Meclis Çalışmaları

01/09/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISININ 01.09.2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
05.08.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4685) Belediye Meclisimizin 09.10.2013 tarih ve 10/137 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 7 dereceli Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :91

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-969) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26N-IIIc paftada yer alan, 40062 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 4 Kat (BL-4), TAKS: 0.30, KAKS: 1.20 yapılanma koşullu konut adasına isabet eden, söz konusu adanın, yapılanma koşulu ve inşaat alanı değiştirilmeden, Blok 4 kat olan nizamının, Ayrık Nizam 8 Kat (A-8) olarak belirlenmesine yönelik taşınmaz malikince hazırlatılan plan değişikliği önerisi hk.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BİLA) Bayraklı Sevgi Yolu başında bulunan meydana "15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı" isminin verilmesine ilişkin Eğitim, Kültür, Hukuk komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :92

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1028) Bayraklı ilçesi, 300 pafta, 1979 ada, 6 parsel Fuat Edip Baksı Mahallesi 1642 Sokak No 30 adresinde  bulunan taşınmazın belediye adına müze olarak tahsis edilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Kültür, Sosyal İşler komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :93

3- (KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ-29) Kreş Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma ve Usul Esasları ile Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliğinin kabulüne ilşkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler komisyonları (oy birliği) ortak raporu .
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :94

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-797) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak olan Aile Danışma ve Eğitim Merkezine ait Yönetmeliğin kabulüne ilşkin Hukuk, Eğitim, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :95

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4617) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 33065 ada, 26 no?lu  parseldeki 6596/37251(65,96m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk komisyonları (oy birliğ) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :96

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-890) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 05.419 sayılı kararı ile onaylanan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-IIc ve 25O-Id  paftada yer alan, 4159 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın, "İlkokul Alanı" olan fonksiyonun, "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda, taşınmaz maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Eğitim komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :97

7- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-949) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Esnaf -Sanatkarlar ve Pazaryeri komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :98

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN, Ayşegül BAHADIR?ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.
VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 06/09/2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu