Meclis Çalışmaları

01/09/2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ 01/09/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAKHAZIR BULUNANLAR    :


Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ
Üyeler                                    : Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT - Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ-  Abdullah AKTAŞ- Âdem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY- Aynur ÇETİN-  Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR.
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.
BAŞKAN- Değerli  Arkadaşlarım hoş geldiniz.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Var mıdır önerge? Yok. Birimlerden gelen önergelerin görüşülmesine geçmeden önce 30 Ağustos Zafer Bayramınızı öncelikle kutluyorum. Sonrada bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. En çok konuşulması gereken bir barış yılı oldu Türkiye de inşallah bundan sonra çok daha kavgasız gürültüsüz bir dünya ve Türkiye olur. Bu dileklerimle 4. Maddeye geçiyorum.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4685) Belediye Meclisimizin 09.10.2013 tarih ve 10/137 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 7. dereceli Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hk.
Hatice TATLI- Bu önergenin oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet bu önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-969) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26N-IIIc paftada yer alan, 40062 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 4 Kat (BL-4), TAKS: 0.30, KAKS: 1.20 yapılanma koşullu konut adasına isabet etmektedir. Söz konusu adanın, yapılanma koşulu ve inşaat alanı değiştirilmeden, Blok 4 kat olan nizamının, Ayrık Nizam 8 Kat (A-8) olarak belirlenmesine yönelik taşınmaz malikince hazırlatılan plan değişikliği önerisi hk.

Hatice TATLI- Bu önergenin İmar komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet bu maddenin İmar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1- (BİLA) Bayraklı Sevgi Yolu başında bulunan meydana "15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı" isminin verilmesine ilişkin Eğitim, Kültür, Hukuk komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Komisyonlardan geldiği gibi bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1028) Bayraklı ilçesi, 300 pafta, 1979 ada, 6 parsel Fuat Edip Baksı Mahallesi 1642 Sokak No 30 adresinde bulunan taşınmazın belediye adına müze olarak tahsis edilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Kültür, Sosyal İşler komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-Düzeltme mi vardı? Şehitler dedik demi orda biz? Burada şehit yazılmış ama raporda şehitler yazıyormuş. Tamam.

Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- 2 nolu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ-29) Kreş Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma ve Usul Esasları ile Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-797) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak olan Aile Danışma ve Eğitim Merkezine ait Yönetmeliğin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4617) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 33065 ada, 26 no?lu parseldeki 6596/37251(65,96m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-890) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 05.419 sayılı kararı ile onaylanan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-IIc ve 25O-Id paftada yer alan, 4159 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın, "İlkokul Alanı" olan fonksiyonun, "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda, taşınmaz maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Eğitim komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-949) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Esnaf -Sanatkârlar ve Pazaryeri komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

Hatice TATLI- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN- Buyurun Ramazan Bey.

Ramazan BULUT- Sayın başkanım öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de 1 Eylül Barış Günü için bir temenni dileğinde bulunmak istiyorum. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz özgürlük ve laiklik için, hukukun üstünlüğüne olan inancımız için tüm insanlığın huzur içinde yaşadığı bir dünya ve ayrıca aydınlık bir ülke için; herkesin 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutluyorum. Sayın başkanım ayrıca bugün biliyorsunuz insanlar için çok önemli bir gündü adli yılın açılışı olduğu bir gündü. Bu bakımdan ben temenni ederim ki bu yıl inşallah yargının bağımsız olduğu, yargı mensuplarının bağlı ve boyun eğmediği ve tam bağımsız bir şekilde yargılamaların olduğu; daha çağdaş, aydınlık kararların verildiği bir olması dileğiyle herkesin ve buradaki hukukçu arkadaşlarımızın da yeni yargı yıllarını kutluyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen? Buyurun Mikail Bey.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan, meclisi de selamlıyorum. Geçen Ağustosun 10?u yada 15?i bu iki arada Bayraklıdan Çamdibin de inşaat sıvası yapılırken göçen iskelenin devamında vefat eden 3 arkadaşımız vardı. Bu 3 arkadaşımızın üçü de bizim komşumuz. Cengizhan da oturuyorlar. Bilginiz oldu mu olmadı mı? Gittiniz mi ziyarete bilmiyorum. Bu arkadaşlarımızın iki tanesi akraba yani..

BAŞKAN- Değerlendireceğiz Mikail Bey.

Mikail BİLİCİ- Meclisin de bilgisi olsun başkanım. Diğer arkadaşın da çocuğunda sıkıntı varmış galiba. Bu 2 arkadaşın akraba olanların bir tane daha kardeşi var. O da aynı şekilde sıva yapıyor. Bu çocuğun üzerine üç aile kaldı. Hem kadın tarafının olduğu çocuklar kaldı, hem abisinin olduğu çocuklar kaldı, hem de kendi ailesi var. Zihni isminde, Arif neydi çocuğun adı. Hilmi, Hilmi isminde bir çocuk var bu ölenlerden birinin kardeşi, kendiside sıvacı fen işlerinde bunu korumaya alabilirseniz?

BAŞKAN- Telefonu var mı sende?

Mikail BİLİCİ- Telefonunu bildireyim var.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Buyurun Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Herkese iyi akşamlar diliyorum sayın başkan, değerli meclis üyeleri, hazirun. Önemli üç gündem konusu birisi iki gün önce Zafer Bayramımızı geçirdik. Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramını herkes için kutluyorum. Hepimiz için kutluyorum. İkincisi adli yıl açılışı bugün oldu. Yeni adli yıl açılışı; adaletin ve hukukun üstünlüğünün öncelikli olduğu, hukuk devleti ilkelerinin üstün olduğu, yeni bir adli yılımız olsun. Adalete hepimizin ihtiyacı var. Adalet barışla beraber, toplumsal barışla beraber bize en çok huzur getiren kavramlardan birisi. Adli çalışanlara içinde bizlerde olmak üzere ve tabi ki herkesin adaletli bir şekilde ilişkisi var. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son olarak bugün Dünya Barış Günü. Özellikle bu günlerde hepimizin barışın bize ne kadar huzur ve yaşam sağlığı getirdiği idraki içerisindeyiz diye düşünüyorum. Umarım toplumsal ve uluslar arası barışın hüküm süreceği günlere kavuşuruz. İyi akşamlar diliyorum.

BAŞKAN- Çok Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa ne zaman yapacağız meclisi? Gelmeyen var mı?

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Ali ALAN, Ayşeğül BAHADIR?ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Hatice TATLI- 6 Eylül Salı.

BAŞKAN- 6 Eylül Salı saat 18.00 de burada toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Arkadaşlar yarın sünnetimiz var Ümit Boz da belediyenin hepiniz davetlimsiniz.

 


Hasan KARABAĞ
Meclis BaşkanıSema TURAN                                             Fatma ATALAY
      Üye                                                            Üye