Meclis Çalışmaları

13.10.2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 13.10.2016 TARİHLİ III. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK
 


HAZIR BULUNANLAR    :Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ


Üyeler                                    : - Ali ALAN- Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY-  Fatma Duygu KUMAŞ -Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hasan KARABAĞ-  Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ -Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY- Aynur ÇETİN-  Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL .


HAZIR BULUNMAYANLAR: Hamdi VATANSEVER- Latif AYDEMİR.


I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
BAŞKAN- Evet, değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Başkan tarafından meclis açıldı.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI
BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Gündem den yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi 26M-IIID pafta, 25943 ada, 7 parselin gecekondu hak sahibine satışının yapılması hk.

BAŞKAN-  Evet.
Veli TOPAL- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN-  Buyurun
Çağlar HASPOLAT- Başkanım burada yine bu tarz satışlarda metrekare bildirilmesini istemiştik biz, burada yine metrekare yok satışın dolayısıyla imara da gitmesini istiyoruz.
BAŞKAN-  Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.


2- (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-733) Yapımı başlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde veteriner sağlık hizmetlerinin kapsam ve niteliğinin artacağından dolayı, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri" başlıklı 67.maddesi gereğince, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı ihalesi yapılması hk.BAŞKAN-  Evet.
Veli TOPAL-  Bu maddenin de Plan Bütçe Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.
BAŞKAN-  Bu maddenin de Plan Bütçe Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ


1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5837) Bayraklı Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

Veli TOPAL- Başkanım grubumuz adına Yeşim Hanım konuşacak. Önce Gönül Hanım tamam.

BAŞKAN- Gönül Hanım konuşacak. Gönül Hanım, konuşmaları bölebiliriz. Buyurun siz. Grup adına konuşmacı arkadaşlar 20 dakika, diğerleri 10 dakikadır. Siz 5 dakika konuşuyorsunuz, hakkınızı diğer konuşmacılara veriyorsunuz. Buyurun.

Gönül VURAL- Sayın Belediye Başkanım, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayraklı Belediyesinin 2017 yılı bütçesi vizyon ve misyonuna uygun olarak 2014-2019 stratejik planı doğrultusunda yatırımların gerçekleştirileceği, Bayraklı halkının yaşam kalitesini arttıracak, sosyo-kültürel katkı sağlayacak bir şekilde hazırlanmıştır. Bütçe hayali değil gerçektir. 2016?da gelir 169 milyon, Gider 184 milyon, 2017?de gelir 200 milyon gider 225 milyon olarak belirlenmiş gelirde %19 artış sağlanmıştır. 2009?dan bu yana yapılan bütçeler incelendiğinde gelirdeki artış oranının yüksek olduğu, giderlerin gerçekçi olduğu görülecektir. AKP?li arkadaşlar bütçenin denk olmadığını, giderlerdeki artışın %22 olduğunu düşünebilirler. Yatırım için borçlanacağız ki halkımıza daha iyi hizmet yapabilelim. Gider bölümündeki artış, çekeceğimiz kredilerle yapacağımız yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Performansta daha yapılması gerekenler var demişti AKP?li arkadaşlar yine, işte bu bütçeyle tam da bunlar yapılacaktır. Faaliyet programında da konuşacağız elbette ama şu kadarını söylemek isterim ki yasa gereği sınırlı gelirlerinin %40 Büyükşehir?e giden üstelik %60?ı gecekondu olan Bayraklıda azımsanmayacak hizmetler yapılmıştır. Mesela en çok eleştirilen Özel Kalem Müdürlüğü 2016 bütçesine bakıldığında ise bütçeye 2 milyon 182 bin TL konmuşken, 1 milyon 322 bin TL harcanmış. Buda gösteriyor ki harcamalar da azami dikkat gösterilmiştir. 2017?de aynen böyle olacaktır. Bir başka örnek ise sosyo-ekonomik olarak yoksulluğu çok olan Bayraklıda en büyük harcama kalemlerimizden birisi de sosyal yardım harcamaları olduğu malumunuzdur 2016?da 5 milyon 132 TL harcanmış, 2017?de 10 milyon TL ayrılmıştır. Yetmeyeni de yetireceğiz halkımız için her şey, diğer ilçelerden ayrıcalıklarımızdan biriside: Temizlik hizmetlerimiz 2016?da 20 milyon 994 bin TL bütçe ayrılmışken, 13 milyon 869 bin 51 TL ile kentimizi temizlemişiz. 2017?de 22 bin 925 TL ayrılmış ama eminim ki daha azı ile temizleyeceğiz kentimizi yine. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün, benden sonra konuşacak arkadaşlarım da size örneklerle anlatacaklardır. Plan Bütçe Komisyonu başkanı olarak bütçenin hazırlanmasında emeği gecen başta belediye başkanımız Sayın Hasan KARABAĞ olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunarım.


  

BAŞKAN- Evet teşekkürler. Başka söz hakkı almak isteyen arkadaş? Buyurun yok mu, Ak Parti grubundan. Buyurun. Bir oradan bir oradan verelim buyurun hangi adına konuşmak istiyorsanız. Buyurun.
Hayrettin GÜNGÖR- Sayın Başkan, meclisimizin değerli üyeleri, divan, saygı değer belediye çalışanları ve sevgili misafirler hepiniz hoş geldiniz. Selam ve saygılarımı sunuyorum. 2017 yılı bütçesinin karşılaştırmalı tablosuyla ilgili size bir sunum yapmak istiyorum. 2017 yılının gelir kalemlerinin %75?ini iki kalem oluşturuyor; Vergiler ve İller Bankası Payı. Bunlarda artış %14, sermaye gelirinde de artış %14, para cezalarındaki artış %85. Ceza keserek bir yere varamayacağımızı biliyoruz. Cezaya yol açacak fiilin ceza kesilmeden önce halledilmesini biz daha gerçekçi bir çözüm olarak görüyoruz. Teşebbüssü Mülkiyet Gelirlerindeki artış %27, Alınan Bağış ve Yardımlar %68, Diğer Gelirler de %40. Gelirlerle ilgili 200 milyon lira ön görülen bir gelir var. Giderleri karşılayamayacağı görüldüğünden 25 milyon lira borçlanma esas alınmıştır. Benden önce konuşan Sayın Gönül ablacığımın söylediğine göre eğer bakarsak o zaman daha vahim bir portre çıkacak ortaya. 2 milyon 182 bin liralık 2016 yılı bütçesinde görülen Özel Kalem harcamasının 1 milyon 322 olarak gerçekleştiği ki biz bunu simdi bilemiyoruz, zannediyorum içerden alınan bilgiye göre söylendi. O zaman bu % 62?lik artış ki 2 milyon 182 bin liraya göre 3 milyon 555 bin lira para ön görülmüştür. Eğer bu ön görü doğruysa ve bu 2 milyon 182 bin yerine 1 milyon 327 bin olarak harcandıysa o zaman bu artış % 120?nin de üzerine çıkmaktadır. Bununla ilgili de özel anlatım olması gerekir. İnsan Kaynaklarındaki artış; %11.61 3 milyon 850 bin 200, 3 milyon 797 bin 2017.   Bilgi İşlemdeki artış; 3 milyon 760 bin, 3 milyon 405 bin %9.10,  Yazı İşleri 1 milyon 400 bin iken 2017?de 1 milyon 846 bin burada %32?lik bir artış var. Yazı İşleri harcamasında da zannediyorum temsil giderlerinden ve kırtasiye giderlerinden doğan bir artış meydana gelmiş. Hukuk İşlerinin bütçesi neredeyse denk 1 milyon 71 bin 2016?da, 1 milyon 77 bin lira 2017?de. Basın Yayında %21.38?lik bir artış var. 1 milyon 875 bin lira 2016 yılı bütçesi,  2 milyon 276 bin lira 2017 bütçesiyle ilgili. Spor İşlerinin bütçesi %30 arttırılmış 3 milyon 705 bin lira 2016? da 4 milyon 815 lira bu kalemle ilgili olarak sportif faaliyetlerin arttırılması özellikle gençlerin daha farklı spor dallarında desteklenmesi halı sahaların dışında, örneğin sahilimizde bir kürek ve yelken federasyonuna bağlı bir sistem oluşturulması ilçemizin hem gençlerinin daha sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, hem de farklı bir sahil düzenlenmesi gerektiğini ortaya koyacaktır. Destek Hizmetlerinde %10 artış var. Emlak İstimlâk Müdürlüğünde  %19, Fen İşleri Müdürlüğün de %36 artış var. Bu yıl Fen İşleri Müdürlüğünden çok ciddi yatırımlar bekliyoruz. 50 milyon 636 bin liraya çıkmış, 37 milyon 036 bin liradan. Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile Plan Projedeki ayrılan ödenek özellikle Kentsel Tasarımda %7'lik düşüş var. 328 bin 2016 da 316 ya düşmüş. Plan Proje de 803 bin olan 2016 ödeneği 1 milyon 105 bin lirayla %37 artmış. Bu iki rakamı toplasak ki kentsel dönüşüm diye çok her toplantıda neredeyse gündeme geliyor. Bu parayla bizim bırakın meclis dönemimiz sonuna kadar ömrümüzün sonuna kadar kentsel dönüşüm göremeyeceğimiz, böyle giderse bu ödenek kalemiyle kesinlikle aşikâr. Denetimdeki artış %37 biz buna Ruhsat Denetimdeki artışın pardon %45 1 milyon 193 bin 818 etkin denetim için bu artışın yeterli olacağına inanıyoruz. Umarım ilçemizde bu yıl denetimler, dediğim gibi cezadan önce denetlenerek yanlışların düzeltilmesi bizim için daha yararlı olacaktır. Temizlik İşlerinde zannediyorum geçen yıl 3 yıl ihaleye verdik. Artış %10 da kalmış herhalde sözleşmesinde yıllık %10 artış giderek devam ediliyor. O ritim belediye hizmetleri. Yapı Kontrolde %22?lik bir artış var. Zabıta Müdürlüğü %18.55, Veteriner İşlerindeki %88?lik artışı dahi yetersiz buluyoruz. Çünkü rakamsal olarak 1 milyon 290 bin lira iken 2 milyon 424 bin liraya çıkmasına rağmen ilçemizdeki hayvan popülasyonunu özellikle başı boş, mahalle arası hayvanlarının bir barınakta gözetim altında, denetim altında daha sağlıklı ve hijyenik ortamda bulunması bizim için mutluluk kaynağı olacaktır. Kütüphane Müdürlüğünün %24?lük artışla var olan, 2 milyon 44 bin liralık gideri bizim için hala yeterli değildir. Muhtarlık  kalemleri %12, bu yıl açılan Kreş Müdürlüğünün gideri ise 560 bin TL dir. Kısacası 184 milyon lira olan 2016 yılı olan bütçesini gider kalemleri bakımından 200 milyon lira gelir kalemleri artı 25 milyon borçlanmayla 225 milyon lirayla %24.53?lük artışla 2017 yılı harcamalarına başlamış olacağız. Sayın meclis; bir kaç noktada bu matematik dışında bir kaç noktayı da açıklamak istiyorum. Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçesindeki artış %30, bu artışın en büyük kalemini 2.5 milyon lira faiz giderinin 4 milyon liraya çıkmasıyla oluşan %40?lık bir faiz artışı var. Bu faiz yükünün artarak devam etmesi bir kaç sene sonra bütçe kalemlerinin faizi karşılayamaz haline gelmesi ve daha çok borçlanma gerektireceğini hepimizin tahmin edeceğini sanıyorum. Borç verme kalemi var, 4.5 milyon özür diliyorum, bu konuda bir bilgim yok. Ama bunun kime ve hangi şartlarda borç verileceğini benden sonraki arkadaş açıklarsa çok mutlu olacağım. Yine daha önceki yıllarda 11 milyon 500 bin olarak ayrılan bizim muhasebe tekniğine göre yedek akçe, bu yıl 11 milyon 500 bin olarak ayrılmış buna neden ihtiyaç duyulduğunun da teknik olarak açıklanmasını rica ediyorum. 2017 Yılı Bütçesinin Bayraklıya, belediyemize, tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olması dileğiyle hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum iyi akşamlar.

BAŞKAN- Teşekkür ederim, Hayrettin Bey. Başka söz almak isteyen? Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri konuşmama başlamadan önce hepinize sevgiler saygılar sunuyor, 2017 yılı bütçemizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlar ve faydalar getirmesini temenni ediyorum. 2017 yılı tahmini bütçemizle ilgili rakamsal verileri analizleri aktarmadan önce genel bir kaç bir şey söyleyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Bir önceki meclis toplantımızda performans programını ayrıntılı olarak görüştük. Yatırım kalemleri, hizmet alımları, mal alımları, sermaye kalemlerini tek tek irdeledik. Stratejik plan ve yapmayı hedeflediğimiz ve imkânlar doğrultusunda yaptığımız hizmetleri Ak
Partili meclis üyelerimiz yani muhalefetimiz görmemekte ısrarcı olsa da ret oyu verseler de Bayraklı halkına hizmetin verimliliğini etkileyemeyeceklerdir. Bütçemiz vizyonu olan bir bütçedir. Türkiye'de yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle, yıl içinde yaşanan değişimler bütçemizi etkilese bile, tek amacımızın halkın refahını sağlamak olan belediyemizin hizmetinden ödün vermediğimiz bir aşikârdır. Bütçe yatırım ve istihdam demektir. Vatandaşlarımıza hizmetin ulaştırılması, halkın refah seviyesinin yükseltilmesi anlamında belirlediğimiz bütçemiz ilçemize hayırlı olsun. Bütçemiz mecliste isterim ki oy birliği ile kabul edilsin. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki Ak Partili meclis üyelerimizin, muhalefetimizin siyaseten böyle bir durum sergilediğini biliyoruz. Yoksa insan odaklı bu bütçeye hayır demekle Bayraklıya hizmet yapılmasını istemiyoruz dediklerini, düşünmek bile istemiyorum. Bizler bu hizmeti yapmaktan son derece mutluyuz. Tek amacımız gerek belediye başkanımız, gerek bürokratlarımız, gerek biz meclis üyelerimizin halka hizmet odaklı olduğumuzu biliyorum. Umarım bu sefer bir ilk yaşanır. Ve Ak Partili meclis üyelerimiz gelirlere bile ret vermezler. Merkezi idareden gelen gelire bile onay vermemeleri daha da düşündürücü olsa gerek. Sanırım daha fazla para gelmesini talep edip bekliyorlar. Başka bir geçerli açıklamaları olamaz. Ama gelmesi için çaba harcayacakları ümidini taşıyorum. Bu kadar genel değerlendirmelerden sonra sizlere bütçenin yapısı hakkında bilgiler aktarıyım. 2017 yılı bütçesi tahmini gelir ve gider olarak 225 milyon Türk lirası belediyemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. 2017 yılı tahmini gelir bütçesinin dağılımı ise şöyledir. Vergi Gelirleri: 71 milyon 210 bin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 26 bin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : 5 milyon 100 bin, Diğer Gelirler: 85 milyon 620 bin,  Sermaye Gelirleri : 12 milyon 110 bin, Finansal Gelirleri : 25 bin ve toplam gelir bütçesi tahminimiz sizlere okuduğum rakamların toplamında anlayacağımız üzere 225 milyon Türk lirasıdır. 2017 yılı tahmini gider bütçesinin dağılımı ise şöyledir; Personel Gideri: 42 milyon 74 bin, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primleri: 8 milyon 76 bin, Mal ve Hizmet Alımları: 105 milyon 269 bin 500, Faiz Giderleri: 4 milyon, Cari Transferler: 4 milyon 881 bin 500, Sermaye Giderleri: 43 milyon 699 bin, Sermaye Transferleri: 1 milyon, Borç Verme: 4 milyon 500, Yedek Ödenek: 11 milyon 500 TL olmak üzere gider bütçesi tahminimiz 225 milyon Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Bütçe kalemlerinin müdürlükler bazında ayrıntılı rakamlar ise şöyledir; Özel Kalem Müdürlüğü: 3 milyon 555 bin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 4 milyon 297 bin, Bilgi İşlem Müdürlüğü: 3 milyon 405 bin, Yazı İşleri Müdürlüğümüz: 1 milyon 846 bin, Teftiş Heyeti Müdürlüğümüz: 467 bin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz: 2 milyon 276 bin, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz: 26 milyon 784 bin, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz: 26 milyon 710 bin, Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz: 515 bin, Hukuk İşleri Müdürlüğümüz: 1 milyon 77 bin, Zabıta Müdürlüğü: 6 milyon 448 bin, Fen İşleri Müdürlüğümüz: 50 milyon 636 bin, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz: 26 milyon 245 bin, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz: 1 milyon 193 bin, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz: 2 milyon 424 bin, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz: 22 milyon 925 bin, Çevre ve Koruma Müdürlüğümüz: 1 milyon 96 bin, Emlak İstimlak Müdürlüğümüz: 6 milyon 367 bin, Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz: 306 bin, İmar Şehircilik Müdürlüğümüz: 3 milyon 504 bin, Plan ve Proje Müdürlüğümüz: 1 milyon 105 bin, Yapı Kontrol Müdürlüğümüz: 1 milyon 32 bin, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz: 3 milyon 830 bin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz: 9 milyon 538 bin, Kütüphane Müdürlüğümüz: 2 milyon 44 bin, Spor İşleri Müdürlüğümüz: 4 milyon 815, Kreş Müdürlüğümüz: 560 bin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ise 10 milyon olmak üzere toplam 28 Müdürlüğümüz ve bütçemizde toplam sizlere daha öncede aktardığım gibi 225 milyon Türk lirası gider tahmininden oluşmaktadır. Bunların hepsi inanın ki temel ihtiyaçlarımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Kaldı ki birimlerimizin ihtiyaçları eminim ki sizlerinde tahmin edeceği üzere bu bütçeden daha fazla olması gerekiyordu. Çünkü ne kadar paranız varsa o kadar harcama yapabilirsiniz ve o kadar yatırım yapabilirsiniz. 2017 yılı tahmini bütçesi üzerinde giderler kalemleri üzerinde analiz yaparsak; personel giderlerinin bütçeye oranı %18.7, sosyal güvenlik devlet primi giderlerinin bütçeye oranı %3.6, mal ve hizmet alımlarının bütçeye oranı %46.8, faiz giderlerinin bütçeye oranı %1.8, cari transferlerin  bütçeye oranı %2.2, sermaye giderlerinin bütçeye oranı %19.4, sermaye transferlerin ise % 0.4, borç verme % 2 ,yedek ödenek % 5.1 dir. Toplamda yatırım bütçemiz %52dir. Görüldüğü üzere daha net ve doğru verilerle bütçemizi hazırlamaktayız. Bu oranların istikrarı o kadar güzel ki bakınız 2015, 2016 ve 2017 yıllarında bile oransal dağıtımda hiç şaşma olmamıştır. O nedenle bu bütçeyi eleştirirken sakın ola ki giderler arasında daha fazla artış meydana geldiğinde söylemeyin. Söylerseniz bir önceki yılların verilerin incelememiş olduğunuz ortaya çıkmış olacaktır. Bayraklı belediyemizin 2017 yılı bütçemizin tutarlılık oranımız başarı rotamız ve verimlilik ayarımız örnek alınacak cinstendir. Keşke merkezi hükümetten hizmetler, yatırımlar doğrultusunda bölge halkının ihtiyaçlarını yönelik daha net ve doğru şekillerde giderebilmek adına iller bankası payı gönderebilirlerse bizlerde daha fazla fayda sağlayabiliriz. Bu meclisin en önemli görevlilerinden biri bütçe yapmaktır. Bütçeler bizlere yol haritasıdır. Bu yol haritasında yaşam standardında artırarak her hizmeti el birliği ile yapmalıyız. Her yıl olduğu gibi 2017 yılı bütçemizin de tek kuruşunu sokağa atmayarak ilçemizde kalıcı, güzel yararlı işler yapacağız. Belediyemizin tecrübeli kadrolarıyla işlerin sistemli ve en güzel dayanağımız olacağı kaçınılmazdır. Ülkemizde krizin boyutu her yıla göre artmaktadır. En çok eleştirdiğiniz konu finansman tutarımızdır. Türkiye'de her belediyenin hatta merkezi hükümetimizin bile finansman yükü oldukça fazladır. Önümüzdeki yıl enflasyonun %6.5, büyümenin de %4.4 düzeyinde gerçekleşeceği tahmini yapılırken, merkezi hükümetin bütçe açığının %35 civarındaki bir artışla yaklaşık 47 milyarlara çıkacağı ön görülürken amacının sadece yatırım için kredi kullanmakta olan belediyemizin eleştirilmesini doğru bulmamaktayım. Ayrıca bir ilçede yatırımların devam edip etmediğini anlamak için özellikle yapılan bütçelerde personel giderinin artıp artmadığına dikkat edilmesi gerektiğini bilmeliyiz. Bayraklı büyük çoğunluğun yoksul olduğu bir ilçemiz her ilçenin kendi özgü karakteristik özellikleri olduğu ve ilçemizde en karakteristik özelliğinin de gerek göç ile, gerekse yerleşke ile gelen insanlarımızın ihtiyaçlarıdır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bütçesinin yüksek olduğu nedeni de bundan kaynaklanmaktadır. İhtiyaç sahibi insanlara ''bana ne'' diyemezsiniz. Bütçemiz yedek ödeneklerle doğrudan yapılacak yatırımlarla ve direk insana hizmet eden yatırım kalemleriyle birlikte insan merkezli bir yılı ifade etmektedir. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim sözlerime son verirken 2017 mali takvim yılı bütçesini özveri ile çalışarak hazırlayan, emek veren, katkı koyan başta belediye başkanımız daha sonra özellikle Mali İşler birimimiz ve sonra tüm bürokratlarımız ve personelimize teşekkürü bir borç biliyorum. Başkanım sorulara buradan cevap veriyim mi ?

BAŞKAN- Yok siz konuşmanızı yaptınız teşekkür ediyorum. Gayet güzeldi. Başka söz almak isteyen bitti mi konuşmanız?

Yeşim TEKOĞLU- Bitti Başkanım.

BAŞKAN- Buyurun soru cevap bölümüne geçelim. Aynur Hanım istedi.

Aynur ÇETİN- Sayın Başkan biz grup adına görüşmeyi ikiye böldük. O yüzden Hayrettin Bey ilk söz aldı bende kısaca arz etmek istiyorum.

BAŞKAN- Tamam tamam buyurun.

Aynur ÇETİN- İyi akşamlar herkese, bütçeyi görüşüyoruz. 2017 bütçesini, söylenecek çok şey var aslında, söylüyoruz da yeri geldiğinde her fırsatta esasen sözün fazlası deliye söylenir derler. Hepimiz yeterince akla sahibiz en azından bu mecliste diye düşünüyorum. Her söylenmemizin üzerine bahaneler mazeretlerle geliyorsunuz. Yeni belediyeyiz, bütçemiz dar, imkanlarımız kısa diyorsunuz. Seneye kesin hesabı yine görüşürken denk bütçemiz, borçsuzuz, ayağımızı yorgana göre uzattık diye övüneceksiniz. Ama maalesef 2017 yılının kesin hesabını görüşürken denk olmayacağı şimdiden ortada. Borçlu bir bütçeyle kesin hesabı göreceğiz. Bütçe demek paranın kasanın yönetimi demek, iyi bütçe paranın en iyi en doğru harcandığı bütçedir. Yerel hizmette ise; para en iyi, en doğru şekilde, en adil şekilde, en çokta belde halkına harcanmakla olur. Parayı belediyenin kanunda sayılı asli hizmet üretimine harcayacaksınız. Ama bunun yanında daha fazla hizmetin çarelerini de arayacaksınız. Daha fazla hizmet yatırımla olur, yatırım aynı zamanda yeni gelir kaynakları yaratır. Biraz önce Yeşim Hanım bizim grubumuzun hizmete ''hayır'' dediğimizi, hizmeti istemediğimizi söyledi. Tam tersine biz hizmeti edilsin diyoruz Bayraklıya hem de alası yapılsın diyoruz. Aksine Bayraklının çok daha fazlasına ihtiyaç duyduğu ve layık olduğuna inanıyoruz. Bizler diyoruz ki ''daha fazlasını yapın'' projeler yaratın, yatırıma yönelin. Bütçenin neredeyse yarısına yakınını yatırımlara projelere ayırın. Bütçe mi dar? Yeni gelir kaynakları elde edin. Oda mı yetmedi? Borçlanın, ama yaratıcı projeler hazırlayın önümüze getirin, merkezi hükümet olarak bizde destek olalım. Bugüne kadar ki bütçe taslaklarında olduğu gibi görüyoruz ki bu bütçede de yatırıma ayrılan pay yerlerde sürünüyor. Hep söyledik, hep eleştirdik yine söyleyeceğiz. Bayraklı Belediyesi kurulalı 7 yıl oldu. 7 yıldır dişe dokunur, göze görünür yatırım adına ne yaptınız? Boy boy afişler, reklam panoları, renkli tanıtım broşürleri, sosyal proje adı altında yapılan ve belde halkının sadece belli bir kısmının iştirak ettiği, pek çoğunun eleştirdiği sayısız eğlence organizasyonları ile sırf bu organizasyonların ilan ve reklamına harcanan paralarla bile yatırım yapılıp, yeni hizmet ve projeler üretilebilirdi. Şimdilerde artık bu eğlence organizasyonlarına teveccüh etmemekle birlikte, halen daha tanıtım, temsil, reklam, ilan vs. giderlerinin bütçede hatırı sayılır bir payı olduğu apaçık ortada. Biraz önce rakamlarla söylendi. Toplantı öncesinde bu geldi 1?inci sınıf kuşe kağıt hamur baskı, acaba bunun maliyetini merak ediyorum ne? Bunlardan çok görüyoruz. Tasarrufa gitmeliyiz. Bütçemiz dar, borçlanıyoruz. Yatırım yapın diyoruz. Yeni gelir kaynakları yaratın diyoruz. Eldeki mevcut taşınmaz varlığından daha çok gelir elde etmeye yönelin diyoruz. Maliyetlerde tasarrufa gidin diyoruz. Mal ev hizmet alımlarında daha fonksiyonel, daha şeffaf, daha ekonomik olacak şekilde hareket edin. Piyasaya fiyat araştırmalarını iyi yapın. Rekabet arttırıcı alım ortamları sağlayın. Kasadan, keseden bütçeden fazla para harcanmasını önleyin diyoruz.?Damlaya damlaya göl olur? demiş büyüklerimiz. Akmıyorsa, dışarıya damlayanları toplayın en azından. Gelirlerle ilgili biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Tablolara bakıyorum. Ben maliyet muhasebesinden anlamam, muhasebeci değilim, hukukçuyum. Ama belediyemizin mal varlığı içerisinde pek çok taşınmazı var, buların hepsini kendisi kullanmıyor. Bir kısmını kiraya veriyor. Ancak kira gelirlerine bakıyorum tablolarda, neredeyse yok. Kim kullanıyor? Ne kadar kira ödüyor? Ya da bedelsiz mi kullanılıyor bu taşınmazlar? Kiralanan taşınmazların bir kısmını belediyenin şirketine kiralandığını biliyoruz. Bu taşınmazların bakım, onarım, geliştirme giderlerini de yine biz yapıyoruz. Sermayesini biz verelim. Hizmetin bir çoğunu çok pahalı olacak şekilde piyasa rakamlarına göre buradan alalım. Bakımını, onarımını, geliştirme giderlerini de biz yapalım. Ya hiç kira ödemesin, ya da çok az ödesin. Ne güzel iş. Geçen günde yine aynı konuya dokunduk. Neden vergi tahsilinde bu kadar zayıfız? Vergi tahsili yapacağız derken, tahsil için harcanan emek ve hizmete vergi anaparasından daha çok para harcamışız. Astarı yüzünden pahalıya gelmiş yani. Önümüzde 2017 bütçesinde 71 milyon 210 bin lira vergi gelirleri kalemi var. Acaba 2016 yılı Kesin Hesabında ne göreceğiz? Bu başlık altında merak ediyorum dönüp 2015 yılı Kesin Hesabına bakıyorum ki orada yazılı rakam 50 milyon 760 bin lira. Bir yılda ne değişti? Tahsil için ekipmanı mı arttırdık? Personeli mi çoğalttık? Vatandaş senet mi verdi 2017 de borcumun tamamını ödeyeceğiz diye? Bu bütçe rakamları da maalesef yine hayalden ibaret kalacak seneye Kesin Hesap da yine yüzdeyi konuşacağız. Yüzdeleri tartışacağız. Projeleri, yatırımları tartışmayacağız. Bu maalesef şimdiki tablolardan belli. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Evet buyurun Şeref Bey. Teşekkür ederiz Aynur hanım.
Şeref BALBAY- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ak Parti meclis üyelerinin eleştirilerini dikkatle dinledim. Özellikle borçlanmayla alakalı söyleyecekleri en son grup olmalıdır diye düşünüyorum. Önce aileye bir bakalım. Ailenin anne ve babası borçlu ise, çocuklarının ve anne babadan kalan parasını yönlendirmede yok ise, o zaman anne baba burada devlet ise, devletin babasının bakalım bakkala, manava, bankalara ne kadar borcu var? 2002 yılından 2016 yılına kadar devleti yöneten Ak parti hükümetine bir bakalım bütçeyi nereye getirmiş. 2002 yılında vatandaşın 8 milyon icra dosyası vardı adliyelerde sayın hukukçum iyi bilir. 2016 yılında 25 milyon icra dosyasına çoğaltmışlar.2002 yılında vatandaşın bankalara borcu 6,6 milyar dolardı. Bugün itibariyle Türkiye?de 400 milyar dolara ulaşmış.
BAŞKAN-Bir dakika sataşmayın arkadaşlar.  Sataşmayın kardeşim. Gelecek şimdi. Genelden özele gelecek biliyorsunuz.
Şeref BALBAY- 2002 yılında devletin iç ve dış borcu 215 milyar dolardı. 2016 yılı itibariyle 650 milyar dolara ulaştı. Buna göre gelen hükümetler bu güne kadar Cumhuriyet hükümetleri 8 milyar özelleştirme yapmış iken, Bülent ARINÇ?ın dediği gibi parsel parsel 50 milyar dolar özelleştirme yaptınız Sayın Tarkan Bey. 2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyetini yöneten bütün hükümetlerde %5.1 büyüme var iken Ak parti hükümeti tek başına iktidar iken hiçbir mazereti yok iken, %4.8?de kalmıştır. Bugün doğan her çocuk kaşını, gözünü burnunu, anne babadan alırken 2537 dolar dış borcu Ak parti hükümetinden alıyor. Bayraklı Belediyesi 2017 yılı bütçesiyle ilgili söylemem gerekenler, bütçe 225 trilyon denklik kazanmış. Şimdi biz bu bütçeyi en iyi şekilde en disiplinli şekilde Bayraklının yaşayan vatandaşlarına hizmete sunmaya gayret edeceğiz. Bizler bu bütçeyi birey ve toplum sağlığı hizmetleri için çevre hizmetleri için halkla ilişkiler hizmeti için yetkin kurumsal yapı için sosyal kültürel hizmetler için sosyal yardım hizmetleri için kentleşme hizmetleri için sunmaya gayret edeceğiz. Hedefimiz insan odaklı çevreye ve tarihe saygılı yönetim anlayışı ile yaşam kitlesi yüksek kentleşmede dünya standartlarına ulaşmış turizm ticaret merkezi yapma gayretimiz var. Öncelikle mali disiplini sağlayacağız. Mademki Büyükşehir Belediye yasası ile bize gelecek olan bütçe Büyükşehir Belediye kasasına gidiyor ise, biz bu bütçeyle Büyükşehir Belediye kapsamında madem ki Büyükşehir ilçemiz sorunlarında yapması gereken işlerde el atmalar karşılığında ödenmesi gereken paraları biz ödüyoruz,  kaldı ki bu ceza kanunun da suçu işleyen babanın cezasını oğlum çeksin anlayışı buda çok doğru değildir diye düşünüyorum. Bunu hukuk nezdinde takipçisi olacağız. Bayraklının 1 kuruşunun hesabını hukuki zeminlerde arayacağımızı bundan netice alacağımızı ümit ediyorum. Var olan bu bütçe ile kentte yaşam kalitesi arttırıp herkesin yaşamını kolaylaştırıp düzenli çağdaş bir ilçe yaratmak. Hemşerilerimize içinde yaşamaktan onur ve zevk duyacakları bir çevre sağlamak, kent halkının sportif faaliyetlerden daha fazla yararlanmasını sağlamaktır. Yeni bir Bayraklı yapma gayretimiz bugün itibariyle devlet desteği olmadan Büyükşehir yasalarına verdiği engellere aldırış etmeden Bayraklı İzmir?in yükselen trendi olacaktır diye düşünüyoruz. Bayraklı doğdu, Bayraklı büyüdü, Bayraklı koşmaya başlayacaktır. Yarınlar bizim, yarınlar Bayraklının, yarınlar Türkiye?nin olacaktır ümidiyle hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Mikail Bey istemişti ama? Tamam
Çağlar HASPOLAT- Sayın meclis, Sayın başkan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şeref başkanımın az önce anlattıklarında gerçekten kendisi o dediği dönemlerde Bülent ARINÇ?ın parsel parsel sattığım arsalarda siz o zaman yine bizim ilçemizde ilçe başkan yardımcısıydınız sizinde emeğiniz çoktur o zaman bu işlerde onu söyleyeyim. Sayın Yeşim Hanım?
BAŞKAN- Evet sataşmayalım. Şeref Bey cevap verirsiniz size bir şey varsa. Buyurun.
Çağlar HASPOLAT-  Yeşim Hanım dedi ki, gelirlere ret cevabı vermişsiniz. Bizim  gelirlere ret cevabı verecek gibi bir saçmalığımız yok böyle bir şeye de el kaldırmadık.
BAŞKAN- Bütçeye dedi o.
Çağlar HASPOLAT- Bütçenin gelirlerine mi?
BAŞKAN- Hayır tamamına dedi  tamamına. Yok yok.
Çağlar HASPOLAT- Orada bir yanlışlık yaptı.
BAŞKAN- Buyurun efendim Çağlar Bey.
Çağlar HASPOLAT- Gelirlere ret demedik bir de merkezi hükümetten gelecek yardım. Tabi ki merkezi hükümetlere belediyelerden yardım iller bankasından nüfusuna göre her ilçeye gidiyor. Bayraklıya da geliyor Bayraklıda bir kesinti yapılmıyor onu da söyleyeyim. Merkezi hükümetten Bayraklıya 780 milyon Euro?luk bir yatırım geliyor. 780 milyon Euro?luk bu Bayraklı Belediyesinin 100 yıllık bir bütçesi olur herhalde öyle tahmin ediyorum.
BAŞKAN- Hastaneye mi diyorsun?
Çağlar HASPOLAT- Hastaneyi diyorum.
BAŞKAN- Yap işlet devret olduğu söylendi de devlet mi yatırım yapıyor?  Yap işlet devret mi?
Çağlar HASPOLAT- Sağlık bakanlığıyla özel kamunun ortaklaşa yaptığı bir proje. Tabi ki kredi anlamında hükümetten kredi çıkacak ve burası bayraklıya yapılıyor 7 tane İzmir Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı bu başkanım.
BAŞKAN- Evet, her türlü yatırımı teşekkürle karşılarız
Çağlar HASPOLAT- Ben teşekkür ediyorum. Bir de bir konuşmam vardı onu da yapayım başkanım yazmıştım gerçi onu.
BAŞKAN- Binali Bey dinlemiyor yazılanları ya. Binali Bey diyorum dinlemiyor yazılanlara bakmıyor. ?Bunu çok uzun yazmışlar vazgeçtim? diyor .
Çağlar HASPOLAT- Yani tabi en güzeli doğaçlama Binali Bey samimi bir adam doğaçlama konuşuyor yapabilmek önemli onu da. Bayraklı Belediyesinin 2017 yılı planlanan tahmini bütçesi gerçekten Bayraklıya yakışır bir bütçe değil bizde bunu kabul ediyoruz sizlerle aynı fikirdeyiz, az. Bayraklı büyüklüğü ile Anadolu da birçok ilden daha büyük nüfusa ve yapıya sahip ve dinamiğe sahip. Bayraklı İzmir?in en güzel konumlu ilçesi metropol ilçesi. Bütün şehir yasasıyla birlikte belediyenin bütçesi ve imkânları kısıtlanıyor ama ilçe belediyelerin sırtından birçok ağır yükte kaldırılıyor bunu da unutmayalım. Sonuçta bizler bu işe talip olduk, belediye başkanımızda bu işe talip oldu, kendisi o koltuğa oturdu bizlerde meclis üyesi olmak için talip olduk. Burada bir sorumluluğumuz var hepimizin bir sorumluluğu var. Sonuçta bizler bu şehrin temsil eden seçilmişleriyiz. Bu şehrin kendi dinamiklerini, kaynaklarını, imkânlarını harekete geçirmekle mükellefiz. Burada kimsenin bu görevden kaçması mümkün değil. Eğer bu imkânları, bu dinamikleri kaynakları faaliyete geçiremiyorsak o zaman burada temsilde bir sıkıntı var demektir. Emaneti omuzlarımıza yükleyen Bayraklı halkı bizi hayırla anmalı. Emanet bilincini sırtımızda taşırken halka layık olabilmek için hizmet etmemiz gerekiyor, bunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Maalesef mazeret siyasetinin arkasına sığınarak hiçbir şey elde edemeyiz. Mazeret üretmek, bahane üretmek, gerekçelere sığınmak siyaset yapmanın en kolay yolu en basit yoludur. Bayraklı çok zaman kaybetti güç kaybetti zaten bunu görüyoruz tecrübe ederek görüyoruz. Kaynak bulamadım, destek bulamadım, elim bağlandı, kolum bağlandı bütçem az gibi gerekçelere sığınmak hiç kimseye yakışmaz. Bayraklı halkını hizmetten mahrum etmemeliyiz, bunun içinde hep birlikte çalışmalıyız. Biz Ak parti grubu olarak gerçek anlamda siyaset yapmak için değil, eleştiri yapmak için değil. Şu meclis her zaman seviyeli olmuştur Bayraklıya hizmet etmek için laf olsun torba dolsun diye eleştiride yapmamıştır başkanım. Biz burada Bayraklıya hizmet için her zaman varız, teşekkür ediyorum başkanım.
BAŞKAN- Teşekkürler. Başka söz almak isteyen arkadaş? Buyurun. Kısa kısa olsunda artık uzadı.
Veli TOPAL-Sayın başkanım bir eleştiri var ona cevap vermek için söz aldım. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi mali hizmetlerin bütçesi genelde personel ve kanuni gelirlerden olmaktadır ve kanun gereği yedek akçenin yüzde 10?nun üzerinde olamaz. Onun için arkadaşlar onu 11 milyon 500 bin olarak koymuşlar. Artı Kütüphane Müdürlüğünün gelir giderinin?.
BAŞKAN- Türkiye de en fazla kütüphanesi olan ilçe belediyesiyiz.
Veli TOPAL- Az olduğunu söylediler doğrudur, azdır. Neyse şimdi Türkiye de eğitim politikasını genel hükümet belirler.
BAŞKAN- Böyle gelin Hatice Hanım.
Veli TOPAL- Eğitimi özendirmek, eğitimi geliştirmek genel hükümetin görevidir. Biz okuma özürlü bir milletiz. Belediyemiz bu okuma özrünü azaltabilmek için 15 tane kütüphane açarak halkı özendirmeye çalışıyor, halkı yönlendirmeye çalışıyor. Keşke imkânımız olsaydı eğitim politikasını da biz geliştirebilseydik o zaman bize daha fazla eleştiri hakkına sahiptiniz ama anası sizsiniz.
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Veli Bey. Evet, arkadaşlar yeterli herhalde. Oylamaya geçelim arkadaşlar buyurun. Mikail Bey elini kaldırmadı buyurun. İlk oylamayı isim isim yapacağız arkadaşlar ondan sonra ben sizin takdirinize sunacağım işarı oyla yapalım mı diye kabul ederseniz bundan sonraki oylamayı maddeleri el kaldırarak yapacağız. Evet buyurun.


2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ


Madde 1


Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 225.000.000,00.-TL  (İkiyüzyirmibeşmilyontürklirası) ödenek verilmiştir.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)- Sayın Ali ALAN.
Ali ALAN ? Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Ayşegül BAHADIR.
Ayşegül BAHADIR- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Cindi Can POLAT.
Cindi Can POLAT- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Emre MARAZ.
Emre MARAZ- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Fahrettin ORANDI.
Fahrettin ORADI- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Fatma ATALAY.
Fatma ATALAY- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Fatma Duygu KUMAŞ.
Fatma Duygu KUMAŞ- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Faysal YILDIZ.
Faysal YILDIZ- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Gönül VURAL.
Gönül VURAL- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Gamze Gül ÇAMUR.
Gamze Gül ÇAMUR- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Hatice TATLI.
Hatice TATLI- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Münir DEMİR.
Münir DEMİR- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Mustafa ÇEKİÇCİ.
Mustafa ÇEKİÇCİ- Kabul.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Necati YILDIZ.
Necati YILDIZ- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Nail KURTULUŞ.
Nail KURTULUŞ- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Ramazan BULUT.
Ramazan BULUT- Kabul.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Sema TURAN.
Sema TURAN- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Şeref BALBAY.
Şeref BALBAY- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Veli TOPAL.
Veli TOPAL- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Yeşim TEKOĞLU.
Yeşim TEKOĞLU- Kabul.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Ali KÖKOĞUZ.
Ali KÖKOĞUZ- Ret.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Abdullah AKTAŞ.
Abdullah AKTAŞ- Ret.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Aynur ÇETİN.
BAŞKAN- Kabul mü? Teşekkür ederiz. Kabul çıktı ama.. Bir tane fazla olsun ne olur ya? Kabul ediyoruz onunkini. Kabul yazın efendim. Espri olsun.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Çağlar HASPOLAT.


Çağlar HASPOLAT- Kabul.
BAŞKAN- Çağlar Beyi de yazın. Çağlar Bey kabul. Aynur Hanım kabul. Seninki de kabul Hayrettin Bey de kabul.
Hayrettin GÜNGÖR- Eleştirdim nasıl kabul olur?
BAŞKAN- Eleştiri başka, kabul etmek başka şey.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Hayrettin GÜNGÖR.
BAŞKAN- Kabul.
Hayrettin GÜNGÖR- Hayır hayır Ret.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın İsmail YAĞCI.
İsmail YAĞCI- Ret.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Kemal BÜYÜKKESİM.


Kemal BÜYÜKKESİM- Ret.
Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Mustafa KARAMAN.
Mustafa KARAMAN- Ret.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Mikail BİLİCİ.
Mikail BİLİCİ- Ret.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Rukiye BAYRAK KARATAŞ.
Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Ret.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Tarkan DÜZMAN.
Tarkan DÜZMAN- Ret.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Tahsin ÜNAL.


Tahsin ÜNAL- Ret.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-  Sayın Belediye Başkanımız Hasan KARABAĞ.
BAŞKAN- Evet kabul tabi ki. O zaman meclis kapanır.


Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Md.)-   10 ret. 23 kabul başkanım.
BAŞKAN-  Evet teşekkür ederiz. Bundan sonraki maddelerin el kaldırarak işari usulle oylanmasını kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


Madde 2


Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 200.000.000,00.-TL(İkiyüzmilyontürklirası) olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


Madde 3


2015 Yılı Gider Bütçesinde,  yer alan 225.000.000,00 .-TL ödenekler toplamı  ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen;  200.000.000,00-TL gelir toplamı ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 25.000.000,00.-TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle toplam 225.000.000,00.-TL olarak bütçede denklik sağlanmıştır.
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


Madde 4


Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütleri içeren (G) Cetvelinde belirtilen nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici,  hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


Madde 5


6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


Madde 6


Bütçeye cetveller eklenmiştir.


1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),


2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),


3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),


4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),


5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),


6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),


7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),


8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),


9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),


10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),


11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),


12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),


13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),


14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),


15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),


16 - Finansman Programı (Örnek-28),BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul ettiniz mi? Oy birliği ile kabul edilmiştir.


Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


Madde 8


Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak,  karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


Madde 9
Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


Madde 10


Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.


Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


1- 2017 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİM BAZINDA FONSİYONEL SINIFLANDIRMA BİRİNCİ DÜZEYİ TABLOSU:


01-GENEL KAMU HİZMETLERİ    69.855.000,00BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


02  Özel Kalem Müdürlüğü   3.555.000,00     
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  4.297.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


10  Bilgi İşlem Müdürlüğü    3.405.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


18  Yazı İşleri Müdürlüğü   1.846.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


20  Teftiş Heyeti Müdürlüğü  467.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


25 Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  2.276.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.
31  Destek Hizmetleri Müdürlüğü  26.784.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


37 Mali Hizmetler Müdürlüğü 26.710.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


50 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 515.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


03-KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ 7.525.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


24 Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.077.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


45 Zabıta Müdürlüğü 6.448.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


04-EKONOMİK İŞLER ve HİZMETLERİ 80.498.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


33 Fen İşleri Müdürlüğü 50.636.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?  Toplamına evet dedik. Oy birliği ile kabul edilmiştir.


38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 26.245.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile? Devam ediyoruz.
Çağlar HASPOLAT- Elimiz ayağımız?
BAŞKAN- Geçti artık boş verin. Bir şey olmaz şahitlerin huzurunda yaptık zaten bunu biz.


Çağlar HASPOLAT- Olsa da olmasa da fark eden bir şey yok.

BAŞKAN- Devam edelim.


38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 26.245.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


40 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.193.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


46  Veteriner İşleri Müdürlüğü  2.424.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 24.021.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


43 Temizlik İşleri Müdürlüğü  22.925.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


30 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1.096.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


06-İSKÂN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ  12.314.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


32 Emlak İstimlâk Müdürlüğü  6.367.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


34 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 306.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3.504.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


39 Plan Proje Müdürlüğü 1.105.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


44 Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.032.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


07-SAĞLIK HİZMETLERİ 3.830.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


41 Sağlık İşleri Müdürlüğü 3.830.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


08- DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ 16.397.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9.538.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


48  Kütüphane Müdürlüğü 2.044.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


29 Spor İşleri Müdürlüğü 4.815.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


09-EĞİTİM HİZMETLERİ 560.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


51 Kreş Müdürlüğü 560.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


10-SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ  10.000.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  10.000.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile  kabul edilmiştir.


TOPLAM  225.000.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


3-GELİR BÜTÇESİ BİRİNCİ DÜZEY GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU:


01 Vergi Gelirleri  71.210.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


03  Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri  26.000.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


04  Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler  5.100.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


05  Diğer Gelirler  85.620.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


06  Sermaye Gelirleri  12.110.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


09 Red   ve  İadeler  -40.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


TOPLAM  200.000.000,00
BAŞKAN- Toplamın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


4-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU:1  İÇ BORÇLANMA 25.000.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


4 NET BORÇLANMA(-)  25.000.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


5  NET FİNANSMAN  25.000.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


TOPLAM 25.000.000,00
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.
2017 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI


I. 3 AYLIK 56.250.000
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


II. 3 AYLIK 56.250.000
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


III. 3 AYLIK  56.250.000
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


IV. 3 AYLIK  56.250.000
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


TOPLAM  225.000.000
BAŞKAN- Toplamın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


2017 YILI FİNANSMAN PROGRAMI


I.3 AYLIK  50.000.000
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu  ile  kabul edilmiştir.


II. 3 AYLIK 50.000.000
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu  ile  kabul edilmiştir.


III. 3 AYLIK 50.000.000
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu  ile  kabul edilmiştir.


IV.3AYLIK 50.000.000
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.


      TOPLAM 200.000.000
BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu  ile  kabul edilmiştir.


2017 Yılı Tarife Cetvelleri

BAŞKAN- 2017 Yılı Tarife Cetvellerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım teşekkür ederim. 2017 yılı bütçemiz hayırlı olsun. Ak Parti grubu arkadaşlarımın yapıcı eleştirilerini ve oy birliği ile geçen maddeleri dahil olmak üzere teşekkür ederim yaptıkları değerlendirmeler için. Dilerim bu bütçe büyük oranda gerçekleşir yatırımlar olur. Bayraklıya bizim yapacağımız yatırımlarla beraber Kaymakamlık, Gençlik Merkezi, Engelliler Okulu, Emniyet Müdürlüğü binalarımız da inşallah 2019?a kadar erken bir seçim olmazsa inşallah yapılır. Teşekkür ederim.

V. DİLEK VE TEMENNİLER
BAŞKAN- Dilek ve temenniler var.
Çağlar HASPOLAT- Yarın Başbakanımız burada Binali YILDIRIM yarın geliyor isterseniz sizde gelin başkanım?
BAŞKAN- Nereye geliyor?
Çağlar HASPOLAT- Beraber programa katılalım gerçekten başkanım. Başbakanlığa gelecek. Saat 10-11 gibi başbakanlık ofisinde istiyorsanız birlikte gidelim başkanım.
BAŞKAN- Tamam. Yani ?
Çağlar HASPOLAT- Biz varız yani.
BAŞKAN-  Başbakana bir mektubum gitti yalnız.
Çağlar HASPOLAT- Gitti mi?
BAŞKAN- Dershane ile ilgili evet. Elden elden gönderdim. Latif Bey gelmedi bugün meclise?
Çağlar HASPOLAT- Zaten Latif Bey sana küsmüş başkanım.
BAŞKAN- Küsmedi küsmedi.
Çağlar HASPOLAT- Vallahi sana küsmüş.
BAŞKAN- Yok barıştık öpüştük.
Çağlar HASPOLAT-  Barıştınız mı? Ne zaman?
BAŞKAN- Senin haberin yok.
Çağlar HASPOLAT- Ama dün sordum küsmüşüm diyor gelmiyor başkanım ara çağır gelsin.
BAŞKAN- Yok yok. Evet, dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaş var mı? Yoksa ne zaman yapıyoruz meclisi?

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
BAŞKAN- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Adem SEÇİLMİŞ- Ali Şenay- Latif AYDEMİR?in mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ne zaman meclis?


VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
BAŞKAN- Ne zaman meclis?
Veli TOPAL- 1 Kasım Salı saat 18.00
BAŞKAN- 1 Kasım Salı saat 18.00 de buluşmak üzere toplantıyı kapatıyorum arkadaşlar.


Hasan KARABAĞ
Meclis başkanı


Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN
           Üye                                                                 Üye