Meclis Çalışmaları

06/03/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI MART AYI TOPLANTISININ 06.03.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan Vekili        : Necati YILDIZ

Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT -Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN, Sema TURAN.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)-  Yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)-   Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  Öncelikle gündeme ilave edilmesi gereken bir rapor var. Daha evvel görüşülmemiş ve ertelenmiş, gündemde tutulmuş bir önerge sonuçlanmış. Okuyalım raporu.

İMAR - ÇEVRE VE SAĞLIK - SOSYAL İŞLER  KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi, 26 M-Ia pafta, 2443 ada 9 no.lu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının Belediye Hizmet Alanı (1. Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi İzmir Orman İşletme Müdürlüğünün 16.01.2017 tarih ve 119231 sayılı kurum görüşü doğrultusunda uygun bulunmayarak komisyonlarımızca oy birliği ile ret edilmiştir.

            Sayın Meclisin onayına arz olunur.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)-   Önce komisyon raporunun, komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi bölümünde 4. Madde olarak gündeme alınmasını oylarına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Veli TOPAL- Sayın Başkanım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gündemdeki konuların gündemde yazıldığı gibi okumasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)-   Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı şekilde okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1434) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36150 ada, 4 parsel 172,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)-   Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-452) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Zabıta Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 Adet Motorsiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Raporu komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-925) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi'ne ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1366) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta 40217 ada 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı ihaleye çıkarılmasına ilişkin 06.01.2017 tarih ve 16 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi, taşınmazın satış yolu ihaleye çıkarılmasına ve kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması, yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi hususunda Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ'a yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 9 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet sırayla Hatice Hanım, Veli Bey, Fahrettin Bey bu defa bu grup biraz konuşsun sonra size de söz vereyim. Evet Hatice Hanım buyurun.

Hatice TATLI- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri bildiğiniz gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarken, ülkemizde artık 3 milyon kadının okuryazar olmasını, 10 yılda kadına şiddetin % 1400 artmamasını, töre cinayetlerinin olmamasını, çok yakınımızda hatta Kirazdan başlayarak 13 yaşında çocuk gelinlerin olmamasını, istihdamda % 26 oranında olmamasını ve daha çok kadını istihdam edilmesini işte, yerel ve genelde parlamentoda ve meclislerde karar mekanizmalarında daha fazla kadının yer almasını, yoksullukla mücadele etmemesini, şehit cenazelerinde anaların ağlamamasını dilerken; yaşamı renklendiren, doğuran, doyuran, üreten, kazandıran sınırları aşmayı, köprüleri kurmayı öğreten kadınlar için Atatürk’ün dediği gibi “Kadınları geride bırakılan toplumlar geri kalmaya mahkûmdurlar.” Siyasette, üretimde, yasada, uygulamada, nerede kadın varsa çünkü orada medeniyet vardır.  Cephede savaşçı, evde ana, okulda öğretmenimiz, yaşamda yârimiz olan kadınlar her şeye rağmen aydınlık yarınlara yine Cumhuriyet kadınlarımızın emeğiyle ulaşacağımıza inançla 8 Martta hatırlanıp, 9 Martta unutulmamayı diliyor, saygılar sunuyorum.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet teşekkür ediyorum. Veli Bey buyurun.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım, bende dün bir etkinlik düzenlendi ilçemizde. 7’inci Deve Güreşleri etkinliği düzenlendi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hiç değilse insanlarımızın bir gün de olsa, senede bir gün de olsa deşarj oldukları, kültürünü yaşadıkları bir gün oldu. Bu etkinliğe katkı koyan, emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Deve güreşi bir kültürdür. Ve bu kültürde hakikaten burası kültür emekçileri deve güreşi sahipleri de kültür emekçileridir. Çünkü bizim atasözü vardır. Bir işin ne kadar zor olduğunu anlatmak için “ Deveye Hendek atlatmak” la bir derler. Bu insanlar bu develeri hendekten atlatmıyorlar. Araçlara bindiriyorlar üstelik birde bunları güreştirerek kültürümüzü yaşatıyorlar. Ben de bir Yörük olarak belediye başkanımın bu kültüre sahip çıktığını, desteklediği için kendisine teşekkür ediyorum.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet teşekkür ederim. Fahrettin Bey sonra Çağlar Bey buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan, sayın meclis iyi akşamlar diliyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz. 2003’ten bugüne 2017’ye kadar geçen süreç içerisinde hükümetimiz tarafından kadınlara verilen önem ortadadır. Bir bizden 2003’ten öncesi var. Birde 2003’ten sonrası var. Hem siyasette, hem ekonomide her alanda kadına yer verilmiştir. Ve en büyük değer bizim hükümetimiz zamanında verilmiştir. Yine de ben 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Geçtiğimiz 2 gün önce deve güreşleri yapıldı. Sayın Başkanım bu konuda görüşlerini bildirdi. Ama ben kendisine katılmıyorum bu konuda. Evet deve güreşi bir kültürdür, ama Bayraklı’ya uygun değildir bir kültür değildir. Biz başından beri karşıyız deve güreşlerinin burada yapılmasına. Bugün Bayraklı yeni kent merkezi, bugün İzmir’in yeni kent merkezinin tam ortasında deve güreşleri Bayraklı da yaşayan hiçbir topluma hitap etmeyen bir durum. Ve Bayraklı’yla bir ilgisi olmayan bir durum. Bugün Tire yapar, Kemalpaşa yapar, Menderes yapar, Selçuk yapar orada yaşayan o bölgede köylülerin kültüründe vardır. Ama burada Bayraklı da böyle bir kültür maalesef yoktur. Bundan dolayı biz buna zaten karşıydık. Gökdelenlerin dibinde deve güreşinin yapılması bir anlam ifade etmiyor. Bunu belirtmek istiyorum. Birde Sayın Başkanım bu Soğukkuyu Mahallesindeki 1094m2 taşınmazın daha önce meclis bir yetki vermişti. Kat karşılığı ihaleye çıkması için, bu yetki bizden alındı. Belediyeye biz verdik, başkanın kendisine verdik. Geçen günde yine gündemde tekrar yeniden iptal edilip, hem kat karşılığı hem de satış için yetki istenmişti biz karşı gelmiştik. Komisyonlardan gelsin öyle tartışalım denildi, komisyonlardan geldi tartışıyoruz. Olacağı biliyorduk zaten. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla geçeceği belliydi. Şimdi bu olaydan sonra biz bir araştırma yaptık. Gidip yerinde arsayı inceledik. Arsa güzel kupon bir yerde. 

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Kupon, kupon arazi.

Çağlar HASPOLAT- Evet güzel bir yerde yani bu müteahhitler ve esnaf arasında…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Yani aktüel tabirle kupon arazi.

Çağlar HASPOLAT- Güzel güzel arazi, kupon arazi, değerli bir arazi. Yerini de tarif edebilirim. Medikal Park Hastanesi’nin karşısında ve başkanımız şunu söylemişti. “Orada daireler 400 bin lira civarında gider” diyordu. Bunun üzerinden hesap yapıp 32 dairelik bir yer 16 daire karşılığı % 50 piyasası da gidiyor demişti. Fakat orada o daireler 600 – 700 bin liradan aşağı değil. Eğer 400 bin liradan hesap tutarsanız oranın değerini 32 daire 16 daire alır belediyemiz. 16 dairenin de 400 liradan karşılığı 6.400 lira o arsaya çok gülünç bir rakam olur. Sadece o arsanın altında yapılacak dükkânların değeri bugün 10 – 15 milyon lira civarında söyleniyor. Ve buna biz karşıyız. Tekrar aynen ben meclisi bu konuda uyarmak istiyorum. Lütfen burası kat karşılığı çıksın. Kat karşılığı daha bir kârlı olacaktır belediyemiz için. Kesinlikle bunda diğer arkadaşlarımızın da meclis üyesi bütün arkadaşlarımız da hem fikir olmasını istiyorum. Artı birde bu katı atık yeriyle ilgili tekrar meclise geldi burada yer belirlendi mi? Yoksa tekrardan yer belirlenmesi için mi gündeme...

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Orman Bölge Müdürlüğü teklifi yani bizden giden yer teklifini reddetmiş. Komisyonda bu önergeyi görüştü. Orman Bölge Müdürlüğünden talep edilen yer reddedildiği için komisyonda ister istemez yer olmadığı için, önergeyi oy birliği ile reddetmiş oldu. Durum bundan ibaret.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Sayın Başkanım, katı atık…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Yeni alternatif tabi ki aranıyor, araştırılacaktır. Bulunacaktır.

Çağlar HASPOLAT- Bizde onu söylüyoruz. Satmaya çok güzel yerler buluyoruz. Ama bir katı atık bertarafı için yer bulamıyoruz. Satılacak yerleri iyi buluyoruz ama. 

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet şimdi ben izninizle bitti mi Çağlar Bey?

Çağlar HASPOLAT- Buyurun Başkanım.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Cevap verir gibi karşılıklı olmasın ama bir konuda bende kişisel görüşümü belirtmek isterim bir meclis üyesi olarak, Bayraklı ilçesinde yaklaşık 320 bin insan yaşıyor. Bu 320 bin nüfusun demografik dağılımı incelendiğinde bizim Yörük tabir ettiğimiz esasen Türk, Türkmen insanların önemli bir ağırlığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim hizmet alanımızda kürdü, Türk’ü, lazı, çerkezi nasıl ki eşit muameleye tabiyse bu insanlarında hoşlandığı kültürel dokularına, kültürel alışkanlıklarına uygun belediyelerin hizmet sunumu takdire şayan olmalıdır. Deve güreşinin yeri o çok gökdelenlerin, gökdelenleri biraz iştahla anlattım. Ben kişisel olarak şeyi bildiğim için keşke o gökdelenler örneğini verebilir durumda olmasaydık. Yani ben o binaları birde arka tarafını düşündüğümde, Bornova’yı düşündüğümde, Bayraklı’nın Mansuroğlu, Manavkuyu Mahallelerinin ne hale geleceğini hava akımı düşündüğümde öyle çok övülecek eserler gibi anlatma eğiliminde değilim. Ama bunu da bir not olarak ileteyim. Önemli bir Yörük nüfusumuz vardır Bayraklı’mızda, diğer kesimlere gösterdiğimiz kültürel alışkanlıklar, gösterdiğimiz hoşgörüyü de onlarda hak ediyorlar. Bu bir not iki, Soğukkuyu Mahallesindeki alınan yetki, hem kat karşılığı hem satış yetkisi. Bir doğmamış çocuğa don biçme durumunda olmayalım. Bir gelişsin, idare alternatiflerini geliştirsin. Şundan eminim ki ben kamunun çıkarına en uygun yöntem hangisiyse onu uygulayacaklardır.  Bu konuda ben güveniyorum. İnşallah ileride sizde o güveni duyacaksınızdır. Teşekkür ediyorum. Ve sözü Fahrettin Beye veriyorum.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sayın başkanım Bayraklı da iyi bir uyum vardır. Bayraklı ilçesine baktığımızda gerek Ak Partili arkadaşlarımız olsun, gerek Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz olsun uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle ben ülkemizde 974 ilçe 81 il var. Diğer yöneticilerimizde Bayraklı Belediyesinin bu çalışmalarını kendilerine kutuplaştırma yapmadan örnek alırlarsa şahsım olarak mutluluk duyarım 1’incisi bu, 2’incisiyse sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım Armağan Çağlayan ile Seyhankent, Tepekule Mahallesinde 2 tane sitemiz vardır. Bunların arasında 22 metre genişliğinde ana arter yol görünmektedir. Arkadaşımızın bir tanesi şikâyette bulunmuş, avukat falan değildir. Sadece bu bize daha önceden avukat söylenmişti. Bu arkadaşımız orada oturan sakinlerden biridir. Ve projede değerli başkanım, bu iki kapının da yasal olmadığını, bazı arkadaşlarımızın bu süreç içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan şikâyetten dolayı oradaki insanlar rahatsız ve kendi aralarında imza toplayacaklar, önümüzdeki günlerde sanıyorum o yönetimi değiştirecekler. Çünkü o yönetimde bulunan arkadaşlarımızın bazıları vatandaşa yardımcı olacağına, konuyu başka boyutlara taşımaktadırlar. Ana arter yolların biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesine bağlıdır. Belediyemize bağlıdır. Amaçları orada 22 metre genişliğindeki yolun 4020 metrekare yapılan yere Bayraklı Belediyesi el attığında malum arsanın sahipleri geçmişte de bu şekilde kendi ön tarafına el atarak Büyükşehir Belediyemizin konuyu bildiğim kadarıyla belli bir limit parasını bloke edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, biz tabi ki Bayraklı Belediyesinin bu süreç içerisinde gerek geçen dönem el atmalara dünya kadar para ödendi. 50 milyona yakın para ödendi. Sayın başkanım Çağlar kardeşimizin kadınlarımızla ilgili, eğitimle ilgili ben tabi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günüdür. Ülkemizde genç çocuklarımızın, genç kızlarımızın sadece 4+4 dan ötürü 250 bin genç çocuğumuz her yıl okula gidememektedir. Gidememenin nedeni 4+4+4 milli eğitimin getirdiği bu eğitim, çarpık eğitim sistemi nedeniyle. Bunun dışında…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Mümkün olduğu kadar istatistikî teknik konulara girmemeye çalışalım.

Fahrettin ORANDI- Tamam sayın başkanım.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Karşılıklı olmasın.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım elbette ki Çağlar kardeşimizin deve güreşiyle, bende şahsen açık söyleyeyim. 40 bin kişilik bir siyasi parti genel başkanı geldiğinde bazıları 3 bin kişi, bazıları 5 bin kişi, bazıları köylerden 50’şer lira yevmiye vererek otobüslerle adam taşıyan…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Tartışma yaratacak konulardan uzak duralım.

Fahrettin ORANDI- Adam taşıyarak o kadar kalabalığı bulamıyorlar. Bayraklı yakışacak bir şekilde Bayraklı halkına yakışacak bir şekilde bir etkinlik yapılmıştır. Sadece bu etkinlik burada yapılmıyor. Seferihisar’da yapılıyor, Selçuk’ta yapılıyor. Bütün ilçelerimizde yapılıyordur. Ben geleneklerimize, göreneklerimize Erzurum’a baktığımızda cirit vardır. Karadeniz’e baktığımızda değişik görenekler vardır. Ve buda gelenek göreneklerimizden sayın başkanımız, değerli arkadaşlarımız halkımız bu gelenek göreneklerle de bizi buluşturduğu için hepinize teşekkür ediyorum. En başta Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. 

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet İsmail Bey buyurun.

İsmail YAĞCI- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarken daha önce hafızaları biraz yokladığımda bazı derneklerin veya siyasi grupların inançlarından dolayı başörtülü bayanlarımızı araçlardan yaka paça aşağıya attıkları, okullarda başörtülü...

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- İsmail Bey aynı uyarıyı size de yapayım. Yani gerginlik yaratacak konulardan uzak duralım.

İsmail YAĞCI- Sayın Başkan sataşma oldu bende cevap veriyorum.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Onu geride bıraktı Türkiye. Onu tekrar taşımanın bir anlamı yok.

İsmail YAĞCI- Aynı şekilde bende onları hatırlamak istemiyorum.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Lütfen cevap vermeyin. Ben...

İsmail YAĞCI- 2’inci bir konu Körfez Mahallesi, yeni mahallemizin dün muhtarı seçildi. Tebrik ediyorum. Demokrasi İlk Öğretim Okuluna giderken o sokağın acilen ve ivedilikle korkulukların yapılması gerekiyor.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet ilgili arkadaşlar not alıyordur İsmail Beyin talebini.

İsmail YAĞCI- Çok kötü bir durumda araçlar ve yayada geçerken, çocuklarımız geçiyor. Orada korkulukların bir an önce yapılması gerekiyor. Teşekkür ederim.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey buyurun.

Abdullah AKTAŞ-  İzmir - İstanbul arasını 3.5 saate indirecek olan, İzmir - İstanbul otoban bağlantısı, Otogar Kemalpaşa arası Çarşamba günü Başbakanımızın katılımıyla açılıyor. İzmir’imize kazandırılan bu büyük proje için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum. İzmir’imize hayırlı olsun.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet buyurun Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve kıymetli misafirler herkese iyi akşamlar diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili iki kelamda ben etmek istiyorum. Birazda toparlayıcı olsun. İlk kutlamayı da ben yapayım. Grubum adına yapmak istiyorum. 8 Mart dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha rahat bir hayat özlemlerini ifade ettikleri gün. Uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde de kadınların mücadelelerinin yansıtıldığı, bunu sembolize eden bir gün. Sayın meclis üyesi Hatice Hanım bir kısım beklentilerinden bahsetti. Hepimizin beklentisi bu. Ancak kadına yönelik özellikle kadına yönelik şiddetin yasalarla bir yere kadar önlenmesi mümkün. Bizim hükümetimiz bu konuda pozitif ayrımcılık yapacak derecede Anayasada dahi bir kısım değişiklikler yaptı ki Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı hükmünü de koydu bu pozitif ayrımcılık hükümlerine. Bütün dünyada ve ülkemizde de kadın hakları ve özellikle kadına yönelik şiddetin engellenmesi için çok sayıda özellikle son 15 yılda yapılan düzenlemeler var. Ancak her şeyi kanunla düzenleyemiyorsunuz. Kanunda yer alıyor ancak uygulamada sonuç alamıyorsunuz. Esasen bizim milletimiz kendi kültürel mirasından kaynaklanan şekilde kadına özellikle kadına verdiği değer çok büyük ana demişiz, bacı demişiz, eş demişiz. Kadına sosyal yaşamda, kültürel yaşamda çok fazla değer vermişiz. Ama biz kültür mirasımıza sahip çıkamıyoruz maalesef. Yani kadınları mücadelesi olmamalı bu yoldaki mücadele. Erkeklerle beraber kadınlar mücadele edebilmeli. Ve özellikle de kültür mirasımıza sahip çıkarsak bu mücadelede kadınların daha da başarılı olacağına inanıyorum. Bu anlamlı ve güzel günü tüm kadınların gününü tüm kadınların ve dünya kadınlarının bu anlamlı ve güzel gününü grubum adına gönülden kutluyorum.  

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen? Veli Bey, evet Şeref Bey. Ondan sonra herhalde söz almak isteyen yoksa…

Veli TOPAL- Sayın Başkanım, şimdi Hatice Hanım konuştu. Yerelde kaldı, genele girmedi. Ama Çağlar Bey veya İsmail Bey…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- İsmail Bey, Abdullah Bey…

Veli TOPAL- Abdullah Bey genele girdiler. Otobanlara…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey İzmir’e yapılan bir şeyi söyledi çok önemli bir şey değil.

Veli TOPAL- Tabii ki otobanın açılmasında hepimiz istiyoruz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Ne kadar otoban yapılırsa, ne kadar yol yapılırsa hepimizin lehinedir. Çağlar bey dedi ki işte hükümetimiz geldikten sonra kadınlara verilen önem doğrudur, daha çok verilmesi lazım. Ama sayın Cumhurbaşkanımız başbakanlığı görevinde şöyle bir sözü vardı. “Fıtratından dolayı kadın ve erkek eşit sayılamaz.” Hatta “Doğum yapmayan kadın yarım kadın sayılır.” Demişti. Buna karşılık yüce Atatürk “Türk kadını omuzlarda gezdirilmesi gerekir.” Demiştir. Fark budur diyorum.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Şeref Bey buyurun. Bakın polemik polemiği doğurur bunun sonu alınmaz. Sıra Şeref beydeydi. Yani benim elimden gelse girmeyeceğimde ama sizler…

Şeref BALBAY- Sayın Başkan, sayın meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çağlar beye cevap vermek istiyorum. 2002 yılından sonra kadına verilen Türkiye’deki değer o kadar büyükmüş ki Ak Parti meclis grubunda bir tane meclis üyesi vardı bayan. Aynur Hanım sonradan girdi. Cumhuriyet Halk Partisin de 8 tane meclis üyesi bayan var. Dolayısıyla Ak Partinin kadına verdiği değer mecliste görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti Ak Parti hükümetinde de bir tek bakan var. Dolayısıyla kadına verdiğiniz değerden dolayı hepinizi kutluyorum. Alkışlıyorum. Saygılar sunuyorum.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Şimdi bunu sonunu bir şekilde toparlamalıyız. Bir yerde bir yumuşak daha ifade Çağlar Bey senin ifade tarzın sert. Tarkan Bey biraz olayı toparlayarak gidelim. Çağlar Bey…

Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri şimdi ben şuna takıldım. Abdullah AKTAŞ kardeşimiz dedi ki “İzmir’e yapılan bir hizmetle ilgili teşekkür ediyorum.” Ne var bunda? Olumsuz bir şey var mı?

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Onu kapattık onda bir şey yok.

Tarkan DÜZMAN- Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Diyeceğim ki genel başkanınızda hizmet istemiyor. Grup başkan vekilinizde hizmet istemiyor. Yapılan hizmetle ilgili şu yorum yapılabilir mi? Gerek var mı? Hayırlı olsun deyin ya. İzmir’e sayın Başbakanım, bu başbakan herkesin başbakanı…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Hepsinin adına ben hayırlı olsun demiştim.

Tarkan DÜZMAN- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı gelip İzmir’e İzmir trafiğini… Bakın şimdi Büyükşehir Belediyesi İzmir içindeki trafiğe çözüm sağlayamadığı için, bakın İzmir’e gelin, Belkahve’den aşağıya sallanın Büyükşehir’in sınırlarına girdiğiniz zaman…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Şimdi beni de yavaş yavaş gıcıklıyorsunuz bir şeyler söyleyeyim diye ama kendimi tutuyorum.

Tarkan DÜZMAN- Gıcıklanın ya yol yapılıyor. Kemalpaşa’dan buraya belli bir saatten sonra gelinemez oldu. Nedeni ise bu Ankara Asfaltı, Liman Bağlantısı, Bayraklı girişi çıkışı. Bununla alakalı yapılan yol arkadan dağdan gelip direk Doğanlara otobandan bağlanacak.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Her gün geçiyorum ben oradan.

Tarkan DÜZMAN- İzmir’e çok ciddi katkı sağlayacak. Eleştirilmesinin bir anlamı yok. Hayırlı akşamlar.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet arkadaşlar Veli Bey söz vermiyorum. En son kim istemişti? Hayır bir dakika…

Veli TOPAL- Sayın Başkanım yanlış anlaşıldı. Ben bir düzeltmek istiyorum.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Bakın şimdi bir insanın niyeti anlamaya dönük, bakın buradan isteyen arkadaşımız var. Öncelik onun anlamında söyledim. Yani sen bu kadar her şeyi ters anlarsan ben ne yapayım yani? Tam tersine oradaki arkadaşıma kendi partilime müdahale ettim ki oradan söz isteyen var diye. Buyurun.

Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan şimdi bu Armağan Çağlayanda 440 haneli, daireli bir siteden giriş çıkış kapıları zabıtamız tarafından geçtiğimiz günlerde…

Fahrettin ORANDI- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Çağlar HASPOLAT- Zabıta tarafından mühürlendi.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Zabıta uygulamasını yapmış. Bir otoritenin uygulamasını yapmış.

Çağlar HASPOLAT- Evet zabıta uygulamasını yaptı. 16 yıldır kullanılan bir kapı kapatılmasının sebebi de, başkanım doğru söylüyor orada kamulaştırmasız el koymadan dolayı ve kamulaştırma yapılmadığından dolayı bir kısmında bundan dolayı şikâyet olmuş. Çevre ve Şehirciliğe gitmişler. Çevre ve Şehircilikte bu konunun belediye tarafından incelenmesini ve belediyenin zabıtası da gidip mühürlemiş burayı. Şimdi bu kapı 16 yıldır kullanılıyor. 16 yıllık bir kapı ne zararı var neden mühürleniyor? Mühürlenmesini gerektirecek bir durum yok zaten burada eğer yapılması gereken yapılsaydı, şimdi hiçbir sorun yoktu. O kamulaştırmanın yapılması lazım. Bunu Büyükşehir mi yapar Bayraklı Belediyesi mi yapar bilmiyorum. Biran önce buranın, bu kapının açılması gerekiyor. Sonuçta orada yaşayan vatandaşlarımız var. Başkanım kendiside daha iyi bilir oradaki durumu ama o günden buyana ne bir giden olmuş belediyemiz tarafından, ne bir gidip kapılarını aşındırıp siteyle, yönetimle görüşen olmuş. Bu konuda, belediyenin duyarlı olması gerekiyor. Oradaki vatandaşlarımıza Allah korusun yarın öbür gün bir yangın durumunda, acil bir durumda yapılması gerekirse ciddi sıkıntılar yaşanabilir orada başkanım.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum. Fahrettin Bey yeni tartışma yaratacak.. bir açıklama şeklinde lütfen toparlayalım.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkanım bu siteyle ilgili kardeşim doğu söylüyor. Bu siteyle ilgili site yöneticileri, bende orada oturuyorum. Gelip sitem ettiler. Dediler ki böyle böyle bir durum var. Bende arkadaşlarımı aldım, Yapı Kontrol Müdürlüğüne götürdüm. Yapı Kontrol Müdürlüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kendilerine gelen belgeden ötürü oraya kendilerine tebliğ edilmiştir. Tebliğ edildikten sonra zaten son şeyleri... Yetki sizdedir, o yönetimde bulunan arkadaşlarımız. Açabilirsiniz. Ben kendimde gittim. Resmi araçla gittim. Açmak için yönetici arkadaşlarımızın bir iki tanesi Apartman Yönetmeliği gereğince site değil orası apartman olarak gözüküyor başkanım. Apartman Yönetmeliği gereğince biz açamayız, yasa dışı işlem yapılır bu nedenle açamayız. Serzenişte bulundular. Ben bu arkadaşlarımızı alıp imar müdürümüze getirdim, İpek Hanıma. İpek Hanıma getirdiğimizde pardon Yapı Kontrol Müdürlüğüne getirdim. Yapı Kontrol Müdürlüğünden sonra İpek Hanıma çıktığımızda orada oturan arkadaşlarımız bu konuyla ilgili muvafakatname toplamaları gerekiyor. Bu muvafakatnameleri topladıktan sonra, ancak %80’e yakın toplandıktan imar planına tadilat yapılarak her iki kapı açılabilir. Biz arkadaşlarımıza bunu ilettik ve bu arkadaşlarımızda o site yöneticileri orada oturan vatandaşlarımıza bu konuyu ele alıp incelemektedir.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Olayın kat mülkiyeti yasası ile ilgili bir boyutu var benim anladığım kadarıyla.

Çağlar HASPOLAT- Kat mülkiyeti yasasıyla ilgili değil başkanım.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Şimdi %80 muvafakat aranıyorsa apartman yönetimi toplanıp karar alacaksa kat malikleri demek ki kat mülkiyeti ile ilgili bir boyutu var olayın. O genel kurulu apartman yönetimi toplanacak yeterli çoğunlukta karar alacak ondan sonra da açılacak. Bu yani bakın Çağlar Bey bunu uzatmaya gerek yok. Belediyenin bir üst otoritesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir şikâyette bulunulmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değerlendirmiş. İlgili belediye ye demiş ki, kardeşim burada adamın mülkiyeti var, sen bu mülkiyetine açılan kapıyı kapatman lazım, diye bir uyarıda bulunmuş. Burada belediye de üst otoritenin emirlerini uygulayan birim. Yani bunu oraya buraya çeksek de çekmesek de yani neticede ne Şehircilik Bakanlığının yaptığı eylemi eleştirmek doğru, netice de çözülecek apartmanın kendi içinde halledeceği meseleden sonra çözülecek bir konu. Bunu böyle uzun uzadıya tartışıp politik muhabbete dönüştürmenin bir mantığını göremiyorum.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu politik bir muhabbet değil. 440 kişiyi ilgilendiren…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Elbette. Ama o 440 kişi…

Çağlar HASPOLAT- 440 hane var orada. Bunun üzerinden siyaset yapmıyoruz biz.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey 440 kişi önce kendisi bir araya gelecek, kendi sorununu görüşecek alınması gereken kararları alacak. Önce onlar bir adım atsın.

Çağlar HASPOLAT- Öyle bir şey yok başkanım. Sadece muvafakat demediği için açalım mı kapıyı, açmayalım mı?

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Kim verecek bunun kararını? Kim verecek kararını açalım mı, açmayalım mı kararını? 

Fahrettin ORANDI- Ben işin doğrusunu söyleyeyim orada başkanım. Orada… Bak bir dakika… Dinle dinle… Başkanım lütfen…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey  karşılıklı olmasın bir saniye. Biraz tonu düşürelim.

Fahrettin ORANDI- Başkanım bir dakika. Çağlar Bey bir saniye.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Sen konuş sonra Çağlar Bey konuşsun, sonra konuyu bir şeye bağlayalım.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım şimdi o site yapılırken geçmişteki Cumhurbaşkanımız rahmetli Demirel’i bile kandırmışlar. Adam buraya açılışa gelmiş projede ruhsat alınırken…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- İsmail Bey, arkadaşlar lütfen karşılıklı olmasın.

Fahrettin ORANDI- Ruhsat alınırken başkanım terkler yapılmamış. Plan notu düşülmüş, plan notu düşülen terkler 4020 metrekare. Ben Bahar Hanıma hesaplattırdım 4020 metrekare. Şimdi bu zat-ı muhterem terkler yapmadığı halde plan notu da düştüğü için bu 4020 metrekareyi belediye el atsında fakir fukaranın parası bir haramiye peşkeş çekilsin. Olur mu böyle bir şey?

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)-  Anlaşıldı. Çağlar Bey lütfen yani bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Sen niye üzerine alınıyorsun ki?

Çağlar HASPOLAT- Hayır bir kamulaştırma yapılacaksa yapılsın. Bunu Büyükşehir mi yapıyor Bayraklı Belediyesi mi…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Yada başka bir yasal prosedür yerine getirilecekse getirilsin, bitti. Latif Bey siz daha ılımlısınız mecliste lütfen. Biraz ortamı yumuşatalım. Konuyu bağlayalım.

Veli TOPAL- Bu konudaki teknik birimdeki müdürümüz veya başkan yardımcımız bir açıklama yapsa daha tatminkâr olmaz mı?

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Bu konu yeterli şekilde görüşüldü ve açığa kavuşturuldu. Latif Bey buyurun.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım bende saygıyla selamlıyorum. Şimdi buradaki konu birazda özel bir konu olduğu fark ediliyor.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Tabi siz bu işlerden iyi anlıyorsunuz.

Latif AYDEMİR-  Estağfurullah. Neticede buradaki her bir malik anahtar yer teslimi alıp, teslim tutanağıyla bu maliklere tek tek teslim edildiğinde, numarataj gereğinde apartmanın girişi çıkışı bellidir. Bu arkadaşlarımız ya 16 yıl oturduklarına sayacaklar bunu neden? Burada ne Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün bir suçu var nede Bayraklı Belediyesinin hiçbir suçu yok. Neden? Çünkü şikâyet söz konusu olsaydı, bu Bayraklı Belediyesine de aynı şikâyet olsaydı Çevre Şehirciliğe hiç iletilmemiş olsaydı Bayraklı Belediyesi de aynı görevi yapacaktı. Neticede doğru bir karar, doğru direk sallanır her zaman için ama yıkılmaz. Burada doğru olan Fahrettin Bey de madem oradaki maliklerden biri. Şimdi 16 yıl önce buranın girişi ilk açıldığında yönü her neresi ise, numaratajı hangi sokaktan alıyorsa giriş çıkışı da orasıdır. Yani birazda buradaki oturan hissedarlarında kendi sorumluluğunu alması gerekiyor, böyle bir şeyden dolayı kurumlarında hiçbirinin bence burada bir suçu yok gibi.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Aynı fikirdeyim sizinle.

Çağlar HASPOLAT- Bende aynı fikirdeyim.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum. Ali Bey, Ali ŞENAY buyur. Ne güzel anlaşıyoruz sonuçta.

Ali ŞENAY- Sayın başkan ben ortamı biraz yumuşatayım, arkadaşlar lütfen.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Arkadaşlar Ali Bey konuşuyor lütfen dinleyelim.

Ali ŞENAY- Arkadaşlar, başkanım bu Süleyman Eczacıbaşı okulunda biraz işler vardı. Daha önce Hasan Başkanımıza söylemiştim. Onunla ilgili birim ilgilenirse sevinirim. Çocuklar çamur içinde geziyorlar.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet Süleyman Eczacıbaşı okulundaki sorunlar daha evvel herhalde ilgili arkadaşlar not almışlardır. O önümüzdeki birleşimde konuya cevap verilirse daha sağlıklı olur. Teşekkür ederim.

Ali ŞENAY- Tamam başkanım ortamda yumuşamış oldu.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey sende gündem bitmiyor ki mübarek. Evet, son sözü kadınlar günü için Aynur Hanıma veriyorum. Buyurun.

Aynur ÇETİN- Bende zaten bu sözü kadın olma hasebiyle istiyorum sizden. Bir saniye mikrofon açık ama gelmiyor mu? Mevlana Celaleddin Rumi’nin bir sözü ile başlamak istiyorum.  “Ne kadar bilirsen bil, bildiklerin karşındakinin anladığı kadardır.” Diye bir sözü var. Ben şunu eklemek istiyorum. Çoğu zamanda anlamak istediği kadardır bildiklerimiz. Az önce sayın meclis üyemiz Veli TOPAL Bey ve Şeref BALBAY Bey yine kadınlar günü ile ilgili konuşmalarında iki noktaya değindiler onunla ilgili konuşacağım. Dendi ki, kadınların fıtratından dolayı erkeklerle eşit olmadığı…

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Onlara ait bir söz değil yalnız bu Aynur Hanım. Atıfta bulundular.

Aynur ÇETİN- Tabi ki atıfta bulunduklarını söylüyorum zaten. Ben bir kadınım evet fıtratımdan dolayı bedensel olarak, fiziksel güç olarak hatta fizyolojik, patolojik olarak erkeklerle eşit değilim. Hiçbirimiz eşit değiliz, yaratılışımız böyle çünkü. Ancak insan hakları babında tabi ki eşitiz. Bizim partililerimizde bunu savunuyor. Üst düzey yöneticilerimizde bunu savunuyor. Ve en şiddetle de ben savunuyorum. Benim gibi kadınlar savunuyor bu bir. İkincisi, dendi ki Şeref Bey dedi zannedersem bu kadar değer veriyorlar kadınlarına neden meclislerde temsil edilme oranları düşük? Bu bir tercih meselesi sayın başkanım.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Teşvik edici diyelim biz ona.

Aynur ÇETİN- Teşvik ediliyoruz ama kadınlarımız ki bu geçici dönemler içindi. Belli dönemler de tercih etmemiş olabilirler sayısal değerlerle temsil edilme değerleri ile kadın haklarına değer verilmediği gibi bir sonuca ulaşmak mümkün olamamıştır, olamazda bunu bildirmek istedim. Teşekkür ederim.

Necati YILDIZ( Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum.
 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Ali ALAN, Sema TURAN’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

Veli TOPAL- 3 Nisan Pazartesi günü saat 18.00.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)-  3 Nisan Pazartesi günü saat 18.00 de buluşmak üzere meclisi kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.

 

 

     Necati YILDIZ

 Meclis I. Başkan V.

                                                                                      

 

 

                                                 Fatma ATALAY                                   Ayşegül BAHADIR

                                                          Üye                                                              Üye