Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/08/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 Yılı Ağustos ayı I. Birleşimi 01.08.2016 Pazartesi günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C.
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

01/08/2016
Pazartesi
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
14.07.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN  GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1028) Bayraklı ilçesi, 300 pafta, 1979 ada, 6 parsel Fuat Edip Baksı Mahallesi 1642 Sokak No 30 adresinde  bulunan taşınmazın belediye adına müze olarak tahsis edilmesi hk.

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-785) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Almanya-Bremen  ''Beratungs und Gewitterziegen'' Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nden gelen davet üzerine 22-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında "Sosyal Proje ve Uzman Değişim Programı'' kapsamında Almanya'nın Bremen şehrine yapılması planlanan ziyaretin 18.07.2016 tarih 29774 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Aralık 2016 tarihine ertelenmesi hk.

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-797) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak olan Aile Danışma ve Eğitim Merkezine ait Yönetmelik hk.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4388) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi 25M-IC Pafta, 36871 ada, 19 parselin diğer hissedarlara satışı 01.04.2016 gün ve 55 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş, ancak söz konusu satış talebi 18.05.2016 gün ve 3213 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile tekrar gündeme dahil edilmiş olduğundan sehven yapılan bu talebe istinaden alınmış olan 01.07.2016 gün ve 76 sayılı mükerrer kararın iptal edilmesi hk.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-654) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği; Belediyemiz ilçe sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedellerinin cami, cem evi, kilise gibi ibadethanelere tahakkuk ettirilmemesi ve şimdiye kadar tahakkuk eden bedellerin iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3892) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 2643 ada, 23 no?lu  parseldeki 1.065/12.529(10,65m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3579) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 37631 ada, 24 no?lu  parseldeki 25/117(25,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-746) Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIb pafta, 2261 ada, 33 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli  imar planında Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olan, söz konusu 2261 ada, 33 no.lu parsel üzerinde hali hazırda yer alan trafonun taşınmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nce hazırlanan plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği)ortak raporu.

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-949) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesi hk.

Önerge 01.07.2016 tarihinde yapılan Meclis I. Birleşiminde İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler,  Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına havale edildi.


VII. DİLEK VE TEMENNİLER
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 28.07.2016