Meclis Çalışmaları

01/08/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01/08/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAKHAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER ? Hasan KARABAĞ- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT - Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU - Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ-Ali ŞENAY- Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR-  İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN- Münir DEMİR- Sema TURAN- Ali KÖKOĞUZ-  Aynur ÇETİN
I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım, Mustafa Kemal Atatürk ve son darbe olayında kaybettiğimiz demokrasi şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Bir tane başkanlık önergesi var okuyalım.

SAYIN MECLİS HEYETİNE

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesi gereğince Belediyemizin borçlanmasına İlişkin olarak,
1- Manav Kuyu Kültür Merkezi inşaat işi, Postacılar Kültür Merkezi inşaat işi, Nafiz Gürman Kültür Merkezi inşaat işi, Nafiz Gürman Pazaryeri inşaat işi, Şantiye Hizmet Binası inşaat işi, Atölye inşaat işi, Hayvan Barınağı ve Veterinerlik Müdürlüğü Binası inşaat işi, İmar Yollarının Hizmete Açılması yapım işleri, Muhtelif Sokaklarda Park, Yol,Beton Parke, Kaldırım, Trotuar ve Bordür Alınması veya Yapılması İşi, Performans Programlarına Göre Yapılacak Diğer Yapım İşleri Ve Belediyemizin ihtiyaçları için bilumum bankalar veya özellikle İller Bankası A.Ş, T.C. Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin ilgili şubelerinden toplam 55.000.000,00TL(ELLİBEŞMİLYONTÜRKLİRASI)'lik nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına,
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;
?d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri
Toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip
oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu
geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı, yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile yapabilir. ?Denilmektedir.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda krediye konu işlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere bilumum bankalar veya özellikle İller Bankası A.Ş, T.C. Vakıflar Bankası, T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin ilgili şubelerinden kullanılacak kredi, anılan Kanunun 68'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen limitler içinde kaldığına,
3- Kredinin teminatını teşkil etmek ve kredi geri ödemesi tamamlanıncaya kadar kredi taksitlerinin tahsil ve mahsup edilmesini sağlamak üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde bilumum bankalar veya özellikle İller Bankası A.Ş, T.C. Vakıflar
Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin lehine dilediği bedel, şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek tesis edilmesine, Belediyemizin her türlü gelirlerinin devir ve temlik edilmesine, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin mevduat rehni ve/veya hesap rehni ve diğer teminatların tesis edilmesine, Belediyemizin kefil olmasına, İller Bankası teminat mektubu alınmasına,
4- Kredinin teminatını teşkil etmek üzere verilen teminatlar ile ilgili olarak kredi borcu bitinceye kadar kamuya tahsis kararı alınmamasına,
5- Bilumum bankalar veya özellikle İller Bankası A.Ş, T.C. Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin ilgili şubelerinden , söz konusu işler ve Belediyemizin ihtiyaçları için 55.000.000,00TL (ELLİBEŞMİLYONTÜRKLİRASI)'lik Belediyemiz adına talep edilen nakdi/gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, kullanılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde Bankalar veya özellikle Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O lehine dilediği bedel, şekil ve koşullarla, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme, taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir ve temlik etmeye, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ ?ın yetkili kılınması hususunda gerekli kararın alınmasını arz ederim.

Hatice TATLI- Gündeme alınmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önergesi var İsmail Beyin.

MECLİS BAŞKANLIĞI?NA

15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti?ne yapılan sözde darbe kalkışması nedeni ile halkımız meydanlara inip bu işgalcilere gerek cevabı vermiştir. Fakat Asker, Emniyet ve sivil vatandaş olmak üzere 246 şehit verdik. Şehitlerimizin anısına demokrasimize yakışır bir şekilde sevgi yolu başındaki meydana 15 Temmuz Şehit ve Demokrasi Meydanı ismi verilmesini arz ederim.

Meclis üyesi İsmail YAĞCI imzalı yazılı önerge..

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım o meydan Büyükşehir?e ait bir meydan ama biz temenni kararı alabiliriz. Gündeme alalım komisyonlarda değerlendirelim meclise getirilsin önümüzdeki meclis, temenni kararlarını Büyükşehir?e göndeririz, oradan da arkadaşlarımız gereken sağduyuyu gösterirler. Evet, bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1028) Bayraklı ilçesi, 300 pafta, 1979 ada, 6 parsel Fuat Edip Baksı Mahallesi 1642 Sokak No 30 adresinde bulunan taşınmazın belediye adına müze olarak tahsis edilmesi hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin İmar, Kültür ve Sosyal İşler komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.
BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Kültür ve Sosyal İşler komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-785) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Almanya-Bremen  ''Beratungs und Gewitterziegen'' Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nden gelen davet üzerine 22-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında "Sosyal Proje ve Uzman Değişim Programı'' kapsamında Almanya'nın Bremen şehrine yapılması planlanan ziyaretin 18.07.2016 tarih 29774 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Aralık 2016 tarihine ertelenmesi hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu madenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-797) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak olan Aile Danışma ve Eğitim Merkezine ait Yönetmelik hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin Sosyal Yardım İşleri, Hukuk, Eğitim, Kadın Erkek Eşitliği ve Gençlik ve Spor komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Sosyal Yardım İşleri, Hukuk, Eğitim, Kadın Erkek Eşitliği ve Gençlik ve Spor komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4388) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi 25M-IC Pafta, 36871 ada, 19 parselin diğer hissedarlara satışı 01.04.2016 gün ve 55 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş, ancak söz konusu satış talebi 18.05.2016 gün ve 3213 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile tekrar gündeme dahil edilmiş olduğundan sehven yapılan bu talebe istinaden alınmış olan 01.07.2016 gün ve 76 sayılı mükerrer kararın iptal edilmesi hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Yani burada ada, paftada mı değişiklik olacak? Öyle mi? Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Kredi kullanımı hk.

Hatice TATLI- Bu önergenin, kredi kullanımına ilişkin önergenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Hatice TATLI- Yalnız başkanım komisyonların yani iki komisyon da Cuma gününe çıkarırlarsa raporları iyi olacak diye düşünüyoruz.

BAŞKAN- Tamam teşekkür ederiz, yeni önerge.

6- Sevgi yolunun başındaki meydana 15 Temmuz Şehit ve Demokrasi Meydanı ismi verilmesi hk

BAŞKAN- Şehitler Meydanı, Demokrasi ve Şehitler Meydanı.

Hatice TATLI- Bu önergenin de Eğitim, Kültür ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Eğitim, Kültür ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-654) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği; Belediyemiz ilçe sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedellerinin cami, cem evi, kilise gibi ibadethanelere tahakkuk ettirilmemesi ve şimdiye kadar tahakkuk eden bedellerin iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- 1 nolu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3892) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC Pafta, 2643 ada, 23 no?lu  parseldeki 1.065/12.529(10,65m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
Hatice TATLI- Başkanım 2 ve 3 hissedara satış. Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- 2 ve 3 nolu maddelerin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-746) Bayraklı İlçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIb pafta, 2261 ada, 33 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli  imar planında Bitişik Nizam-4 kat (B-4) yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olan, söz konusu 2261 ada, 33 no.lu parsel üzerinde hali hazırda yer alan trafonun taşınmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nce hazırlanan plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği)ortak raporu.
Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER
1- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-949) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesi hk.
Önerge 01.07.2016 tarihinde yapılan Meclis I. Birleşiminde İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler,  Esnaf-Sanatkârlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına havale edildi.
BAŞKAN- Bekletiyoruz bu önergeyi komisyon çalışıyor bununla ilgili.

Hatice TATLI- Yalnız başkanım kural gereği tekrar aynı komisyonlara sevk edeceğiz.

BAŞKAN- Bu önergenin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler,  Esnaf-Sanatkârlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına sevkinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VII. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN- Buyurun efendim. Seçimler her an olabilir hazırlıklı olmak lazım.

Necati YILDIZ- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri; Önce Türkiye ye ve hepimize geçmiş olsun. Türkiye gerçekten Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birisiyle yüz yüze geldi. Bugün hiçbirimiz burada olmayabilirdik. Demokrasiyi yaşatma mücadelesinde canlarını veren şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum ve rahmet diliyorum hepsine. Değerli arkadaşlarım Türkiye 1952?den beri batı savunma bloğunun içinde yer alıyor. Türkiye bu konuda kalkınmasından büyük bir fedakârlıklar yaptı, eğitimde büyük fedakârlar yaptı sırf batı savunmasına katkıda bulunsun diye, güya kendini de koruyacak. Ancak bunun bedelini çok ağır ödedi. 1971 Askeri muhtırasında; ?Kahrolsun NATO Kahrolsun Emperyalizm? diyen solcu gençler bunun bedelini hayatlarıyla ödediler. 1980 darbesinde o dönemin CIA direktörünün Pentagon?a bir mesajı vardı, ?bizim çocuklar başardı? diye. Başardı dediği çocuklar yanı Pentagon?un çocukları 12 Eylül darbesini yapan onlar görünürde rütbeleri Türk olabilirdi ama Pentagon?un amaçlarına hizmet ettikleri bu belgeyle sabit oldu. Son darbe yine bir Amerikan menşeli, Amerikan patentli Pensilvanya patentli bir darbe girişimiydi ve yine üzerlerinde Türk ordusunun üniformasını taşıyan Pensilvanya?nın çocukları halkın üzerine sivil halkın üzerine acımasızca ateş ettiler. Hepimiz Türkiye olarak hala ciddi bir tehditle ciddi bir tehlikeyle yüz yüzeyiz. Her şey bitmiş değil ve Türkiye ye müstemleke muamelesi yapan batılı güçler Türkiye?yi kendi saflarında tutmak için bizim bugün hayal bile edemeyeceğimiz her türlü kötülüğü yapabilirler. Bu bakımdan artık olay iktidar muhalefet olayı olmaktan çıkmıştır, olay doğrudan doğruya Türkiye?nin bekasıyla, bağımsızlığıyla, onuruyla hepimizin çoluk çocuğumuzun, torunlarımızın yaşama hakkıyla ilgilidir. Bu bakımdan birbirimiz ile olan ilişkilerimizde en azından bundan sonra bu duyarlılık içerisinde hareket etmemiz gerektiği inancıyla hepinize saygılar sunuyorum.   

BAŞKAN- Teşekkür ederim başka söz almak isteyen arkadaş? Buyurun Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Necati başkanımın bu güzel konuşmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.  Dileklerimizi kendisi dile getirdi, tabi ki ülkemizde söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Bu işin siyasi ve ırkı olmaksızın Kürt?üyle, Türk?üyle, Çerkez?iyle, Laz?ıyla, Arap?ıyla bu vatan hepimizin vatanı. Söz konusu bayraksa gerisi teferruattır. Ölen şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum ben de. İkincisi birde başkanım yeni kullanacağınız 55.000.000,00 TL kredi için bununla ilgili bir açıklama yaparsanız iyi olur.

BAŞKAN- Kitapçık verdik size geldi mi? Komisyonlardan gelsin önümüzdeki mecliste?

Çağlar HASPOLAT- O zaman mı açıklama yapacaksınız?

BAŞKAN- Evet şimdi tartışılacak bir tarafı yok. Komisyonlarda siz tartışın zaten arkadaşlar ayrıntılı bilgi verecek. Buyurun.

Hatice TATLI- Arkadaşlarım dile getirdiler ama şunu eklemek istiyorum, biz Askeri darbelere her zaman karşı olduk ama sivil darbelere de karşıyız biz. Askeri darbenin arkasından sivil birçok doğru veya yanlışın birbirine karıştığı eylemlerin yapılmasına da karşıyız. Bu nedenle yöneticilerin, genel iktidarın, yerel yöneticilerin hepsinin bu konuda son derece dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bağlantılı olmayanları da bu darbeyle bağlantılıymış gibi göstererek ki, burada ihbar mekanizması çok iyi çalışır bu süreçte. Ben 1960, 1980 ve 12 Mart darbelerini gören bir insan olarak söylüyorum. Yalan ve doğru birbirine karışır iyi ve kötü birbirine karışır. Bunun çok iyi ayırt edilmesi gerekiyor ve bizim beklentimiz bu süreçte de bu olmalı diye düşünüyorum. Ayrıca demokrasinin beşiği İzmir de 4 Ağustos saat: 19.30 da Gündoğdu Meydanı?nda Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi var. Burada hiçbir partinin amblemi olmayacak, hiçbir sivil toplum kuruluşu amblemiyle flamasıyla gelmeyecek. Sadece Türk Bayraklarıyla tüm halkımız buraya gelecek. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hepinizi, bütün iktidarı, muhalefeti, halkımızı 4 Ağustos?ta Gündoğdu Meydanı?nda bekliyoruz.

BAŞKAN- Evet başka söz almak isteyen var mı? Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım 4 Ağustos?ta yapılacak olan mitingi grup olarak destekliyoruz, orada olacağız. Ayrıca hükümetimiz, biraz önce Hatice Hanımın dediği gibi sivil darbe söyleminde bulundu. Bu konuda hükümetimiz gayet duyarlı ve sağlam adımlarla hareket ediyor. Ortada gözüküyor, hükümetimiz bu konuda genellikle duyarlı yapıyor, yapacak, devam edecektir.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Ramazan Bey buyurun.

Ramazan BULUT- Sayın başkan, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Belediyemizin BAY-GEM 2015-2016 Eğitin ve Öğretim?

BAŞKAN- Pardon geldi mi o BAY-GEM sonuçları size?

Ramazan BULUT- Yaklaşık 233 öğrencimiz hiç küçümsenmeyecek bir yerde. ODTÜ ve 9 Eylül üniversitelerine? Yaklaşık 233 öğrencimiz ön lisans ve lisans eğitimine hak kazanışlardır. Burada emeği geçen eğitimci arkadaşlarıma başta Belediye Başkanımıza emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

BAŞKAN- Bütçesini meclisten geçiriyoruz sonuç itibariyle 3 trilyonu aşan bir bütçesi var. Bir katkısı var değil mi. Ne kadar var? 3 trilyona mal oluyor dershane ama karşılığı alınıyor. İnsan kazanmak müthiş bir şey, parayla pulla ölçülemez bir şey. Yönetmeliklerden kaynaklanan genelgelerden kaynaklanan bir takım sıkıntılar oluyor onları konuşuyoruz dilerim olumsuz bir şey olmaz. Dershanede görevine devam eder 20 tane öğretmen var orada. İsmail Bey buyurun.

İsmail YAĞCI- Başkan değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediye personellerimizden bir şehidimiz var, bu yüzden belediyemizin ve personellerimizin başı sağ olsun, Allah sabır versin. İnşallah bununda sonu gelir.

BAŞKAN- Güneydoğuyu kan gölüne çevirdiler.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan bunların yavaş yavaş sonuçları çıkıyor, biraz daha beklemek lazım terörün nasıl beslenildiği ve nerden geldiği?

BAŞKAN- İşimiz zor İsmail Bey ülke olarak düşmanımız çok.

İsmail YAĞCI- Biz Türk?üz zoru severiz.

BAŞKAN- Fahrettin Bey iki cümleyi geçmesin.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan değerli arkadaşlarım. Tabi ki ordunun içinden sızan bu üniformalı terör örgütleri, bir de yerel yönetimlerdeki sivil ayaklanmaya bakmak lazım. Yerel yönetimlerde büyük kentlerimizde bunlara arazi tahsisinde bulunup dershane açan, bakın siz BAY-GEM de bu kadar öğrencimiz ayrım yapmadan doğru dürüst bir şekilde kazandıkları yerler belli ama bu dershanelerde büyük kentlerdeki bu dershanelerin bunların araştırılmasını?

BAŞKAN- Fahrettin bu benim sorunum değil biliyorsun.

Fahrettin ORANDI- Biliyorum başkanım işte onlar da araştırılsın.

BAŞKAN- Ecevit?den başlaşın.

Fahrettin ORANDI- Başlasın başkanım nereye gidiyorsa gitsin.

Abdullah AKTAŞ- Fahrettin Beye katılıyorum ama şunu bilmek lazım ki o olgunun içinde sadece Ak Parti yok bütün partiler var. Zaten bu 2013 yılından sonra devam eden süreç ile ilgili önceki zaten herkes var Türkiye de.

BAŞKAN- Başka söz almak isteyen Mikail Bey herhalde konuşmak istiyor. Konuşmayacak mısınız?  Peki.

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Ali ALAN- Münir DEMİR-Sema TURAN- Ali KÖKOĞUZ- Aynur ÇETİN arkadaşlarımızın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
BAŞKAN- 5?indemi yapıyoruz.

Hatice TATLI- 5Ağustos saat:18.00 de.

BAŞKAN- 5 Ağustos saat:18.00 de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 


Hasan KARABAĞ
Meclis Başkanı

 


Ayşegül BAHADIR                                     Fatma ATALAY
        Üye                                                      Üye