Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/09/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 Yılı Eylül ayı I. Birleşimi 01.09.2016 Perşembe günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C.
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

01/09/2016
Perşembe
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI 
II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI
05.08.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN  GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4685) Belediye Meclisimizin 09.10.2013 tarih ve 10/137 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 7 dereceli Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hk.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-969) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26N-IIIc paftada yer alan, 40062 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 4 Kat (BL-4), TAKS: 0.30, KAKS: 1.20 yapılanma koşullu konut adasına isabet eden, söz konusu adanın, yapılanma koşulu ve inşaat alanı değiştirilmeden, Blok 4 kat olan nizamının, Ayrık Nizam 8 Kat (A-8) olarak belirlenmesine yönelik taşınmaz malikince hazırlatılan plan değişikliği önerisi hk.


V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ


1- (BİLA) Bayraklı Sevgi Yolu başında bulunan meydana "15 Temmuz Şehit ve Demokrasi Meydanı" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1028) Bayraklı ilçesi, 300 pafta, 1979 ada, 6 parsel Fuat Edip Baksı Mahallesi 1642 Sokak No 30 adresinde bulunan taşınmazın belediye adına müze olarak tahsis edilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

3- (KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ-29) Kreş Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma ve Usul Esasları ile Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu .

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-797) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak olan Aile Danışma ve Eğitim Merkezine ait Yönetmeliğin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4617) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 33065 ada, 26 no?lu parseldeki 6596/37251(65,96m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-890) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 05.419 sayılı kararı ile onaylanan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-IIc ve 25O-Id  paftada yer alan, 4159 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın, "İlkokul Alanı" olan fonksiyonun, "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda, taşınmaz maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

7- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-949) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Esnaf -Sanatkârlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.


VI. DİLEK VE TEMENNİLER
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 26.08.2016