Meclis Çalışmaları

03/04/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 03.04.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİN I. OTURUMUNA AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN -Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Latif AYDEMİR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.

BAŞKAN- Ameliyat sana yaramış ağabeycim, bir daha yapalım bu ameliyatı. Evet, arkadaşlar meclisi açtık. Denetim Komisyonu raporunun bilgilendirilmesi maddesi. Buyurun.

 BAYRAKLI BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

DENETİM YERİ

İli                          :  İzmir

İlçesi                     : Bayraklı

Belediyesi             :  Bayraklı Belediyesi

           Denetim Komisyonu Toplantı Yeri:   Yeni Hizmet Binası Denetim Komisyonu                                                                                      Toplantı Salonu

İşlemler            :  Bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve  işlemlerin denetimi.

     Dönem                 : 01/Ocak/2016 – 31/Aralık/2016

 

     DENETİM KOMİSYONU

            Başkan                :  Veli TOPAL.

            Bşk. Vekili          :   Mustafa ÇEKİÇCİ.

            Üye                     :     Fatma Duygu KUMAŞ, Çağlar HASPOLAT,  Mikail BİLİCİ.

   5747 sayılı Kanunla kurulan ve 30/Mart/2009 tarihinde tüzel  bir kişilik kazanan Bayraklı Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereği, belediye meclisimizin 06/01/2017 gün ve 12 sayılı kararıyla oluşturulan, Denetim Komisyonumuz tarafından yapılan incelemede 01/Ocak/2016 – 31/Aralık/2016 dönemine ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonucunda iş bu rapor düzenlenmiştir.

 

 

§  BÜTÇE:

§  GELİR OLUŞTURAN İŞLEMLER:

§  TAHAKKUK TAHSİLÂT İŞLERİ:

Belediyenin vergi, resim, harç, para cezaları, su ücretleri ve tarifeye bağlı diğer gelirler, bağışlar, para cezaları varsa işletmenin gelir ve giderleri, kira ve gayrimenkul satışları ve diğer çeşitli tahsilat oranları, zamanaşımına uğratılan tahakkukların bulunup bulunmadığı, tahsil edilen paraların belediye hesaplarına intikal ettirilip ettirilmediği, tahsilat denetiminin yapılıp yapılmadığı, bankalarda açılan hesapların neler olduğu, vergi, harç ve ücretlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar yer alır.

 

Gelirin Türü

 

 

Bütçe İle Tahmin

Edilen

 

2016 Yılı Net

Tahsilatı

VERGİ GELİRLERİ

62.620.300,00

46.355.845,84

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

20.503.300,00

17.381.461,45

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE

 ÖZEL GELİRLER

3.034.000,00

3.310.942,29

DİĞER GELİRLER

72.222.900,00

67.250.514,83

SERMAYE GELİRLERİ

10.642.000,00

2.449.193,99

RED VE İADELER (-)

-22.500,00

0,00

TOPLAM

169.000.000,00

136.747.958,40

 2016 yılı gelir bütçesinde yapılan incelemeler sonucunda; tahmin edilen bütçe 169.000.000,00.-TL’sı olup, tahmin edilen bütçenin %81 oranında tahsilât gerçekleştirilmiş olup buna karşılık olarak 136.747.958,40.-TL’sı tahsilât yapıldığı görülmüştür.

GİDER OLUŞTURAN İŞLEMLER

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan İhaleler:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlığını taşıyan 5. maddesinde; İdarelerin bu kanuna göre yapılacak ihalelerinde;

‘’Saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerin kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği’’  belirtilmiştir.

               Bu madde de göz önüne alınarak; belediyemizin mal ve hizmet alımları ile yapım, bakım ve onarım işlerinin adı geçen kanun hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

              

 HARCAMALAR

Harcamanın çeşidine göre yapılan tüm harcamalarda, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin tamam olduğu tespit edilmiştir.

 

Giderin Türü

 

 

2016 Yılı Net Bütçe Ödeneği

 

2016 Yılı Bütçe Gideri

PERSONEL GİDERLERİ

38.199.200,00

35.610.795,66

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

5.492.100,00

4.839.082,07

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

98.539.200,00

91.744.353,01

FAİZ GİDERLERİ

4.622.000,00

4.621.131,31

CARİ TRANSFERLER

3.616.383,96

2.958.744,15

SERMAYE GİDERLERİ

35.046.000,00

28.133.760,81

SERMAYE TRANSFERLERİ

271.000,00

270.424,91

BORÇ VERME

3.500.000,00

3.500.000,00

YEDEK ÖDENEK

0,00

0,00

TOPLAM

189.285.883,96

171.318.291,92

 

               2016 yılı gider bütçesinde yapılan incelemeler sonucunda; tahmin edilen gider bütçesi  189.285.883,96.- TL’sı olup,  2016 yılı içerisinde yapılan toplam harcamalar 171.318.291,92.- TL’sı olup bu verilere istinaden tahmini gider bütçesinin, gerçekleşme oranı %90 olarak gerçekleştirilmiş olduğu,  yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir.

§  SONUÇ :

            Komisyon olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda 01/Ocak/2016 – 31/Aralık/2016 dönemine ilişkin gelir ve gider ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak yapıldığı sonucuna varılmıştır.

            Tüm kurum çalışanlarına emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında da hassasiyet ve özveriyi göstermelerini temenni ederiz.

     Bilgilerinize arz olunur.

Meclis üyesi, Çağlar HASPOLAT ve Mikail BİLİCİ muhalefet şerh imzalı.

 

 

 

MUHALEFET ŞERHİ

Bayraklı Belediyesi 01.01.2016- 31.12.2016 dönemi gelir ve giderlerine ilişkin hesap işlemlerine ait Denetim Komisyonu Muhalefet Şerhi gerekçemizdir. Denetim Komisyonu 5 kişi ile kurulmuştur. 3 üye Cumhuriyet Halk Partisi, 2 üye Adalet ve Kalkınma Partisi meclis gruplarından seçilmiştir. 01.01.2016 -31.12.2016 dönemleri arası belediye gelir ve giderleri muhasebe işlemleri yevmiye sırasına göre incelenmiştir. Geçmiş dönemde yaşanan istek ve taleplerin olunabilirliği ölçüsünde kurum malullerine karşı davranış sergilenmiş geri çevrilecek istek ve talepler kendilerine yapılmamıştır. Muhalefet Şerhi gerekçelerimiz;

1- Hizmet ve yapım işi alımlarının piyasa rayiçlerinin üzerinde olduğu. 31.05.2016 tarihli muhasebe fişi 29.06.2016 muhasebe fişi 18.07.2016 muhasebe fişi 08.11.2016 muhasebe fişi 23.11.2016 muhasebe fişi 25.11.2016 tarihli muhasebe fişi 05.12.2016 muhasebe fişi.

2- Bir kısım firmaların doğrudan temin yolu ile verilen işlerde teklif veren firmaların benzerlik göstermeleri örnek; 15.02.2016 muhasebe fişi 24.03.2016 tarihli muhasebe fişi 21.04.2016 muhasebe fişi 18.07.2016 tarihli muhasebe fişi 29.07.2016 tarihli muhasebe fişi. Firma isminin birçok teklifte var olduğu 3 belediyenin Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Güvenlik İhale kapsamında olup bunların dışındaki müdürlükler ve kurum nezdinde ki alımlarla rekabet yaratacak ortam dışı kalıp %90 doğrudan temin alınan iş ve hizmetlerdir. Belediyemize ait BAY-BEL A.Ş yemek ve tanıtım, organizasyon, ulaşım, broşür ve pankart hizmet bedellerinin çok yüksek oluşu BAY-BEL den alınan tüm kurum müdürlüklerine ait bedellerin piyasa değerlerinin üzerinde olduğu müdürlükleri BAY- BEL e karşı çömelttikleri takdire şayandır. Okul binalarının onarım ve tadilat işlerinde hizmet alan okul sayısı azdır, kıdemli ihbar tazminatlarda ödenen rakamlar yüksekliğin sebebi nedir? Temizlik firmasınca tanzim edilen faturalarda fiyat farkı bedeli vardır, bu firmalara karşı 2016 yılında SSK teşvikine ilişkin herhangi bir görüşme yapılmış mıdır? Belediye müdürlüklerinden Özel Kalem, Kültür, Sosyal İşler, Halkla İlişkiler, Sosyal Yardım İşler müdürlüğü birçok hizmetine rayiç bedeli BAY-BEL üzerinden temin etmektedir. Belediyemizce mal ve hizmet alımları piyasa araştırması yapılmaksızın piyasa koşullarına uygunsuz olarak temin edilmiştir. Birim müdürlüklerine ait araç ve iş makinalarının bakım ve onarım yedek parça gibi malzemelerin her müdürlük tarafından ve sık aralıklarla ayrı ayrı doğrudan temin alımı yoluyla değil de toplu olarak Destek Hizmetler Müdürlüğünce açık ihale usulünce alımının yapılmasının belediyenin olanaklarının daha etkin, verimli fonksiyonel ve daha ekonomik olarak kullanılmasına hizmet edeceği düşünülmüştür. Yapılan gider harcamaları incelemesinde Elektrik, Telefon, Su, Akaryakıt giderlerinde yüksek miktarlar olduğu gözlenmiştir. Doğrudan temin işlerin veriliş aşamasında iş teslim sonrasına kadar yeterli inceleme yapılmadığı tespit edilmiş, belediyemizin doğrudan temin işlerindeki kümletif bedeller tahmin bedelleri; 45 bin- 55 bin arası teşkil edici çoğunluktadır. Sonuç; Bayraklı Belediyesi gider harcamalarında saydamlığı, rekabet şartlarını, güvenilirliği ve eşit muamele şartlarını sağlamadığı gibi kaynakları doğru kullanmayarak her yıl olduğu gibi bu yılda sınıfta kalmıştır. Bağlı hizmet alımları yapım ve bakım onarım işlemleri temin için yapılan bu ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekler arasında usule uygunluklar ve şeffaflıktan uzak bir duruş sergilenmiş, bayraklı belediyesi 2016 yılında 130 milyon TL’na rağmen 171 milyon TL harcama yapılarak gelir gider dengesini sağlayamamış 2016 yılında 35 milyon TL’sı açık veren Bayraklı Belediyesi bu rakamın 5 milyon TL’sına yakın bir tutarını faiz giderleri olarak bayraklının borç haznesine yazmıştır. 2016 denetim raporu muhalefet şerhimizi açıklayan 3 sayfalık rapor muhalefet şerhi ile sayın başkana sunulmuştur. Bilgilerinize arz olunur.

BAŞKAN- Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Her yıl yapılan Denetim Komisyonu çalışmalarında görev alan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan önceki dönemde 2014 -2015 döneminde görev alan arkadaşlarımın yaptığı raporlardaki uyarıları teftiş kurulumuza vererek inceletmiş bulunuyoruz. Orada kayda değer herhangi bir aksama söz konusu olursa zaten müfettiş arkadaşlar gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatıyorlar. Muhalefetteki arkadaşlarımızın ikaz ettiği konuları da yeniden inceleyip mülkiye müfettişimize gönderilecek tarzda ciddi konular bulursak onları da gönderir ve ondan sonrada gereğini yaparız. Dolayısıyla görev alan arkadaşlara bir kez daha teşekkür ederim ve gündemin bundan sonraki maddesine geçiyoruz. Buyurun.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Belediye başkanı ve meclis üyelerince önerge yok, geçiyoruz.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Bu maddelerin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2621) 2016 Yılı Faaliyet Raporu hk.

BAŞKAN- 2016 yılı Faaliyet Raporu görüşmelerinde başkan kürsüyü bırakır başkan vekiline. Çünkü onunla ilgili bir oylamadır. Buyurun Necati Bey.

 

 

Hasan KARABAĞ

   Meclis başkanı

 

 

Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN

Üye                                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 03.04.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİN II. OTURUMU

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.             : Necati YILDIZ.

Belediye Başkanı                  : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN -Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Latif AYDEMİR.

Necati YILDIZ- (Meclis I. Başkan V.) Gündemin 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi bölümünde teamüller gereği gruplar adına 20. Dakika kişiler adına da 5. dakikayı geçmeyecek konuşmalar yapılacaktır. Önce Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz almak isteyen Çağlar HASPOLAT buyurun. 20’şer dakika.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan önce biz CHP grubu…

Necati YILDIZ- (Meclis I. Başkan V.) Teamül gereği öyle.

Çağlar HASPOLAT- Böyle bir teamül yok başkanım, önce bir dinleyelim ondan sonra belki ekleyeceğimiz eleştiriler olur.

Necati YILDIZ- (Meclis I. Başkan V.)- Önce eleştiriler dinlenir ki…

Çağlar HASPOLAT- Önce bir dinleyelim bakalım neler çıkacak, faaliyet raporunuzu inceleyeceğiz başkanım.

Necati YILDIZ- (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey bu yeni bir uygulama değil, her yıl…

Çağlar HASPOLAT- Yeni bir uygulama değil. Biz de bunu ilk defa da yapmıyoruz başkanım.

Necati YILDIZ- (Meclis I. Başkan V.)- Bunda tartışma çıkarılacak bir konu yok.

Çağlar HASPOLAT- Böyle bir uygulamada yok sayın başkanım. Yani böyle bir şey yok başkanım. Geçen faaliyet raporlarında aynısı oldu, dinleyelim bizde en son söyleyeceğimizi söyleyelim. Bayraklı Belediyesi bugün faaliyet raporunu kendisi okuyacak.

Necati YILDIZ- (Meclis I. Başkan V.)- Peki tatmin olacaksanız buyurun Veli Bey.

Veli TOPAL- Sayın başkanım sayın meclis; 2016 faaliyet raporu üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. Sayın başkanım belediyenin icraatı her konuda her ortamda tartışılıyor. Ben onun için çok fazla detaylara girmeden ana hatlarını belirterek konuşmamı bitirmek istiyorum. Belediyemizin tahmini geliri 169 milyon lira gerçekleşen 136 milyon 104 bin lira. Gerçekleşme oranı %81. Tahmini gider geçen yıllara devirle birlikte 189 milyon 285 bin lira, gerçekleşen 171 bin 318 lira. %91 oranında gerçekleşmiştir. 2016 yılında biliyorsunuz ülkemizin içinde bulunduğu durumlar nedeni ile belediyemizde her kurumda olduğu gibi belediyemizin gelirleri de düşmüştür. İller bankasından gelmesi gereken 62 milyon lira tahmin edilmiş ancak gerçekleşen 53 milyon lira. Emlak ve Çevre gelir vergisi 48 milyon 150 bin lira hedeflenmiş, gerçekleşen 35 milyon 934 lira. Ben çok fazla dediğim gibi uzatmayacağım konuyu şurada giderleri kısaca özetleyeyim. Personel gideri, 38 milyon 199 bin lira bunları yuvarlayarak söylüyorum çok küçük rakamlara girmek istemiyorum. Bütçedeki payı %20.79. Sosyal Güvenlik Kurumlarına devletin primleri ödenen para 5 milyon 492 milyon 100 bin lira oranı %0.3 tahminen. Mal ve Hizmet Giderleri 98 milyon 539 bin lira bütçenin %53.55’i. Faiz Giderleri 4 milyon 622 bin lira bütçedeki oranı %2.70. Cari Transferler 3 milyon 616 bin 383 lira bütçedeki oranı %1.52. Yatırım 35 milyon lira bütçedeki oranı %16. Tabi ki burada aşağıdaki küçük oranlar Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Fen İşleri ve Kültür Müdürlüklerini de buna dâhil edersek onlar 70 milyon lira bütçedeki oranı %56 olarak gerçekleşmiştir. Borç verme 3 milyon 500 bin lira bütçedeki oranı %2.4. Bu bir yıl içerisinde Fen İşleri Müdürlüğümüz 10 tane okulumuzun bakım ve tamir işlerini yapmıştır. 27 bin 144 m2 yol asfaltıyla kaplanmış. 28 bin 142 m2 kilit parke taşı döşenmiştir. 274/5 sokak içinde park yapılmış Metin OKTAY 75. Yıl parkı, Zeki MÜREN parkı komple revize edilmiştir. Çeşitli alanlara 2700 ağaç dikilmiş mevsimlik olarak da 200 bin çiçek dikilmiştir. Ben kısa kısa geçiriyorum Sağlık İşleri Müdürlüğümüz 2016 yılı içersinde 40 bin 746 vatandaşımıza hizmet vermiştir. Bunlar; Poliklinik hizmetleri, sağlık evlerinden 2016 yılında 18 bin 495 kişi faydalanmıştır. Vatandaşlara yönelik muayenede 9 bin 194 personele yönelik muayene 887, enjeksiyon 4923, pansuman 1528, tansiyon takibi 846, açlık kan şekeri 177, enjeksiyon ve pansuman 940. Bunun yanında 484 tane vatandaşımıza cenaze hizmeti verilmiş. Sadece Sağlık Müdürlüğümüz 18 bin 332 vatandaşımızın diş bakımını yapmıştır. Ambulans 2197 vatandaşımıza hizmet vermiş, 123 tane vatandaşımıza da, yatalak hastalara evde bakım yapılmıştır. Semt evlerinde doktorlarımız 80 tane vatandaşımıza muayene etmişler, Sivil toplum kuruluşları ile ilgili hipertansiyon derneğiyle ortak yürütülen hipertansiyon farkındalık projesinde 625 vatandaşımızın tansiyonu ölçülmüştür. Sosyal İşler Müdürlüğü 1555 kursiyer faydalanmış olup detaylar aşağıdadır. Ben bunların çok detayına girmek istemiyorum. Takı tasarım, kuaförlük, makine, dikiş, kurdele gibi birçok vatandaşımıza meslek edindirme kursu verilmiştir. Yardım faaliyetleri 1250 vatandaşımız sosyal marketlerden giyim eşyası almış, 1080 vatandaşımıza yakacak yardımı yapılmış, 458 vatandaşımıza 1000 ile 2000 lira arasında nakdi yardım yapılmış, 1410 vatandaşımıza erzak yardımı yapılmış, 940 çocuğa eğitim yardımı yapılmış. Bunun dışında dershane Kültür Müdürlüğümüzle 1500 çocuğumuz dershanelerde eğitim görmektedir. Bu kadar kötü şartlarda bu kadar zor durumda bu kadar az bütçe ile bu kadar işi başarı ile bitiren başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum, oyumuzun olumlu olduğunu belirtiyorum saygılar sunuyorum.

Necati YILDIZ- (Meclis I. Başkan V.)- Evet kalan bölümü Ali Bey siz mi tamamlayacaksınız? Ali ALAN kalan bölümü 20 dakikanın. Evet, isterseniz Çağlar Bey siz herhalde konuşacaksınız. Kalan hakları baki, sizde böyle kullanırsınız.

Çağlar HASPOLAT- Peki başkanım. Sayın başkan sayın meclis herkese iyi akşamlar diliyorum. Bayraklı belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporunu bizde inceledik. Buradan Sayın Veli başkanım bütçeye de girdi. Evet, doğru bizde bütçeyi inceledik, bayraklı belediyesi 2016 yılında 136 milyon lira bir gelir elde etti. 136 milyon gelire rağmen 171milyon lira bir harcama yaparak 35 milyon lira bütçesinde 2016 yılında bir açık verdi. Yani bir borçlanma söz konusu, sadece bu 2016 yılı için ve bu 35 milyon borçlanmanın 5 milyonu faiz gideri ve buda Bayraklı halkının borç hanesine yazıldı. Şimdi 8 yıllık süre içerisinde Bayraklı belediyesinin kullandığı bütçe bugünkü değerlerle 150 milyonla çarparsak 8 yılda 1 milyarı geçiyor 1 milyar TL yani eski parayla 1 katrilyon ve yapılan işler belli. Sadece 2016 yılı olarak göz önünde bulundurmamız yanlış olur 2009 dan bu yana bile alsak bu paranın doldurduğu hacim ve gelinen nokta aynı değil. Şimdi Bayraklı Belediyesinin elle tutulur gözle görülür bir projesi sadece şu Bayraklı şu içinde bulunduğumuz hizmet binası var. 3 müteahhit 5 taşeron 6 yılda zor bitti. Gözle görülen sadece bu var ve buranın maliyet değeri de 15 milyon lira 20 milyon gibi bir rakamlardı ama Bayraklı belediyesinin 8 yılda 1 katrilyonun eski parayla 1 katrilyonun üzerinde bir bütçeyi sarf ettiği ve hala şu anda da borçlu olduğu aşikâr. Ciddi bir borç altında olduğunu da biliyoruz Bayraklı belediyesinin. Şimdi bu Bayraklı binamızda bile şuanda mevcut otopark sıkıntısı çok ciddi anlamda yaşanıyor, biz meclis üyeleri bile buraya gelirken otopark sıkıntısı yaşıyoruz vatandaş ne yapıyor onu bilemiyorum. Alt katta biz otopark yaptık bu otoparklar neden kullandırılmıyor hala bitmedi mi, yoksa aşağıda ciddi bir su sızıntısı mı var? Yani gerekirse başkanımızdan rica edeceğiz bizi bir meclis olarak, meclis üyeleri olarak gezdirsin orada. 2016 yılında Bayraklı belediyesi bütün müdürlüklerin mal alımları harcamasında BAY-BEL üzerinde hareket etmiş. Bayraklı belediyesi müdürlüklerine bir bütçe ayırıyor ama bu bütçeyi BAY-BEL üzerinden sürekli fatura edilmesi hem Bayraklı belediyesindeki müdürlerimizi hem personelimizi hem bizleri rahatsız ediyor. BAY-BEL şirketiyle Bayraklı müdürlükleri arasında ciddi bir fatura trafiği. BAY-BEL futbol topundan bilgisayara, bilgisayardan aklınıza ne geliyorsa bütün her şeye fatura kesiyor bu nasıl bir şirket ben bilmiyorum, gerçekten şirketin ana işi nedir bilmiyorum. Çay bile satıyor, bilgisayar satıyor her işte bütün şirketler, bütün müdürlükler arasında geçen BAY-BEL faturası. Bir de Erkan KARAASLAN diye bir adam var, FETÖ’ nün yerel yönetimlerden sorumlu imamı. Oda Bayraklı Belediyesinden maaş aldığı yönünde Bayraklı belediyesine danışmanlık yaptığı yönünde bir takım bilgiler basına sızdı. Bunun gerçeklik payı nedir bunu da öğrenmek istiyoruz. Ayrıca birde faaliyet raporu kitabını incelediğimiz zaman belediyemizin vizyon ve ilkelerini bu gözüme takıldı buradan bir sunum yapmak istiyorum ben. Misyonumuz Bayraklı belediyesinin misyonu; Bayraklının sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası insan odaklı çağdaş kentsel dönüşüm ile çevreye saygılı modern ve estetik imar alanları açarak korumak ve bayraklı halkına çağdaş belediyecilik hizmetlerini sunmak.  Şimdi buna siz inanıyor musunuz ya da bizim inanmamızı nasıl bekliyorsunuz? Bayraklının sahip olduğu tarih… Evet Bayraklı İzmir’in ilk kurulduğu yer, gerçekten tarihi yerlerimiz var ama şu ana kadar 8 yıl içersinde kaç tanesine dokunabildik ve restore edip bayraklı halkına kazandırabildik?  Kültürel miras, insan odaklı kültürel miras. Kültürel mirası Bayraklıya deve güreşleri yaptık burada onun haricinde bir şey yapamadık. Buda Bayraklıya nasıl bu deve güreşleri geldi, nasıl oldu, nasıl bir kültürdür Bayraklıya geldi, Bayraklı haklıda şaşırmış durumda, ne alaka? Çağdaş kentsel dönüşümle çevreye saygılı modern ve estetik imar alanları açarak… Evet, kentsel dönüşüm Bayraklıda ortada misyonumuzdan bahsediyorum başkanım. Kentsel dönüşüm ortada bunun üzerinde birçok defa tartıştık, konuştuk kentsel dönüşümü bir daha konuşmak istemiyorum ama şu kesin Bayraklı halkı hala zengin kaynakların fakir bekçiliğini yapıyor, yapmaya da devam edecek öyle gözüküyor. Bayraklı halkına çağdaş belediyecilik hizmetlerini eşit şartlarda sunmak. Şimdi Bayraklı halkı, Bayraklı mahalleleri aynı eşit hizmeti almadığına inanıyorum ben. Bugün Mansuroğlu ile Manavkuyu ile Doğançay, Gümüşpala, Cengizhan aynı hizmeti almıyor buda göz önünde. Vizyonumuz; İnsan odaklı çevreye ve tarihe saygılı yönetim anlayışıyla yaşam standartlarını yükseltmiş turizm ve ticaret merkezi olmak, vizyonumuz da bu. İnsan odaklı çevreye ve tarihe saygılı yönetim anlayışıyla yaşam standartlarını yükseltmiş turizm ve ticaret merkezi olmak. Şimdi turizm için ne yapıldı bu Bayraklıda ben 8 yıldır Bayraklıda bir turist görmedim, hatta 20 yıldır görmedim. Gerçi bu İzmir de yok turist yani bu turizm için bir şey yapıldığını görmek mümkün değil. Ticaret merkezi, evet ticaret merkezi burada gökdelenler yapılıyor, yeni kent merkezi Bayraklı ama buda özel sektörün yatırımlarıyla yapılan bir şey ve alt yapı sorunu gerçekten ciddi anlamda yarın öbür gün binalar dolduğunda büyük bir sorun olacak. Ulaşım şimdiden ana arterlerde çok büyük sıkıntı, kullanılamayan bir sahil bandı 12 km lik bir sahil bandı ve aynı şekilde duruyor. İzmir’de hiçbir şeyde böyle bir örnek yok 12 km lik bir kıyı şeridi kullanılamıyor ve sadece bir tane üst geçit var oda Bayraklı sevgi yolunun üzerinde eski bir üst geçidimiz var. Örneği yok, maalesef örneği yok. Şimdi birde başkanımızın bir sunuşu olmuş birinci sayfada oda biraz, onunda üzerinde durmak istiyorum. En önemlisi ise, Bayraklı Atatürk’ün ve Cumhuriyetin kalesi olduğunu bir kez daha gösterdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının da 2023 kişinin aynı anda zeybek oynayıp Türkiye haritası oluşturması ülke çapında geniş yankı uyandırdı. Bayraklıdan tüm Türkiye ye önemli bir mesaj verdik. Bayraklı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine adından söz ettirmeyi başardı. Evet, 2023 kişi zeybek oynadı orada başkan diyor. Yine aynı kitapçıkta basın diyor ki; 2123 kişi.  Nerede bu 100 kişi? Bir sıkıntı var herhalde? Yani sayfa 59 da 2123 kişi, 60 tada kitabın neredeyse tamamına bu konuyu işlemişsiniz. Birde birinci sayfada tutulmuş 59 da 60 da ve 140 da 2123 kişi. Şimdi bu sosyal faaliyet üzerinden siyaset yapılmasına da karşıyız biz. Yani bu sosyal faaliyet üzerinden zeybek oynayarak Atatürk’e ve Cumhuriyet’e sahip çıkılmaz. Sadece zeybek oynamakla olsaydı Aydınlılar bugün Cumhuriyetin sahibi olurlardı. Atatürk’e ve Cumhuriyet’e ülkeye sahip çıkmak 15 Temmuz’daki gibi meydanlarda silahların karşısında gerçek silahların karşısında, uçakların karşısında durmakla olur bunu da göstermiştir. Şimdi bir de ‘İzmir’in dağlarında çiçekler açar’ şarkısı söyleniyor bu son zamanlar. İzmir’in dağlarında çiçekler onu da beceremeyiz herhalde, İzmir’in dağlarında biz Bayraklının dağlarında tüneller açıyoruz. Bayraklının dağlarına hastaneler açıyoruz, İzmir’in dağlarında çiçekler açacak ama evet 16 Nisandan sonra inşallah Türkiye genelinde bir çiçek açacak ve yeni bir bahar gelecek. Şimdi, bir de bu Doğançay Mahallesinde bir su dolum tesisi var, onun yanında bir arazide hafriyat dökülüyor, hemen Doğançayda çıkarken su dolum tesisinin yanında.  Burada koca dere bir döküm alanına dönüştürülmüş ve belediyenin araçları da orada çalışıyor. Bu belediyenin araçlarının orada ne işi var? Orası bizim kendi mülkümüz mü, orada neden böyle bir hafriyat toprağı alınıyor, kimin yeri, neden çalışıyor Bayraklı belediyesi orada? Orada bir faaliyet mi olacak, orada bir tesis mi kurulacak, orada düğün salonu mu yapılacak, sürücü eğitim pistimi yapılacak? Bunu da öğrenmek istiyorum başkanım. Evet, 2016 yılına baktığımız zaman Bayraklının faaliyetlerine bizde bu konuda Ak Parti grubu olarak ret oyunu kullanacağız teşekkür ederim.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Evet Ali Bey siz şimdi.

Ali ALAN- Sayın Başkan öncelikle faaliyet raporuyla ilgili bir konuşma hazırlamıştım ama arkadaşların eleştirisi gelince birkaç notla eleştirilerine cevap vermek istiyorum. Otoparkla ilgili bir otomasyon sisteminin kurulması aşamasında yaklaşık bir ay içinde bu otomasyon bitecek ondan sonra rahatlıkla park yapma işlemini gerçekleştirebileceğiz. Her hangi bir sorun yoktur. İstedikleri zamanda arkadaşları seve seve gezdiririz. Şimdi konuşurken arkadaşlarımız keşke biraz daha böyle düşünerek tartarak konuşsalar da, en azından şu benim söylediklerime cevap verebilseler. İşte Bayraklının parası çarçur ediliyor diyorlar ama 2002’de kendi partileri iktidara geldiğinde 130 milyar dolar olan dış borç 2016’da 421 milyar dolara yükseldi. Yani dış borcumuz yaklaşık 4 kat arttı. Çok önemli bir detayı dile getireyim. Dış borç arttı, diğer taraftan da girdilere baktığımız zaman 2002’ye kadar 8 milyar dolar özelleştirme yapılmışken 2002’den sonra 50 milyar dolar özelleştirme yapılmıştır. Yani bu iktidar döneminde özelleştirme 6 kat artmıştır. Cumhuriyet döneminin kazanımları bu dönemde maalesef yabancı sermayenin eline geçmiştir. Teşekkür ederim. Faaliyet raporuyla ilgili düşüncelerimi aktarmak üzere söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri her yıl olduğu gibi bu günde bu toplantımızda belediyemizin 2016 yılı Faaliyet Raporunu değerlendirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Raporla ilgili düşüncelerimi aktarmak üzere şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sosyal belediyecilik anlayışını kendisine ilke edinmiş Bayraklı Belediyesinin en büyük hedefi, hiç kuşkusuz ilçede yaşayan hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak ve onların yaşam kalitelerini arttırmaktır. Bu anlamda belediye hizmetlerinde öncelik sırası hiç kuşkusuz insan odaklı hizmetlerin önceliği ve yoğunluğudur. Global dünyada vahşi kapitalizmin ağır sömürü şartları insanların yaşam standartlarını ve konforunu her geçen gün azaltmaktadır. Hiç kuşkusuz ülkemiz de ekonominin bu buhran durumundan nasibini almaktadır. Durum böyle olunca yerel yönetimlerin stratejik plandaki öncelikleri ve hedefleri sosyal hayatın kalitesini yükseltmek ve insanların yaşam standartlarını kendi bütçelerinden ödün vermeden arttırmaktır. Stratejik planlar hazırlarken, bölgenin sosyoekonomik durumunu göz önüne alarak bölgenin öncelikli ihtiyaçlarının bir haritası çıkartılmalı ve bu önceliklere göre de performans planları ve bütçe hazırlanmalıdır. 2009 yılında kurulan belediyemiz, ilk kurulduğu günden bu güne Bayraklı halkının öncelikli ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit etmiş, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaları gerçekleştirmiştir. Yaptığımız genel değerlendirmeden sonra 2016 faaliyet raporumuzu irdeleyecek olursak hizmetlerimizi başlıklar altında sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırmadaki kriterimiz vatandaşımıza direk şekilde temas eden ve hizmet sunan onların mutluluk ve refahını etkileyen kriterlerdir. Bu kriterlerin tespiti aşamasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hizmeti önemli bir yer teşkil etmektedir. Şöyle ki; halkın talep ve şikâyetlerini alan ve gerekli yönlendirmeyi yapan bu müdürlüğümüzdür. Faaliyet raporunda belirtildiği üzere birimlerden telefon, e-posta yâda şahsen yapılan başvurular 15 gün içinde cevaplandırılır ve vatandaşa bilgi verilir. Vatandaşın belediyemiz dışındaki kurumlarla ilgili sorunlarında gerekli kurumlarla irtibata geçilerek yardımcı olunmaktadır. İlçemizde bulunan 23 mahalle muhtarıyla koordineli çalışıp sorunların tespiti ve giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 2016 yılı dilek şikâyet raporuna baktığımızda 8755 başvurunun 8599’u sonuçlandırılmıştır. Buda %99 gibi bir orana tekâmül etmektedir. Diğer bir müdürlüğümüz Spor İşleri Müdürlüğü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de isteyip umut ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı nesiller yetiştirmek için bu müdürlüğümüzün çalışanları var gücüyle çalışmaktadır. Spor müdürlüğümüzün faaliyetlerine bakacak olursak, müdürlüğümüze bağlı 11 spor tesisinde 16 branşta spor kursları vermekteyiz. 2016 yılında her yaş grubundan 16 branşta 3836 kayıtlı vatandaşımız 12 ay süresince düzenli olarak fayda sağlamıştır. 5-16 yaş grubu öğrencilerin katıldığı yaz spor okullarında 8 spor eğitmeni gözetiminde tam tamına 1511 öğrenci yüzme eğitimi almıştır. Ayrıca; bu faaliyetten engelli vatandaşlarımızı da yararlandırmak için Cumartesi ve Pazar günleri eğitmenlerimiz gözetiminde yüzme imkânı engelli vatandaşlarımıza sağlanmıştır. Herkes için yaşam sporu adı altında Doğançay Futbol Sahası, Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri, Mansuroğlu Parkı ve Osmangazi Semt Merkezi önünde vatandaşlarımıza spor çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu saydıklarım spor müdürlüğümüzün sadece birkaç faaliyetinden ibarettir. Daha detaylı faaliyetleri 2016 Performans kitapçığından incelemek mümkündür. Çevre hiç kuşkusuz yaşamımızı sürdürdüğümüz ve bizlerden gelecek nesillere bıraktığımız bir mirastır. Bu anlamda yaşanabilir bir çevre sosyal belediyecilik anlayışının olmazsa olmaz kurallarındandır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz yaptığı çalışma ve denetimlerle çevre bilincini kazandırmada etkin bir rol oynamaktadır. 24 Ağustos 2011 tarihinde 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği belediyemiz yüklenici firma ve yetkilendirilmiş kurum, kuruluş arasında 3’lü protokol imzalamış olup, bu yönetim planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2013 tarihinde onaylanmıştır. Bu yönetim planı doğrultusunda belediyemize bağlı 23 mahallede 2016 yılında 3134 ton cam şişe ve cam ambalaj, 5085 ton ambalaj atığı toplanmıştır. Yine Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliğinin esasına uygun olarak 2016 yılında 2360 litre atık yağ toplanmıştır. Doğa ve çevre için çok tehlikeli bir geri dönüşüm olan atık pillerle ilgili etkin bir çalışma yapılmış olup 2016 yılında 1481 kg atık pil toplanmıştır, 2016 yılında 3343 ton asfalt kullanarak 27144 metre kare yol kaplaması gerçekleştirilmiştir. Birçok üst yapı çalışması faaliyeti kapsamında kitapçığımızda detaylı bir şekilde görmektesiniz. Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal faaliyetlerden yararlanma en temel haklarıdır bu anlamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu ihtiyaçların en doğru ve en hızlı karşılanması anlamında özverili bir çalışma yapmaktadır. “Söz Meclisten İçeri” adlı tiyatro oyunu sömestr tatili hediyesi olarak çocuklarımıza üç ay hizmet binamızda dört tiyatro oyunu sahnelenmiştir. 2016 yılında Bayraklı Belediyesi çocuk tiyatro festivali kapsamında çeşitli tiyatro oyunları sergilenmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için Âşık Veysel Rekreasyon Alanı buz pistine gezi, Sasalı Doğal Yaşam Parkına gezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Turgut Özal Rekreasyon Alanında çeşitli etkinlikler vb. müze gezileriyle çocuklarımıza 15 tatilini keyifli bir hale getirmiş durumdayız. Yine 2016 yılında çeşitli kurslara katılan kursiyerlerimizin sergilemiş olduğu tiyatro oyunları, el sanatları, resim gibi sanatsal faaliyetler vatandaşlarımızın izlenimine sunulmuş ve takdir toplamıştır. Yerelde ulusal anlamda yarışmalarda kazanılan başarılar hepimizi gururlandırmıştır. Aydın Doğan Vakfının desteklediği Yaratıcı Çocuklar Derneği 9. Ulusal karikatür hayvan hakları konulu yarışmada toplam 11 ödül kazanılmış olup yarışmada 2 öğrenci Türkiye 1’incisi olmuştur. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nca düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Bayraklı Belediyesi halk oyunları ekibi İzmir zeybek oyunuyla 1’inciliği elde etmiştir. Sosyal ve kültürel anlamda yapmış olduğumuz etkinliklerle adından söz ettiren belediyemiz 29 Ekimlerde yapmış olduğu etkinliklerle o günün anlam ve önemini pekiştirdiği gibi ulusal basında da ve yurtdışı basında haberler konu olmuş, ilçelerimizin tanıtımında büyük katkı sağlamıştır. Sağlıklı toplum, sağlıklı bireylerden oluşur ilkesini hedef belirleyen belediyemiz, halk sağlığını öncelikli hedefler arasında üst sırada tutmaktadır. 2016 yılında toplam 40746 vatandaşa hizmet verilmiştir. Müdürlüğümüz sağlık evlerinde 08.00 ile 17.00 arası doktor muayenesi hizmeti vermektedir. 9194 vatandaş muayenesi, 887 personel muayenesi gerçekleşmiştir. 2016 yılında cenaze birimi tarafından verilen cenaze hizmet sayısı 484’tür. 4 adet ağız ve diş polikliniğimizde tam tamına 18322 kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmiştir. 2016 yılında...

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Mikrofon cızırtı yapıyor. Kontrol etsin arkadaşlar. Ali Bey 2 dakikanız var, toparlayın lütfen.

Ali ALAN- 2016 yılında belediyemizce 2197 kişiye 3 adet hasta nakil ambulansı ile hizmet verilmiştir. 2016 yılında yatalak olan 120 şahsımıza evlerinde müdahale edilmiştir. Bunları toparlayacak olursak ben sadece 4-5 tane belediyemizle ilgili faaliyetlerimizi sıraladım ama 28 belediyemizin faaliyetlerinden bahsedecek olursak burada saatlerce konuşmamız gerekir sayın başkan. Ben diğer müdürlükteki arkadaşlarımızın da canı gönülden ellerindeki bütçenin el verdiği şekilde kısıtlı kaynaklarla faaliyetlerini gerçekleştirdiği konusunda hiç kuşkum yok. Faaliyet raporunun geneline bakarsak %85 gibi bir başarı oranı sağlanmış, %15’lik faaliyet raporlarında sapmalar bu yıla özel bir sapmadır. Sadece Bayraklı Belediyesi değil, hemen hemen Türkiye’deki tüm kurumlar 2016 da ekonomik bir krizin içerisindedirler. 2016 da 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini yaşamışlardır. Ekonomideki bu sıkıntı, bireylere yansıdığı için gelir anlamında çok ciddi bir kayıp olmuştur kurumlarda. Bizim belediyemizde bu kayıptan etkilenen bir kurumdur.  %85’lik 2016’daki başarı bizim için yeterlidir. Cumhuriyet Halk Partisi adına olumlu oy vereceğimizi beyan ederim. Teşekkür ederim başkanım.

Necati YILDIZ ( Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Kalan bölümünüzü Mikail Bey buyurun. 8 dakikanız var.

Mikail BİLİCİ- Şimdi Çağlar Bey, Veli Bey kadar konuştu. Ali Bey kadar konuşmama müsaade edin. Ali Bey’in konuşmasını dinledik. Bu tartışma değil canım adaletli olun, biraz adalette kalın. Şimdi Sayın başkana ve ekibine teşekkür söylevini dahil edecekseniz zamana teşekkür etmeyeceğim. Dâhil etmiyorsanız edeceğim. Dâhil ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Etmiyorsunuz değil mi? Tamam. Değerli arkadaşlar gecen mecliste sendikaya değinmiştik, sağ olsun birkaç belediye çalışanı arkadaşımız yolda bana teşekkür etti. Sayın başkan müdahil olmuş, yarı yarıya düşmüş. O yüzden işçiler adına sayın başkana teşekkür ediyorum. Yani niçin teşekkür ediyorsun? Önemli. Arkadaşlar tabi girişte dinlemeniz gereken bir iki unsur var. Bu teşekkürden dolayı Cengizhan da oturuyorum. Benim mahallemde kadın geliyor, ekmek kuyruğuna giriyor. Bayat ekmek kuyruğu, bayat ekmek bittiği an fırıncı diyor ki “Ekmek bitti.” Kadın raftaki taze ekmeğe kafasını çevirmeden çekip gidiyor. O yüzden her bir işçi için 40 lira, 50 lira önemli bir rakam. O yüzden teşekkürüm. Değerli arkadaşlar, Sayın Ali Bey’in sunumunu dinledik. Bütçedeki açık 4’te 1. Taahhüt edilen bütçenin 4’te 1 eksiği ile icra edilen bir performans var. Konuşulacak çok şey var. Bu performansı başlangıcına değinelim. Sayın başkan makine mühendisidir. İktisadi analizden anlamaz. Faaliyet raporu, önceki performansa dayanarak konuşuyorum. Sayın başkanın etrafında iktisatçılar, iktisat analizi bilenler vardır. Bu arkadaşlardan Keynes’e bakmalarını rica ediyorum. Denk bütçedir, çoğaltan mekanizmasıdır, denklem kuralıdır, denklik kuralıdır hepsinin bir kez daha okusunlar oradaki teknik arkadaşların arızası büyüktür. SSK ile ilgili şeyimizde Çağlar Bey’in söylediği rakamlara değinmeyeceğim. Değerli arkadaşlar her bir işçiye alınan bir SSK teşviki var devletin verdiği 100 lira. Ben sayın başkana soruyorum bürokratları taşeron veya ihaleyi verdikleri firma üzerinde bu 100 liranın peşine düştüler mi? Bu yüz liranın peşine düştüklerinde ayda 120 bin lira gibi belediyenin bütçesine bir rakam katkısı oluyor belediye bütçemiz sıkıntılı olduğu için dillendiriyorum. Okullara değiniyoruz arkadaşlar okullardaki hizmet düşüşü %68. Daha önceki bütçemizde okul 1.468 iken kesin bütçede şu an ki bütçede 404, yani faize akan para okullara dokunmuş. O yüzden sayın başkan o bölümde okullara transfer ettiği rakamı faize kaptırmış. Hane halkı yardımı var 2015’ te 1. 87 iken % 25 daralma var 810 bin. O zaman Türkiye Cumhuriyetindeki hükümete laf etmeyelim iyileşmeler çok iyi olduğu için bu bölgede hane halkı sayısı, hane halkı harcaması belediyenizde düşmüşse Ak Parti iktidarına teşekkür etmeleri lazım ki sizin harcamalarınız aşağı çekilmiş. Faiz giderleri %71’lere vuran bir artış var. Sayın başkandan ricam bu son iki sene içerisindeki faiz ödemeleri istenilen rakama çekilebilir yani şöyle diyeyim ben 17 milyar ve 46 milyarlık uzun vadeli 17 milyar kısa vadeli faiz ödemelerini 60 küsur milyar, bunu isterlerse 2 yılda hallederler. Hemen bir kaynak göstereyim, belediyedeki 7-8 tane müdürlük var onlardan kırpılacak olan rakamlar kendini gösteriyor bağırıyorlar. Birde belediye binamız yapıldı buraya harcanacak olan rakamlar 10 milyar civarında yıllık ödenekle aşağı düşmüştür alın size 25 milyar, yani o 8-10 müdürlüğe dokunduğumuzda çok fazla tasarruf çok fazla sıkmadan 25 milyarı hemen bu dediğimiz iki kalemde kendini gösteriyor. Spor işleri müdürlüğüne değindiler değerli arkadaşlar spor işleri müdürlüğünün 2015’ le 2016 arası bütçe artışı %62.  Spor İşlerinin 2016 yılında malzeme alımı 437 bin, bütçe 5 milyon 153 bin 4 buçuk milyon acaba sormak lazım spor işleri müdürlüğü her spor kulübüne nakdi yardımlarda mı bulundu, her spor kulübüne bir araç mı aldı? Demin ki Ali Bey arkadaşımız Spor İşleri müdürlüğüne değindiğinden dolayı bunu aldım. Elektrik var yine aynı kitapçığın içerisinde elektrik artışında hükümetin herhangi bir zammı yoktur 2015-2016. 2015de elektrik harcamamız 1479, 2016 da 2473, artış %63. Bürokrasiye ricam sayın başkan talimat versin bürokrasi bu elektrik sarfiyatının önüne geçsin, az bir rakam değil 1 trilyonluk rakamdan konuşuyoruz. Sayın başkan zenginlik kızamık gibidir kızamık hastalığına benzer her kul her vatandaş bu hastalığı 1 yaşında geçirecektir. Kimisi doğuşta zenginlik felsefesini yaşar, kimisi 18 de kimisi 30 da kimsi 40 da kimisi de 70 de. Sayın başkandan ricam zenginlik hastalığına düşenleri tespit ettiği an etrafından uzaklaştırsın. Bütçedeki 139 bin liralık gelire karşı 136 bin liralık gelire karşı 171bin liralık gider arasındaki rakam çılgın derecede yüksek. Belediye bütçemiz için faiz tuzağından kurtulamayız, iktisatçı arkadaşlarımdan ricam 2016 daki yapmış oldukları bütçeyi tam tersi olarak çevirsinler 50 bin lira gibi tasarrufa gitsinler. Öbür türlü bu sene de 30-35 milyar borçlanacaksınız geçen dönem söylemiştim bakın sizin söylediğiniz 60 küsurluk rakam olmaz 140’larda kalacak 135 de kalacak diye. Şimdi sayın başkana ricam burada kurucu başkanımızdır gelecek nesillerin karşısına çıktığında tek lira borçsuz aldığın belediyede bütçenin 64 milyar demek arkadaşlar 130 milyarın yarısı demek. 8 yılda % 50 bütçenin getirisi kadar borçlanma hakkı olmaması lazımdı lafı çok ağır gelir. Üç sene sonra bunu söylerler, beş sene sonra söylerler ekonomi değerlerinin üzerinden konuşmak çok kolaydır cevaplaması çok zordur. Sayın başkanı şimdiden uyarayım. Şimdi krizden bahsi konu diyor ki; işte işçi ücretindeki artışlar şundan bundan dolayı kredi kullandık. Değerli arkadaşlar büyük rakamlar Fen İşleri, Park Bahçelerdeki 2015’ deki 2016’ daki artış 12 bin lira %12 pardon. Temizlik İşçileriyle yine büyük kalem işçi kalemde harcamaları artış %13 Fen İşlerindeki artış % 23, Fen İşlerindeki artış belediye binası ve buna benzer binaların harcaması bu dönemde olmayacağı için örneğin 2016’da 6 -7 milyona yakın belediye binası harcaması olmayacağından dolayı mevcut bütçe istenilen rakamlara çekilebilir. Ayrıca sayın başkanın 2017 performans bütçesindeki söylev içerisinde oldukları rakamlar 225 milyarlık harcama rakamı var. Sayın başkan şimdiden söylüyorum sizin 225 milyarın söylevini dilinize bile almaya hakkınız yok. Mevcut geçen dönem ki hâsılattan, geçen dönem ki harcamadan %25 fire verdiyseniz şu 2017 performans bütçesini tekrar elden geçirin. 2018 de kesin bütçe karşımıza geldiğinde daha da sıkıntılı bir bilançoyla karşılaşacağız. İsterdim ki¸mevcut durumu müşavir arkadaşlar dillendirsin. Müşavir arkadaşlar ekibinizde var, konuşmadılar. Bu bütçe üzerinde konuşabileceğiniz hiç bir şey yok. Ama uyarılmıştı ben başkana söylüyorum, başkanım ben sizin bütçeyi hazırlayan ekiple beraber olmaya hazırım. Faizden, bataktan belediyeyi kurtarmak için üstümüze düşen bir şey varsa biz yapmaya hazırız. O arkadaşlarla bizi karşılaştırın 2 yılda bütçe açığını bertaraf edeceğinize inanıyorum. O yüzden konuşacak bir şey yok. 

Necati YILDIZ(Meclis I.Başkan V.)- Evet Mikail Bey. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şahıslar adına 5’er dakika her gruptan 1 arkadaşa söz vereceğim.

Veli TOPAL- Başkanım sadece Çağlar Bey’in bir soru sordu onun cevabını vereceğim.

Necati YILDIZ(Meclis I.Başkan V.)- Evet, buyurun Veli Bey.

Veli TOPAL- Bu Gümüşpala da bizim belediye araçlarının çalıştığını söylediniz Doğançay da. Bizim araçlarımız orada çalışmıyormuş bilgi geldi. Başkanım şimdi bilemiyorum bana gelen bilgi bu. Burada kesin hesap girdi, bütçe girdi hâlbuki biz burada faaliyet raporunu tartışıyoruz. Ben uzamasın diye yaptığımız devam eden işlerin birçoğunu saymadım. Çay Mahalledeki Pazaryeri inşaatı, Yamanlardaki Hayvan Barınağı inşaatı, Fen İşleri Şantiyemizin genişletilmesi, Mavkuyudaki projesi hazırlanan Kültür Merkezi. Ben çok uzamasın diye bu konulara girmek istemedim, girmedim ama arkadaşlar çok zorladılar. Bir de deve güreşine çok taktılar niye bilmiyorum, burası Ege Bölgesi burası Türkiye’nin bir aynası 81 İlden insan var burada. Burada horonda tepilecek, halayda çekilecek, deve güreşi de olacak, zeybek’te oynanacak bunu kabul edeceğiz. Onun için eleştirilecek bir konu yok burada sonra Mikail Bey dedi ki; başkan dedi iktisatçı değil…

Mikail BİLİCİ- Cevap verme hakkı doğurma bana.

Necati YILDIZ(Meclis I.Başkan V.)- Evet karşılıklı olmasın.  Veli Bey toparlayalım, Fahrettin Beye şahsı adına söz vereceğim.

Veli TOPAL- Hemen topluyorum. Mikail Bey dedi ki; başkanım makine mühendisi iktisattan anlamaz. Tabi ki çok hatları anlamayabilir bu gayet normal ama Mikail Bey’in unuttuğu bir şey var, başkan Kula’lı ticareti çok iyi bilir. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum.

Mikail BİLİCİ- Bütçede gördük bütçe ortada.

Necati YILDIZ(Meclis I.Başkan V.)- Teşekkür ederim. Fahrettin Bey sonra Hatice Hanım. Yalnız kısa tutalım diğer arkadaşlarında hakkını yemeyelim. Abdullah Bey sıra gelecek size.

Fahrettin ORANDI-  Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım Çağlar kardeşim Bayraklı Belediyesinin 2009 ile 2017 arası bir şeyler yapmadığını sadece bir hizmet binasını yaptığını söyledi.  Sayın başkan ben sayın başkanımdan ricada bulunuyorum Ak Parti grubunda meclis üyesi arkadaşlarımı, bizleri, mahalle muhtarlarıyla bayraklıda yaptığımız hizmetleri dolaşalım görsünler neler yapıldığını gerçekten kendileri de gıpta ile bakarlar. Burada da çıkıp ta bu konu ile ilgili de bir dahaki konuşmalarında bu konuya değinmeyeceklerini biliyorum.  2003 ile 2017 arası ben şeye girmek istemiyorum ama genel bir şeye girmek istemiyorum…

Necati YILDIZ(Meclis I.Başkan V.)- Cevap doğuracak tartışmalar yapmayalım.

Fahrettin ORANDI-  Hayır başkanım girmek istemiyorum da 2003 ile 2017 tabi bizi Bayraklı’yı ilgilendiren 2009 ile 2017 arasında Ak Partili merkezi hükümetimizin yaptığı bir hizmet varsa arkadaşlar parmaklarıyla gözüme soksunlar. Sadece kent hastaneleri 2014 de ülkemizde 25 tane kent hastanesinin Bayraklıda da yerel seçimlerde bakanlarımız tarafından da sinevizyonda “Ya Allah Bismillah” denilip temelleri atıldı vatandaşımıza bu şekliyle lanse edildi. Cengizhan Mahallesinde yapılan kent hastanesinin sayın başkanım kendi yaptıkları proje hatasında kitleyi bile oturtamıyorlar. Çok teşekkür ederim.

Necati YILDIZ(Meclis I.Başkan V.)- Ben teşekkür ederim.   Hatice Hanım kısa olsun lütfen.

Hatice TATLI- Sayın başkan değerli meclis üyeleri. Şimdi Ak Partili arkadaşlarımızın söylediği birkaç şeye cevap vermek istiyorum kısa olacak elbette. Dedi ya Çağlar Bey, bir hizmet binası yaptınız başka hiç bir şey yapmadınız. Peki Kız Yurdunun açılışına gelmemiş miydiniz? Veya Mustafa Kemal Spor Salonunun açılışına, 75. Yıl Kültür Merkezinin açılışına ki bunları daha saymak mümkün. Bu kadar dar bir bütçe ile gelir zaten Bayraklıda gelir elde etmenin ne kadar güç olduğunu en iyi Mikail Bey bilecek. Çünkü gecekondu, kaçak yapılaşma, yatay yapılaşma zaten vergi toplamada zorlanıyorsunuz. Bir de bu arada uzlaşma çıktı, uzun süreye yayıldı taksitlerle beraber, gelirler oldukça düştü vergi gelirlerinde. İller bankası da göndermeyince yeterince arkadaşımız açıkladı ne kadar göndermediğini ki bu kadar yatırım yapılıyorsa bu imkânsızlıklar içinde sizin kutluyor olmanız gerekiyordu. Bir başkası Turizm için hiç bir şey yapılmıyor dediniz, arkadaşlar Smyrna İzmir’in doğduğu yer. Smyrna kazıları 1950’li yıllarda yapılmış, gelen giden kültür bakanları yeterince çalışmamış büyükşehir’in verdiği kısıtlı imkânlarla bu kazılar devam ediyor. Kültür Bakanlığı Smyrna’nın ortaya çıkması için yeterince çaba göstermiyor. Peki, belediye Turizmi nasıl geliştirecek? Bizim aynamız olan Smyrna ortaya çıkmadığı süre içerisinde bunun olmasının asla mümkün olmadığını bilmeniz gerekiyordu. Alt yapı sorunu, ulaşım sorunu, sahil bandının kullanılmıyor olması Bayraklı Belediyesinin değil senin de benim de içinde bulunduğum Büyükşehir Belediyesinin sorunu. Ayrıca neden İzmir’in dağlarında çiçekler açmasından rahatsız oluyorsunuz? Neden Atatürk adı geçtiğinde hemen tünelden bahsetme ihtiyacını hissediyorsunuz? Bunlar çok farklı şeyler. Evet, İzmir’in dağlarında da, Bayraklının dağlarında da çiçekler açacak ve halk mutlu olacak ve biz yaşa Mustafa Kemal Paşa demeye devam edeceğiz. Sunuşta hemen bir cümlem daha var. Sunuşta başkan sunuşunda 2023 yazılmış maddi bir hata 2123 doğrusu onun. O küçük maddi hatalarla uğraşmayınız. Mikail Bey, kadın bayat ekmek almaya gittiyse bu niye sorun biliyor musun?  İşte bu hükümetin sorunu.  Bu kadın taze ekmek alamıyor, bayat ekmek alıyorsa siz bunu bir düşüneceksiniz ve bunu söylemeyeceksiniz bile burada…

Mikail BİLİCİ- Sosyal İşlerdeki yardımlarınızı bir düşünün.

Hatice TATLI- Sosyal İşler yeterince yapıyor. Her gün ekmek mi dağıtacak onlara?

Necati YILDIZ(Meclis I.Başkan V.)- Karşılıklı olmasın.

Hatice TATLI - Ayrıca; tasarrufla ilgili dediniz ya, birçok müdürlük tasarruf edebilir. Bakınız 159 ve 171. Sayfalarda da ve hangi müdürlükler neden tasarruf ederek bütçeyi doğru kullanmak için çalıştıklarını görebilirsiniz teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Abdullah bey sonra Tarkan bey.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan cevap vereyim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır hayır karşılıklı cevapla bunun sonu gelmez. Söz sırası Abdullah beyin.

Abdullah AKTAŞ- Sayın başkan ben bu deve güreşine değinmek istiyorum. Şimdi İzmir gibi merkezi yani Türkiye’nin 3. Büyük ilçesinin merkezinde deve güreşleri yapılıyor. Tamam faaliyetleri yapılabilir ama o yapılan faaliyet yerinin orta kısmında faaliyet yapılıyor, güreşler yapılıyor kenar kısımlarda ise çilingir sofraları kuruluyor. Ben bunu yapan arkadaşların yada sorumlu olan arkadaşların dikkat etmesini istiyorum. Bir çok aileden çoluk çocuklardan gelip geçemediklerinin şikayetini alıyoruz. Yani içerde bir etkinlik varken, dışarıda insanlar çilingir sofrasında alkol alıyor. Buna dikkat edilmesi lazım, madem bir faaliyet etkinlik yapılacak bunların da göz önüne alınması lazım. Çünkü bir sürü insan oraya eşini, dostunu, karısını, çoluğunu çocuğunu getiriyor. Teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Tarkan bey.

Tarkan DÜZMAN- Hayırlı akşamlar ben de Fahrettin beyin proje hatası dediği şehir hastanesi ile ilgili açıklama yapayım hem bilgilenmiş olsun kendisi. Şimdi öncelikle yapılan şehir hastanesi ben de her zaman söylüyorum “bunu burada konuşmayalım” diye ama her seferinde bir araya sokuyorlar. Türkiye’nin en büyük sağlık hizmetlerinden bir tanesi çok şanslıyız ki Bayraklı ilçe sınırlarımıza yapılıyor. Bunun Bayraklı’ya hem maddi hem manevi hem dışarıdan, emin olun ki bu hastane sadece Bayraklıya hizmet etmeyecek. Türkiye’de yapılan şehir hastaneleri tüm Türkiye’de bir sağlık turizmini oluşturacak. Yani bunu eleştiren zihniyeti gerçekten kınıyorum. Bilgiyi de şöyle aktarayım. Orada proje hatası falan yok, alan 656 dönüm yani 656.000 m2 aşağı yukarı 17 metreye yakın kot farkı olan Türkiye’de ilk defa kullanılan patlatma sistemi ile aylardır gece gündüz çalışıldı. Sadece şu var orada ulaşımla alakalı giriş çıkışlarda Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğümüz bir yol genişletmesi, yolun üstünden daha farklı projeler var netleşmediği için söylemek istemiyorum ama farklı planlar var. Belki Manisa’ya oradan yol yapılacak. Bununla ilgili geniş çalışmalar yapılıyor. Bayraklımız İzmir in değil dünyada tanınan bir yer olacak hastane sayesinde. Belediye binasını 8 yılda 15 milyonluk yeri bitiremeyen yönetim, 750 milyon euro’luk bir yatırım yani Bayraklı Belediyesinin aşağı yukarı 18-20 yıllık bütçesine denk bir projenin eleştirilmesini esefle kınıyorum, saygılar sunuyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar Sayın başkana söz vermeden evvel ben kişisel, Hayrettin bey izin verirseniz yeterli görüşme oldu. Ben kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum izninizle. Referanduma girmek istemiyorum o önümüzdeki birkaç gün içinde halkımızın takdiri belli olacaktır. Ama elimde ben aynı zamanda bir sosyolog olduğum için hangi araştırmanın bilimsel değeri olup olmadığını, gerçekçi olup olmadığını bilme durumunda bir insanım. Elimde bir araştırma var geçtiğimiz ay yapılmış ve 10.097 denek ki Türkiye’deki araştırmalar 3.000 denek üzerinden ortalama yapılır. Bu artı eksi hata payı neredeyse %1 bile olmayan bir araştırma. Ben burada kısa bir bölümü size takdim etmek istiyorum. Ziya Paşanın ünlü bir sözü vardır; “ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diye. Madem ki faaliyet raporunu konuşuyoruz, İzmir’in Büyükşehir dahil 30 ilçesinin araştırmasında metropolde hizmet anlamında memnuniyet anlamında Bayraklı 49, 15’i çok memnunum, %17,04’ü memnunum şeklinde bir sonuç çıkarmıştır. Bu sadece sayın başkanın başarısı değildir, bu meclisin başarısıdır, çalışanların başarısıdır. Ben bu başarıya katkı sunan herkesi canı gönülden kutluyorum ve sözü başkana veriyorum. Takdir sizin söz almak istemiyorsanız o zaman oylamaya geçelim.2016 faaliyet raporunu kabul edenler kabul etmeyenler oy çokluğu ile kabul edilmiştir teşekkür ederim Sayın başkan yerinize buyurun.

 

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

   

 

                                     Sema TURAN                                        Ayşegül BAHADIR

                                                Üye                                                                 Üye

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 03.04.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİN III. OTURUMA AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN -Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Latif AYDEMİR.

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım öncelikle teşekkür ederim eleştirisi olan arkadaşlarıma da güven veren arkadaşlarıma da.  Birkaç konu var bu bütçedeki 35 trilyon liralık farkın on iki buçuk trilyonu 2015 den 2016 ya devretmiştir nakit olarak. Oradaki rakam o değildir onu düzeltelim. İkincisi ben halka bakıyorum arkadaşlar siyasetçinin göstergesi halktır, biz profesyoneller birbirimizi burada acımasızca eleştiririz. Bayraklı Belediyesi İzmir’in en başarılı bir iki belediyesinden biri. Biraz önce anketi söyledi arkadaşımız onu bizde yaptırmadık on bin üç yüz kişi arasında yapılmış bir anket. Demek ki bu dar bütçeyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2016 gelirleri 2015den daha az olmuş Mikail bey sizin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Sebebi yaşanan 15 Temmuz krizi  darbe girişimi ve diğer krizler. Yaptığımız personel sözleşmelerindeki farkı temcit pilavı gibi önünüze getirmeyeyim. 20 - 25 trilyon arası yıllık bize maliyeti var çalışanların. O anlamda mutlu etmek için senin de en büyük gayen o iyi ücretler alsın onu da yaptık dolayısıyla gönül ister ki çok şey yapalım. Bu bina uzadı uzadı aslında binanın total uzaması buranın mahkemelik olması arazinin. 2010’da burada inşaat yapma şansımız yoktu mahkemelikti, iptal etmişti planları.  Üç tane müteahhit değişmedi Çağlar Bey buradan. KİK ilk ihaleyi iptal etti ikinciyi alan arkadaş ihaleyi bitirdi. Dolayısıyla  öyle dışarıdaki tevatürlere bakmayın, binada gram su sızmıyor, başkan helikopterle makam odasına gitmiyor onlara da inanırsanız binayı tümden gezmeniz lazım. Binada kullanılan teknoloji Folkart’ın yaptığı köpüklü izolasyonun plaka teknolojisi. Amerika’da 3 ay beklettik teknolojisini değiştirmek için, betonun prizlenmesiyle yapışan bir sistemdi. Bina bittikten sonra yüklenici firma bu KİK’in iptal ettiği firma ilk firma dört bodrum katını yaptığında olan ufak tefek yapımdaki izolasyon hatalarında yine onun hak edişinden düşerek tamir ettik yine aynı teknolojiyi kullanarak. İndiğinizde zaten göreceksiniz çizimler yapılıyor ve oranın sinyalizasyonu yapılıyor yeşil yanacak ineceksiniz yeşil yanacak çıkacaksınız. Her katta bir görevli olacak, karşı avludaki trafo karşıya geçecek sağ olsun Hayrettin Bey’in gayretleriyle hep beraber. O karşıda açık otopark zaten aradaki yolun orayı da otopark haline getireceğiz. Buradaki Anadolu caddesinde kaldırımdan fedakarlık yaparak aslında kendimize ait otopark çıkarmıştık, onu disipline edeceğiz orayı da resmi araçlara ayırıp sivil insanlarımızın avluya ve aşağıya inmesini kolaylaştıracağız. Bu şekilde otopark sorununu büyük oranda çözeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü 3 kat otopark baya ciddi araç alır eğer doğru kullanılırsa. Peki bu avlunun zemini içine otopark yapılamaz mı ? Yapılır tabi 17 metre sağlam zemin bulduk burada, 17 metre çamuru çıkarıp bir bina masrafı kadar masraf edersek altına otopark yapılır o da doğru bir yaklaşım değil bana göre. Ben eleştiride bulunan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sağ salim 8. senemizde hep beraberiz. Sağlımız yerinde olsun önce sağlık. Latif arkadaşımıza geçmiş olsun gelmedi herhalde bugün,  o da herhalde bir anjio oldu. Önce sağlık, bunlar gelir geçer sonra sokakta selam verecek halde olmalıyız. İnsanlar hırslarına kurban gitmemeli bu işler gelip geçici işler diyorum ve bu işi burada noktalıyorum.

Mikail BİLİCİ- 2017ye 225 milyara değinirseniz iyi olur

BAŞKAN- Önümüzdekinde göreceğiz 16 Nisanda ne göreceğiz her şey birbirine bağlı. Ülkenin ekonomisinden farklı değil Bayraklının bütçesi çünkü İller Bankası payları gelirlere göre geliyor siz mali uzmansınız ama bu konulara değinmiyorsunuz

Mikail BİLİCİ-  Orayı iyileştirirseniz iyi olur başkanım

BAŞKAN- Emlak gelirleri tabi bu dönem düştü toplayamadık fazla. Evet seçimlere geçelim arkadaşlar, bir şey mi söyleyecektiniz?

Veli TOPAL- Yok başkanım

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1236) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereği Encümen üyelerinin gizli oyla seçimi hk.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar yıllık yaptığımız komisyon seçimlerini encümen seçimlerini yapalım bugünü kapatalım. 5393 sayılı belediye kanunu 33/a maddesi gereği               encümen üyeleri gizli oyla seçilecek dağıtıldı mı zarflar bize veriyorsunuz nezaket gereği grubun önerisi nedir.

Veli TOPAL-  Başkanım Mustafa ÇEKİÇCİ, Gamze GÜLÇAMUR, Hamdi VATANSEVER

BAŞKAN- Evet bu oylar kullanıla dursun diğer şeylere geçelim.  Üç, ihtisas komisyonlarının seçimine geçelim arkadaşlar

Hayrettin GÜNGÖR- Oyumuzu oraya mı gelip bırakacağız?

BAŞKAN- Gelecek kutu geliyor.

Hayrettin GÜNGÖR- Bu Encümen için değil mi efendim.

BAŞKAN- Encümen için. Başka yok gizli oylama zaten. Divan ve meclis başkan vekillikleri 2 yıllık seçildikleri için bir önceki sene yaptık. İki yıllık o. Efendim? Üç kişi evet.

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1235) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ihtisas komisyonları üyelerinin seçimi hk.

BAŞKAN- Hangi komisyondan başlıyoruz?

Veli TOPAL- Plan Bütçeden başlayalım.

BAŞKAN- Plan Bütçeden mi başlıyoruz? Sandığı çabuk gezdirelim. Oy kullanmayan arkadaş var mı?Faysal bey kullandınız mı?Tamam mı? Buyurun

Veli TOPAL- Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Sema TURAN, Necati YILDIZ, Hatice TATLI’yı öneriyoruz.

BAŞKAN- Ak Parti grubunun var mı önerisi?

Çağlar HASPOLAT- Ali ŞENAY, Mustafa KARAMAN

BAŞKAN- Başka aday var mı?Yoksa Plan Bütçe Komisyonu için Sema TURAN, Necati YILDIZ, Hatice TATLI, Ali ŞENAY, Mustafa KARAMAN’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak İmar komisyonuna Veli TOPAL, Ayşegül BAHADIR, Fatma ATALAY’ı öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Ak Parti Grubu olarak Hayrettin GÜNGÖR, Kemal BÜYÜKKESİM

BAŞKAN- Başka aday var mı?Yoksa İmar Komisyonu için Veli TOPAL, Ayşegül BAHADIR, Fatma ATALAY, Hayrettin GÜNGÖR, Kemal BÜYÜKKESİM’i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Hukuk Komisyonuna Fatma Duygu KUMAŞ, Faysal YILDIZ, Nail KURTULUŞ’u öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Ak Parti Grubu olarak Mikail BİLİCİ, Tarkan DÜZMAN’ı öneriyoruz.

BAŞKAN- Başka aday var mı? Yoksa Hukuk Komisyonu için Fatma Duygu KUMAŞ, Faysal YILDIZ, Nail KURTULUŞ, Mikail BİLİCİ, Tarkan DÜZMAN’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Çevre ve Sağlık komisyonuna…

BAŞKAN- Mikail bey hukuk okuyor galiba değil mi?

Mikail BİLİCİ- Bitti başkanım bitti

BAŞKAN- Bitti mi?Ciddi mi söylüyorsun?

Mikail BİLİCİ- Bitti başkanım.

BAŞKAN- Peki ne yapacaksın avukatlık mı, mali müşavirlik mi?

Mikail BİLİCİ- Mali müşavirlik. Sayın başkanım şu 50.000 lirayı devamlı hatırlatacağım unutmayın.

BAŞKAN- Hangi 50.000 lira?

Mikail BİLİCİ- 50 milyarı o 225 bin lirayı 175 e çekin. Nasıl yapıyorsanız yapın. Ciddiyim.

BAŞKAN- Zaten otomatik çekiliyor. %85 gerçekleşme olacak.

Çağlar HASPOLAT- Mikail başkanın engin tecrübelerinden bilgilerinden faydalanın.

BAŞKAN- Bence Ak Parti onu Maliye Bakanlığına falan…

Çağlar HASPOLAT- Yapacağız.

Veli TOPAL- Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Çevre ve Sağlık komisyonuna Gönül VURAL, Hatice TATLI, Hasan KARABAĞ’ı öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Rukiye Bayrak KARATAŞ, Tahsin ÜNAL

BAŞKAN- Başka aday var mı? Yoksa Çevre ve Sağlık Komisyonu için Gönül VURAL, Hatice TATLI, Hasan KARABAĞ, Rukiye Bayrak KARATAŞ, Tahsin ÜNAL’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Eğitim komisyonuna Şeref BALBAY, Mustafa ÇEKİÇCİ, Ramazan BULUT’u öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI, Tarkan DÜZMAN

BAŞKAN- Başka aday var mı? Yoksa Eğitim Komisyonu için Şeref BALBAY, Mustafa ÇEKİÇCİ, Ramazan BULUT, İsmail YAĞCI, Tarkan DÜZMAN’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Esnaf ve Sanatkarlar ve Pazaryerleri  komisyonuna Nail KURTULUŞ, Veli TOPAL, Mustafa ÇEKİÇCİ’yi öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Adem SEÇİLMİŞ, Tahsin Ünal

BAŞKAN- Başka aday var mı? Yoksa Esnaf ve Sanatkarlar ve Pazaryerleri  Komisyonu için Nail KURTULUŞ, Veli TOPAL, Mustafa ÇEKİÇCİ, Adem SEÇİLMİŞ, Tahsin Ünal’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Sosyal İşler  komisyonuna Yeşim TEKOĞLU, Nail KURTULUŞ, Ramazan BULUT’u öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI, Abdullah AKTAŞ

BAŞKAN- Başka aday var mı? Yoksa Sosyal İşler  Komisyonu için Yeşim TEKOĞLU, Nail KURTULUŞ, Ramazan BULUT, İsmail YAĞCI, Abdullah AKTAŞ’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Mahalle Sınırları Tespit komisyonuna Hasan KARABAĞ, Faysal YILDIZ, Ayşegül BAHADIR’ı öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Kemal BÜYÜKKESİM, Abdullah AKTAŞ

BAŞKAN- Başka aday var mı? Yoksa Mahalle Sınırları Tespit  Komisyonu için Hasan KARABAĞ, Faysal YILDIZ, Ayşegül BAHADIR, Kemal BÜYÜKKESİM, Abdullah AKTAŞ’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Gençlik ve Spor komisyonuna Emre MARAZ, Ramazan BULUT, Fahrettin ORANDI’yı öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Adem SEÇİLMİŞ, Mustafa KARAMAN

BAŞKAN- Başka aday var mı? Yoksa Gençlik ve Spor Komisyonu için Emre MARAZ, Ramazan BULUT, Fahrettin ORANDI, Adem SEÇİLMİŞ, Mustafa KARAMAN’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Kültür komisyonuna Emre MARAZ, Gönül VURAL, Şeref BALBAY’ı öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Rukiye Bayrak KARATAŞ, Abdullah AKTAŞ

BAŞKAN- Başka aday var mı? Yoksa Kültür Komisyonu için Emre MARAZ, Gönül VURAL, Şeref BALBAY, Rukiye Bayrak KARATAŞ, Abdullah AKTAŞ’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Sosyal Konutlar komisyonuna Sema TURAN, Necati YILDIZ, Gamzegül ÇAMUR’u öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Tahsin ÜNAL, Ali ŞENAY

BAŞKAN- Başka aday var mı? Yoksa Sosyal Konutlar Komisyonu için Sema TURAN, Necati YILDIZ, Gamzegül ÇAMUR, Tahsin ÜNAL, Ali ŞENAY’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Kent Konseyi komisyonuna Fatma ATALAY, Cindi Can POLAT, Şeref BALBAY’ı öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Tarkan DÜZMAN, Mustafa KARAMAN

Cindi Can POLAT- Başkanım söz alabilir miyim?

BAŞKAN- Komisyon seçimlerinden sonra alabilirsin. Neyle ilgili?

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım ben öncelikle bütün arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

BAŞKAN- Şimdi Cindi bey bir oturur musunuz bir dakika

Cindi Can POLAT- Değerli arkadaşlar ben…

BAŞKAN- Bir oturur musunuz söz vermedim daha. Şimdi konu nedir, hangi konuyla ilgili söz almak istiyordunuz.

Cindi Can POLAT- Ben hiçbir komisyonda görev almak istemiyorum. Ben söylemiştim kendisine. Zamanım müsait değil.

BAŞKAN- Tamam Cindi beyi oradan çıkarın, başka bir arkadaşı önerin.

Veli TOPAL- Veli TOPAL

BAŞKAN- Evet Cindi beyin yerine Veli beyi yazıyorsunuz. Başka aday yoksa Kent Konseyi komisyonu için Fatma ATALAY, Veli TOPAL, Şeref BALBAY, Tarkan DÜZMAN, Mustafa KARAMAN’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Kadın Erkek Eşitliği komisyonuna Ali ALAN, Hatice TATLI, Necati YILDIZ’ı öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Mikail BİLİCİ, Rukiye Bayrak KARATAŞ

BAŞKAN- Evet bu güzel bir komisyon oldu.

Mikail BİLİCİ- Çalışmayan bir komisyon başkanım bu.

BAŞKAN- Göndereceğim ben, sen varsın ya. Ben sana buradan göndereceğim merak etme. Başka aday yoksa Kadın Erkek Eşitliği komisyonu için Ali ALAN, Hatice TATLI, Necati YILDIZ, Mikail BİLİCİ, Rukiye Bayrak KARATAŞ’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mikail BİLİCİ- Yani bir konuda laf ettik diye bu kadar kinlenmeye gerek yok. Başkanım matematiğiniz iyidir ama iktisadi analiziniz yoktur. Ben bunu dedim başka bir şey demedim.

BAŞKAN- Ben de bir şey demedim.

Mikail BİLİCİ- İktisadi analiziniz yoktur dedim, buna var diyorsanız, yok.

BAŞKAN- Ben söylemedim Ali bey söyledi.

Mikail BİLİCİ- O zaman kırgınlığa gerek yok.

BAŞKAN- Ben seni hiç kırmam. Sen benim kalbimdeki adaysın.

Mikail BİLİCİ- Eyvallah tamam. Şimdi sayın başkan sen bunun devamını söylerken bana şunu söyle diyorsun; “eğer seni aday göstermezlerse ben aday olursam Hasan KARABAĞ olarak sen beni destekler misin” diyorsun.

BAŞKAN- Ben öyle bir şey demiyorum.

Mikail BİLİCİ- Demiyor musun? Habire bana bunu söylerken…

BAŞKAN- Ben seni karşılıksız seviyorum.

Mikail BİLİCİ- Eyvallah tamam.  

Veli TOPAL- Tarihi Kentler birliğine…

BAŞKAN- Bu arada geçerli oy 36, Mustafa ÇEKİÇCİ, Gamzegül ÇAMUR, Hamdi VATANSEVER Encümene seçilmişlerdir.

Veli TOPAL- Tarihi Kentler birliğine Yeşim TEKOĞLU’nu asil üye olarak öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI’yı yedek olarak öneriyoruz.

BAŞKAN- Başka aday yoksa Tarihi Kentler birliği için Yeşim TEKOĞLU’nu asil üye, İsmail YAĞCI’yı yedek üye olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Ege Belediyeler birliğine Hasan KARABAĞ’ı asil üye olarak öneriyoruz.

BAŞKAN- Ben değilim yani.

Çağlar HASPOLAT- Kemal BÜYÜKKESİM’i yedek olarak öneriyoruz

BAŞKAN- Başka aday yoksa Ege Belediyeler birliği için Hasan KARABAĞ’ı asil üye, Kemal BÜYÜKKESİM’i yedek üye olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Kıyı Ege Belediyeler birliğine Ali ALAN, Yeşim TEKOĞLU, Hasan KARABAĞ’ı asil üye Gönül VURAL’ı yedek üye olarak öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Mikail BİLİCİ,  Kemal BÜYÜKKESİM’i öneriyoruz.

BAŞKAN- Başka aday yoksa Kıyı Ege Belediyeler birliği için Ali ALAN, Yeşim TEKOĞLU, Hasan KARABAĞ’ı asil üye, Gönül VURAL, Mikail BİLİCİ, Kemal BÜYÜKKESİM’i yedek üye olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bitti mi komisyonlar? Bitti. Yeni dönem komisyonlarımızın çalışmaları hayırlı olsun.

4- (BAŞKANLIK MAKAMI-130) Osmangazi Mahallesi 592/18 sokakta bulunan parka Edebiyatçı yazar "Ümit KAFTANCIOĞLU" adının verilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin Hukuk ve Kültür komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Çevreye de gider. Bu maddenin Hukuk, Kültür, Çevre ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1597) Belediyemizde mevcut norm kadro standartları cetvellerinde memur kadro kütüğünde mevcut unvanlar arasında yer almayan ve belediyemiz bünyesinde istihdam edilmekte iken 16.02.2017 tarihi itibariyle emekliye ayrılan personelin boşalttığı İcra Memuru kadro unvanının iptal edilmesi hk.

Veli TOPAL- Başkanım bunun oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-671) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet (Klimalı) ile 2 adet 16+1 Minibüs (Klimalı) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin Plan ve Bütçe komisyonuna sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan ve Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-430) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M-IId paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenen 36954 ada 1 ve 2 no.lu parsellerin, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin /1000 ölçekli imar plan değişikliği talebi hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin İmar komisyonuna sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin İmar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1923) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M.IB pafta, 25956 ada, 3 parsel 305,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1924) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 37631 ada, 4 nolu parseldeki 7/81(14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Bu maddenin plan ve Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1925) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC pafta, 33289 ada, 33 nolu parseldeki 3.909/17.257(39,09m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan ve Bütçe, Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1928) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25MIIA pafta, 36805 ada, 4 nolu parseldeki 8/125 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan ve Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2134) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-3D pafta, 36248 ada, 25 nolu parseldeki 38/125(76,00m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk

BAŞKAN- Bu maddenin Plan ve Bütçe, Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2125) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 87077351-170.01-E.594965 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi, Alurca Mahallesi 127 nolu parselin Kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi seçimi hk.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım bu ne?Alurca mahallesi diye bir yer yok.

BAŞKAN- Doğançay bölgesine öyle diyorlar. Geniş bir aksa öyle diyorlar.

Çağlar HASPOLAT- Bu Alurca mahallesinde kişilerin tespitinde bilirkişi tespitini oradan birileri mi yapacak yoksa yoksa biz meclisten birilerini mi vereceğiz. Nasıl?

Veli TOPAL- Başkanım bu geçen dönem de seçilmişti. Ama hiç toplanılmadı.

BAŞKAN- Tapu istiyor bunu. Nasıl yapalım 4 burası 2 orası mı olsun, üç üç mü olsun. Fark etmez. 3 isim siz verin.

Veli TOPAL- Ramazan BULUT, Fatma ATALAY, Nail KURTULUŞ

Çağlar HASPOLAT- Çağlar HASPOLAT, Aynur ÇETİN

BAŞKAN- Bilirkişi için Ramazan BULUT, Fatma ATALAY, Nail KURTULUŞ, Çağlar HASPOLAT, Aynur ÇETİN’i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-233) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve gerekli şartları taşıyan binyüzonüç (1113) öğrenciye not ortalamasına göre değişen öğrenim yardımı yapılmasının kabulüne ve belirlenen miktarlara ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-773) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2017 tarih E.6407 sayılı yazısında "2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'na istinaden, ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde alınacak bedellerin "harç" adı altında alınacağı" belirtilen Bayraklı Belediyesi, 2017 Yılı Gelir Tarifesi, 10.maddesinin tekrar güncellenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1434) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36150 ada, 4 parsel 172,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1299) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M.IIID pafta, 36177 ada, 8 parsel 253,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-284) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1847/11 Sokak ile 1847/12 Sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisinde bulunan 3.00mx8.00m ebatlarındaki "Yer Altı Trafosu"nun, konumu ve ebatları aynı kalmak koşuluyla "Yer Altı Trafosu" ibaresinin kaldırılarak, trafonun yer üstünde yapılabilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-285) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1846/5 sokak ile 1845/3 sokak arasında kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4.60mx7.50m ebatlarında "Trafo Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet dilek ve temenniler buyurun

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Söz almak isteyen arkadaş var mı? Buyurun Necati bey.

Necati YILDIZ- Sayın Başkan değerli arkadaşlarım bu yüksek yapılarla ilgili geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanının bir konuşması oldu, izleyen arkadaşlar dinlemişlerdir. Bunları çirkin heyula yapılara benzetiyor ki ben bu tespite aynen katılıyorum. Altı yıl İstanbul Belediye başkanlığı, 14 yıl da ülkeyi yöneten en üst düzeydeki Sayın Cumhurbaşkanının bu noktaya gelmiş olması bizler adına sevindirici. Niye bu konuyu gündeme getirdim? Çünkü bu konuda en çok etkilenen ilçelerden biri Bayraklı yüksek yapılar konusunda daha şimdiden yapılan yapıların arka mahallelerdeki etkisi daha şimdiden hissedilir durumda ve anladığım kadarıyla bu konuda yasal düzenleme yapılacağı söyleniyor ve ben derim ki bu yasal düzenleme yapılıncaya kadar müktesep hak elde etmiş olanları tabi ki şey yapalım bu konuda en azından işi imar planları yapılmış bile olsa ruhsat vermekte çok istekli olmayalım diye bir dileğim var, bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum bu işin birinci noktası. İkinci noktası şu; bu yüksek yapıları yapan müteahhitler giderek kendilerini hükümet üzerinde teshir kuran insanlar, adliye üzerinde teshir kuran insanlar gibi göstermeye başladılar ki bundan elbette ki bizim meclisimiz Sayın Başkanımız etkilenmez ama etkilenen kurumlar kişilerde olabiliyor. Bu nedenle en çok Bayraklıyı ilgilendirdiği için bu yüksek yapılar bu konuda yasal düzenleme çıkıncaya kadar en azından yeni ruhsatlar verilmemesi konusunda bir önerim var teşekkür ediyorum.

BAŞKAN-Şimdi bu hukuki bir konu durdurması belediyelerin mümkün değil. Çevre Bakanlığı bir kanunla bunu durdurursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkisinde biz durduramayız yani

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkanım ben bir konuyu anlamadım bu gökdelenleri yapan firmalar hükümet  taraftarı bir duruş sergiliyor…

Necati YILDIZ- Öyle demedim Çağlar bey.

BAŞKAN- Öyle demedi.

Çağlar HASPOLAT- Zaten ona karşıyız biz zaten Tayyip Bey en son konuşmasında gökdelene karşı öyle bir şey yok yani.

BAŞKAN- O da onu söyledi zaten.

Çağlar HASPOLAT-  Birileri böyle söyleyebilir ama hükümet yanlısıdır değildir bağlamaz bizi.

BAŞKAN- Hayrettin bey buyurun

Hayrettin GÜNGÖR- Hepinize iyi akşamlar diliyorum, ilerlemiş bir saatte bir az evvel söz istedim olmadı artık sadece dileklerimi ve temennilerimi çok kısa bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar %20.79 personel gideri  %53.55 faaliyet gideri  %2.70 faiz gideri yatırım için sadece  %16, Bayraklının  %16 bütçeyle yatırımlarının kaç yılda tamamlanacağı konusunda tereddütüm var. Dilerdim ki bu %16, %26lara %30lara çıksın. İkinci dileğim şudur burada bir tartışma yapılırken sürekli bu birkaç daha bütçe tartışmasında da daha önce gündeme gelmişti bir yanlış bilgiyi düzeltmek isterim. 2002 yılı dış borcumuzu ülke olarak söylüyorum yüz yirmi dokuz milyar beş yüz doksan altı milyar tl’dir dolardır %56.20dir gayri safi milli hasıladaki payı. 2016 yılı ise dört yüz beş milyar dokuz yüz seksen beş milyon dolardır %54.70 gayri safi milli hasıladaki payı. Bunun içerisinde devlete ait dış borç 82.56 milyar dolardır, kamu teşebbüslerine ait dış borç 33.20 milyar dolardır, özel sektöre ait dış borç 287.20 dolardır, toplam 405 milyar dolar dış borcumuz olduğu doğrudur, devleti ilgilendiren tutar sadece 82.50 milyar dolardır. Şimdi İzmir’in dağlarında çiçekler açmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlığımız yok. ne şahsımın ne de partimin hiçbir rahatsızlığı yok gerçekten. 95 yıl önce kurulmuş olan Cumhuriyetin her türlü değerlerine başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere son derece saygılı ve sevgi doluyuz bunda kimsenin şüphesi ve tereddütü olmasın. Ancak şu da hakkımız olarak verilsin otobanlarla trenlerle, hızlı trenlerle, tünellerle yol vermez dağlardaki çalışmaların da takdir edilmesini dilek ve temennim olarak kabul etmenizi rica ediyor ve hepinizi saygılar sunuyorum efendim.

BAŞKAN- İlçe Belediyelerin temel görevlerinden biri temizlik işleri park bahçe vesairedir. Buradaki aslında daha önceki bütçe uygulamalarında yatırım olarak sermaye yatırımları olarak geliyordu sonradan bütçe tekniği değişince bunlar çıktı o safhadan. Şunu söyleyebilirim eğer bunları içine katarsak Bayraklıdaki yatırım oranı %57dir. Sadece fen işleri inşaat yapımına bakarsanız tabi ki bu bütçelerle bu kadar olur. Ama temizlik işleri her gün yapılan ve ciddi bir iştir bunu da yatırım anlamında almak lazım eskiden öyle alınıyormuş bütçecisin bilirsin. Bir de şu var her faaliyet raporunda sekiz senedir biz eleştiriliyoruz haklı olarak muhalefet, Ak Parti sürekli muhalefette, bizde sürekli burada iktidardayız  sağ olsun seçmene.  Allah razı olsun diyecek bir tesis yapın şurada da eleştirilerinizin bir alt yapısı olsun. Bir Kaymakamlık binasına başlamadınız bile, bir emniyete başlamadınız, bir nüfusa başlamadınız. Hayrettin bey neyi söyleyeyim şimdi size. Ben konuşmak istemiyorum dostuz burada da. “Şehir hastanesi şehir hastanesi…” Avrupa’nın vazgeçtiği şehir hastaneler trendine siz yeniden başlıyorsunuz. Uzman hastanecilik dönemi başlamış, artık hastane ve sağlık tesisleri uzmanlaşmış ve lokalleşmiş siz dev bir tesis yapıyorsunuz bakalım nasıl işleyecek orası, nasıl bir işletme olacak onu da merak ediyorum o işletmelerden vazgeçiyor Avrupa İnşallah orası otel olmaz yapılırsa tabi. Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Cevap vereceğiz başkanım şimdi.

BAŞKAN- Hayrettin bey açtı konuyu. Kaymakamlık yapmadınız şimdi yaptınız mı?

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hastanesi yapılıyor. Sen bir belediye başkanı olarak buna karşı gelirsen ayıp edersin başkanım.

BAŞKAN- Yapılsın öyle konuşalım bunu

Çağlar HASPOLAT- Yakışmaz sana bu. Öncülük yapmanız lazım.

BAŞKAN- Siz bana Bayraklı’da yaptığınız bir tek şey söyleyin. Bir tek şey yaptık deyin bana.

Tarkan DÜZMAN- Yapılan okul sayısı

Çağlar HASPOLAT-Ne yapmadık ki daha ne yapacağız Bayraklı’ya.

BAŞKAN- Sizin işlerinizi biz yapıyoruz. Hükümetin yaptığı işleri ben yapıyorum kardeşim.

Çağlar HASPOLAT- Bir katrilyon para kullanmışsın burada bir trilyon…

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım Bayraklı’yı ilçe yaptı. En büyük yatırım bu değil mi?

BAŞKAN- Bayraklıyı ilçe yaptınız, ben geçen dönem de söyledim, öksüz bir çocuk gibi cami avlusuna bıraktınız.

Çağlar HASPOLAT- Borçlu mu bıraktık.

BAŞKAN- Bak Karabağlar Kaymakamlığı yapıldı.

Çağlar HASPOLAT- Bütçe verildi.

BAŞKAN- Vermeyin bari onu da.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım Kaymakamlık binası biliyorsunuz Çevre Şehirciliğin oraya…

BAŞKAN-  Onu da ben verdim mahkemeye de öyle aldınız.

Çağlar HASPOLAT- Oldu, en kısa zamanda

BAŞKAN- Ben verdim mahkemeye öyle aldınız.

Çağlar HASPOLAT- Allah razı olsun vereceksin tabi yapacaksın. Hep beraber…

BAŞKAN- Sen niye vermiyorsun?

Çağlar HASPOLAT- Hep beraber yapacağız.

BAŞKAN- Rukiye hanımı dinleyelim.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklının belediye başkanısın.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım şöyle söyleyeyim; bizim Kaymakamlıkla, sosyal hizmetlerle, eğitimle, hastanelerimizle yaptığımız bütün hizmetlere vatandaş Allah razı olsun diyor zaten.

BAŞKAN- Biz de yaptığınız kadarına deriz tabi.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Gayet iyi Allah razı olsun diyor. İkincisi az önce bir anketten bahsettiniz. Bu anketi hangi mahallelerde yaptınız?

BAŞKAN- Vallahi ben yapmadım.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Hangi mahallelerde yapılmış anket?

BAŞKAN- Ben yapmadım

Rukiye BAYRAK KARATAŞ-Çok merak ediyorum bunu.

Çağlar HASPOLAT- On bin kişi, denek üzerinde nasıl yapılıyor

BAŞKAN- Bayraklıya düşen denek sayısı 750- 780 mi ne?İzmir in tümünde yapılmış.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Artı, başkanım sizin yaptığınız hizmetlerden hangi bölüm size Allah razı olsun diyor.

BAŞKAN- Hiç biri demiyordur. Onun için seçmiyorlar beni.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Hangi hizmetlerinize Allah razı olsun diyorlar?

BAŞKAN- Teşekkür ederim başka konuşmak isteyen arkadaş var mı?

Rukiye BAYRAK KARATAŞ-Örnek veriyorum bir tane hizmeti söyleyin Allah razı olsun denecek.

Veli TOPAL- Başkanım yeteri kadar tartışıldı. Ben yeterlilik önergesi veriyorum.

Kemal BÜYÜKKESİM- Öyle bir şey yok başkanım dilek temennilerde. Bırak konuşulsun başkanım.

BAŞKAN- Uzadı bu gün, karnınız acıkmadı mı? Veli beyin devesine laf söylediniz o da yeterlilik önergesi veriyor.

Veli TOPAL- Bu gün 3 Nisan. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk muasır medeniyetlere ulaşmış milletlerden daha önce bu gün yerel yönetimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Kendisini saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun.

BAŞKAN- Teşekkür ederiz.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan biz de seçme ve seçilme yaşını 18 e indirdik.

BAŞKAN- Allah razı olsuz sizden.

Çağlar HASPOLAT- Rahat olun yani.

BAŞKAN- Allah razı olsun da 16 Nisan’da geçecek mi bakalım.

Çağlar HASPOLAT- Geçecek.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Toplantıya katılamayan meclis üyesi Latif AYDEMİR’in mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL- 6 Nisan Perşembe saat 18.00

BAŞKAN- 6 Nisan Perşembe saat 18.00 de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.

                                   

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

 

 

                                      Sema TURAN                                        Ayşegül BAHADIR

                                                Üye                                                                 Üye