Meclis Çalışmaları

02/05/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ 02/05/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK


HAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- - Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ-  Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- - Çağlar HASPOLAT- Fazlı TAŞKIRAN- Aynur ÇETİN- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ-Tarkan DÜZMAN-Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: - Gönül VURAL- Ali ŞENAY.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
BAŞKAN-  Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Meclisimizde çoğunluğa ulaştık birleşimi açıyorum. Her ay birinci birleşimde gerçekleştirdiğimiz saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet ediyorum.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI
BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunması, oylanması. Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Bir tane başkanlık önergesi var. Başka önerge yoksa okuyalım.
BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) bendi gereğince Belediyeler gerektiğinde ?sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemeleri verir,amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar,her türlü spor karşılaşmalarını düzenler,yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan örgencilere,sporculara,teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verilir.?hükmü bulunmaktadır.Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği27/04/2016 tarih ve 4 nolu yönetim kurulu kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Mansuroğlu Mahallesi 273/8 sokak 75.Yıl Park içinde bulunan Halı sahanın dernek adına tahsisini talep etmektedir.Bahsi geçen Belediyemize ait tesisin Bayraklı Belediyesi Gençlik ve  Spor Kulübü Derneğine tahsis edilmesi konusunun meclisçe görüşülüp karar alınmasını arz ederim.
BAŞKAN- Evet bu önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle gündeme alınmıştır.
IV. BİRİMLERDEN  GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Birimlerden gelen önergelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3219) 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2015 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Yalnız Cumaya kadar komisyonumuz çalışırsa.
BAŞKAN- Meclisimiz Cuma günü olacak herhalde.
Hatice TATLI- Cuma günü.
BAŞKAN-Cuma gününe kadar komisyonlarımız toplanırsa iyi olur arkadaşlar. Buyurun.
2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2264) Belediye Meclisimizin 06.07.2012 tarih ve 10/114 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ve bütçesinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne devredilmesi hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin Plan Bütçe, Kültür, Hukuk ve Sosyal İşler komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.
BAŞKAN-Bu önergenin Hatice hanımın saydığı komisyonlara gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2306) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5 dereceli Tahsildar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.
Hatice TATLI -Oylanmasını talep ediyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2610) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIA  25N-IIID pafta, 2404 ada, 23 parseldeki 10.119/250.138(101.19m2) Belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin Plan Bütçe, İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin Plan Bütçe, İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2343) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Ege Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90. maddesi gereğince satış komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üye belirlenmesi hk.
Hatice TATLI- Asil üyeliğe Gönül VURAL, yedek üyeliğe Nail KURTULUŞ?u öneriyoruz.
BAŞKAN- Asil üyeliğe Gönül VURAL,yedeğe de Nail KURTULUŞ önerilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-517) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2013 tarih, 05.1504 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararlarına ilişkin plan notu İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 03.12.2015 tarih, 2015/1624 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, yeniden düzenlenen 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notu önerisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2016 gün ve 05.250 sayılı kararı ile onanmış olan söz konusu Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane -Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" kullanım kararına ilişkin plan değişikliği önerisi hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin de İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin de İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
7- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-268) Mansuroğlu Mahallesi 273/8 sokak 75.Yıl park alanı içinde bulunan tesisin Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Klubü Derneğine tahsisi hk
Hatice TATLI- Bu önergenin Gençlik Spor, Hukuk ve Plan Bütçe komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN- Bu önergenin Gençlik Spor, Hukuk ve Plan Bütçe komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Hatice TATLI- Sayın başkan 1?i söylemiştik zaten, 1-2 ve 7.önergelerin Cuma meclisine yetişmesini.
BAŞKAN- 1-2 ve 7. önergelerin Cuma meclisine yetiştirilmesi grup başkanımız tarafından rica edilmektedir. Arkadaşlar yaparsa 3 günümüz var değil mi? 4 günümüz var. Yani her gün bir komisyon toplantısı yapılabilinir. Evet buyurun.
V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-414) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi Karikatür Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.
BAŞKAN-Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-598) Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 2 adet "Ford 350 M tek Kabin Transit 155 PS Kamyonet" araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2016 yılı bütçesinden satın alınarak karşılanmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu
Hatice TATLI- Komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.
BAŞKAN-Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
VI. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN-Arkadaşlar söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Çağlar Bey.
Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan, sayın meclis herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Başkan bu halı sahayla ilgili bu halı sahanın kullanım hakkını mı spor.
BAŞKAN- Kullanım hakkı.
Çağlar HASPOLAT- Kullanım hakkını.Yani kiracımı olacak içeride?
BAŞKAN-Tahsis.
Çağlar HASPOLAT- Tahsis, onlara tahsis olacak. İşletmesini Bayraklı Spor Kulübü yapacak. Geliri Bayraklı Spor Kulübüne kalacak. Peki başkanım şöyle yapsak orayı, ihaleye çıksak daha ciddi bir rakam veren olur, onun gelirini Bayraklı Spor  Kulübüne versek.
BAŞKAN- O halı sahaları bir vermeye başladık mı baş edemeyiz. Herkes gelip istiyor halı saha bize verin, bize verin, bize verin diye.
Çağlar HASPOLAT- Yani bence daha amacına uygun ve daha ciddi bir geliri olacağına inandığımız için söylüyoruz.
BAŞKAN-Çağlar Bey oradaki basket sahasını biz halı sahasına çevirdik. Bir tanesi zaten tahsisli oradakinin. Spor Kulübünün bir tek geliri zaten halı saha, bir tane sahası var iki tane olacak. Başka bir şeyi yok, komisyonlarda tartışılacak zaten
Çağlar HASPOLAT-Komisyonda olan arkadaşlarımızda tartışsın bu konuyu. Çünkü daha ciddi ve daha kayıt altında bir geliri olacağına inanıyorum.
BAŞKAN-Şimdi biz parklarda yaptığımız kafeler ve bu tür tesislerin kiralanması yönüne gitmiyoruz. Çünkü işin içine girdin mi biri çıkarmak mümkün olmuyor. Mafyalaşıyor insanlar. Öyle bir sıkıntı var. Tamam, arkadaşlar değerlendirecek  zaten komisyonda. Evet arkadaşlar. Buyurun İsmail Bey.
İsmail YAĞCI- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın başkan, Nafiz Gürman 7156/2 sokakta merdiven korkulukları yarım yapılmış.Yani yarısı yapılmış yarısı boş.
BAŞKAN- Not alıyor mu arkadaşlar?
İsmail YAĞCI- Bir ikincisi de 1637/7 sokağın bitimi Çorapçı Durağına inen yerde heyelan bölgesi nedeniyle 3-4 tane ev istimlak edildi. Parke taşı döşendi, trafiğe açıldı, tekrar araç geçiyor.Yalnız yukarıdan istinat duvarı yapılmadığı için sayın başkan  birkaç defa taş yuvarlanması oldu,orayla ilgili?
BAŞKAN- Baktıralım. Büyükşehir e ait o istimlaklar. O bölgeyi büyükşehir yaptı.
İsmail YAĞCI- -İstinat duvarıyla ilgili fen işlerini?
BAŞKAN- İşte o bölgeye bakalım, istinat duvarı orda çok büyük bir yer. Hani nerde o istinat duvarı yapılacak yer?
İsmail YAĞCI- Çiçek Camisinin oradan yokuş aşağı binaların oradan taksim 9?a inen sokak.
BAŞKAN- Arkadaşlar bir baksın Gamze Hanım, bir baksın arkadaşlar.
İsmail YAĞCI- Orda birkaç kez taş yuvarlanma olayı olmuş orayla ilgili.
BAŞKAN-Oldu.
İSMAİL YAĞCI-Teşekkür ederim.
BAŞKAN- Rica ederim. Başka arkadaşlar. Buyurun Aynur Hanım.
Aynur ÇETİN-Sayın Başkan değerli meclis üyeleri, konuklar herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Pazar günü 1 Mayıs İşçi, Emekçi ve Dayanışma Bayramımızı kutladık. Bu vesileyle bugün ben tekrar işçinin, alın terinin, emeğin bayramını kutlamak istiyorum  grubum adına. Birde şunu eklemek istiyorum. Çok güzel görüntülerde görüyoruz. Maalesef halen daha meydanlarda kutlama adına çirkin, nahoş görüntülerde görüyoruz. Maalesef yüzyıldan fazladır dünya üzerinde kutlanmakta olan bu bayram ki işçinin bir tek günü var 365 gün içinde kendisinin onöre edildiği yada kutlamasını yaptığı.Türkiyemizde de uzun zaman istismara uğramış bir kısım provokasyonlara  kurban gitmiş bundan sonra ki dönemlerde inşallah hür ve özgür bir şekilde çok  güzel görüntülerle bu bayramın kutlanması temennimiz var.Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
BAŞKAN-Bizde bu güzel temennilerinize katılıyoruz Aynur Hanım. Maalesef provakatörler her dönem sahneye çıkıyor.Evet,başka.Tarkan Bey.
Tarkan DÜZMAN-Sayın Başkan değerli meclis üyeleri hayırlı akşamlar.
BAŞKAN-Sağolun.
Tarkan DÜZMAN- Başkanım bu geçen meclis sonlarında yaşanan tatsız olayla ilgili biz Ak Parti grubu olarak yargıya intikal etmiş bir olayla ilgili burada hep beraber bir karar alarak tek cümle etmedik. Ama bunun sonrasında sizin hem belediyenin önünde hem sonrasında bu alanda işçileri toplayarak söylediğiniz ?siyasi malzeme? dediniz, bir takım nahoş sözler söylediniz, bu sözlerin yakışmadığı görüşünü paylaşıyorum.
BAŞKAN-Ne söyledim hatırlatırsanız nahoş olanı.
Tarkan DÜZMAN- Gazetede yazıyor.
BAŞKAN- Nahoş olanları söyleyin ben de açıklamasını yapayım.
Tarkan DÜZMAN- Yani siyasete malzeme edildiğini, biz AK Parti siyasetine yakışır biçimde yargıya intikal etmiş bir şey için hiçbirimiz tek bir söz etmedik.
BAŞKAN-AK Parti ismi kullanılmadı orda. Biz parti ismi kullanmadık. Niye alınganlık yaptınız ki siz.
Tarkan DÜZMAN- Aksine siz yani onu siyasi malzeme? Hem Belediyenin önünde hem sonrasında işçilerle birlikte orda yaptığınız konuşmalar, çok yakışık almadı. Onu söylemek istiyorum.
BAŞKAN- O sizin takdiriniz Tarkan bey. Sizin takdiriniz. Biz yakışıp yakışmadığını kamuoyu karar versin. Buyurun, tamamdır.
Hatice TATLI- Şimdi bu olay nedeniyle  açtınız ya ben o zaman grup başkan vekilini de aramıştım ve söyledim. Belediye hepimizin belediyesi. Siz neden adliyede değilsiniz, niye arayıp sormuyorsunuz diye kendilerine sitem ettim bu süreç içinde. Bu Belediye hepimizin. Nahoş sözünü hatırlıyorsunuz da kendinizce nahoş bulduğunuz sözü, peki bir geçmiş olsun, ne oldu gerçeklik payı var mı diye sordunuz mu?
BAŞKAN-Arayan arkadaşlar oldu Ak Parti grubundan. Arayan arkadaşlar oldu. Buyurun.
Çağlar HASPOLAT-Sayın başkan şimdi operasyonun ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim. Bende operasyon yedim yani. Büyükşehirde Aziz KOCAOĞLU ile birlikte yargılandım. O çete kurmaktan ben de çete üstüne üye olmaktan yargılandım.
BAŞKAN-Ne oldu devam ediyor mu?
Çağlar HASPOLAT-Çok şükür temiz benimki başkanım. İyi biliriz ve biz meclis olarak, grup olarak karar aldık böyle bir konuyu dile getirmedik ve sizde çıkışta kapının önünde ?keser döner sap döner? dediniz. ?Bunun üzerinden siyaset yapanlar var? dediniz. Kime söylediniz anlamadık.
BAŞKAN- Alınganlık niye gösteriyorsunuz? Siz yapıyor musunuz? Siz siyaset yapıyor musunuz bunun üzerinden.
Çağlar HASPOLAT-Biz bunun üzerinden siyaset yapsaydık yapardık o gün.
BAŞKAN-Ya biz yapanlara söylüyoruz.
Çağlar HASPOLAT-Ama yapanlara söylüyorsanız o zaman onu da açıklayın. Kime yaptığınızı da açıklayın. Ali bey bir saniye Ali bey bir saniye. Başkanla konuşuyorum söz hakkı istiyorsan söz al konuş.
BAŞKAN-Yapanlara söylüyoruz size söylemiyoruz. Yapanlar üzerine alındı sen alınma.
Çağlar HASPOLAT- Biz üstümüze alınmıyoruz o zaman. Tamam teşekkür ederim başkanım. O zaman kim üstüne alınıyorsa alınsın.
BAŞKAN-Arkadaşlarım üstelik senin grubundan arayan arkadaşlarım oldu. Hepsine teşekkür ederim. Yani yakınlarını gönderen benimle birlikte olan arkadaşlarım oldu. Onlara da sonsuz teşekkür ederim yani. Hiç o konuda bir tereddütümüz yok. Grup olarak siz alınganlık göstermeyin. Biz birbirimizi her zaman korumak zorundayız. Daha öncede sizin başınıza geldiğinde o zamanki ruh halinizi biliyorum o zaman üzülmüştünüz. Hepimizin başına geldi. Bu her zaman herkesin başına gelebilir.
Çağlar HASPOLAT-Gelebilecek bir şeydir. Önemli olan işin içinden temiz çıkmaktır.
BAŞKAN-Tabi temiz çıkmaktır. Evet tabi bağımsız yargının karşısında. Adalete güven % 30?a düştü biliyorsunuz.
Çağlar HASPOLAT-Yani sayın başkan,bir şey söyleyeceğim neyse.
BAŞKAN- Söyle. Ben söylemiyorum yargının başındaki adam söylüyor.
Çağlar HASPOLAT- Eğer şunu söylemek istiyorum. O zaman Büyükşehire yapılan operasyonda oradan bir pay biçelim. Ben Aziz KOCAOĞLU?nun kurduğu çeteye üyeyim. Ne kadar doğru?
BAŞKAN-İşte bağımsız güven ondan azaldı.
Çağlar HASPOLAT-Yani ondan dolayı bu paralelle mücadeleye baştaki CHP nin başındaki?
BAŞKAN- İşte paralel yamuk hepsi var.
Çağlar HASPOLAT- CHP nin başındaki liderlerimiz de destek vermesin yani paralelle mücadeleye.
BAŞKAN-Vermesinler. Hiçbir gayrimeşru gruba kimsenin destek vermesini kesinlikle istemiyoruz. Kesinlikle karşıyız. Senle aynı fikirdeyiz. Evet Latif bey buyurun.
Latif AYDEMİR- Sayın başkanım hayırlı akşamlar diliyorum. Ben tek cümleyle bu konuşulanları özetlemek istiyorum. Sizler Bayraklıda sizi seviyormuş gibi davrananlara sizler inanıyormuş gibi davrandığınız sürece bu belediyede doğru olan insanlara asla hiç bir şey olmaz. Başta meclis üyelerimiz olmak üzere.
BAŞKAN- Meclis üyelerimi ben seviyorum. Şeker gibi meclis. Ne var bu mecliste?
Latif AYDEMİR- Sizi seviyormuş gibi davrananlara sizde inanıyormuş gibi davranıyorsunuz o yüzden hiç kimseye hiç bir şey olmaz.
BAŞKAN- Sende enteresansın yani. Bilmece gibi biraz açsana şunu . Şimdi Yargıtay başkanı açıklamadı mı arkadaşlar.Yargıya güven diyor %30 a düştü diyor.Yani herkese lazım bu yargı sonuçta. Fahrettin Bey bu konuyla ilgiliyse, şimdi siz tarihten girersiniz şeyden çıkarsınız. Adalet mahallesinden başka. Buyurun kısa ve öz.
Fahrettin ORANDI-Sayın Başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım
BAŞKAN-Bak tartışma yaratacak bir noktaya getirme.
Fahrettin ORANDI-Başkanım tartışma kesinlikle. Yani bu dönem meclis?
BAŞKAN-Çağlar vaziyet aldı zaten bana. Ne güzel gidiyordu kapatacaktım ben meclisi.
Fahrettin ORANDI- Bu dönem meclis başkanım gerçekten kendi üzerine düşen saygıyı, sevgiyi, her seviyeyi.Seviyeli bir meclis.
BAŞKAN-Rahat otursunlar.
Fahrettin ORANDI- Rahat olsunlar. Cengizhan mahallesinde başkanım biliyorsunuz ülkemizde 25 tane kent hastanesi başlatıldı.
BAŞKAN-Sen hastane ne olacak diye soracaksın. Kısa sor.
Fahrettin ORANDI- Cengizhan mahallesinin inşaat durumu kent hastanesinin devamı?
BAŞKAN- Hastanenin inşaatı durmuş diyorlar arkadaşlar.
Çağlar HASPOLAT-Sayın başkan istiyorsanız bir gün grup olarak beraber gidelim, hep beraber bir bakalım çalışmalar yerinde devam ediyor. Zemin etütlerinin zemin iyileştirmeleri yapılıyor. Bununla ilgili zemin iyileştirmesi için ayrı bir ihale çıktılar Yani yapan şirket çıktı. Bir bekleme süresi var.Yani istediğiniz zaman beraber?
BAŞKAN-Basında herhalde haberi oldu onun için soruyorum.
Çağlar HASPOLAT-Bir arada bizi de bu yeni yapılan belediye binamızı gezdirin.
BAŞKAN-Az bir şey kaldı bitsin götüreceğim. Yalnız orayı değil turlayacağız sizinle.
Çağlar HASPOLAT-Bide yani belirlediğimiz bir hedef gün var mı sayın başkanım. Bu belediye binasına geçişimiz için inşallah.
BAŞKAN-Şimdi bak müteahhit Haziran sonunda teslim edecek. Biz yaz sonuna gireriz. Çünkü alan düzenlemesi yapacağız orda.
Çağlar HASPOLAT-Yaz sonu çok uzadı başkanım. Biraz erken davransanız.
BAŞKAN-Alanı düzenleyeceğiz. Alan düzenlemesi ihalenin içinde yok.
Çağlar HASPOLAT-Biz içine girelim alanı sonra düzeltiriz başkanım.
BAŞKAN-Ama Anıtlar Kurulundan izin alındı falan filan. Otopark sorunu çözüldü. Zaten o üst kısmı da açık otopark olarak kullanacağız boş zamanlarında.Yani günlük gelip gidenleri biz otoparka sokmayacağız arkadaşlar. O alan da kullanılacak. Orası 100 araçlık bir otopark. Orda bir sıkıntı yok yani bina kolonları falan yamuk değil arkadaşlar.
Fahrettin ORANDI- Başkanım hizmet binasını açmışken başka bir şey yapacağım. Kirazın 43.000 nüfusu var.
BAŞKAN-Aziz bey bina yapıyor.
Fahrettin ORANDI-Bina yapıyor.7 milyar lira.
BAŞKAN-Yapsın .Nasıl olsa öbür seçimde biz alacağız orayı bırak.
Fahrettin ORANDI-Para yardımı yapılıyor. Bunu da bilginiz olsun diye söylüyorum.
Çağlar HASPOLAT-Valla başkanım öbür seçimde biraz zor alırsınız burayı.
BAŞKAN- İyi tamam ya. Kirazda sizin olsun ne yapayım. Mazeretlileri oylayalım arkadaşlar.
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Gönül VURAL, Ali ŞENAY?ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
BAŞKAN- Evet arkadaşlar bir dahaki meclis ne zaman Hatice hanım?
Hatice TATLI- 6 Mayıs 2016 saat:18 :00
BAŞKAN- 6 Mayıs 2016 saat:18 :00 de aynı yerde görüşmek üzere toplantıyı kapatıyorum.Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı

 


Ayşegül BAHADIR                                     Sema TURAN
         Üye                                                     Üye