Meclis Çalışmaları

01/06/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 01.06.2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
06.05.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-951) Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin  daha etkin ve verimli yürütülmesi için  Çekici arkasında yaptırılmak  üzere 1 Adet Hardox Damper Dorse (en az 22 m3) araç ekipmanı ile 1 adet Motorsiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine istinaden 2016 yılı bütçesinden satın alınması hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-832) 25 Haziran - 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan "Uluslararası Yaz Sanat ve Müzik-Folklör Festivali'ne" katılım hk.
EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-618) Bayraklı ilçesi, Cengizhan Mahallesi, 33021 ada, 10 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Cami", 33021 ada, 13 nolu parsel ise Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu "Konut Alanı" olarak belirlen alanda; Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nün 06.04.2016 tarihli yazısı ile 33021 ada, 13 no.lu parselde faaliyet gösteren ve Başaran Camii'nin eki olan Kuran Kursu alanının 33021 ada, 10 parselde bulunan Cami alanına dahil edilmesine yönelik plan değişikliği talebi hk.
İMAR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2012) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC pafta, 33236 ada, 3 parselin gecekondu hak sahibine satışının yapılması hk.
HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2949) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi 26M-IVC pafta, 36089 ada, 5 parselin gecekondu hak sahibine satışının yapılması hk.
HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3213) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25M-IId Pafta, 36871 ada, 19 no?lu  parseldeki 544/22.003 (5.44m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2478) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :67

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2610) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIA 25N-IIID pafta, 2404 ada, 23 parseldeki 10.119/250.138(101.19m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :68

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-517) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2013 tarih, 05.1504 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararlarına ilişkin plan notu İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 03.12.2015 tarih, 2015/1624 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, yeniden düzenlenen 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notu önerisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2016 gün ve 05.250 sayılı kararı ile onanmış olan Söz konusu Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane -Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararına ilişkin plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :69


VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN, Emre MARAZ, Gamze Gül ÇAMUR, Adem SEÇİLMİŞ, Tahsin ÜNAL?ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)
VIII. 2.BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

Toplantı Tarihi: 07/06/2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
                                                                                                           

 

Necati YILDIZ
Meclis I. Başkan V.