Meclis Çalışmaları

01/04/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 01/04/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 


HAZIR BULUNANLAR    :Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ

Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ-  Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ - Nail KURTULUŞ- Necati YILDIZ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU - Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ-Ali KÖKOĞUZ- Ali ŞENAY- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- Tahsin ÜNAL- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ-Tarkan DÜZMAN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gamze Gül ÇAMUR

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE BİLGİLENDİRME
BAŞKAN-  Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Mecliste çoğunluğumuz vardır. Açıyorum. Birinci maddeye geçiyoruz.  Denetim komisyonu raporu ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi gerekiyor. O raporu sunuyorum.  Rapor ve diğer muhalefet şerhi raporu. Evet buyurun okuyalım.

Bayraklı Belediyesi 2015 Mali Yılı Denetim Komisyonu raporu

İşlemler    : Bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi.      

Dönemi       : 01/Ocak/2015 - 31/Aralık/2015


  Denetim KomisyonuBaşkan      :  Fahrettin ORANDI
Bşk.Vekili :  Gamzegül ÇAMUR
Üyeler       :   Nail KURTULUŞ, Aynur ÇETİN, İsmail YAĞCI


                                                                       SAYIN MECLİS BAŞKANLIĞINA


5747 sayılı Kanunla kurulan ve 30/Mart/2009 tarihinde tüzel bir kişilik kazanan Bayraklı Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 25 nci maddesi gereği, belediye meclisimizin 08/01/2016 gün ve 10 sayılı kararıyla oluşturulan Denetim Komisyonumuz tarafından yapılan 01/Ocak/2015 - 31/Aralık/2015 dönemine ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonucunda iş bu rapor düzenlenmiştir.

n BÜTÇE  :
n GELİR OLUŞTURAN İŞLEMLER :
n Tahakkuk- Tahsilat İşleri  :

Belediyenin vergi, resim, harç, para cezaları, su ücretleri ve tarifeye bağlı diğer gelirler, bağışlar, para cezaları, varsa işletmenin gelir ve giderleri, kira ve gayrimenkul satışları ve diğer çeşitli gelirlerin tahsilat oranları, zamanaşımına uğratılan tahakkukların bulunup bulunmadığı, tahsil edilen paraların belediye hesaplarına intikal ettirilip ettirilmediği, tahsilat denetiminin yapılıp yapılmadığı, bankalarda açılan hesapların neler olduğu, vergi, harç ve ücret tarifelerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar yer alır.

 

Gelirin Türü

Bütçe İle Tahmin Edilen

2015 Yılı Net Tahsilatı

 
 

VERGİ GELİRLERİ

50.760.800,00

44.083.504,47

 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

16.875.100,00

16.919.324,22

 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

9.774.000,00

3.068.732,47

 

DİĞER GELİRLER

61.995.600,00

61.762.520,13

 

SERMAYE GELİRLERİ

12.672.200,00

13.618.866,06

 

RED VE İADELER (-)

-77.700,00

-

 

 

TOPLAM    

 

 

152.000.000,00

 

139.452.947,35

 

2015 yılı gelir bütçesinde yapılan incelemeler sonucunda; tahmin edilen bütçe 152.000.000,00.-TL?sı olup, tahmin edilen bütçenin % 92 oranında tahsilat gerçekleştirilmiş olup buna karşılık olarak 139.452.947,35.-TL?sı tahsilat yapıldığı görülmüştür.

BORÇLANMALAR

Belediyemizin 2015 yılında hizmet binası ikmal inşaatı için, İller Bankasından 2.973.815,41.-TL?sı  borçlanma yapıldığı  tespit edilmiştir.


GİDER OLUŞTURAN İŞLEMLER:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan İhaleler:
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlığını taşıyan 5. maddesinde; idarelerin, bu kanuna göre yapılacak ihalelerinde; ?saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerin kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği? belirtilmiştir.
Bu madde de göz önüne alınarak; belediyemizin mal ve hizmet alımları ile yapım, bakım ve onarım işlerinin adı geçen kanun hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.


HARCAMALAR
Harcamanın çeşidine göre, yapılan tüm harcamalarda Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin tamam olduğu tespit edilmiştir.

Giderin Türü

2015 Yılı Net Bütçe Ödeneği

2015 Yılı

Bütçe Gideri

 

 

 

Personel Giderleri

33.872.268,66

30.364.838,77

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

5.056.894,16

4.133.815,80

 

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

79.806.028,98

73.138.296,77

 

Faiz Giderleri

2.697.841,52

2.697.841,52

 

Cari Transferler

2.535.881,78

2.246.434,73

 

Sermaye Giderleri

38.495.084,90

23.077.269,03

 

 

 

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

 

Borç Verme

3.500.000,00

3.500.000,00

 

Yedek Ödenek

0,00

0,00

 

TOPLAM

 

165.964.000,00

 

139.158.496,62

 

2015 yılı gider bütçesinde yapılan incelemeler sonucunda; tahmin edilen gider bütçesi 165.964.000,00.-TL?sı olup,2015 yılı içerisinde yapılan toplam harcamalar 139.158.496,62.-TL?sı olup  bu verilere istinaden tahmini gider bütçesinin, gerçekleşme oranı  % 84 olarak gerçekleştirilmiş olduğu, yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir.

n  Sonuç :
Komisyon olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda; 01/Ocak/2015 - 31/Aralık/2015 dönemine ilişkin gelir ve gelir ve gider ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlere uygun olarak yapıldığı sonucuna varılmıştır.
Yapılan yatırım harcamaları komisyonumuzca yerinde tetkik edilerek, hesap kayıtlarına uygunluğu görülmüştür.
Tüm kurum çalışanlarına emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında da aynı hassasiyet ve özveriyi göstermelerini temenni ederiz.
Bilgilerinize arz olunur.


BAYRAKLI BELEDİYESİ 01.01.2015 ? 3.12.2015 DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ İLE HESAP İŞLEMLERİNE AİT DENETİM KOMİSYONU MUHALEFET ŞERHİ GEREKÇELERİ

KOMİSYONUN KURULUŞU
            5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediye meclisimizce 08.01.2016 tarihinde meclis kararı ile yapılan gizli oylama sonucunda beş kişilik Denetim Komisyonu kurulmasına karar verilmiş olup, siyasi parti gruplarının meclis üye sayısı dikkate alınarak 3 üüe Cumhuriyet Halk Partisi ve 2 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden olmak üzere Fahrettin ORANDI, Gamzegül ÇAMUR, Nail KURTULUŞ, İsmail YAĞCI ve Aynur ÇETİN seçilmiştir.
İnceleme konusu: Gelirler ve Giderler.

Dönem içinde 4734 sayılı yasa gereğince yapılan Açık usul ve Pazarlık usulü ihale dosyaları ve Doğrudan Temin yolu ile alım dosyaları.
11/01/2016 tarihinde yukarıda isimleri belirtilen komisyon üyeleri toplanarak aramızda komisyon başkanı, başkan yardımcısı ve üyeleri seçilmiştir. 12/01/2016 tarihli toplantı ile denetim komisyonu çalışmalarına başladık. Komisyon olarak 01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasındaki belediyemiz gelir ve giderlerine ait muhasebe işlem fişleri, ödeme emri evrakları yevmiye sırasına göre incelenmiştir. Ancak incelememizde işlem dosyası ile ilintili olduğunu düşündüğümüz  bir kısım belge ve bilgiler ilgili birim olan Mali Hizmetler Müdürlüğünden ayrıca istenerek incelenmiştir. Aşağıda açıkladığımız bilgi ve belgeler dışındaki tüm diğer istemlerimiz kabul görmüştür.
            23.03.2016 tarihli komisyon toplantısında 2015 Mali Hesap yılındaki belediyemizin doğrudan temin yoluyla  mal ve hizmet alımlarının toplam tutarı ve bu tutara ilişkin KDV toplam tutarı ile ilgili olarak tarafımıza belge ve yazılı bilgi verilmesi yine 2015 bütçe hesabına dahil olan gelir gider ve borçlanma verilerini gösterir ana tarafımıza verilmesi Mali Hizmetler müdürlüğünden sözlü olarak istenmiştir. Bizzat Mali hizmetler müdürü ile yaptığımız görüşmede bu konuya ilişkin bir iki günlük çalışma yapacaklarını talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin komisyonumuza verileceği bildirilmiştir.
            28.03.2016 tarihli komisyon toplantımızda tekrar Mali hizmetler müdürlüğüne örneğin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 1730 yevmiye nolu mal alımı?
Aynur ÇETİN- Sayın başkan, sayın başkan karıştırılmış galiba evrak sayfaları. Çünkü atlandı sayfalar.

BAŞKAN- Düzeltildiyse kaldığımız yerden devam edelim.

Mali hizmetler müdürlüğüne gidilmiş bu bilgi ve belgeler talep edilmiş, mali hizmetler müdür vekili ile yaptığımız görüşmede, Mali hizmetler müdürünün 1 haftalık izne ayrıldığı ifade edilerek talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin 29.03.2016 tarihinde tarafımıza verileceği ifade edilmiştir. Bu arada 28.03.2016 tarihli toplantımızda yevmiye defterlerinin incelenmesi tamamlanmış olduğundan, komisyon raporunun yazılması ve imzalanması için 31.03.2016 günü saat 13.00 de toplanma kararı alınmıştır.
            29.03.2016 tarihinde Mali hizmetler müdürlüğüne komisyon üyesi İsmail YAĞCI ve Aynur ÇETİN olarak talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin verilmesi için müracaatımızda bu kez Mali hizmetler müdür vekili tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmesinin Mali hizmet müdürünün yetkisinde olduğu ve kendisinin izinli olması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin verilemeyeceğini tekrar ifade ettiğinde komisyon üyeleri olarak bu talebimizi yazılı olarak Mali hizmetler müdür vekiline sunduk. Ancak yazılı talebimizi alamayacağını, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü evrak kayıt birimine kayıt yoluyla vermemiz gerektiğini ifade ettiğinde Mali Hizmetler müdürü, İsmail YAĞCI ve Aynur ÇETİN tarafından birden fazla kez telefonla aranmış ancak aramalarımıza bir cevap verilmemiştir. Bu nedenle yazılı talep

dilekçemiz İsmail YAĞCI ve Aynur ÇETİN imzaları ile Bayraklı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü evrak kayıt birimine 29.03.2016 tarih ve 85391802- 20952 sayıyla teslim edilmiştir. (Evrak kayıt numarasını havi talep dilekçemiz Ek:1 olarak sunuludur)
İncelemelerimiz neticesinde azınlık raporumuz ve muhalefet şerh gerekçelerimiz: Yukarıda incelemelere tabi olan kayıt ve belgeler üzerinde yaptığımız incelemeler sırasında
  1- Belediyemiz birimlerinin doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarına ilişkin dosyaların incelenmesinde, bir kısım mal hizmet ve yapım işi alımlarının piyasa rayiçlerinin çok üzerinde olduğu, bu konuda yapılan yaklaşık maliyet tespitlerinin güncel piyasa ortalamalarını yansıtmadığı, piyasa birim fiyatlarına bakıldığında fahiş oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Örneğin Destek Hizmetler müdürlüğünün 1467 yevmiye nolu malzeme alımı?
BAŞKAN- Ne oldu yine mi karıştı? Az önce düzelttiniz ya.
Aynur ÇETİN- Benimde dikkatimden kaçmış. Ben şimdi şuradaki sıraya göre düzelteyim sonra tekrar devam edelim.
            Destek Hizmetler Müdürlüğünün 26.06.2015 tarihli Mefruşat - Mobilya alımı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 4400 yevmiye nolu tanıtım ürünleri alımı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 4396 yevmiye nolu tanıtım ve reklam ürünleri alımı.
İncelemelerimiz sırasında yukarıda belirttiğimiz örneklerden çok sayıda mevcut olup, sadece birkaçı örnekleme yoluna gidilmiştir.
2-     Belediyemiz birimlerinin doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarına ilişkin dosyaların incelenmesinde, yaklaşık maliyet tespiti için yapılan piyasa araştırmalarında bir kısım firmalardan alınan fiyat bildirimleri ile aynı alıma ilişkin teklif veren firmalar incelendiğinde aynı nitelikteki mal ve hizmet alımlarının aynı 3-4 firma arasında yapıldığı dikkat çekmiştir.
3-     Belediyemiz birimlerinde doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarına ilişkin dosyaların incelenmesinde, yaklaşık maliyet tespiti için yapılan piyasa araştırmalarında bir kısım firmalardan alınan fiyat bildirimleri ile aynı alıma ilişkin teklif veren firmalar incelendiğinde, farklı firma adlarıyla teklif veya fiyat veren firmaların aynı adreste faaliyet gösterdikleri ve hatta bir kısmının firma kaşelerindeki telefon numaralarının dahi müşterek olduğu tespit edilmiş, hatta teyit için telefonla bu müşterek numaraları aradığımızda adreste faaliyet gösterdiği kaşelerden tespit edilen bu firmaların aynı kişiye ait olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Örneğin Destek hizmetler müdürlüğünün 6296 yevmiye nolu mal alımı.
4-     Belediyemiz birimlerinde doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarına ilişkin dosyaların incelenmesinde, yaklaşık maliyet tespiti için yapılan piyasa araştırmalarında bir kısım firmalardan alınan fiyat bildirimleri ile aynı alıma ilişkin teklif veren firmalar incelendiğinde, fiyat ve teklif veren bir kısım firmanın kaşesinde görülen adreslerinde haricen yaptığımız araştırmada, adreste bulunmadığı telefonla arandığında telefonlarının kesik olduğu ve iletişim imkanının bulunmadığı. Örneğin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 1730 yevmiye nolu mal alımı.5-     Belediyemiz birimlerinde doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarına ilişkin dosyaların incelenmesinde, özellikle Özel kalem müdürlüğü, Kültür ve sosyal işler müdürlüğü başta olmak üzere, diğer bir kısım birimlerin Temsil ve ağırlama, organizasyon ve mal ve hizmet alımlarını piyasa araştırması yapmaksızın ve yaklaşık maliyet tespitine gidilmeksizin sadece BAY-BEL A.Ş?den teklif alarak alıma gittiği, BAY-BEL A.Ş?nin fatura ettiği fiyatların da piyasa ortalama fiyatlarına göre aşırı yüksek olduğu, bazı alımlarda neredeyse iki katı fazla olduğu tespit edilmiştir.
6-     Belediyemiz ihtiyaçlarının daha fonksiyonel, etkin ve daha ekonomik olarak giderilmesi gerekli olup, belediye birim müdürlüklerinin hizmetinde kullanılan araçların  her bir birim müdürlüğünce yılın değişik zamanlarında ayrı ayrı olmak üzere, rutin bakım ve onarımı için doğrudan temin yoluyla  alıma gittiği, aynı şekilde aynı araçların ayrıca yedek parça ihtiyaçları için yine ayrı zamanlarda ve sıklıkla doğrudan teminle mal alımı yoluna gittiği yaptığımız incelemelerde tespit edilmiştir. Bu yöntem belediyemizi mali yönden ağır zarara uğratmaktadır. Oysa farklı birim müdürlüklerine tahsisli araçların bakım, onarım, yedek parça ve sair ihtiyaçları için Destek hizmetleri müdürlüğü çatısı altında tek elden ve münferit değil de 4734 sayılı yasada belirtilen Açık ihale usulü veya Pazarlık Usulü ihale yöntemleriyle toplu alım yoluna gidilmesi halinde daha uygun, verimli ve çok daha az maliyetle işin görülmesi sağlanabilir. Belediyemizin bu işler için harcadığı masrafın yarısı belediyemiz kasasında kalır ve ayrıca iş gücü emek ve zamandan da tasarruf sağlanırdı. Neticede belediye tüzel kişiliğinin her bir biriminin belediye tüzel kişiliğinden bağımsız bir kuruluş gibi hareket ediyor görüntüsü veren bu durum, kamu yararı ve kamu mantığına da aykırı olup, kaynakların en ekonomik şekilde kullanılması   gerekmektedir.
7-     Yine tüm birim müdürlüklerinin demirbaş, kırtasiye ve sarf malzeme ve sair ihtiyaçlarının da yukarıda 6. maddede belirttiğimiz usul dairesinde alımı yoluna gidilmesi, belediyemiz olanaklarının daha etkin, verimli, fonksiyonel ve daha ekonomik olarak kullanılmasına hizmet edeceği düşünülmüştür.
8-     Yapılan gider harcamaları incelemelerimizde akaryakıt, elektrik, su, telefon, internet tüketim faturalarının çok yüksek miktarlarda olduğu gözlemlenmiş olup, bu tüketimlerin etkinliğini önlenmeyecek şekilde ancak daha tasarruflu kullanılmasına özendirilerek teşvik edilmesinin ve tüketimin düşürülerek bu harcama kalemlerinin  en aza indirilmesinin daha yararlı olacağı düşünülmüştür.
9-     Doğrudan temin mal ve hizmet alımlarında en fazla üç firmadan teklif alınmış ve  pek çok alımda Bayraklı ilçesi ile ilgisi olmayan esnaf ve tacirden mal ve hizmet alımına gidildiği gözlenmiştir. Rekabeti arttırıcı ortamın oluşturulabilmesi için 3 den fazla fiyat teklifi alınması yoluna gidilmesi ve mal ve hizmet alımlarının Bayraklı ilçe sınırları içerisinde hizmet veren mükellef, esnaf ve tacirlerden alınmasının öncelikle tercih edilmesinin daha uygun ve yararlı olacağı düşünülmüştür.
10- Cadde sokak, park, pazaryerleri ve bir kısım tesis ve binalardaki yapım ve onarım işlerinin parçalara bölünerek doğrudan temin yoluna gidildiği görülmüştür. Acil olmayanyapım ve onarım işlerinin bir bütün halinde, 4734 sayılı yasaya göre rekabeti arttırıcı ortam yaratılarak Açık ihale usulü yoluna gidilmesinin, belediyemiz imkanlarının daha etkin, verimli fonksiyonel ve daha ekonomik olarak kullanılmasına hizmet edeceği aşikardır. Oysa belediyemiz sebebi anlaşılmayacak şekilde işi bütün olarak daha ucuz, daha makul bedellere ihale etmek varken 49.000 ? 50.000 tl civarı limitlerle üçe dörde bölerek doğrudan temin ile alıma gitmiştir. Bu durum kamu yararı ve mantığına da aykırı olup, kaynakların en ekonomik şekilde kullanılması kuralıyla çatışmaktadır.
11- Doğrudan temin yolu ile alıma gidilen mal ve hizmet alımı ile yapım ve onarım işlerinde, iş teslimi sonrası Mal ve Muayene komisyonlarınca yeterli inceleme yapılmadığı, bir kısım Mal Muayene komisyonlarının işin gerektirdiği teknik yeterlilik ve donanıma sahip olmayan kişilerden oluşturduğu, özellikle yapım ve onarım işi alımlarında, eksik yapılan imalatların bulunduğu ve buna rağmen Mal Muayene ve Kabul komisyonlarınca düzenlenen teslim tutanaklarına istinaden hak edişlerin yapılarak, yüklenicilere hak edişlerinin bu eksikliklere rağmen ödendiği komisyonumuzca bizzat yerinde yapılan incelemelerimiz sonucunda tespit edilmiş olup komisyonumuzca yapılan şifahi uyarı sonucunda bu eksiklikler giderilmiş ve yeniden yaptığımız incelemede eksikliklerin uyarımız üzerine giderildiği görülmüştür.

12- 2015 yılı gelir kalemleri incelemelerimizde, bazı vergi gelirleri ile gelir kalemlerinin bir kısmında, tahsilatın tahakkuk oranına göre düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

13- İşbu gerekçeli muhalefet şerhi raporumuzun yukarıda giriş kısmında izah ettiğimiz; 2015 yılı bütçesi içindeki doğrudan temin yolu ile yapılan tüm alımların toplam tutarının ve gelir gider cetvel tablosunun tarafımıza tüm sözlü ve yazılı taleplerimize rağmen verilmemesi sebebiyle, bu hususta bir kıyaslama, değerlendirme ve tespit yapamadığımızı belirtir, Denetim komisyonunun 2015 yılı Denetim Raporu görüş, tespit ve değerlendirmelerine katılmama gerekçelerimizi açıklayan işbu 6 sayfadan ve 1 sayfa ekten ibaret azınlık muhalefet şerhi raporumuzu sayın başkanlığınıza arz ederiz.
İmza: İsmail YAĞCI ve Aynur ÇETİN
BAŞKAN- Evet teşekkür ederiz. Denetim komisyonundaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Üç aydır çalışıyorlar, Ocak ayında başladılar. Katkıları için teşekkür ederim, muhalefet şerhi koyan ve bu şekilde yazan arkadaşlarımın uyarılarını önce inceleyip denetleyip ondan sonra eğer bir suç unsuru varsa diğerlerinde yaptığımız gibi müfettişliğimize havale edileceğini duyurmak istiyorum. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Geçmiş dönemde de bu Denetim komisyonu raporları ayyuka çıkarılıp söylemlere sebebiyet vermişti. Mülkiye müfettişleri 2009 dan geçen yıl aynı meclisimizin yaptığı 2014 dahil olmak üzere hepsini incelemiş mülkiye müfettişlerimiz. Denetim komisyonu raporundaki şikayetleri ve ikazları 5 yıldır, bilmiyorum Türkiye?de böyle bir şey var mı? Mülkiye müfettişlerinin denetiminden geçmiştir. Allaha şükür ki belediyemizin üstüne leke getirecek hiçbir konu olmamıştır. Onu da belirteyim. Geçen yıl ki uyarılarımızda müfettişler tarafından incelenmiştir. Değerli arkadaşlarım bu sene de incelemeler sonucunda ikaz edilen konularda suç unsuru varsa onlarıda müfettişlerimize bildireceğimi duyuruyorum teşekkür ediyorum. Evet diğer maddeye geçelim.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Ek gündem maddelerini okuyalım.

1-     (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-426) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çay mahallesi, Tepekule mahallesi ve Adalet mahallesi sınırları içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih ve 05/251 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı doğrultusunda 25N-IIa, 25N-IIb, 25N-IIc, 25N-IId ve 25N-IIIa paftaları kapsayan yaklaşık 48 Ha?lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi hk.
BAŞKAN- Bu maddenin birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi bölümünde 5. madde olarak gündeme alınmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul e4denler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51131661-301.03-598) Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için ?2 adet Ford 350 M tek Kabin Transit 155 PS Kamyonet? araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesine istinaden 2016 yılı bütçesinden satın alınarak karşılanması hk.
BAŞKAN- Bu maddenin birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi bölümünde 6. madde olarak gündeme alınmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-(DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51131661-301.03-597)Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan 35S 2592 plakalı BMC / FATİH marka kamyonun Tunceli ili, Nazımiye Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.

BAŞKAN- Bu maddenin birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi bölümünde 7. madde olarak gündeme alınmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Tarkan beyin verdiği bir önerge var. Refik Şevket İnce, Cengizhan Mahallesindeki  bölgesine önceki revizyon imar planı yapılması talebimiz var. Şimdi bayraklının 315 hektarlık tepe olarak adlandırdığımız coğrafi bölgesinin tümü 2010 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiştir. 

Tarkan DÜZMAN- O bölge bölünmemiş Başkanım.
BAŞKAN- Yani bölgenin dışında mıdır?
Tarkan DÜZMAN- Tabi tabi.
BAŞKAN-  Onu incelesin arkadaşlar ama Refik Şevket İnce, Cengizhan dahil.
Tarkan DÜZMAN- Başkanım şöyle benim bir okursanız onu sonraki cümlelerde?
BAŞKAN- Cengizhan?ın tümü.
Tarkan DÜZMAN- Hayır tümü için değil. Bir okursanız.  Yorumlayalım ondan sonra.
BAŞKAN- Tamam. Bayraklı İlçesinde planlanan yeni imar planlarının revize edilmesi. Bayraklı İlçe sınırlarında dahil alanlar ikamet edenler için önem arz etmektedir.  Revizyon Planları ilgili olarak benim önerim bu imar plan revizyonlarının  planlanırken öncelikle Cengizhan Mahallesi, Refik Şevket İnce Mahallesi otobana bakan cephe kısmından başlaması olacaktır. Gerekçem ise bahsettiğim bölgenin yeni yapılacak şehir hastanesinin karşı cephesinde kalması nedeni ile o bölgede kalan  yoğunlaşacak insan sayısı Bayraklının otoban kısmının çevresinden daha güzel görünmesi halkın daha düzenli yaşamasına ortam hazırlamalıdır. Bu bölgenin yeni ruhsatlı olması veya hiç olmaması sebebi ile yeni imar plan revizyonun daha hızlı yapılabileceği görüşündeyim. Bahsettiğim bölgede revizyon süresi içinde imar durumunun durdurulmasının doğru olacağını düşünmekteyim. Bu sebeple revizyon önceliğinin yukarıda bahsettiğim bölgede yapılmasını öneriyorum gereğinin yapılmasını arz ederim.
Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkan değerli Meclis Üyeleri  size saygılarımı sunuyorum. Şimdi  ben burada şeyi bahsetmek istedim,  bu otabana cephe olan Cengizhan?ın kapalı, imara kapalı olmayan bölümü ordan bahsediyorum. Onu da nerden örneklemek istedim bu otobandan devam ettiğimiz zaman Onur Mahallesi Örnekköy girişini geçtiğinizde iki tane sağlı sollu Yamaç Mahallesi  ve Mustafa Kemal Mahalleleri var. Oradaki yapılaşma güzel yani binalar daha düzenli bizim bu Cengizhan Mahallesinde de şu anda imarlı ruhsatlı bina olmadığı için biz bunu sonuçta 23 mahallede yapacağız ya planlamayı 75 şeyde yaptığımız şu an gündemde olan yaptığımızın devamında Cengizhan Mahallesinde yapılmasını öneriyorum. Gerekçede hani otobandan geçerken Bayraklının daha güzel görüntü benim bahsettiğim alan Refikşevket?in sırtı,  otobüs durakları, borsanın üstü o bölgede şey yok nedir kentsel dönüşüm alanı daha ilerde..
BAŞKAN- Değil. Siz bir konuşmanızı bitirin ben anlatacağım.
Tarkan DÜZMAN- Yani o bölgede.
BAŞKAN-Şimdi bak bakın bitti mi? Bu Bayraklının sınırı şimdi arkadaşlar söyler size Cengizhan?da bütünü Cengizhan Mahallesinin bütünü, Refikşevket?in bütünü 315 hektarlık alan 2010 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Dolayısıyla kentsel dönüşüm alanına sadece pilot alanda uygulama durduruldu 60 hektarlık alanda diğer alanda durdurulmadı. Bütün yetkilerde Büyükşehirde dolayısıyla Büyükşehir o bölgenin kentsel dönüşümden çıkarılmasını kaldırmadığı sürece bizim revizyon yapmamız zaten mümkün değil tek başına.

Tarkan DÜZMAN- O zaman bizim bu durumda oraya imar durumu ve inşaat ruhsatı?
BAŞKAN- Vermeye devam ediyoruz durdurmuyoruz.
Tarkan DÜZMAN- Veremememiz lazım değil mi?
BAŞKAN- Hayır, o bölgede şeyi pilot alan dışındakilerde uygulama sürüyor zaten sen de inşaat yapıyorsun, bütünü içinde ama yani, ya o bölgeler kentsel dönüşüm alanı içinde kısacası.
Tarkan DÜZMAN- Uygulama yapılamaz diyorsunuz.
BAŞKAN-  Uygulama mevcut uygulama yapılıyor, yani Bahar Hanım açıklar mısınız?
Tarkan DÜZMAN- Yani o bölgede dört katlı binalar yükselmeden tedbirimizi alalım.

BAŞKAN- Anladım.315?lik hektarlık bu alanda  Kentsel Dönüşüm kaldırdığı an biz revizyon çalışmasına başlıyoruz. Buyurun.

Bahar ERDİCAN (Belediye Bşk. Yrd.)-  Sayın meclis, sayın başkanım.
BAŞKAN- Mikrofonu açar mısın? Değerli arkadaşım mikrofonu açar mısın?
Bahar ERDİCAN (Belediye Bşk. Yrd.)-  Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1/25000  ölçekli Nazım İmar planlarında  sağlıklaştırma alanı olarak belirlenen alanın dışında bahsedildiği konusunda bir bilgi vereceğim. Çünkü biz en son meclis üyelerimizle Çay Mahallesi ve Tepekule sunumunu yaptığımızda konu gündeme gelmiştir.  O gün sunum yapıldığında zamanda önerdiler otoyolun girişleri ile ilgili şimdi karayollarının sağlı, sollu  benzin istasyonu  yaptırılan hastane alanının olduğu bölge ile ilgili o sınır dışında kentsel dönüşüm?
BAŞKAN-  ?Cengizhan?ın? diyor. ?Otoyola bakan sırtları? diyor.  Refik Şevket.
Tarkan DÜZMAN- Refik Şevket dediğimiz  zaman benzin istasyonun arkasında çukurda kalan kısım  ve devamında otoban girişinden sağımızda şehir hastanesi kalacak şekilde solda otobüs duraklarımız sağda  parka giderken  o asıl otobana cephe olan şehir hastanesi tünellere cephe olan alan için konuşuyoruz.


BAŞKAN- Oranın hepsi kentsel dönüşüm alanı.
Bahar ERDİCAN (Belediye Bşk. Yrd.)-   Başkanım bir inceleyelim o zaman.
Tarkan DÜZMAN- Değil başkanım ben araştırdım.  Ondan söylüyorum. Burası için elzem.
BAŞKAN- Cengizhan Mahallesi kentsel dönüşüm  alanı dışında bir alan mı var?
Bahar ERDİCAN (Belediye Bşk. Yrd.)-Cengizhan Mahallesinin bir kısmı meclis kararlarımızda bir kısmı.


BAŞKAN- Ama o 60 hektarlık alan için o.  315 hektar ilan mı edildi?  315 hektarlık alanda Cengizhan?ın bütünü yok mu?


Bahar ERDİCAN (Belediye Bşk. Yrd.)-  Başkanım 315 hektarlık  alan diye bir şeyi ilk 1/25000
BAŞKAN- Bu maddeyi gündeme eklemeyelim de arkadaşlarla kendimiz anlaşamıyoruz.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-60332674-301.03-990) 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereği Divan oluşumu için Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği ve katip üyelerin (2 asil, 2 yedek) gizli oyla seçimi hk.
BAŞKAN- Önerileri alalım.

Hatice TATLI- Meclis I. Başkan vekilliği için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Necati YILDIZ?ı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- II. Meclis Başkan vekilliği için Latif AYDEMİR?i öneriyoruz.
BAŞKAN- Divan üyeliği için isimleri alalım.
Hatice TATLI- Divan üyeliği için Sema TURAN ve Ayşegül BAHADIR?ı asil üye, Fatma ATALAY?ı yedek üye olarak öneriyoruz.
Aynur ÇETİN- Sayın başkanım yine bu konuda bir itirazımız olacak müsaade ederseniz. Daha önceki seçim sırasında bunu gündeme getirmiştik, mevcut hesaplamaya göre formüle göre hem CHP grubundan hem de AK Parti grubundan birer asil ve birer yedek üye seçimi gerekiyor. Çünkü meclisteki üye sayısı bu duruma göre bu birer birer olmasına müsaade ediyor.
Hatice TATLI- O komisyonlar için geçerli.
Aynur ÇETİN- Geçen seferde aynısını söylemiştim değerlendiririz demiştiniz. Biz asil üye olarak İsmail YAĞCI?yı, yedek üye olarak Tahsin ÜNAL?ı öneriyoruz.
2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-60332674-301.03-991) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereği Encümen üyelerinin gizli oyla seçimi hk.
BAŞKAN-  İsimleri alalım.
Hatice TATLI- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Fatma Duygu KUMAŞ, Ali ALAN ve Sema TURAN?ı öneriyoruz.
BAŞKAN- Sizin öneriniz var mı? Yok. güzel meclis olur Latif beyin yönettiği meclis. Meclis Başkan Vekilliği sonucu geldi. Açılan zarf 37, geçerli zarf 36, geçersiz oy 1. Necati YILDIZ, Latif AYDEMİR. Divan katip üyeler Sema TURAN 26, Ayşegül BAHADIR 25, Fatma ATALAY 23, Tahsin ÜNAL 16, İsmail YAĞCI 14 oy. Özel kalem müdürlüğü nerede kuru pastanız? Soruşturma geçiririz diye korkuyor musunuz?Yedik yemedik muhabbeti olmuştu geçen dönem de. Bu yaz sonu taşınırız. Mayıs sonu teslim edeceklerini söylediler. Bahçeli otopark olacak. Komisyonlara geçiyoruz arkadaşlar.

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-60332674-301.03-992) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ihtisas komisyonları üyelerinin seçimi hk.
Hatice TATLI- Plan ve Bütçe Komisyonuna; Gönül VURAL, Mustafa ÇEKİÇCİ, Nail KURTULUŞ?u öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Plan Bütçe komisyonu için AK Parti Grubu adına Latif AYDEMİR
Aynur ÇETİN?i öneriyoruz.


BAŞKAN- Plan Bütçe komisyonuna Gönül VURAL, Mustafa ÇEKİÇCİ, Nail KURTULUŞ, Latif AYDEMİR, Aynur ÇETİN. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.Hatice TATLI- İmar komisyonu için; Emre MARAZ, Ramazan BULUT, Fahrettin ORANDI?yı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- İmar komisyonu için AK Parti Grubu adına Tarkan DÜZMAN, Ali ŞENAY


BAŞKAN- İmar komisyonuna Emre MARAZ, Ramazan BULUT, Fahrettin ORANDI, Tarkan DÜZMAN, Ali ŞENAY. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.


Hatice TATLI- Hukuk komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Gamze Gül ÇAMUR, Hamdi VATANSEVER, Fatma ATALAY?ı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Hukuk komisyonu için AK Parti Grubu adına Kemal BÜYÜKKESİM, İsmail YAĞCI.
BAŞKAN- Hukuk komisyonu için Gamze Gül ÇAMUR, Hamdi VATANSEVER, Fatma ATALAY, Kemal BÜYÜKKESİM, İsmail YAĞCI. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Çevre Sağlık komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Fatma ATALAY, Faysal YILDIZ, Veli TOPAL?ı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Çevre Sağlık komisyonu için AK Parti Grubu adına Rukiye Bayrak KARATAŞ ve Ali KÖKOĞUZ.
BAŞKAN- Çevre Sağlık komisyonu için Fatma ATALAY, Faysal YILDIZ, Veli TOPAL, Rukiye Bayrak KARATAŞ ve Ali KÖKOĞUZ. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Eğitim komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Şeref BALBAY, Necati YILDIZ, Ayşegül BAHADIR?ı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Eğitim komisyonu için AK Parti Grubu adına Mikail BİLİCİ, Tahsin ÜNAL


BAŞKAN- Eğitim komisyonu için Şeref BALBAY, Necati YILDIZ, Ayşegül BAHADIR, Mikail BİLİCİ, Tahsin ÜNAL. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Hasan KARABAĞ, Ayşegül BAHADIR, Şeref BALBAY?ı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri komisyonu için AK Parti Grubu adına Adem SEÇİLMİŞ, Rukiye Bayrak KARATAŞ.
BAŞKAN- Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri komisyonu için Hasan KARABAĞ, Ayşegül BAHADIR, Şeref BALBAY, Adem SEÇİLMİŞ, Rukiye Bayrak KARATAŞ. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Sosyal İşler komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Şeref BALBAY, Münir DEMİR, Yeşim TEKOĞLU?nu öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Sosyal İşler komisyonu için AK Parti Grubu adına Abdullah AKTAŞ, İsmail YAĞCI.
BAŞKAN- Sosyal İşler komisyonu için Şeref BALBAY, Münir DEMİR, Yeşim TEKOĞLU, Abdullah AKTAŞ, İsmail YAĞCI. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Mahalle Sınırları Tespit komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Ramazan BULUT, Fahrettin ORANDI, Münir DEMİR?İ öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Mahalle Sınırları Tespit komisyonu için AK Parti Grubu adına Mustafa KARAMAN, Rukiye Bayrak KARATAŞ.
BAŞKAN- Mahalle Sınırları Tespit komisyonu için Ramazan BULUT, Fahrettin ORANDI, Münir DEMİR, Mustafa KARAMAN, Rukiye Bayrak KARATAŞ. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Gençlik ve Spor komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Mustafa ÇEKİÇCİ, F.Duygu KUMAŞ, Ayşegül BAHADIR?ı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Gençlik ve Spor komisyonu için AK Parti Grubu adına Mikail BİLİCİ, Adem SEÇİLMİŞ.
BAŞKAN- Gençlik ve Spor komisyonu için Mustafa ÇEKİÇCİ, F.Duygu KUMAŞ, Ayşegül BAHADIR, Mikail BİLİCİ, Adem SEÇİLMİŞ. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Kültür komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Cindi Can POLAT, Gönül VURAL, Necati YILDIZ?ı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Kültür komisyonu için AK Parti Grubu adına Mikail BİLİCİ, Tahsin ÜNAL.
BAŞKAN- Kültür komisyonu için Cindi Can POLAT, Gönül VURAL, Necati YILDIZ, Mikail BİLİCİ, Tahsin ÜNAL. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu arada Encümen sonuçlarını açıklıyorum. Fatma Duygu KUMAŞ, Ali ALAN ve Sema TURAN seçilmişlerdir.
Hatice TATLI- Sosyal Konutlar komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Münir DEMİR, Ali ALAN, Yeşim TEKOĞLU?nu öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Sosyal Konutlar komisyonu için AK Parti Grubu adına Rukiye Bayrak KARATAŞ, Mikail BİLİCİ.
BAŞKAN- Sosyal Konutlar komisyonu için Münir DEMİR, Ali ALAN, Yeşim TEKOĞLU, Rukiye Bayrak KARATAŞ, Mikail BİLİCİ. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Sayın başkan değerli meclis üyeleri Yerel Gündem 21 komisyonunun adı Kent Konseyi komisyonu olarak İçişleri Bakanlığınca değiştirilmiştir. Büyükşehirde de hatırlayacaksınız değiştirdik. Bizde kayıtlarımızda Yerel Gündem 21 komisyonu adının Kent Konseyi olarak düzeltilmesini öneriyoruz.
BAŞKAN- Yerel Gündem 21 komisyonu adının Kent Konseyi olarak değiştirilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Hatice TATLI- Kent Konseyi komisyonuna Cindi Can POLAT, Emre MARAZ, Nail KURTULUŞ?u öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Kent Konseyi komisyonu için AK Parti Grubu adına Rukiye Bayrak KARATAŞ, Mustafa KARAMAN.
BAŞKAN- Kent Konseyi komisyonu Cindi Can POLAT, Emre MARAZ, Nail KURTULUŞ, Rukiye Bayrak KARATAŞ, Mustafa KARAMAN. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Kent konseyinin kendi varken komisyonuna ne gerek var?
Hatice TATLI- Oradan gelen önergelerin değerlendirildiği yer. Kadın Erkek Eşitliği komisyonuna Gamze Gül ÇAMUR, Faysal YILDIZ, Sema TURAN?ı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Kadın Erkek Eşitliği komisyonu için AK Parti Grubu adına Aynur ÇETİN, Tahsin ÜNAL.
BAŞKAN- Kadın Erkek Eşitliği komisyonu Gamze Gül ÇAMUR, Faysal YILDIZ, Sema TURAN, Aynur ÇETİN, Tahsin ÜNAL. Başka aday var mı arkadaşlar? Yoksa bu

arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Tarihi Kentler Birliğine bir asil bir yedek üye, asil üyeliğe Cindi Can POLAT.
Çağlar HASPOLAT- Kemal BÜYÜKKESİM
BAŞKAN- Tarihi Kentler Birliğine asil üye olarak Cindi Can POLAT, yedek üyeliğe Kemal BÜYÜKKESİM önerildi. Onun dışında başka aday yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Ege Belediyeler Birliğinin asil üyeliğine Münir DEMİR?i öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Tarkan DÜZMAN.
BAŞKAN- Ege Belediyeler Birliğine asil üye olarak Münir DEMİR, yedek üyeliğe Tarkan DÜZMAN önerildi. Onun dışında başka aday yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin asil üyeliğine Hasan KARABAĞ, Duygu KUMAŞ, Yeşim TEKOĞLU, Faysal YILDIZ?ı öneriyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Çağlar HASPOLAT, Ali ŞENAY
BAŞKAN- Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Hasan KARABAĞ, Duygu KUMAŞ, Yeşim TEKOĞLU, Faysal YILDIZ, Çağlar HASPOLAT, Ali ŞENAY önerildi. Onun dışında başka aday yoksa bu arkadaşların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bitti mi arkadaşlar? Evet hayırlı olsun. Diğer maddeye geçelim.

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-86631065-301.03-414) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi Karikatür Yarışması" hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin Kültür, Sosyal İşler, Plan Bütçe, Gençlik ve Spor komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin Kültür, Sosyal İşler, Plan Bütçe, Gençlik ve Spor komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-426) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çay mahallesi, Tepekule mahallesi ve Adalet mahallesi sınırları içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih ve 05/251 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı doğrultusunda 25N-IIa, 25N-IIb, 25N-IIc, 25N-IId ve 25N-IIIa paftaları kapsayan yaklaşık 48 Ha?lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi hk.
Hatice TATLI- Bu Büyükşehir?e gideceği için yeni seçilen imar komisyonumuzun bunu çıkarmasını rica ediyoruz. Bu önergenin imar komisyona sevkini talep ediyoruz.
BAŞKAN- Uzun süredir beklenen konu değil mi? Bu maddenin İmar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51131661-301.03-598) Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için ?2 adet Ford 350 M tek Kabin Transit 155 PS Kamyonet? araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesine istinaden 2016 yılı bütçesinden satın alınarak karşılanması hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin plan bütçe komisyonuna sevkini talep ediyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin plan bütçe komisyonuna sevkinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51131661-301.03-597)Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan 35S 2592 plakalı BMC / FATİH marka kamyonun Tunceli ili, Nazımiye Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin oylanmasını talep ediyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1105) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Postacılar Mahallesi, Onur Mahallesi için yeni oluşturulan sınırların belirlenmesi ve güneyde Çanakkale otoyolu sınır olmak üzere oluşan yeni mahalleye Körfez Mahallesi isminin verilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Mahalle Sınırları Tespit Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.
BAŞKAN- Sınırların değil mi? Kesinleşti yani. Bu maddenin komisyonlardan geldiği  gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Postacılar Muhtarı biraz itiraz etti herhalde.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-997) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA pafta, 37045 ada, 1 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu), Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekilde Hukuk komisyonun raporunun dikkate alınarak oy birliği ile oylanmasını talep ediyoruz. Hepsi oy çokluğu birisi oy birliği.
BAŞKAN- Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11233977-301.03-1205) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2B pafta, 37559 ada, 8 parseldeki 207/5651(14,49m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Hatice TATLI- Başkanım 3,4,5,6,7,8 ve 9 hep hissedara satışı ile ilgili ve oy birliği ile gelmiş. O nedenle Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarının kararlarına göre oylanmasını talep ediyoruz. Komisyonlardan geldiği şekli ile.
BAŞKAN- 3,4,5,6,7,8 ve 9. dahil olmak üzere komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-310.01.04-283) İZMİRGAZ İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. vekilinin 24.02.2016 tarihli dilekçesi ile ilçemiz sınırları içerisinde talep edilen;  Onur Mahallesi, 26M-Ic paftada, 7386/5 Sokak ile 7379 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri, Tepekule Mahallesi, 25N-IIIa paftada, 1643/6 Sokak ile 1643/10 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde toplam 4m x 9m = 36m2 alanda 3 adet Bölge Regülatörü yeri, Mansuroğlu Mahallesi, 24n-IIb paftada, 288/2 Sokak ile 286 Sokak kesişiminde bulunan "Park" alanı içerisinde 4m x 3m ebatlarında 1 adet Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği önerilerinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin, komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-64008364-301.03-289) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, L18a04d3c paftada, 1134 ada 15 parselin bir bölümünün "Toplu Taşınım Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih ve 05.34 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin, komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN- Var mı söz almak isteyen arkadaş ?Yoksa diğer maddeye geçiyorum.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Meclise katılamayan Gamze Gül ÇAMUR?un mazeretini kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
BAŞKAN- Bir dahaki meclis ne zaman Hatice Hanım ?
Hatice TATLI-  6?sı Çarşamba günü. Faaliyet raporu bugün dağıtıldı başkanım çünkü 5-6 gün var. Yeterli süre diye düşünüyorum. Çünkü o gün son günü. 6?sı diye öneriyorum başkanım.
BAŞKAN-  06 Nisan Çarşamba günü saat. 18.00?de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.


Hasan KARABAĞ
Meclis başkanı


Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN
          Üye                                                                 Üye