Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 02/05/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 Yılı Mayıs ayı I. Birleşimi 02.05.2016 Pazartesi günü saat 18:00?de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

02/05/2016
Pazartesi
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
06.04.2016  tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN  GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ


1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3219) 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2015 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hk.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2264) Belediye Meclisimizin 06.07.2012 tarih ve 10/114 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve bütçesinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne devredilmesi hk.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2306) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5 dereceli Tahsildar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmes hk.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2610) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIA  25N-IIID pafta, 2404 ada, 23 parseldeki 10.119/250.138(101.19m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2343) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Ege Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90. maddesi gereğince satış komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üye belirlenmesi hk.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-517) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2013 tarih, 05.1504 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararlarına ilişkin plan notu İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 03.12.2015 tarih, 2015/1624 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, yeniden düzenlenen 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notu önerisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2016 gün ve 05.250 sayılı kararı ile onanmış olan söz konusu Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane -Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararına ilişkin plan değişikliği önerisi hk.


V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-414) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi Karikatür Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-598) Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 2 adet "Ford 350 M tek Kabin Transit 155 PS Kamyonet" araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2016 yılı bütçesinden satın alınarak karşılanmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.


VI. DİLEK VE TEMENNİLER
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 28.04.2016