Belediye

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İletişim : 477 20 00 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


AMAÇ


MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?nün kuruluş, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.KAPSAM


MADDE 2- Bu yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.DAYANAK


MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 15. Maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.TANIM


MADDE 4- Bu yönetmelikte adı geçen;


Belediye: Bayraklı Belediyesi'ni

Belediye Başkanı: Bayraklı Belediye Başkanı'nı

Başkan Yardımcısı: Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı'nı

Meclis: Bayraklı Belediye Meclis'ini

Müdürlük: Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü

Müdür: Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nü

Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanların tümünüİKİNCİ BÖLÜM

Personel,Teşkila
t, Bağlılık


MADDE 5 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personel yapısı aşağıdaki gibidir.


a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü


b) Memurlar


c) Sözleşmeli Memurlar


d) İşçiler


e) Diğer personelMüdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.


a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü


b) Sekreterya


c) İdari İşler Birimi


d) Koordinatör ve koordinatör yardımcısı


e) Bina sorumluları


f) Kültür Merkezleri


g) Baysem


h) Açıkhava TiyatrolarıBağlılık


Madde 6: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı'na ve yetki vereceği Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak görev yapar.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görev, Yetki ve Sorumluluklar


Madde 7: Müdürlüğün Görevleri


1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup,


Bayraklı Belediye sınırları içerisinde bilimsel, tarihi, kültürel, eğitici ve eğitimi destekleyen her türlü kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile bu alanlarda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak üzere kurulmuştur.2- Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültürel ve sportif etkinlikleri planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.3- Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.4- Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek.5- Üst yönetimin talebi üzerine kültürel ve sanatsal alanlarda ödüllü yarışmalar düzenlemek.6- Kent halkına geleneksel ve evrensel sanatın çeşitli türlerini açık veya kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.7- Bayraklı İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak hobi, kültürel ve eğitim amaçlı kurslar düzenlemek.8- Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapmak ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olmak.


9- Ekonomik açıdan ve temel ihtiyaçlarını karşılanmakta güçlük çeken, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı
n temel ihtiyaçlarının sağlanmasında yardımcı olmak; eğitim ve öğretimini sürdürürken maddi zorluklar içinde bulunan çocuk ve gençlere Eğitime Destek Projeleri çerçevesinde çeşitli hazırlık kurslarının verilmesini sağlamak.10- Belediyenin yaptığı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel işlerin tanıtımını ve organizasyonunu yapmak.11- Kent halkının memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, Belediyemiz tarafından hedeflenen projelerin verimliliğini arttırmak için faaliyetler düzenlemek.12- Uzmanlar ve bilim insanları ile birlikte çalışmalar yaparak kent insanını daha ileriye taşımak.13- İhtiyaç duyulması ya da talep edilmesi halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlamak; bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirmek, kitlelere duyurulmasını sağlamak.14- Çocukların, gençlerin kentlerini ve tarihini tanıyarak bunları koruması bilincini oluşturmak.


15- Çocukların ve gençlerin Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyete sahip çıkan, toplumlarını ileriye taşıyacak bireyler olabilmelerine yönelik çalışmalar yapmak.


16- Kültürün, sanatın arındırıcı, besleyici gücünü kent insanı üzerinde olumlu hale getirmek adına çalışmalarını sürdürmek. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın, erkek vs) ve eğilimlerini ele almak, isteklerini göz önünde bulundurmak.17- Kentin tarihi değerlerine sahip çıkarak bunların gün ışığına çıkarılmasına destek olmak, var olanların tanıtılmasını sağlamak.18- Kentte yapılan kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı sağlamak.


19- Müdürlük faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak amacıyla afiş, davetiye, pankart vb. görsel malzemelerin hazırlatılmasını
, dağıtımını ve ilgili bütçeden ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.20- Resmi veya Özel Kurum ve Kuruluşlar ile iş birliği içerisinde çalışmak.


21- Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince birim tarafından yapılan tüm harcama, gider ve ilgili evraklar;


-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu


-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu


-Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği


-Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği


-İçişleri Bakanlığı 25.04.1985 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi?ne


istinaden yapılmaktadır.
22- Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, Müdürlüğün görev alanı içine giren diğer konularda gerekli çalışmaları yürütmek.23- Tüm bunların sonucu olarak kentin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine zemin hazırlar.


Müdürlüğün Yetkisi


Madde 8- Müdürlük 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş olup Başkan veya görevlendirdiği Başkan Yardımcılığı'na bağlı olarak görev yapar.


Müdürlüğün Sorumluluğu


Madde 9- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı'nca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.


Müdürün Görevleri


Madde 10- Belediye Başkanı'na veya Başkanın Görevlendireceği Başkan Yardımcılığı'na bağlı olarak görev yapar. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm birimleri denetler, düzenler, çalışma konularını belirleyerek direktif verir.


Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Madde 11- Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları;


a) Belediye Başkanı'nın, sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.


b) Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin düzenli işlemesini sağlar.


c) Harcama yetkilisi olarak görev yapar.


d) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.


e) Müdürlük personeline yasalarda belirtilen ödül ve ceza verme yetkisine sahiptir.


f) Personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için hizmet içi eğitimlere katılmalarını


sağlar.


g) Kendisine yasal sorumlulukla verilen bütçe ve ödeneği ilgili etkinlik ve sorumlulukları dahilinde kullanır.


h) Belediye Meclis toplantılarına katılır.


ı) Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Kültür Sanat İnsanları ve Bilim İnsanlarını kent halkıyla buluşturarak kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak için toplantı, kongre, söyleşi, konferans düzenler.


i) Uluslararası projelerle ilgili yapılan çalışmalara katılır.


j) Müdürlük tarafından yapılacak her türlü etkinlik için, ön hazırlık yapar ve gerekli denetimleri sağlar.


k) Müdürlük dahilinde çalşanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlar.


l) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı'nın olurlarını alır.Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


Madde12-Personelin görev, yetki ve sorumlulukları


A) Gerçekleştirme Görevlisi:


a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

b) Müdürlük tarafından gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler öncesi; etkinlik ile ilgili gerekli şartname içeriğini hazırlamak ve Müdürlük oluruna sunmak. Daha sonrasında ilgili etkinliğin gerçekleştirilme
si için gerekli piyasa fiyat araştırmasını yapmak ve ilgili ödeme evraklarını düzenlemek.

c) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmes
i ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.


d) Müdürlüğün yapmış olduğu etkinlikler öncesi gerekli malzemelerin ve hizmetlerin satın alımı, kiralanması vb. işlemleri gerçekleştirmek.


e) Alınan malzemelerin ayniyat fişlerinin hazırlanmasında görevli personele yardım etmek veya hazırlamak.


f) Müdürlük bütçesini hazırlamak ve üst yöneticinin oluruna sunmakla sorumludur.

g) Müdürlüğe bağlı birim veya merkezlerin ihtiyacı olan malzemelerin teminini; gerekli görülen bakım ve onarımlarının gerçekleştirilme
sini koordine etmek.

h) Müdürlüğe bağlı birim veya merkezlerin elektrik, su faturalarının ödenmesini ve ödeme işlemlerinin ilgili bütçeden ve evraklar ile gerçekleştirilme
sini sağlamak .


ı)Müdürlüğe bağlı kurslar ile ilgili eğitmen hizmeti alımında ilgili ödeneğin kullanılmasını ve evrakların düzenlenmesini sağlamak.


i) Gerekli görülen durumlarda avans çekip, avansla ilgili işlemleri gerçekleştirmek.B)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi;


a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatların yerine getirmek.


b) Amirin sözlü veya yazılı talimatları doğrultusunda gerekli görmesi ile Müdürlük etkinliklerinde aktif görev almak.


c) Taşınır kayıt kontrol evraklarını hazırlamak.

d) Görevlendirilmes
i durumunda mal ve malzeme alımlarında piyasa araştırması yapmak.


e) Alımı yapılan mal ve malzemelerin ilgili taşınır kayıt kodları ile ayniyat girişlerini sağlamak.


f) Ayniyat girişi yapılan mal veya malzemenin kullanılması veya hasar görmesi durumunda takibini yapmak ve taşınır kayıttan düşmek ile sorumludur.

g) Ayniyat girişi yapılan mal veya malzemenin herhangi bir birime devrinin yapılması durumunda ilgili işlemleri gerçekleştirmekl
e sorumludur.


h) Ayniyata girişi yapılan mal veya malzemenin mevcut durumunun kontrolünden sorumludur.


C) Büro Elemanı


a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.


b) Aylık ve yıllık programlar ile tüm çalışma raporlarını hazırlamak.


c) Müdürlük görev ve çalışma yönetmeliğini hazırlamak.


d) Müdürlüğe ait teşkilat şeması, çalışma konuları ve bağlı birimleri gösteren tüm yazıları ve şemaları hazırlamak.


e) Performans, faaliyet raporu, bütçe ve stratejik plan ile ilgili belgelerin ön hazırlığını yapmak ve üst yönetici oluruna sunulmasına kadar olan tüm işlemlerden sorumludur.


f) Çeviriler, yabancı dilde yazışmalar yapmak.


g) Afiş, davetiye, broşür, katılım belgeleri gibi materyallerin hazırlanması için gerekli çalışmaların sağlanmasını koordine etmekle sorumludur.

h) Amirin sözlü veya yazılı talimatı ile Müdürlüğün gerçekleştireceğ
i etkinliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında aktif görev almak.


ı) Elektronik ortamda Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, çalışmalar ile ilgili tablolar hazırlamak.


i) Uluslararası projelerle ilgili yapılan çalışmalara katılmak.


j) Yapılacak yarışmalar için ön hazırlıkları yapmak ve yazışmaları yürütmek.


k) Müdürlüğe bağlı birim ve merkezlerdeki ihtiyaçların giderilmesini sağlamak.


D) Evrak Kayıt Görevlisi


a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.


b) Evrak kayıt defterini tutmak, evraklarla ilgili gerekli işlemleri yapmak.


c) Elektronik ortamda veya ortak veri tabanında yapılması gereken tüm yazışmaları yapmak ve ilgili yerlere , kurum ve kuruluşlara evrakın teslim edilmesinden sorumludurlar. Ayrıca evrakın varsa beklenen cevabının takibi veya işleyişi ile tüm aşamalarından sorumludurlar.


d) Yazışmalar, ödeme evrakları ve ilgili klasörlerin oluşturulması, düzen ve tertibinden sorumludurlar.


e) Müdürlüğün yaptığı etkinliklere ait belgeleri arşivlemek.


f) Müdürlüğe bağlı kültür merkezlerine ait toplantı, tiyatro salonu, kültür merkezleri salonları tahsisini yapmak. İlgili kültür merkezinin personeline ve amirine bilgi vermek.


g) İşçi personele ait puantajı tutmak.


h)Belediyemize ait etkinliklerin davetiyelerini hazırlayıp, onların dağıtılması için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.


ı) Müdürlüğün etkinliklerinde amirin sözlü veya yazılı talimatı ile aktif görev almak.


E) Müdürlüğe Bağlı Kültür Merkezleri Bina Sorumluları Görevleri ;


a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.


b) Kültür Müdürlüğü'nce kendilerine salon tahsis edilmiş konukları karşılamak.


c) Salon tahsis sözleşmesinin kontrolünü yapmak.


d) Salonu kullanacak konuklara malzeme temin etmekte yardımcı olmak.


e) Müdürlüğümüz tarafından ilgili Kültür Merkezinde düzenlenmesi planlanan etkinliklerin duyurusunu yapmak, varsa etkinlik davetiyesinin isteyen vatandaşa verilmesini sağlamak.


f) Gelen konuklara yardımcı olmak.


g) Binanın temizlik ve düzenini sağlamak.


h) Binada meydana gelen veya gelebilecek aksaklık ve arızaları Müdürlüğe bildirmek.


ı) Kültür merkezini kullanan konukların dilek ve şikayetlerini Müdürlüğe bildirmek; güler yüzlü ve anlayışlı olmak.


i) Etkinlik sürelerini ve salonun amacında kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek.


j) Bina giriş ve çıkışlarında salonların son durumlarını kontrol etmek.


k) Binada yapılacak işleri organize etmek.


l) Varsa binadaki oyun dekoru ve kostümlerinin korunması ve kontrolünü sağlamak.


m) Aylık etkinliklere göre çalışma programını ayarlamak.


F) Koordinatör ve koordinatör yardımcısı görevleri;


a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.


b) Müdürlüğe bağlı kültür merkezleri, binalar ve sorumluluk alanında bulunan diğer yerler ile Müdürlük arasındaki iş ve işleyişle alakalı koordinasyon işlerini yürütmekten sorumludur.

c) Koordinasyonunda
n sorumlu olduğu alan içerisinde bulunan personel arasında işbirliği, eşgüdüm ve yardımlaşma sağlanabilmesi için yönlendirici olmak.


d) Müdürlüğe bağlı tüm birim, şube ve departmanlarda rutin denetim görevini yerine getirmek ve üst yönetime denetim tespitlerini raporlamak.

e) Amir tarafından sözlü veya yazılı yapılan görevlendirmeler
i takip etmek, verilen terminlere uyumluluğu denetlemek ve iş akışının problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamak,


f) Üst yöneticinin bilgi ve talimatları doğrultusunda günlük haftalık veya aylık koordinasyon toplantıları düzenleyerek Müdürlüğe bağlı birim, şube, kültür merkezleri arası iletişimi koordine etmek ve raporlamak.G) Eğitmenler


a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.


b) Müdürlükçe belirtilen hobi, beceri edindirme ya da eğitim verilmesi amacıyla açılan kurslarda belirlenen branşlarda eğitmen olarak görev yaparlar.


c) İdarenin belirlediği yıllık çalışma ve kurs programına uygun eğitim çalışmalarını gerçekleştirip, İdareye her ay verilen eğitim ile ilgili doküman ve evrakları teslim eder.


d) Branşlarla ilgili eksikleri ve ihtiyaçları birim sorumlusuna bildirirler.


e) Yaptıkları çalışmaları İdarenin talepleri doğrultusunda istenen sürelerde rapor halinde sunarlar.


f) Müdürlük etkinliklerinde değerlendirilmek üzere verilen eğitimler ile ilgili branşlarda gösteri hazırlamakla sorumludurlar.H) Baysem Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi Görevlileri;


Müdür:


Yönetici merkezin yönetiminden, eğitim- öğretim faaliyetlerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden Belediye Başkanlığı'na ve bağlı olduğu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?ne karşı sorumludur. Yönetici, aşağıda belirtilen görevleri yapar:
 

Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

 

Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının arttırılması, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve uygular.

 

Merkezde çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

 

Resmi makamlara karşı birimi temsil eder.

 

Kurs bünyesindeki diğer idari kadrolardan veya personellerden gelen raporları inceler, gereğini yapar.

 

Her öğretim yılı başından en az bir ay önce öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar. Eğitim-Öğretim faaliyetlerini planlar, gerekli planlar, gerekli görev taksimini yapar, gerekli izinleri alır.

 

Eğitim- Öğretim ve yönetim faaliyetleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan vermeden usulüne göre yapılmasını sağlar. Kursta görevli diğer personelle, öğretici memur, hizmetli ve diğerlerinin yetişmeleri, ilim teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

 

Müdürlükçe düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine çağrıldığı takdirde katılır.

 

Eğitim- öğretim için gerekli olan araç- gereçleri kontrol eder veya ettirir, kullanılmaya hazır hale getirilmesini sağlar.

 

Kursta görev yapan öğretmenlerin faaliyetlerini planlı olarak yapmalarını sağlar, yıllık planlarını onaylar.

 

Haftalık ders dağıtım çizelgesini hazırlar.

 

Öğretim yılı başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlayarak Müdürlük onayından sonra uygulamaya koyar.

 

Her yıl Ekim ayı içinde disiplin kurulunun oluşturulmasını sağlar.

 

Öğretici nöbet çizelgesini hazırlar.

 

Merkez yöneticisi kurslarda görevli öğretici ve diğer personelin disiplin amiridir.

 

İzin kullanacak olan personele Müdürlükle birlikte izne ayrılabilmesi için muvafakat verir.

 

Sınıf öğretmenlerini belirler.

 

Her dönemin başında, o döneme ait çalıştırılacak personel sayısını, okutulacak kitap ve sınav kitapçıklarını belirleyerek Belediye Başkanlığına sunar.


Müdür Yardımcısı;
 

Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

 

Öğrencilerin devam takiplerini yapar, gerekli önlemleri alır.

 

Kurs merkezlerindeki demirbaşların listesini yapar, kayıtlarını tutar, bunların düzenli kullanılmasını sağlar.

 

Eğitim- öğretim etkinliklerinin düzenlenmesini ve programlanmasını yapar, onaylayan programın uygulanmasını izler.

 

Kurs merkezinin her türlü gereksiniminin saptanması ve yerinde kullanılmasında üzerine düşeni yapar.

 

Kurs merkezinde okutulacak kitap, kullanılacak dergi v.b. yayınların saptanmasında önerilerde bulunur.

 

Kullanılmasına karar verilen yayınların yerinde ve zamanında kullanılmasını sağlar.

 

Kurs merkezimizdeki kursiyerlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilmesi için projeler hazırlar ve uygulanmasında görev alır.

 

Ders programlarını ve etüt programlarını hazırlar, izler.

 

İnteraktif sınıfları düzenler, öğretmenlerin yararlanmasına hazırlar, planlar ve kullanılmasını izler.

 

Kurs merkezi ile ilgili tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.

 

Sınıf ders defterleri, etüt form dosyalarını inceler.

 

Kitap, dergi ve her türlü yayının teslimini, dağıtımını ve kullanılmasını sağlar.

Rehber öğretmen olmaması durumunda öğrencilerin sınavlara hazırlanmasında programlı çalışmasında, yönlendirilmesin

de verilen görevleri yapar.

 

Sınavları düzenler, sonuçları değerlendirir.

 

Kurs müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.


Öğretmen;


Öğreticiler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Öğreticiler sorumluluklarını yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar.
 

Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

Öğreticiler, öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi,başar

ının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla yetkili ve görevlidir.

 

İşleyecekleri konular ve içindeki deneylerin, yapacakları yoklama ve testlerin kurs dönemine dağılımını gösterir bir plan hazırlayıp 2 (iki) nüsha olarak Merkez yöneticisince onaylanan planların birer nüshalarını dosyalarında saklayarak eğitim-öğretim faaliyetlerini plana göre yürütürler.

 

Her ders işledikleri konuların açık ve anlaşılır bir ifade ile ders defterlerine yazarak imzalar ve öğrencilerin yoklamalarını yaparlar.

 

İdarenin daveti üzerine öğretici kurulu toplantılarına, zümre başkanının davetine uyarak zümre öğreticileri toplantılarına katılırlar. Toplantı gündemiyle ilgili olarak yapılan görüşmelerde görüş ve düşüncelerini bildirirler ve oylamalarda oylarını serbestçe kullanırlar.

 

Derslerine hazırlıklı girerler. Belli bir forma bağlı olmadan günlük planlarını yazılı olarak yapar ve derslerine günlük planlarıyla girerler.

 

Öğreticiler ders dışında kursların eğitim- öğretim ve yönetim işlerine katılırlar. Öğrencilerin öğrenim işlerine yardımcı olurlar ve kılavuzluk yaparlar, tutum ve davranışlarıyla örnek olurlar.

 

Kılık kıyafet ile ilgili yönetmelik hükümlerine uyarlar.

 

Merkez Yöneticisi planlanan şekilde nöbet tutar. Nöbetleri sonunda raporlarını hazırlayarak yöneticiye verirler.

 

Eğitim- öğretim ve yönetim işlerinde İdareye yardımcı olur.

 

Yıl sonunda okuttuğu ders ile ilgili olarak işlediği konular, yaptığı faaliyetler, öğretimde karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin çözümü üzerine görüşlerini ihtiva eden bir rapor hazırlar ve zümre başkanına verirler.

 

Öğretici eğitim- öğretim bakımından zümre başkanına ve Merkez Yöneticisine karşı sorumludur.


I) Temizlik Elemanı Görevleri;


a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.


b) Tuvaletlerin temizliğini yapmak.


c) Mutfak temizliğini yapmak.


d) Soyunma odalarının temizliği ve düzenini sağlamak.


e) Müdürlük birim ve merkezlerinin temizlik işlerini yapmak, düzenini sağlamak.


Madde 12-


Ortak Görevler


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevler tanımı içerisindeki personel; kadrosuna, vasfına ve mesleğine bağlı olarak birden fazla görevde bulunabilir ve sorumluluk alabilir. Bu sorumluluğu alan kişiler her görev için ayrı ayrı Müdür'üne karşı sorumludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Denetim


Madde 13- Müdürlük çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçları Bayraklı Belediye Başkanı tarafından denetlenir.


Müdürlük, Başkan'ın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yıl sonu raporunun dışında da belli konularda ilgili raporlar Başkanlığa sunulabilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme


Gelen Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlem


Madde 14- Gelen ve giden evrakların kayıt ve havale işlemleri elektronik ortamda yapılır. Müdür evrakı ilgili personele havale eder. Personel evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.


Arşivleme ve Dosyalama


Madde 15-


a) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.


b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.


c) Arşivdeki evrakların korunmasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından görevli personel ve ilgili amiri sorumludur.


ALTINCI BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler, Yürürlülük ve Yürütme


Hüküm Bulmayan Unsurlar


Madde 16- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri ile diğer Kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.


Yürütme


Madde 17- Bu yönetmelik Bayraklı Belediye Başkanlığı'nca yürütülür.


Yürürlülük

Madde 18- Bu yönetmelik Bayraklı Belediye Meclisi'nin kabulünü müteakiben yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ADRES: 275 / 7 Sok. no 4  Manavkuyu Bayraklı / İZMİR