredilmesi hk.
HUKUK + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2306) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5 dereceli Tahsildar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :60

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2610) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIA  25N-IIID pafta, 2404 ada, 23 parseldeki 10.119/250.138(101.19m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.
HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2343) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Ege Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90. maddesi gereğince satış komisyonunda görev almak üzere yapılan işaretle oylama sonucunda; Meclis üyesi Sn. Gönül VURAL Asil üyeliğe, Sn. Nail KURTULUŞ Yedek üyeliğe seçilmeleri
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :61

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-517) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2013 tarih, 05.1504 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararlarına ilişkin plan notu İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 03.12.2015 tarih, 2015/1624 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, yeniden düzenlenen 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notu önerisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2016 gün ve 05.250 sayılı kararı ile onanmış olan Söz konusu Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane -Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararına ilişkin plan değişikliği önerisi hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

7- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-268) Mansuroğlu Mahallesi 273/8 sokak 75.Yıl park alanı içinde bulunan tesisin Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine tahsisi hk.
GENCLİK VE SPOR + HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-414) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi Karikatür Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :62

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-598) Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 2 adet "Ford 350 M tek Kabin Transit 155 PS Kamyonet" araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2016 yılı bütçesinden satın alınarak karşılanmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :63

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Gönül VURAL, Ali ŞENAY?ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
Toplantı Tarihi: 06/05/2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                          

Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı