Meclis Çalışmaları

05/05/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN MAYIS AYI TOPLANTISININ 05.05.2017 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.05.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3008) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N 3D pafta, 33118 ada,1 parsel 399,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2042) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mimar’a ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :57

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-522) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahallelerinde yaklaşık 72 Ha'lık alanda hazırlanmakta olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanıncaya kadar, çalışma alanı sınırları içinde yer alan taşınmazlara ilişkin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :58

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3679) 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan  Bütçe komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :59

 

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN - Fatma ATALAY - Faysal YILDIZ - Gamze Gül ÇAMUR - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Şeref BALBAY - Yeşim TEKOĞLU - Hayrettin GÜNGÖR -  Latif AYDEMİR’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 01.06.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   Ramazan BULUT

                                                                                                                                                     Meclis Başkan V.