Meclis Çalışmaları

01/07/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 01/07/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAKHAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT - Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU - Abdullah AKTAŞ- Ali ŞENAY- Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Hasan KARABAĞ- Sema TURAN- Ali KÖKOĞUZ- Âdem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Hayrettin GÜNGÖR.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
BAŞKAN- Evet Arkadaşlara hoş geldiniz.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Bir tane başkanlık önergesi var okuyalım.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi sayılı yazıya konu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Almanya-Bremen  ''Beratungs und Gewitterziegen'' Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile gelen davet üzerine yapılacak olan Sosyal Proje ve ''Uzman Değişim Programı '' kapsamında , genç kız ve kadınların sorunlarını genel anlamda tespit etmek, çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak genç kız çalışmaları sunan kurumlarda verilen hizmeti ve kurumları tanıtmak, her iki şehirde çalışmalarını sürdüren uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve farklı kültür ve milliyetten kadınları bir araya getirmek amacıyla Belediyemiz müdürlerinden Sosyal Yardım işler Müdür Vekili Sakine AKYÜZ, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Selin ORHAN ile Belediyemiz memurlarından Psikolog Gülhan AYAZ, Belediyemiz sözleşmeli memurlarından Sosyolog Ümİt Özlem EREN ve Sosyolog Merve EROĞLU'nun, Ekonomist Özgül GÜLLÜTEPE'nin Belediyemiz çalışanlarından Duygu ÇOŞKUNER GÜNEŞ, Şerife SUBAŞI, Öget Baran MERMER  ve Başak EVCİ'nin 22-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında Almanya'nın Bremen şehrine görevlilerinin olarak gitmeleri ve Ekim ayında gelecek olan Uzman Değişim Programı görevlilerinin ağırlanma ve Bayraklı İlçesi tanıtımı ile ilgili giderlerin proje kapsamında Belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması ile ilgili kararın alınmasını arz ederim.

BAŞKAN-  Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 8. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Gündemden yazıldığı gibi önergelerin okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-654) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği; Belediyemiz ilçe sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedellerinin cami, cem evi, kilise gibi ibadethanelere tahakkuk ettirilmemesi ve şimdiye kadar tahakkuk eden bedellerin iptal edilmesi hk.
HATİCE TATLI- Bu önergenin Hukuk, Plan Bütçe, Sosyal İşler ve Kültür komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet bu önergenin sayılan komisyonlara gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-746) Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIb pafta, 2261 ada, 33 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli  imar planında Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olan, söz konusu 2261 ada, 33 no.lu parsel üzerinde hali hazırda yer alan trafonun taşınmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nce hazırlanan plan değişikliği önerisi hk.
HATİCE TATLI- 2 no?lu önergenin İmar ve Çevre Sağlık komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu önergenin İmar ve Çevre komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-949) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesi hk.
HATİCE TATLI- Bu önergenin İmar, Esnaf, Çevre Sağlık, Hukuk ve Sosyal İşler komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu önergenin sayılan komisyonlarına gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4367) Belediyemiz ihtiyaçları için 2.800.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.
HATİCE TATLI- Bu önergenin Plan Bütçe komisyonuna sevkini talep ediyoruz. Ancak ivedili olduğu için komisyonun dışarıda hemen toplanarak karar almasını istiyoruz.

BAŞKAN- Bu önergenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edildi. Meclis sürerken toplanmasını arkadaşlardan rica ediyoruz. Çünkü öbür meclis 15 gün sonra olacak. Acil çünkü Müteahhit ödemeleri var sıkışık belediye. Evet buyurun. Plan Bütçe.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ.Hasan KARABAĞ
  Meclis Başkanı
              Ayşegül BAHADIR                                     Fatma ATALAY
                       Üye                                                                Üye


BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 01/07/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİN II OTURUMUNA AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :
Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT - Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU - Abdullah AKTAŞ- Ali ŞENAY- Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Hasan KARABAĞ- Sema TURAN- Ali KÖKOĞUZ- Âdem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Hayrettin GÜNGÖR.
BAŞKAN- Plan Bütçe Komisyonu raporumuz geldi. Raporun Komisyonlardan Gelen Raporlar bölümünün 9. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3579) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 37631 ada, 24 no?lu  parseldeki 25/117(25,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk
HATİCE TATLI- Başkanım 5 ve 6 no?lu önergeler aynı düzeyde. Her 2 önergenin de Hukuk ve Plan Bütçe komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- 5 ve 6 no?lu maddelerin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3395) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 8 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.
HATİCE TATLI- Bu önergenin oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8-( Almanya?nın Bremen şehrinde yapılan eğitim semineri hk)

HATİCE TATLI- Bu önergenin Plan Bütçe, Kadın Erkek Eşitliği, Sosyal İşler, Eğitim, Gençlik ve Spor komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu önergenin sayılan komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
ÇAĞLAR HASPOLAT- Başkanım bu komisyonlara geçmeden önce özellikle bu 2.800.000,00 TL bir kredi kullanılacak, bununla ilgili meclisi bilgilendirirseniz seviniriz.

BAŞKAN- Bizim kredi hakkımız yıllık kredi kullanma İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmaksızın olan bölümünden kalan miktardı bu. Geçen bir meclis kararını çıkarmıştık. Personel sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık artış sebebiyle bütçedeki sıkıntı devam ediyor. Çünkü emlak vergileri durma noktasına geldi piyasadaki kriz sebebiyle. Dolayısıyla da çalışanların ücretlerini ödüyoruz öncelikle ama müteahhitlerde sıkıntı var dolayısıyla bu yatırımları aksatmamak için krediyi almak zorundayız. Olay bu. Tamam devam edelim. Borç stokları geçen gün gazetelerde çıktı devlete hiç borcu olmayan bir belediyeyiz. SGK? ya Vergi Dairesine? Bu işi olabildiğine sıkı götürmeye çalışıyoruz ama yatırım yapmak içinde borçlanmadan bu belediye bütçeleriyle mümkün değil. Önümüzdeki süreç içerisinde yeni kredi talepleriyle meclise gelebiliriz. Çünkü proje bazında isteyeceğiz bu kredileri. Proje bazında mesela, 22 trilyon bedelli bir projemiz var bu yıl Manavkuyu da iller bankası kredisi gerekiyor biran önce. Bu belediye tabi ki çok borçlanmasın ama çevrilebilir bir borçla da yürümesi lazım yatırımların yapılması için. Evet, yani o konu da emsal belediye mesela kardeş belediye Karabağların ne kadar borcu çıktı SGK? ya? Diğer ilçelerin çıktı korkunç. Yani o Çiğli bataklık mesela 65-55. Yani bu yasa değişmeden bu ilçe belediyelerin gelirleri ne zaman artacak? Ak partililerinkini saymıyorum artık tavandadır borçları.  Bir taraftan alıyorlar bir taraftan siliyorlar sizin borçları. Vallaha Melih GÖKÇEK?in habire siliyorlar yukarıdan o aşağıdan sayıyı arttırıyor. Getireceğim ben sizin önünüze tamam. Kanun çıkarıyorlar borçları silmek için. Kişiye özel bile çıktı Ankara?da. Kentsel Dönüşüm bölgesi için ayrı kanun çıkarıldı pursaklarda. Bir dakika bak pursaklarda ayrı kanun çıkarıldı yani ayrı özel kanun çıkarıldı. Çağlar söylesin onu. Evet.

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-618) Bayraklı ilçesi, Cengizhan Mahallesi, 33021 ada, 10 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında "Cami", 33021 ada, 13 nolu parsel ise Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu "Konut Alanı" olarak belirlen alanda; Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nün 06.04.2016 tarihli yazısı ile 33021 ada, 13 no.lu parselde faaliyet gösteren ve Başaran Camii'nin eki olan Kuran Kursu alanının 33021 ada, 10 parselde bulunan Cami alanına dahil edilmesine yönelik plan değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliğ) ortak raporu.
HATİCE TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu 75. Yıl mahallesi değil mi? Cengizhan deniyor oralara işte tamam. Evet, bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başaran cami?mi bu o genişlemek istiyor tamam.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2012) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC pafta, 33236 ada, 3 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
HATİCE TATLI- Başkanım komisyon raporlarından 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 hissedara satışıyla ilgili hepside. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- 2 den başlıyor.

HATİCE TATLI- Evet 2 dâhil.7-8 dâhil.

BAŞKAN- 2 den başlayarak 8 dahil tüm maddelerin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

ALİ ŞENAY- İyi akşamlar başkanım. Geçen mecliste burada Hatice Hanımla bir tartışma yaşanmıştı bu satışlarda. Bu arsanın 44 metre olduğunu söylemişlerdi ben yerine gittim bu arsa 194 metre ve bayraklının en güzel yeri yani biz bunu birimlerden gelirken daha dikkat edilirse sevinirim birde emlakçilerden bunu yer tespiti isteniyor emlakçiler şuanda bayraklıda 1 milyona yer kalmadı. Tamam, biz hak sahibine satalım ama 190-200 metre yer satmayalım.

BAŞKAN- Satılmayacak zaten. Şimdi bu rayiç bedelden tespit ediliyor, encümene gidiyor encümen kendisi takdir ediyor.

ALİ ŞENAY- Görüştük başkanım.

BAŞKAN- En son kararı da bana geliyor. Sen merak etme o rayiç?e göre satılıyor.

ALİ ŞENAY- Yani yeri de çok güzel kat karşılığı versen?

BAŞKAN- Mesela geçende ki 100 metrekare yer 692 milyar?a satışı yapıldı encümende.

ALİ ŞENAY- Oda ucuza gitti başkanım.

BAŞKAN- 700 milyar 100 metrekare yer.

ALİ ŞENAY- Tamam o fiyat güzel şuanda ama onu da normalde bir müteahhite satsak başkanım 800 milyar.

BAŞKAN- Yani yaklaşık 7 milyara gitti metresi.

ALİ ŞENAY- Teşekkür ederim. Yanlışlık olabilir.

BAŞKAN- Diğer maddeye geçiyoruz.

9- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-4367) Belediyemiz ihtiyaçları için 2.800.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kredi maddesinin raporunun oy birliği kararını takdirlerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN- Evet, buyurun.

ÇAĞLAR HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis, bugün kadir gecemizi hem belediyemiz personelinin, hem burada bulunan salonda bulunan meclis üyelerimizin bayraklı halkının kadir gecesini kutluyorum, önümüzdeki bayramlarını da kutluyorum bu arada herkesin ve sizinde. Teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN- Sağ olun bu arada kadir gecesiyle birlikte tabi ülkemizde yaşanan terörün biran önce durdurulması için ne gerekiyorsa bu işin siyaset üstü alması lazım Türkiye?nin. Dolayısıyla güzel İzmir?imizde bu İş olmadı ama hedef olan illerden biride bu. Yani sonuç itibariyle bunun dinle imanla alakası olmayan bir zihniyet olduğunu düşünüyorum. Herkese Allahtan rahmet diliyorum bende mübarek Kadir Gecesinin İslam âlemine ve bizlere hayırlar getirmesini diliyorum. Buyurun Hatice Hanım.

HATİCE TATLI- Bende aynı duygularla Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ramazan Bayramını ve Kadir Gecesini kutluyorum. Ayrıca başkanım geçen mecliste Mikail Bey soru yöneltmişti bu yurt dışına gidilmesin oraya tuvalet yapılmadığı süre içerisinde hatırlarsınız Ekrem Akurgal ile ilgili Büyükşehirle görüştüm Ekrem Akurgalda?ki 2 ayrı yerde tuvalet var. Hem salonun olduğu yerde?

BAŞKAN- Salona zannetmiyorum giremiyorlardır Hatice Hanım bir dakika

HATİCE TATLI- Başkanım şimdi onu düzelttik işte ve bundan sonra sabaha kadar orada nöbetçi var kapıyı açık bırakacaklar vatandaşın emrine ve benim yanımda talimat verdiler açık kalacak yani bu sorunu öyle çözmüş olduk.

BAŞKAN- Mikail Beyin takipçi olmasını rica ediyoruz.

HATİCE TATLI- Takipçi olsun.

BAŞKAN-  Bence yetmez orada tek tuvalet çünkü alan çok büyük. Böyle konuşuyorum bende başka türlü konuşmuyorum. Yetmezse prefabrik tuvalette konulabilir oraya. İşte Büyükşehir?in alanı prefabrik koysunlar oraya 5 dakikalık iş. Çok kalabalık oluyor akşamları ben geçiyorum oradan.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Hasan KARABAĞ- Sema TURAN- Ali KÖKOĞUZ- Âdem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Hayrettin GÜNGÖR?ÜN mazeretlerin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN-  Evet, arkadaşım meclisi ne zaman yapıyoruz.

HATİCE TATLI- 14 Temmuz Perşembe saat: 18.00.

BAŞKAN- Büyükşehir meclisleri olduğu için 14 Temmuz?a alıyoruz arkadaşlar.

BAŞKAN- 14 Temmuz 2016 Saat:18.00 de görüşmek üzere meclisi kapatıyorum.

 


Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı

 


Ayşegül BAHADIR                                     Fatma ATALAY
        Üye                                                      Üye