Meclis Çalışmaları

05/05/2017

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ 05.05.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                     

Belediye Başkan Vekili       : Ramazan BULUT

 

Üyeler                                  : Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Hatice TATLI - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Sema TURAN - Veli TOPAL - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Âdem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Fatma ATALAY - Faysal YILDIZ - Gamze Gül ÇAMUR - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Şeref BALBAY - Yeşim TEKOĞLU - Hayrettin GÜNGÖR -  Latif AYDEMİR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Herkese iyi akşamlar. Yeterli çoğunluğumuz vardır meclisi açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Gündem maddelerinin günde yazıldığı gibi okunmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3008) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N 3D pafta, 33118 ada, 1 parsel 399,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe, Hukuk, İmar, Sosyal Konutlar ve Çevre Sağlık Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-Bu önergenin İmar, Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonlarına sevkini..

 

Veli TOPAL- Çevre ve Sağlık Komisyonu da var başkanım.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Tamam Çevre ve Sağlık Komisyonunu da ekleyelim. Bu önergenin İmar, Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2042) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mimar’a ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-522) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahallelerinde yaklaşık 72 Ha'lık alanda hazırlanmakta olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanıncaya kadar, çalışma alanı sınırları içinde yer alan taşınmazlara ilişkin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz efendim.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3679) 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan Bütçe komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Arkadaşlar 2016 Mali Yılı Kesin Hesap tablosunu bugün oylanmasını, görüşmesini yapacağız. Öncelikle 1’inci maddeyi isim okuyarak oylayacağız. Daha sonrasını işaret oyuyla yapacağız.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım 1’inci madde hangisi?

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Vergi Gelirleri.

Çağlar HASPOLAT- Vergi Gelirleri tamam.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Evet onu, isim okuyarak tek tek oylama yapıyoruz.

 

GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

 

01 VERGİ GELİRLERİ

ÖNGÖRÜLEN (TL): 62.620.300,00 NET TAHSİLAT (TL): 46.355.845,84

Ayşegül BAHADIR- Kabul

Cindi Can POLAT- Kabul

Emre MARAZ- Kabul

Fahrettin ORANDI- Kabul

Fatma Duygu KUMAŞ- Kabul

Gönül VURAL- Kabul

Hatice TATLI- Kabul

Münir DEMİR- Kabul

Mustafa ÇEKİÇCİ- Kabul

Necati YILDIZ- Kabul

Nail KURTULUŞ- Kabul

Sema TURAN- Kabul

Veli TOPAL- Kabul

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, pardon sayın başkan Vergi Gelirlerini mi oyluyoruz? Vergi Gelirlerine kabul.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- İlk maddeyi tek tek böyle açık oyla yapıyoruz biliyorsunuz.

Ali KÖKOĞUZ- Vergi Gelirlerine hayır diyecek halimiz yok zaten.

Abdullah AKTAŞ- Kabul

Adem SEÇİLMİŞ- Kabul

Ali ŞENAY-  Kabul

Aynur ÇETİN- Kabul

Çağlar HASPOLAT- Kabul

İsmail YAĞCI- Kabul

Kemal BÜYÜKKESİM- Kabul

Mustafa KARAMAN- Kabul

Mikail BİLİCİ- Kabul

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Kabul

Tarkan DÜZMAN- Kabul

Tahsin ÜNAL- Kabul

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Kabul.  Bu madde 27 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilmiştir. Ret yok. Bundan sonraki 3’üncü maddenin bundan sonraki maddelerin işaret oyuyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Hayır önce oylama yapılıyor. Önce oylama yapılıyor.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

ÖNGÖRÜLEN (TL): 20.503.300,00   NET TAHSİLAT (TL): 17.381.461,45

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Şimdi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabını daha önceki yıllarda yaptığımız gibi önce sizin grubunuzdan bizim grubumuzdan konuşmacılar oluyordu. Evet tamam o şekilde yapalım.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım geliri, vergi gelirlerini…

Kemal BÜYÜKKESİM- Tartışılmayan bir şeyin neyini oylayacağız başkanım? Önce bir meclis tartışacak ondan sonra oylama yaparız. Usul hatası yapmayalım.

Ali KÖKOĞUZ- Başkan gerekçesi şu, herkes konuşmasını yapsın belki kabul edeceğimiz maddeler de olabilir. O bakımdan.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Tamam öyle yapalım.

Ali KÖKOĞUZ- İkna eder bilirsiniz belki de.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Tamam Ali Bey tamam.

Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Biliyorum biliyorum doğru.  Tamam öyle yapalım madem. Öncelikle grup başkan vekilim bizden kim konuşacak?

Veli TOPAL- Tamam önce ben..

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Tamam.

Veli TOPAL- Sayın başkan, sayın meclis 2016 Yılı Kesin Hesabı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başkanım oturarak konuşabilir miyim?

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Tabi tabi buyurun.

Veli TOPAL- Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 11’inci maddesi gereği 2016 Mali yılına ait Gelir Bütçesi Birinci Düzey Ekonomik Kodlarında yapılan inceleme sonucunda;  2016 Mali Yılı Gelir Tahmini Bütçesine göre Kesinleşen Gelir Bütçesi Birinci Düzey Ekonomik Kodları ve Gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir: 01 Vergi Gelirleri: 62 milyon 620 bin lira öngörülen, net tahsilât 46 bin 355 lira yuvarlama konuşuyorum. Küsuratları dile getirmiyorum. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 20 bin 503 lira öngörülen, net 17 bin 381 lira. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 3 milyon 34 bin öngörülen, net 3 milyon 110 bin lira. Diğer Gelirler: 72 milyon 222 bin lira öngörülen, net 67 milyon 250 bin lira. Sermaye Gelirleri: 10 bin 642 bin lira öngörülen, gerçekleşen 2 milyon 449 bin lira. Ret ve İadeler: -22 bin 500 lira, gerçekleşen 0. Toplam Öngörülen: 169 bin lira, Gerçekleşen: 136 milyon 747 bin lira.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, sayın başkan Veli bey bazı yerlerde binli konuşuyor, bazı yerlerde milyonlu. Milyonlu olacak yani düzeltelim ki kayıtlara, tutanaklara düzgün geçsin.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Anladım. Uzun zamandan beri zaman zaman herkes işte hala milyar diye geçiyor.

Ali KÖKOĞUZ- Ama resmi tutanaklara geçiyor şimdi. O bakımdan düzeltirsek daha sağlıklı olur.

Veli TOPAL- 2016 yılı tahmini gelir bütçesi: 169 milyon lira, 2016 yılı gerçekleşen gelir bütçesi: 136 milyon 747 bin lira. Gerçekleşme oranı % 81. Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırması 01 Personel Giderleri: 14 milyon 793 bin lira öngörülen, net düzeltiyorum 34 milyon 793 bin lira, net 38 milyon 199 bin lira, Gerçekleşen 35 milyon 610 bin lira. Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primleri Giderleri: net bütçe ödeneği 98 milyon 509 bin lira, gerçekleşen 91 milyon 744 bin lira. Faiz Giderleri 4 milyon 262 bin lira, gerçekleşen 4 milyon 621 bin lira. Cari Transferler: 4 milyon 387 bin lira, net bütçe ödeneği 3 milyon 616 bin lira, gerçekleşen 2 milyon 958 bin lira. Sermaye Giderleri: net bütçe ödeneği 35 milyon 46 bin lira, gerçekleşen 28 milyon 133 bin lira. Sermaye Transferleri: net ödeneği 271 bin lira, gerçekleşen 270 bin 424 lira. Borç Verme: 3 milyon 500 bin lira, gerçekleşen 3 milyon 500 bin lira. Yedek Ödenekler: 0. 2016 yılı, mali yılı tahmini Gider Bütçesi 184 milyon lira, gerçekleşen 171 milyon 318 bin lira. Gerçekleşme oranı % 93. 2016 yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlarıyla Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırması Birinci Düzey Tablosu 02 Özel Kalem Müdürlüğü: bütçe ile verilen ödenek 2 milyon 182 bin lira, gerçekleşen 2 milyon 28 bin lira. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 3 milyon 850 bin lira, gerçekleşen 2 milyon 659 bin lira. Bilgi İşlem Müdürlüğü: 3 milyon 705 bin lira, gerçekleşen 2 milyon 378 bin lira. Yazı İşleri Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 1 milyon 513 bin lira, gerçekleşen 1 milyon 466 bin lira. Teftiş Heyeti Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 375 bin lira, gerçekleşen 352 bin 478 lira. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 1 milyon 875 bin lira, gerçekleşen 1 milyon 815 bin lira. Destek Hizmetleri Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 25 milyon 388 bin lira, gerçekleşen 24 milyon 428 bin lira. Mali Hizmetler Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 13 milyon 158 bin lira, gerçekleşen 13 milyon 148 bin lira. Dış İlişkiler Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 70 bin lira, gerçekleşen 70 bin lira. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 458 bin 500 lira, gerçekleşen 289 bin lira. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri: 6 milyon 840 bin lira, gerçekleşen 6 milyon 566 bin lira. Hukuk İşleri Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 1 milyon 71 bin lira, gerçekleşen 801 bin lira. Zabıta Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 5 milyon 769 bin lira, gerçekleşen 5 milyon 764 bin lira. Ekonomik İşler ve Hizmetler: 62 milyon 463 bin lira, gerçekleşen 57 milyon 505 bin lira. Fen İşleri Müdürlüğü: 42 milyon 36 bin lira, gerçekleşen 35 milyon 915 bin lira. Park ve Bahçeler Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 23 milyon 191 bin lira, gerçekleşen 19 milyon 501 bin lira. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: bütçe ödeneği 948 bin lira, gerçekleşen 908 bin lira. Veteriner İşleri Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 1 milyon 290 bin lira, gerçekleşen 1 milyon 179 bin lira. Çevre Koruma Hizmetleri: net bütçe ödeneği 22 milyon 656 bin lira, gerçekleşen 22 milyon 542 bin lira. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 936 bin lira, gerçekleşen 854 bin lira. Temizlik İşleri Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 21 milyon 721 bin lira, gerçekleşen 21 milyon 688 bin lira. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri: net bütçe ödeneği 11 milyon 663 bin lira, gerçekleşen 10 milyon 522 bin lira. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 6 milyon 748 bin lira, gerçekleşen 6 milyon 149 bin lira. Kentsel Tasarım Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 328 bin lira, gerçekleşen 202 bin 48 lira. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 2 milyon 941 bin lira, gerçekleşen 2 milyon 756 bin lira. Plan ve Proje Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 803 bin lira, gerçekleşen 631 bin lira. Yapı Kontrol Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 843 bin lira, gerçekleşen 782 bin lira. Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 3 milyon lira, gerçekleşen 2 milyon 971 bin lira. Sağlık İşleri Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 3 milyon 900 bin lira, gerçekleşen 2 milyon 971 bin lira. Din ve Kültür Hizmetleri: 16 milyon 647 bin lira, gerçekleşen 14 milyon 974 bin lira. Spor İşleri Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 16 milyon düzeltiyorum 5 milyon 224 bin lira, gerçekleşen 5 milyon 153 bin lira. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 9 milyon 771 bin lira, gerçekleşen 8 milyon 608 bin lira. Kütüphane Müdürlüğü: net bütçe ödeneği 1 milyon 651 bin lira, gerçekleşen 1 milyon 212 bin lira. Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri:  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: 8 milyon 377 bin lira, gerçekleşen 7 milyon 599 bin lira. Toplam tahmini 171 bin 318 lira gider. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması İç Borçlanma: 15 milyon lira öngörülen, gerçekleşen 52 milyon lira. Likide Amaçlı Tutulan Nakit Mevduat: 13 milyon 500 bin lira. Net Borçlanma: 52 milyon lira. Net Finansman: 38 milyon 952 bin lira. Yapılan harcamaların ve tahsil edilen gelirlerin, bütçe ve muhasebe yönetmeliği hükümlerine uygun olduğu, defter kayıtlarına intikal ettirilmiş olduğu görülmüş olup, Bayraklı Belediyesi 2016 mali yılına ait kesin hesabının gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi ile gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin finansmanın fonksiyonel sınıflandırmasının 1.düzeyi ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. düzeyinde gerçekleşmiştir. Grubumuz adına başta belediye  başkanım olmak üzere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Olumlu oy vereceğimizi belirtiyorum.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim Veli Bey. Buyurun Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan,  sayın meclis herkese iyi akşamlar diliyorum. Sayın Veli başkan 2016 Yılı Mali Kesin Hesabını hem kitapçıkta olduğu gibi, hem kesin hesap raporunda olduğu gibi bir daha hafızamızda canlandırdı, rakamlarıyla birlikte. Bizim de bu konuda komisyonumuzun bir şerh raporu vardı size verdim. Onunda okunmasını özellikle istiyorum.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Çağlar Bey şimdi şerh raporu zaten siz eleştirinizi açıklayacaksınız yani. Bu raporu okumaya gerek yok. 

Çağlar HASPOLAT- Okumayacaksanız biz okuyalım başkanım. O zaman biz alalım okuyalım.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Tamam kendiniz okuyun.

Çağlar HASPOLAT- Fark etmez biz okuruz başkanım.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Zaten eleştirinizi yapacaksınız yani. Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Alalım onu biz kendimiz okuruz başkanım. Şimdi Bayraklı Belediyesi 2016 Yılı Kesin Hesabında vergi gelirlerine baktığımız zaman, vergi gelirlerinde belediyemizin vatandaşa tahakkuk ettiği vergi 47 milyon 380 bin lira. Vatandaşın belediyeye ödediği tutar yani tahsilât 46 milyon 350 bin lira. Yani vatandaş vergisini çatır çatır gelmiş belediyeye ödemiş. Yani 2016 yılında ülkemizde bir takım sorunlar yaşandı. Ve bundan dolayı belediyemizin gelirlerinde düşüklük var demeniz bence yanlış. Daha önceki toplantılar da bu dile getirildi. Ama vatandaş borcunu ödemiş. Bizim gelirlerimiz Bayraklı Belediyesinin gelirleri tam olarak tutuyor ama giderlerinde maalesef denk değil. Giderde ciddi bir açık var. Şimdi 171 milyon bir gider, 136 milyon bir gelir, 35 milyon borçlanma söz konusu. Bunun 5 milyon lirası, bu 35 milyonun 5 milyon lirası sadece kredi faizine, krediyi söylemiyorum bakın. Kredi faizine gidiyor.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Çağlar Bey siz konuşun daha sonra görüşün. Tamam devam edin. Tamam haydi siz buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı Belediyesinin kasası bomboş şuan. Kasasında para yok. SSK ve vergi borcu 6 milyon 300 bin lira kitapçıkta yazdı. Siz yazmışsınız onu. 6 milyon 300 bin lira SSK ve vergi borcu var. 60 milyonun üzerinde kredi borcu var kesin. Bu yıl sadece kredi faizine ödenen 5 milyon lira para var. Bu sadece Bayraklı Belediyesinin bütçesi, birde Bayraklı Belediyesinin Baybel’i var. Yani zaten Baybel üzerinden bütün alımlar satımlar onun üzerinden yapılıyor. Bir onu inceleyebilsek daha neler çıkacak. Şimdi Baybel’in bütün müdürlüklerin Bayraklı Belediyesini bütün alımları Baybel üzerinden yapılıyor. Bunlar tabi bu kitapçığa yansımadığı gibi ve Baybel üzerinden yapılan alımlar ve harcamalar herkesi rahatsız ediyor. Bütün müdürlerimizi bile, bürokratlarımızı bile. Yani bence Bayraklı

Belediyesinin kesin hesabından ziyade Baybel belediyesi, Baybel belediyesi ya da şirketinin kesin hesabını incelesek daha iyi olur. Hatta Bayraklı Belediyesinin adını değiştirelim, Baybel belediyesi yapalım. Bayraklı iç işlerine böyle bir Bayraklının da adını değiştirelim. Çünkü Bayraklıyı Bayraklı Belediyesi yönetmiyor. Baybel şirketi yönetiyor.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Çağlar Bey konuyu saptırmayalım. Lütfen konuyu saptırmayın normal rakamsal görüşünüzü söyleyin.

Çağlar HASPOLAT- Bende kendi tespitlerimi, grup olarak tespitlerimizi kendi tespitlerimi dile getiriyorum burada başkanım.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Evet.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi evet Bayraklı Belediyesi bütçe gelirleri, bütçe giderleri Bayraklının nüfusuna, konumuna, büyüklüğüne yakışır bir bütçe değil. Kesinlikle değil. Bugün Bayraklı Anadolu’nun birçok ilinden nüfus olarak büyük ve bütçesi de İzmir de yeni kent merkezi ve yeni metropol ilçe statüsünde gözde bir ilçemiz. Bu bütçe yakışmıyor. Kullanım şekilde yakışmıyor. Borçsuz bir belediye, yeni bir belediye, 0 borçla alınmış bir belediye. 8 yıl geçti. Toplam kasaya giren para Bayraklı Belediyesinin 1 katrilyon, eski para 1 katrilyon üzerinde bir para. Yani Bayraklı Belediyesi bugün, bayraklı halkı için bayraklılı olma onurunu yaşatmadı. Prestijini sarstı. 7 yıl boyunca, 8 yıl boyunca Bayraklı Belediyesi olarak kullanılan bütçenin 1 katrilyon, 1 katrilyon TL civarında güncellenmiş bir rakam olarak bugün dev bir bütçe ve ortada bir şey yok. 8 yıllık karneye baktığımız zaman bir 0 görüyoruz. Ve bundan dolayı Bayraklı Belediyesinin kesin hesabına ret cevabımızı veriyoruz.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim Çağlar Bey.

Veli TOPAL- Sayın başkanım, Çağlar beyin bir iki dakika..

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Buyurun Veli Bey buyurun.

Veli TOPAL-  Şimdi sayın başkanım, her zaman olduğu gibi ve Baybel’i dile getirdi. Bu Baybel bizim belediyemizin bir şirketi. Yani belediyenin şirketinden almayıp da, başkasına mı verelim bu parayı. Bu şirketimizde de yine bu bölgenin çocukları çalışmakta. Keşke daha çok imkanımız olsa, daha çok işçi alsak da birkaç tane daha fakir fukarayı ekmek sahibi yapsak. Türkiye’de işsizlik oranı % 15 ise Bayraklı da % 25. Sosyal belediyecilik budur. Belediye başkanımız da bu açmış olduğu yerlerde, tesislerde bu bölgenin çocuklarını çalıştırarak ekmek vermektedir. Onu için ben bu Baybel eleştirilerine karşı çıkıyorum. Ayrıca 2015 yılındaki gelirimiz, 2015 yılındaki gelirimiz 139 milyon 500 bin lira. 2016’da ise 136 milyon lira. Bu Bayraklı Türkiye’den ayrı bir yer değil. Türkiye’nin sorunu neyse Bayraklı da aynı ölçüde o sorundan etkilenmekte. Tabi ki bu darbe planı, yapılandırmalar bizim gelirlerimizi düşürmüştür. “Bayraklı Belediyesinin kasasında para yok” dedi Çağlar bey. 13 milyon 500 bin lira nakit paramız var. Bakın iller bankasından tahminen, tahmin ettiğimiz gelirler 62 milyon lira beklerken, 53 milyon lira gelmiş. Emlak ve çevre gelir tahmini ise 48 milyon liradan, 35 milyon lira olarak tahsil edilebilmiş. Sonra 8 yılda ne yapıldı. Sadece 1 yılda bakın tek tek rakamları okumaya kalksam 1 saatimizi alır. Köy olan bir, köy olan bir yeri şehir haline getirdi belediye başkanımız. Şimdi eleştirirken, tabi ki eleştireceksiniz, muhalefetsiniz ama yani şurada 320 bin nüfuslu insanın yaşadığı bir ilçede gece insanların bir enjeksiyon yaptırabileceği hastane yok, sağlık ocağı yok. Birde bunu dile getirin lütfen. Eleştirirken birazcık elinizi vicdanınıza koyarak eleştirin.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim Veli Bey.

Çağlar HASPOLAT- Cevap hakkı doğuyor buna da şimdi Baybel'in ne iş yaptığını ben bilmiyorum. Baybel'in statüsü yani Baybel bugün ne iş yapıyor? Her işi yapıyor.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-  Çağlar Bey

Çağlar HASPOLAT- Şirketin statüsüne bir bakın bir inceleyin istiyorsanız. Tamam mı bütün alımları Baybel top satıyor..

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-   Çağlar Bey

Çağlar HASPOLAT- Baybel bilgisayar satıyor Baybel buzdolabı satıyor ne iş yapıyor bu şirket nasıl bir şirkettir ?

Veli TOPAL-  Çağlar Bey keşke...

Çağlar HASPOLAT-  Neden bunun üzerinden alım yapılmıyor da...

Veli TOPAL- Keşke, keşke imkanımız olsa...

Çağlar HASPOLAT- Eğer siz Bayraklıyı düşünüyor olsanız Bayraklı esnafından alın

Veli TOPAL- Keşke imkanımız olsa da...

Çağlar HASPOLAT- Niye ikinci bir kar üzerine bırakılıp bütün işlemler oradan yapılıyor? Bunu inceleyin siz inceleyin ve bu durumdan siz de rahatsızsınız ben çok iyi biliyorum.

Veli TOPAL- Çağlar Bey

Çağlar HASPOLAT- Ve Bayraklı bir köy değildi Bayraklı bugün şehrin merkezinde, İzmir'in merkezinde en gözde yerlerinden biri bir köy değildi ama köy olma yolunda gidiyor.  Hiçbir şey yapılmadı. Buyurun ne yaptınız? Bir tane bina yapmışsınız...

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-  Sayın Çağlar Bey...

Çağlar HASPOLAT- 1 katrilyon bütçeye bir tane yapılmış 15 milyon 20 olsun 50 olsun ya. 50 milyon olsun 50 üç katı değerinde vereyim.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım

Çağlar HASPOLAT- Ne var bir bina yapılmış başka ne yaptınız?

Veli TOPAL-  Şimdi yani...

Çağlar HASPOLAT-  Elle tutulur gözle görülür...

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-  Görmemek için kör olmak lazım Çağlar Bey.

Veli TOPAL-  Şimdi Çağlar bey tabii haklı olarak tepki gösteriyor. Ben de diyorum ki keşke bu Baybel'in çok daha fazla yetkisi olsa park bahçeleri, temizlik işlerini...

Çağlar HASPOLAT-  Baybel üzerinden alımlara karşıyız. Baybel de kullanılan, Baybel'den gelen faturalara karşıyız, rahatsız oluyoruz. Siz rahatsız olmuyor musunuz?

Veli TOPAL- Ama lütfen Çağlar Bey ben sizin sözünüzü kesmedim.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-  Çağlar Bey. Buyurun Veli Bey.

Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Veli TOPAL-  Başkanım karşılıklı konuşacaksak konuşmayalım lütfen.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-   Buyurun Veli Bey.

Veli TOPAL-  Şimdi keşke imkanımız olsa temizlik işlerine de  park bahçe işlerine de Baybel'i yaptırabilsek. Hiç olmazsa Türkiye’deki taşeron sorununu Bayraklı Belediyesi olarak çözmüş oluruz.

Çağlar HASPOLAT-  Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Veli TOPAL-  Ama bu bizim belediyemizin şirketi.

Çağlar HASPOLAT- Yanlış çarptırmayın olayı. Dönen faturalara bakın. Biz orada çalıştırılan adamdan rahatsız değiliz Başkanım. Keşke imkan olsa bir sürü adam çalıştırsak. Ama doğru iş yapsın. Eğer Baybel kar etmiyorsa niye zarar...

Veli TOPAL- Sayın Başkanım Baybel hiç kimsenin şirketi değildir.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-   Değil.

Veli TOPAL- Denetlenen bir şirket Sayıştay Denetçileri tarafından denetlenen bir şirket. Eğer, eğer orada zerre kadar bir açık olsa şimdiye kadar çoktan gereği yapılırdı. Biz muhalefetiz. Arkadaşlarımızın dikkatine sunmak istiyorum.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-   Şimdi ben, tamam. Geçen yıllarda bilindiği üzere asgari ücretin artışı ve sendikalara yapılan toplu sözleşmeler, memurlarla yapılan sözleşmelerden dolayı gelirimiz azalmıştır. Ama en yüksek ücreti yine Bayraklı Belediyemiz işçilerimize, taşeronlarla yapılan sözleşmeleri verdi. Yani Maliye Bakanı'nın çıkarmış olduğu aflar, arkasından gelirlerdeki azalma muhakkak olmuştur. Yapılandırmalardan dolayı. Siz dediniz ya normalde vatandaş her gün vergisini getirmiş, vermiştir. Ama bu şekilde yapılandırma olan yerlerde hiçbir zaman gidipte borcu olan bir vatandaşa Belediyemizin bir icra uygulama şansı var mı? Yok. Arkasından gelelim. Sayıştay’ın kesin hesapları raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar görüşülüyorsa biz de o kadar görüşelim Sayın Çağlar Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık Sayıştay’ın raporları baypas ediliyor. Baypas ediliyor kimse resmi gazetede yayınlanmıyor. Arkasından dediniz ya 2002'de SSK borçları iki milyar küsur liradan bugün 2017 yılında 88 milyar dolar geldi. SSK'nın borçları. Türkiye genelinden bahsediyorum.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı Belediyesi'nden bahsediyoruz burada neyi konuşuyoruz. Türkiye'nin bütçesinin kesin hesabını konuşacaksak ona çalışalım gelelim Başkanım.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Hayır o değil

Çağlar HASPOLAT-  Siz önce Bayraklı Belediyesi'nin kesin hesabına çalışın gelin.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bak şimdi Çağlar Bey

Çağlar HASPOLAT- Olur mu Başkanım?

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bak Çağlar Bey madem siz dürüst ve dürüst bir şekilde...

Çağlar HASPOLAT-  Dürüst...

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-Bizim bu 2016 mali yılının kesin hesap raporuna ret veriyorsanız tamam.

Çağlar HASPOLAT-  Ret veriyoruz tabii.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Ama kalkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin madem neden Sayıştay raporuyla açıklanmıyor?

Çağlar HASPOLAT- Ya ne alakası var?

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-Niçin açıklanmıyor?

Çağlar HASPOLAT- Bunu mu konuşacağız?

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-Bizim burada herkes bakabiliyor. Bütün Sayıştay müfettişlerimiz geliyor mu?

Çağlar HASPOLAT- Geliyor.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- E geliyor. Herhangi bir sıkıntı var mı?

Çağlar HASPOLAT- Gözükmüyor.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-Niye biz madem ülkenin Sayıştay müfettişlerinin raporları neden açıklanmıyor madem?

Çağlar HASPOLAT- Ya Başkan siz şimdi, şimdi Sayın Başkan bu raporları biz de inceliyoruz. Bu raporlar üzerinden eleştirilerimizi yapıyoruz. Biz raporların, bu raporların hesap makinesi alıp elimize de artı mı eksi mi tuttu mu hesabına bakmıyoruz.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-Evet.

Çağlar HASPOLAT- Kullanılan paranın nerede kullanıldığına, doğru kullanıldığına ona eleştiri yapıyoruz. Biz muhasebeci değiliz. Biz burada toplama çıkarma işlemi yapmıyoruz. Biz sadece vergi gelirinde, Bayraklı vergi gelirinde vatandaş vergisini ödemiş.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-Evet.

Çağlar HASPOLAT- Bugün 47 milyon lira tahakkuk edilen bir şey vatandaşa göndermişsiniz karşılığında 46 milyon almışsınız diyoruz. Burada devreden geçen yıllardan bir tahakkuk eksikliği var. Bunu da, bunu da bizim gelirimiz az demeyin diye söylüyorum. Ben bu yönde eleştirimi yapıyorum ve bu da normal. Yani siz kalkıp olayı saptırıp da yok Türkiye'nin bütçesiyle derseniz o zaman onu tartışalım. Bayraklı’nın bütçesini tartışıyoruz. Gelirini giderini tartışıyoruz.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-Doğrudur.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı'nın geliri, öngörülen gelir gelmiş ama ayağımızı yorganımıza göre uzatmadığımız gibi borçlanmışız ve faiz borcu ödüyoruz.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bak...

Çağlar HASPOLAT- Ve bu kitapçıkta yazıyor ben bunu kendi kafamdan atmıyorum. İstiyorsanız siz de inceleyin tek tek göstereyim size.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Çağlar Bey bakın şimdi biraz önce siz dediniz ki 62 milyon borçlanma var. Bizim burada nakit biraz önce Veli Bey'in söylediği gibi...

Çağlar HASPOLAT-  Başkanım

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- 13 milyon 447 bin lira bak nakit paramız var orada. Yani biz normalde kredi kullanımımızda 38 milyon 952 bin lira gibi borçlarımız var.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı Belediyesi'nin 2016 yılı sadece 2016 yılı 38 milyon lira borcu var. Şuanda Bayraklı Belediyesi'nin 150 milyonun üzerinde borcu var ispatlarım Başkanım ya. Neyden bahsediyorsunuz 2016 yılında 38 milyon borçlanmışsınız ya. Yapmayın ya.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Buyurun Fahrettin Bey.

Çağlar HASPOLAT- Ya hesap kitap bilmiyorsunuz ya bakmıyorsunuz farkında değilsiniz o zaman.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Buyurun Kemal Bey.

Kemal BÜYÜKKESİM- Sayın başkan bakın dürüst olmaktan bahsettiniz. Dürüst olmasak meclise girmezdik bu mecliste toplanamazdı. 27 tane kişi toplanmış 14 tanesi CHP grubu 13 tanesi bizim. Meclis toplanamıyordu bir daha toplanma gereksinimi duyacaktık burada. Demek ki Ak Parti grubu hakikatten dürüst davranıyor.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkanım ben özellikle bir şey..

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Farklı sebeplerden dolayı özellikle gelmemezlik yok yani.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkanım Ben özellikle bir şey söylemek istiyorum. Ben ve meclis grubum kaç yıldır buradayız. Aslı olmayan hiçbir şey konuşmadık ve dürüst siyaset yapmaya çalıştık burada Bayraklı için siyaset yapmaya çalıştık. Doğru olan yerde de doğru el kaldırdık. Yani öyle olayı saptırıp başka tarafa götürmenin bir anlamı yok. Gayet düzgün bir şekilde biz laf olsun diye de siyaset yapmadık burada. Gerçekleri konuşuyoruz. Hiç lafım saptırılmasın.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım Ak Parti grubu gelmese meclis toplanamıyordu ya.

Çağlar HASPOLAT- Bugün hakikatten Bayraklı'da yani arkadaşlarımla beraber Bayraklı için ne hizmet yapılacaksa varız dedik.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Hep beraber.

Çağlar HASPOLAT-  Belediyemizin de aldığı bir takım olaylarda, kararlarda hep birlikte çalışma yaptık. Ben kabul etmiyorum kesinlikle. Burada benim şu söylediklerimin arkasındayım, ispatlarım ve bugün Bayraklı Belediyesi maalesef, maalesef borç batağında. Bunu siz de iyi biliyorsunuz, biz de iyi biliyoruz ve böyle giderse Bayraklı Belediyesi kayyum gelmesi an meselesi onu söyleyeyim size.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-  Siz öyle değerlendirin tamam. Buyurun Fahrettin Bey.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkan pardon Necati Bey.

Çağlar HASPOLAT- Başkan nerede ya Başkan nerede? Böyle önemli bir kesin hesapta Başkan yok ya.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Başkanımız izinli ne olacak sanki?

Çağlar HASPOLAT- Kesin hesapta gelsin o zaman ya.

Fahrettin ORANDI- Sayın Çağlar.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Buyurun Necati Bey.

Necati YILDIZ- Sayın başkan, sanıyorum Çağlar Bey amacını aşan bir laf etti. Yani kayyum gelecek lafında...

Çağlar HASPOLAT- Evet belediyelere kayyum geliyor. Kötü yönetilen belediyelere, borçlu olan belediyelere, vatandaşı zor durumda bırakan belediyelere kayyum geliyor.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Çağlar Bey Necati beye söz verdik. Lütfen susar mısın.

Necati YILDIZ- Çağlar Bey izin verir misiniz? Ben sizi bir saattir sabırla dinliyorum. Kayyum gelecek lafı hele bir iktidar partisi mensubuysanız memlekette de şu kadar seçilmiş insanlara karşı kayyumlar yaşanmış ise o zaman bildiğiniz bir şey var derim. Bu çok düzeltilmesi gereken dil sürüşmesi olmasını dilediğim...

Çağlar HASPOLAT- Hayır efendim dil sürüşmesi değil bizzat öyle..

Necati YILDIZ-  O zaman...

Çağlar HASPOLAT- Eğer bir Belediye kötü yönetiliyorsa...

Necati YILDIZ- O zaman bu tutanaklara herhalde geçmiştir.

Çağlar HASPOLAT-  Tabii tutanağı tutun tabii ki bir daha da söylüyorum. Kayyum, kayyum gelir borç içinde olan, vatandaşa hizmet veremeyen bir belediyeye gelir.

Necati YILDIZ-  Bakın siz millet iradesinden sık sık bahseden bir partinin mensubusunuz. O zaman nerede kalır sizin millet iradeniz.

Çağlar HASPOLAT-  Bunun millet iradesiyle ne alakası var Başkanım.

Necati YILDIZ- Siz millet iradesinden sık sık bahseden bir partinin mensubusunuz. O zaman nerede kalır sizin millet iradesinin…

Çağlar HASPOLAT-  Bunun millet iradesiyle ne alakası var başkanım?

Necati YILDIZ- Şimdi bakın halkın iradesiyle seçilmiş bir meclisi bir belediyeyi, bir belediye başkanına kayyum gelecek iddiası istisnai durumlar dışında. O istisnai durumlar dışında …

Çağlar HASPOLAT-  Böyle giderse gelecek dedim.

Necati YILDIZ-  O istisnai durumlar terör olarak tarif edilmiştir. Onun dışında o zaman bu ülkede demokrasinin bittiğinin ilanı olur. Bu çok tehlikeli bir laf ve bu lafı bir iktidar partisi, Türkiye de iktidar olan bir partinin mensubu olarak sizin yapmanızı hem yakışıksız hem tehlikeli bulurum.

Çağlar HASPOLAT- Alakası yok başkanım, siz olayı saptırmayın.

Necati YILDIZ-   Saptırmıyorum. Senin söylediğinin açılımını yapıyorum.

Çağlar HASPOLAT- Saptırıyorsunuz. Bugün birçok belediyeye kayyum…

Necati YILDIZ-   Şimdi kayyum giden belediyelere…

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Çağlar Bey bir dinleyin bakalım ne diyor Necati Bey.

Necati YILDIZ-   Kayyum giden belediyelere yasalarımız tarif etmiş hangi şartlarda kayyum gittiğini Anayasadan referans yapılarak; terör halinde kayyum gideceği. Şimdi o zaman hepimiz terörün bir parçası mıyız burada? Onu mu kastediyorsunuz?

Çağlar HASPOLAT- Hayır onu kastetmiyorum.

Necati YILDIZ-   O zaman düzeltin lafınızı ne var bunda.

Ramazan BULUT(Belediye Başkan V.)- Necati Bey, Sayın Çağlar Bey…

Necati YILDIZ-   Onun cezasını vatandaş verir.

Çağlar HASPOLAT- Kötü yönetilen bir şirkete de kayyum atanır.

Necati YILDIZ-   İkisi farklı şeyler.

Çağlar HASPOLAT- Aynı şey. Bakın kötü yönetilen bir şirkete de siz gidip kayyum isteyebilirsiniz.

Necati YILDIZ-  Bu sözleriniz tutanağa geçiyor.

Çağlar HASPOLAT- Bunu istediğinize sorun olayı saptırmayın.

Necati YILDIZ-   Ben saptırmıyorum.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı Belediyesi kötü yönetiliyor, Baybel’de aynı şekilde kayyum isteyebiliriz, isteyelim gelsin değerlendirsin o zaman. Siz yönetemiyorsunuz diyelim o zaman.

Necati YILDIZ- Şimdi bakın konuştuğumuz şey Kesin Hesaptı. Kesinleşmiş bitmiş ve bunun sonuçlarını tartıştığımız raporun bu kadar karşılıklı polemiklerle uzatmanın… CHP adına grup başkan vekili konuştu, görüşünü açıkladı. Ak Parti adına grup başkan vekili görüştü, görüşünü açıkladı. Bu işi daha fazla uzatmanın mantığı yok, oylayalım geçsin gitsin. Çünkü hiç alışık olmadığımız polemikler gelişiyor burada.

Kemal BÜYÜKKESİM- Sayın başkan bir şey söyleyebilir miyim? Grup başkan vekilimiz orada kayyum derken, kayyum atanmanın şartları bellidir, yasalarda bellidir. Teröre bulaşmıştır,  öyle bir şeyi kastetmedi sayın grup başkan vekilimiz. Yani burada yasalar açıktır kayyum atanmıştır, teröre bulaşmıştır şudur budur. Yani bunun için sayın grup başkan vekilimiz onu kastederek söylemedi, bunu saptırmayalım.

Necati YILDIZ- İşte benim beklediğim düzeltme bu.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Tamam madem Çağlar beyde düzeltmeyi yapsın. Dil sürçmesi olduğunu söyleyin tamam.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi siz herhalde anlamadınız beni. Dil sürçmesi değil tamam mı, benim arkadaşım öyle diyorsa da değil. Ben iddia ediyorum böyle tamam. Kendi fikrimi söylüyorum grubum adına konuşmuyorum, kendi fikrimi konuştum o zaman başkanım. 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Ama kayyumun nasıl belediyelere atandığını siz çok çok iyi biliyorsunuz. Yasalarda açık yani.

Çağlar HASPOLAT- Ben çok iyi biliyorum sizde bir araştırıp bakın.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Burada en başarılı belediye Ege Bölgesinde İzmir de en başarılı bir belediye kalkıyorsun kayyum atanacak diyorsun.

Çağlar HASPOLAT- Ben size söylüyorum, eğer böyle giderse kötü yönetilirse bu belediye…

Veli TOPAL- Sayın başkanım şimdi siz dürüstlükten bahsederken arkadaşların şahsıyla ilgili değil genel işleyişle ilgili söylediğiniz kanısındayım. Meclis başkanımız sizin dürüstlüğünüzle ilgili herhangi bir şey söylemedi. Sadece işleyişle ilgili bir serzenişte bulundu. Onun dışında sizin hiçbirinizin dürüstlüğünü biz tartışamayız. Böyle bir ölçümüzde yok. Bizim yanımızda bizim gözümüzde herkes dürüsttür, öyle bir şüphemiz yok. Sayın başkanım bu kesinleşmiş bir hesap, harcanmış bitmiş. Bunu çok fazla tartışmanın bir anlamı yok diyorum. Oylamaya geçmeyi öneriyorum.

Mustafa KARAMAN- Sayın başkanım ben gurubumuz adına Bayraklı Belediyesi 2016 Yılı Kesin Hesap muhalefet şerhi raporunu okumam gerekli sayın başkanım.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Tamam, buyurun okuyun.

Mustafa KARAMAN- Ak Parti grubu ve Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin Bayraklı Belediyesi 2016 yılı Kesin Hesabı muhalefet şerhi raporudur; Bir gider kalemleri üzerinde gider kalemlerindeki genel artış ortalaması yıllık %23.11 olarak gerçekleşmiş olup yıllık tefe tüfe ortalamasının 2 katından fazladır görünen. Bilgi İşlem Müdürlüğünün gideri 426.400 TL den 2.378.180 TL ye çıkmış olup artış oranı %458 oranındadır. Bu artışın yeni binanın bilgi işlem siteminin kuruluşu ve izah etmek imkânsızdır. Spor İşleri Müdürlüğü gideri %61 artmış olup; bu artış izaha muhtaçtır. 2016 yılında Kültür İşleri Müdürlüğünün giderleri %31.98 artışla 6.522.423 TL den 8.608.324 TL ye çıkmış olup bu kadar büyük bir harcamanın mutlaka meclisimizce anlatılması gerekmektedir. 2 Gelir Kalemleri üzerindedir sayın başkanım. Belediyemizin gelir kalemlerindeki en büyük artış kullanılan kredilerde olmuştur. 2015 yılı sonunda 20 milyon 446.623 TL olan kısa ve uzun vadeli banka kredilerimiz 2016 yılı sonunda % 313 artışla 64 milyon 126.810 TL ye çıkmıştır. Bu artış borçlanmada 3 kat artışı ifade etmektedir. Yani sonuç olarak; 2016 yılı Kesin Hesabın yapılan incelemesinde belediyemizin mali olarak çok kötü idare edilmektedir. Harcamalar her türlü tasarruftan uzaktır, tam tersi müsrif bir tutum izlenmektedir. Yine belediyemiz kurulduğu yıldan bugüne kadar yaklaşık 8 yılda yaptığı borçlanmanın 3 katından fazlasını 1 yıl içersinde yapmıştır. Böyle devam edildiği ve gerekli tedbir alınmadığı sürece 1- 2 yıl sonra bütçemiz borç bütçesi haline gelecek ve faiz ödemeleri en büyük gider kalemi olacaktır. Belediyemiz zorunlu hizmetlerini dahi yapamayacak duruma düşecektir. Ak Parti grubu olarak 2016 yılı Kesin Hesabı kabul edilir bulmadığımızı ifade eder, gereken önlemlerin alınarak belediyemizin borçlanmasının devam etmemesi tarihi bir uyarı olarak belirtmek istiyoruz sayın başkanım.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Fahrettin Bey buyurun.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı, Mali yılı kesin hesabı denilince bayraklıda 23 mahallemiz vardır, yeni bir mahallemiz daha oluştu 24 mahallemiz. Bu 24 mahallemize baktığımızda, sokaklara çıktığımızda yatay olan bölümlerde halk şunu söylüyor; her taraf halıser gibi. Parklarımıza bakıldığında halk hizmeti gördüğünde…

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Halıser, halıserler var ya onun gibi. Her taraf tertemiz diyor.

Fahrettin ORANDI- Yapılan taşlardan bahsediyorum. Yapılan işlerimizin Çağlar Bey hiç bir şey yapmadınız dediği için kendisine şu cevabı vereyim ben. Bayraklı Belediyesi halkın verdiği vergileri en düzenli şekilde kullanan bir belediyedir. Örnek göstereyim, kardeş bir belediyemiz var ara sıra ben mecliste dile getiririm. 1881 de kurulan bir belediye değişik siyasi partilerden başkanlıklar yapılmış, Bornova Belediyemiz daha bir hizmet binası yok. Değerli arkadaşlarım Karşıyaka Belediyesi 25 yıl kirada kaldı 25 yıl ödediği kira parasıyla yine değişik partilerden belediye başkanlarımız seçildi, 25 yıl ödediği kira parasıyla 5 tane bina yapardı. Bayraklı Belediyesi halkın parasını en düzgün şekilde kullanarak Ege Bölgesinin en modern hizmet binasını yapmıştır birincisi bu. İkincisi; değerli arkadaşlarımız kız öğrenci yurtlarımız, kapalı pazaryerlerimiz, halıser, kültür merkezlerimiz, spor alanlarımız halkın arasına çıkıp bunu bahsettiğimizde kapalı pazaryerlerimiz, halkın arasına çıkıp bunu gezdiğimizde samimiyetimle söylüyorum halk şunu söylüyor; işte Sayın Karabağ, Sayın Bayraklı Belediye Başkanı benim paramı düzenli şekilde kullandığı buradan belli diyor. Neden buradan belli diyor? Yaptığımız araştırmalarda arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerde ben diyor CHP’li değilim. Ama vicdan sahibiyim. Namus sahibiyim. Gözümle görüyorum. Elimle tutuyorum ve üstünde yürüyorum. Nasıl yaratanın bana verdiği bu değerleri kötüye kullanabilirim. Yapılan iş gözükmektedir. Onun için Bayraklı Belediyesi değişik siyasi partilerinden de kendi belediye başkanlarımızdan da yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında bayraklı belediyesi çalışmalarıyla, hizmetleriyle en düzgün şekilde ön plana çıkmıştır ve Çağlar Bey şunu da söyledi; efendim Bayraklı’da hiçbir şey yapılmamış. Doğru söylüyor ona ben katılıyorum. Samimi olarak katılıyorum. Neden? Bir emniyet binamız yok, bir Trafik Müdürlüğümüz yok. Şimdi değerli arkadaşlarım bak şimdi…

Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Kemal Bey bir dinleyelim. Fahrettin Bey toparlayalım.

Fahrettin ORANDI- Ben sizi dinledim. Toparlayalım. Değerli arkadaşlarım bayraklı halkının vergileriyle mili gelir ne şekilde dağılıyorsa bayraklı halkının verdiği vergileri düzenli şekilde, adaletsiz bir milli gelir gibi de dağıtmıyor. Ülkemizde milli gelire baktığımız zaman 11 bin dolar kişi başına. Yıllık bazda aldığımızda tek kişiye 32 milyon lira o kişiye, 4 kişilik bir aileyi aldığımızda 153 milyon lira ama ne yazık ki baktığımızda 4 kişilik bir ailede bir asgari ücretli çalışıyor. 1 yıllık 15 milyon lira, 17 milyon lira köle isaura yapılmıştır halk. Onun için milli geliri düzenli şekilde dağıtamayan bir siyasi anlayış Bayraklı Belediyesinin yaptığı bu anlayış hizmetlerle ilgili hiçbir şey yapmamışlar dedikleri zaman insanın başına gülerler. Teşekkür ederim. Bu arada da sayın başkanım şu önergeyi veriyorum; oylamaya geçilsin, maddeler tek tek okunsun. Değerli Veli Bey konuştu, Necati Bey konuştu Ak Parti grubunda da arkadaşlarımız konuştu maddelere geçelim. Çok teşekkür ederim.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim Fahrettin Bey. Son konuşmayı alıyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan bir dakika, Sayın Başkan Fahrettin Bey burada yarım saat konuşuyor La Fontaine’den masallar hikâye anlatıyor burada, bitirdikten sonrada yeterlilik önergesi. Ya Fahrettin Bey buranın patronu mudur?

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Ali Bey 10 dakika bile konuşmadı, nereden yarım saat diyorsun ya.

Ali KÖKOĞUZ- Peki bir konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra yeterlilik önergesi verebilir mi? Nezaket ölçüsünün dışında değil midir bu? 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)-  Buyurun Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Müsaade ederse arkadaşlar sayın başkan, değerli meclis üyeleri herkese iyi akşamlar diliyorum. Konuyla ilgili çok görüş beyan eden oldu. Karşılıklı tartışmayı da yaptık. Ben kendimce birkaç not aldım. Onları arz etmek istiyorum meclise. 2016 yılı Mali Kesin Hesabı görüşüyoruz. Kesin hesapta bilançolar performans programlarının ve faaliyet raporlarının mali sonuçlarıdır. 2016 yılı Kesin Hesap tablolarına baktığımızda gelirin planlananın %81’ini karşıladığı, yine giderinde planlananın % 94’ünü karşıladığını görmekteyiz. Bu oranlarla rakamsal verilerin hedeflerle örtüşmediğini, gerçekleşen gelirin tahmini gelir bütçesiyle uyuşmadığını görmekteyiz. 2016 geliri 136 milyon 747 bin lira olarak görülmekte, bir önceki yıl ise 139 milyondu. Bunun sebebini, gerekçesini Sayın Topal geçen yıl ülkemizin başına gelen darbe girişimine bağladı ve sizde meclis başkanı olarak merkezi hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarına bağladınız. Biz 3 yıldır mecliste birlikteyiz ve her yıl her eleştirimize bir bahane ve bir mazeret ile karşılık buluyoruz. Bunun dahi ben mazeret yede bahane olamayacağı inancındayım. Bayraklı’nın artık gelişmeye, ilerlemeye, hak ettiği atağı yapmaya ihtiyacı var. Bunu da öncelikle yerel idarenin yapması gerekiyor. Finans yönetiminde gözlemliyoruz ki bu 3 yıllık gözlemlerimiz sonucunda görüyoruz ki finans yönetiminde de, performans planlamasında da, yatırım projeleri üretmede de başarısızsınız. Mali disiplin ve tasarruf tedbirlerini alma noktasında her yıl her fırsatta eleştirilerle uyarıyoruz yönetimi. Ancak, aynı tas aynı hamam şeklinde ilerliyoruz. Büyük hedefler vaat ederek iş başına geçtiniz. Ancak hedeflerinizin sizin için bile artık birer hayal olduğu ortada, bunu bugün açık bir şekilde görüyorum. Sayın belediye başkanımız böyle bir kesin hesabın görüşüleceği ve oylanacağı bir oturumda yoklar. Mazereti ne bilmiyorum. Ve iktidar yönetiminin meclis üyeleri yoklar. Her sene bu programın bu hesabın görüşülmesinde tam olurdunuz ve gururla onurla sunardınız komisyonun çıkardığı raporu. Bugün sadece okuyarak yetindiniz. Biz kendi adımıza zaten birazdan oylanacak komisyon raporuna ret vereceğimizi söyledik, en azından gider kalemlerine. Buda benim eleştirim teşekkür ediyorum.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Ben teşekkür ederim. Buyurun Veli Bey.

Veli TOPAL- Sayın başkanım şimdi belediye başkanımızın konumunu kimse bilemez. Tartışmaya da açılmaz. Yani ilahla ki bir insanın rahatsız olması için, izin alabilmesi için gündeme bakıp da mı rahatsız olacak. Biz sonuna kadar belediye başkanımızın arkasındayız. Sonuna kadar grup olarak başkanımızla ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Olur, arkadaşlarımız yurtdışında önceden planlanan tatiller var onlara denk geldi onun için. Bütçemizde açık var mı? Var, doğru. Gönül isterdi ki, gönül isterdi ki hiç açık olmasın. Bunu herkes ister. Ama ben demin bir şey söyledim, geri kalmış bir bölgeydi dedim. Arkadaşlarım bana hayır dediler. Bu kadar yatırım yapmak için ister istemez borçlanmak zorundasın. Bakın ben kısaca okumak istemedim sadece 15 tane okulun bakım onarımı yapılmış. Onu bırakın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bakım onarımını bile belediyemiz yapmış.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Onlara girmediniz Veli Bey doğru söylüyorsunuz.

Veli TOPAL- Ben bunlara girmek istemiyorum. İstemedim ben bunlara girmek istemedim. Ama arkadaşlarımız her nedense eleştiriyorlar. Bakın sağlıkta bile sadece 18 bin insanımıza hizmet verilmiş. Bunlar bizim asli görevimiz değil.

Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.      

Veli TOPAL- Efendim birinci derece devlet sorumludur.

Ali KÖKOĞUZ- Asli göreviniz.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Kemal Bey sağlık hizmeti vermek zorunlu mu?

Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Ali KÖKOĞUZ- Zorunlu. Belediye kanununu okumuyorsunuz galiba sayın başkan.  Belediye kanununda tane tane yazıyor. Okullara yardım yapmak zorundasınız, sağlık işlerini de yürütmek zorundasınız. Belediye kanununu bir açıp okuyun. Yasa gereği de bütçede paylar var.

Kemal BÜYÜKKESİM- Sayın başkanım bütçede pay ayrılmış bunlara öyle bir şey olabilir mi?

Veli TOPAL- Şimdi tabi ki doğru ama birinci derecede devlet sorumludur diyor, Okuldan devlet sorumludur. Okul bize bağlı değil Milli Eğiti bize bağlı değil. Ben onu söylüyorum Milli Eğitim Bakanlığı bize bağlı değil.

Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Ali KÖKOĞUZ- Vatandaşa hizmetin derecesi olmaz Veli Bey, yapacaksınız tabi ki kanunda yeri var, bütçede yeri var. 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bizde onu bir dinleyelim Ali Bey.

Veli TOPAL- Bizde onun için vatandaşa hizmetin sınırı yoktur diye hizmet ediyoruz zaten. O aşkla hizmet ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım zaten her okula yapılmıyor, yani kendilerine yakın okullara yapılıyor.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Hiç alakası yok Abdullah Bey hiç alakası yok. İhtiyaç olan yerlerde yapılıyor bunlar.

Abdullah AKTAŞ- Daha önce benim söylediğim bir okul vardı, dediler ki valilik kanalıyla bunlar durduruldu dendi. Ama daha sonra, buraya belediyeden biri geçince şuana gidin bakın okula neler yapıldı.

Veli TOPAL- Şimdi sayın başkanım siyasi konulara girmek istiyorlar. Bakın buradaki 80. Yıl okulu nerede? 80. Yıl İlkokulu Metaş nerede? Eğer siz siyasi olarak bakarsanız orada oy oranınız sizin daha yüksek, o zaman bizim oraya hizmet etmememiz lazım. Böyle bir şey yok. İhtiyacı olan mümkün olan her şey yapılıyor.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bu konuyu siz açtığınız için cevap vermek zorunda kalıyoruz size biz.

Tarkan DÜZMAN- Ben kesin hesap hakkında bir cümle bir şey soracağım. Söz veriyor musun sayın başkan?

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Buyurun Tarkan Bey.

Tarkan DÜZMAN- Şimdi ben Veli Bey dedi ki; kasamızda 13 milyon para var. Şimdi Mali Hizmetler Müdürümüz de buradayken isterseniz bir cümle ile bizi bilinçlendirsin. Şimdi geçen sene buradan meclisten 55 milyonluk bir kredi onayı geçti ve bu kredi de bizler dedik ki büyük bir kredi tutarı 55 milyon ile ne yapacaksınız? O günün şartlarında bize bir katalog dağıtıldı. Doğru mu? 4 tane proje vardı. Ben özelikle söz alıp sayın başkan bu 55 milyon para malum borç harç var, kayıtlarda vardır siz sıkışıksınız ihale bedellerini ödeyemiyorsunuz, müteahhitlerin parası ödenemiyor. Bu krediyi açıkça söyle bunlar için kullanıyorum de dediğimde, yok canım 4 tane projemiz var dosyaları önünüze koyduk. Şimdi ben Mali Hizmetler Müdürümüzden rica ediyorum, bu 13 milyon para bu 55 milyon para kullanıldıktan sonra kalan kasada bulunan para mı? 55 milyonla alakalı o gün dosyası sunulan 4 proje ile ilgili her hangi bir kendisi kasadan ödeme yapmış mı? Bu 13 milyon paranın nerden geldiğini yoksa gelirlerden tasarruftan artırılmış bir 13 milyon mu? Bunu alalım. Birde siz dediniz ki; geçen senede bu maaş farkları falan yanlış hatırlamıyorsam sene başı daha ayın ilk meclisinde 12 milyon TL bir kredi kulandık ve o kullanılan kredide bizim ortalama 1 milyon TL başkanın söylediğini söylüyorum. 1 milyon TL maaşlardan, asgari ücretten, SGK artışından gelen maliyetin 12 milyon TL olduğu söylenerek ayın üçünde ya da ikisinde yaptığımız ilk mecliste bizden 12 milyonluk onay istediniz, verildi 12 milyon lira. Sonrasında 55 milyon lira ile kullanılmasın bu para çar çur edilecek dedik. İç İşleri Bakanlığının onayıyla yine yatırım yapılacak mantığıyla 15-20 gün içinde Bayraklı Belediyesine göre bence çok büyük bir bütçe. Merkezi hükümet tarafından kısa bir sürede onaylandı ve tahmin ediyorum o kredi kullanıldı diye biliyorum. Mali Hizmetler Müdürümüz bu para kullanıldı mı? Kasada veya bu paradan 4 tane projeye ne kadar ödeme yaptılar? Bir açıklama yaparlarsa sevinirim. Veli beyde, hep beraber bilinçlenmiş oluruz. Belki ben yanlış biliyorumdur.  

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Buyurun Veli Bey.

Veli TOPAL- Sayın başkanım 52 milyon lira kredi çekilmiş, 14 milyon kalan var. Hayvan barınağı temeli atıldı, devam ediyor. Fen İşleri Şantiyesi devam ediyor. Manavkuyu’daki Kültür Merkezi projesi tamamlandı. İhale aşamasına geldi.

Tarkan DÜZMAN- Kasadan çıkan para var mı Veli Bey? Onu soruyorum. 55 milyon kullanılırken ben şöyle anladım; 55 milyon krediyi kullanıyoruz, ihaleye hemen çıkacağız. İhaleye çıkarken çünkü benim bildiğim kadarıyla onun bir karşılığının olması lazım. Ödeneği olmayan bir bütçeye ihale yapılamaz. 13 milyon kasada para var diyorsunuz da, peki 55 milyondan söylediğiniz barınak ve diğer neydi Fen İşleri Şantiyesine Mali Hizmetler Müdürümüz kaç para ödedi? Söyleyebilir mi toplamda aşağı yukarı. 500 bin lira aşağı 500 bin lira yukarı ben öğreneyim. Hayır, tamam biz bu parayı 55 milyon… Bakın Kesin Hesabı konuşuyoruz. Bakın ne üstünde konuşuyoruz? Grup başkan vekiliniz kasa… Bir dakika Necati Bey, bir dakika. Grup başkan vekiliniz kasamızda 13 milyon para var dedi bende bu 13 milyonun kaynağını soruyorum. Ben siyaset yapmıyorum ki genele girmiyorum.

Necati YILDIZ- Bu konuyu görüşmüyoruz ki Kesin Hesabı görüşüyoruz.

Tarkan DÜZMAN- Hayır. Buda kesin hesabın içinde işte 13 milyon para var.

Necati YILDIZ- Tamam faaliyet raporunda bunları konuşursun.

Tarkan DÜZMAN- Nasıl faaliyet raporunda konuşurum ya.

Necati YILDIZ- Neyse sayın başkanın bileceği bir mesele.

Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Tarkan DÜZMAN- Şimdi ortada 42 milyon bir eksik var. Ben bu 42 milyonu soruyorum. Bizim önümüze meclis üyeleri olarak kredi kullanacağımız zaman, bu projelerde bu para kullanılacak dedi. Ama bu projelerle ilgili hiçbir şey yok, ama 42 milyon ortada yok. Bunun açıklamasını istiyorum.

Veli TOPAL- Proje devam ediyor 4. Katta şuanda.

Tarkan DÜZMAN- Hangisi devam ediyor?

Veli TOPAL- Fen İşleri Şantiyesi.

Tarkan DÜZMAN- Kaç para harcandı bu güne kadar? 42 milyondan bahsediyorsunuz. Hayvan barınağı diyorsunuz 300-500 bin lira para hadi 1-2 milyonda oraya harcayalım geri kaldı 38 milyon. Bu nerede? Belediye borçluydu, o günde söyledik bu kredi kullanılacağı zaman.

Veli TOPAL- Borcumuz var mı? Var. Kendi kendine dönüyor mu? Dönüyor. SSK’ya borcumuz yok. Personelin bir gün borcunu geciktirmemiş, bunlar olacaktır. Sayın başkanım yeterlilik önergesi veriyorum.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkanım o zaman kasamızda 13 milyon para var diye övünmeyeceksiniz. 55 milyon kredi kullanıp, 13 milyonu kaldıysa bunu burada bir övüntü olarak söyleme.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Tarkan Bey rakam gösteriyor zaten. 52 milyonun zaten 38 milyonu gösteriyor zaten dikkat edersen rakamlara burada.

Tarkan DÜZMAN- Peki anlaşılmıştır sağ olun.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Biraz önce Ali Bey’in söylediği şeyi ben şu an… Yani, belediyeler yerel yönetimler sağlık ve eğitime hizmet yapma zorunluluğu yok, yapabilir diyor mevzuatta. Yapma zorunluluğu yok, yapabilir bütçesi imkânı dâhilinde mevzuat öyle söylüyor.

Ali KÖKOĞUZ- Başkan belediye kanununu farklı mı okuyoruz? Belediyenin görevleri içerisinde sayılmakta bu yapabiliri edebiliri yoktur bunun.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Mevzuat öyle söylüyor.

Ali KÖKOĞUZ- Hayır yapabilir diye bir şey yok. Belediyenin görevleri içerisinde.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu konu yeteri kadar tartışılmıştır. Oylanmaya geçilmesini öneriyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Yerelden yönetimin gerekleridir bunlar, yapacaksınız.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Zaten bizim belediyemiz kadar bu yerel yönetimlerde amatör spor kulüplerine, okullara ve dediğim gibi sağlık hizmetini yeteri kadar hizmetini yapıyor Ali Bey. Tamam tamam Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Eleştirilerimizi aldık. İsmail Bey oylamaya geçiyoruz artık, tamam oylamaya geçiyoruz.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Diğer maddelerin işaret oyuyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

ÖNGÖRÜLEN (TL): 20.503.300,00     NET TAHSİLAT (TL): 17.381.461,45

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

04  ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

ÖNGÖRÜLEN (TL): 3.034.000,00     NET TAHSİLAT (TL): 3.310.942,29

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

05  DİĞER GELİRLER

ÖNGÖRÜLEN (TL): 72.222.900,00      NET TAHSİLAT (TL): 67.250.514,83

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

06 SERMAYE  GELİRLERİ

ÖNGÖRÜLEN (TL): 10.642.000,00     NET TAHSİLAT (TL): 2.449.193,99

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

09 RED VE İADELER

ÖNGÖRÜLEN (TL): (-)-22.500,00      NET TAHSİLAT (TL): 0,00

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

TOPLAM ÖNGÖRÜLEN (TL): 169.000.000,00      NET TAHSİLAT (TL): 136.747.958,40

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Toplam tutarın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONSİYONEL  SINIFLANDIRILMASI 1. DÜZEY TABLOSU

01 Genel Kamu Hizmetleri

02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 2.233.000,00 GERÇEKLEŞEN: 2.028.562,41

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 3.850.000,00   GERÇEKLEŞEN: 2.659.697,93

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 3.705.000,00 GERÇEKLEŞEN: 2.378.180,41

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 1.513.000,00 GERÇEKLEŞEN: 1.466.813,00

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

20 TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ   NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 375.000,00 GERÇEKLEŞEN: 352.478,59

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ  NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 1.875.000,00  GERÇEKLEŞEN: 1.815.114,37

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

31 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 25.388.500,00

GERÇEKLEŞEN: 24.428.406,47

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

37 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 13.158.000,00 GERÇEKLEŞEN: 13.148.506.88

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

49 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ  NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 70.083,61 GERÇEKLEŞEN: 70.083,61

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Tamam, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

50 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜĞRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 458.500,00 GERÇEKLEŞEN: 289.322,97

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

 

24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 1.071.000,00 GERÇEKLEŞEN:  801.703,31

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

45 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  NET BÜTÇE ÖDENEĞİ:  5.769.000,00 GERÇEKLEŞEN: 5.764.418,74

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler

33 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 42.036.000,00 GERÇEKLEŞEN: 35.915.717,62

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

38 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 23.191.500,00 GERÇEKLEŞEN: 19.501.776,25

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

40 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ  NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 948.300,00 GERÇEKLEŞEN: 908.514,11

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

46 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 1.290.000,00 GERÇEKLEŞEN: 1.179.325,67

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

05 Çevre Koruma Hizmetleri

30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 936.500,00  GERÇEKLEŞEN: 854.080,02

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

43 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 21.720.000,00 GERÇEKLEŞEN: 21.688.266,41

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

06 İskan  ve Toplum Refahı Hizmetleri

 

32 EMLAK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 6.748.000,00 GERÇEKLEŞEN: 6.149.740,91

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

34 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 328.000,00 GERÇEKLEŞEN: 202.001,48

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

35 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 2.941.000,00 GERÇEKLEŞEN: 2.756.912,63

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

39 PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 803.000,00 GERÇEKLEŞEN: 631.537.17

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

44 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 843.600,00 GERÇEKLEŞEN: 782.654,48

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

07 Sağlık Hizmetleri

41 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 3.009.000,00 GERÇEKLEŞEN: 2.971.076,40

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri

29 SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 5.224.300,00 GERÇEKLEŞEN: 5.153.358,29

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

36 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 9.771.716,39

GERÇEKLEŞEN: 8.608.324,12

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

48 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 1.651.500,00 GERÇEKLEŞEN: 1.212.524,19

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri

42 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ: 8.377.383,96

GERÇEKLEŞEN: 7.599.193,48

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

TOPLAM NET BÜTÇE ÖDENEĞİ:  189.285.883,96 GERÇEKLEŞEN: 171.318.291,92

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Toplam tutarın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

1 İÇ BORÇLANMA ÖNGÖRÜLEN: 15.000.000,00   GERÇEKLEŞEN: 52.400.000,00

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT MEVDUAT VE  MEN. KIY. DEĞİŞİKLİKLERİ GERÇEKLEŞEN: 13.447.091,37

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4 NET BORÇLANMA ÖNGÖRÜLEN: -15.000.000,00   GERÇEKLEŞEN: -52.400.000,00

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5 NET FİNANSMAN ÖNGÖRÜLEN: 15.000.000,00   GERÇEKLEŞEN: 38.952.908,63

 

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2016 YILI TAŞINIR MAL KESİN HESABI

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hadi geçmiş olsun

Kemal BÜYÜKKESİM-  Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- O kendi aramızdaki olan Kemal Bey yani. Lütfen karışmayalım. Şimdi değerli arkadaşlar 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı tablosunu hazırlanmasına katkı koyan Plan Bütçe Komisyonu üyelerimize, değerli bürokratlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Dilek ve temennilere geçmeden önce bir önceki meclis toplantısında bir miktar para bulunmuş arkadaşlar. Meclisten sonra o kaybeden arkadaşımız varsa görüşelim.

Çağlar HASPOLAT- 500-600 civarı mı başkanım?

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Para belli değil, kim kaybettiyse gelsin görüşelim. Rakam söyleyemiyoruz.

Mikail BİLİCİ- Rakam söylerseniz biz adamını buluruz.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım parayı bulmuş muyuz?  Belediye parayı bulmuş.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Hatice Hanım buyurun.

Hatice TATLI- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri kesin hesap geçti. Yani aklandı harcamalarımız, gelirimiz, giderimiz hayırlı olsun belediyemize. Bugün baharın müjdecisi olan Hıdrellez. Kışın karamsarlığından, baharın aydınlık güneşini hissettiğimiz bir gün hıdrellez. Ülkemizde neşe ile yakılan hıdrellez ateşinin sönmemesini diliyorum ama bugün ayrıca tek suçları vatanı sevmek olan 1968 kuşağının devrimci gençlik önderlerinden Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN, Hüseyin İNAN’ın 6 Mayıs 1972 tarihinde asılarak öldürülmesinin de yıldönümü. Onlar emperyalist, antiemperyalist bağımsızlık ve özgürlük mücadelelerinin bugünlere ışık tutmasını dileyerek 3 fidanı saygı ile anıyoruz. “Vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır.” Demişti Deniz GEZMİŞ. 1960 da haksız yere idam edilen Menderes ve 2 arkadaşının intikamını almak için üçe üç sloganı ile darağacına gönderilen 3 fidanı astıran hâkim ve savcılar kendi tükürükleriyle boğularak öldüler, tanrının adaleti bu. Onların isimlerini bugün hiç kimse hatırlamıyor bile. Ama Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN, Hüseyin İNAN’lar 45 yıldır unutulmadı ve unutulmayacak. 50 yıllık siyasi yaşamımda onlarla yol arkadaşlığı yapmaktan her zaman onur duydum. Onların devrim ışığı yolumu her zaman aydınlattı. Benim için büyük devrimci Atatürk’ten sonra tanıdığım bu devrimci gençleri bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim Hatice Hanım. Buyurun İsmail Bey.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan, değerli arkadaşlar hayırlı toplantılar. Fahrettin ORANDI arkadaşımıza cevap vermek istiyorum. Az önce eleştirilere cevap verirken dedi ki; Bayraklı
Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlatırken, dikey yapılara dedi bakın halıser döşemeler, parklar, hizmetleri dedi gidin görün. Peki, 320 bin Bayraklı nüfusunun yaklaşık %60-65 gecekondu olurken yukarılarda gecekondularda mahalle mahalle sayarsak oralar üvey evlat mı? Yoksa seçimlerde gecekondu bölgesinden daha az oy çıktığı için dikey yapıdan daha fazla oy çıktığı için kişilere göre ayrı hizmet mi yapılıyor? Ben kendi değimiyle itiraf ediyorlar. Teşekkür ederim.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Teşekkür erdim.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan şahsımla ilgili olduğu için ben...

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Karşılıklı olmasın. Buyurun Fahrettin Bey.

Fahrettin ORANDI- Değerli arkadaşlarım elbette ki Bayraklı Mahallesinde gecekondu mahalleleri vardır. Biz bu Bayraklı’daki gecekondu mahalleleriyle ilgili sayın belediye başkanımızın yerel yönetimden 2009 da aldığımızda gelir gelmez akbabalar gibi gecekondu mahallelerine göz dikenler için ketsel dönüşümü gerçekleştirdik. Fuat Edip Baksı Mahallesi…

Kemal BÜYÜKKESİM- Nereyi yaptınız? Abi nereyi yaptınız?

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Kemal Bey, Kemal Bey.

İsmail YAĞCI- Proje dahi yok ortada proje.

Fahrettin ORANDI- Ben sizi dinledim. Ve yapılan o kentsel dönüşümle İstanbul’da ne şekilde yapıldığı belliydi. Sulukule de, oradaki vatandaşlar buraya geldiğinde bizi malımızdan da ettiler, canımızdan da ettiler.  Bunlara uymayın, inanmayın. Camiden çıktıkları zaman bunları söylüyorlardı. Tekrar toparlıyorum. Sayın başkanım bir yeri botanik park yapacaklardı, gecekondu halkı bir araya geldi botanik parka geçit yok, botanik parktan sonra ne yapacaklardı? İmara açacaklardı bu güzelim yerleri peşkeş çekeceklerdi. Gecekondu mahallelerinin durumu bu.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim. Veli Bey buyurun.

Veli TOPAL- Sayın başkanım şimdi Fahrettin Bey onu söylerken kesinlikle mahalle ayrımı yapmadı. Sadece manzara açısından onu söyledi. Yüksekten bakıldığı zaman daha iyi görünüyor demek istedi.

İsmail YAĞCI- Kayıtlarda var konuşması kayıtlarda var. Özellikle dikey yapıları söyledi.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Arkadaşlar lütfen. Buyurun Çağlar Bey. İsmail Bey bir saniye.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi Bayraklı evet 24 mahalle doğru.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- 23’tü 24 oldu. Daha da büyüyoruz böyle.

Çağlar HASPOLAT- 23’tü 24 oldu. Fahrettin Bey sadece Manavkuyu, Mansuroğlun’da gezdiği için yukarılara biraz çıksın baksın.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- En çok o bölgelerde gezen arkadaşımız.

Çağlar HASPOLAT- Halıseri işte Manavkuyu, Mansuroğlu’nda yapılır halıser orada yapmak kolay. Gümüşpalaya gelsin bir gidelim, Cengizhan’a gelsin bir gidelim Yamanlar’a gelsin bir gidelim, Alpaslan’a gelsin bir gidelim. Yani birazda adaletli olmak lazım. Adalet dediğimiz zaman bütün mahallelere aynı adaleti aynı özveriyi göstermemiz lazım. Birde fikir okuma gibi böyle gelecek okuma gibi enteresan bir özelliği var Fahrettin Bey’in. Burası parsel parsel botanik park yapılacakmış, parsel parsel satılacakmış. Ya Fahrettin Bey bari sen konuşma bunu. Yazık.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim. Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi bakıyorum CHP grubu neredeyse bizden tamamen azaldı azınlığa düştü. Sebebi nedir bunun merak ediyorum.

İsmail YAĞCI- Başkan olmayınca herkes..

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Şimdi Abdullah Bey başkanımız olsa da, olmasa da biz burada başkanımıza sahip çıkıyoruz. Bunun onunla alakası yok. Burada arkadaşlarımızın mazeretleri var. Daha önceden planlanmış programlanmış bir şey var. Buna kesinlikle mazeret aramanıza gerek yok.

Abdullah AKTAŞ- Biz meclis bitene kadar buradayız yani. Bakıyorum şuraya hiç yakışık almıyor bu meclise.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Tamam 12’ye kadar devam ettirelim o zaman.

Abdullah AKTAŞ - Kesin hesabın oyladığı bir meclise yakışmadı. Tebrik ediyorum sizi.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim de şimdi İsmail Bey de biraz önce şey söyledi. Mümkün olduğunca zaten biz bu 23 mahallede Planlama Müdürlüğümüzün de almış olduğu geçenlerde komisyonlardan oy birliği ile gelen bu maddeyi Ak Parti grubu adına ben sizlere teşekkür ediyorum. Burada oy birliği ile geçtiği için Mansuroğlu ve Adalet Mahallesindeki bu çalışmalardan dolayı desteğinizden dolayı teşekkür ederim. Bu diğer mahallelerde devam ediyor yani. Nafiz Gürman da, Emek Mahallesinde devam edecek.

İsmail YAĞCI- Özellikle sadece dikey yapıları yaptığı hizmetler dikey yapıları örnek vererek gösterdiği için. Bugün daha bir tane parkı olmayan mahallelerimiz var. Gecekondu mahallelerimiz var.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Şimdi parkı olmayan mahalle var. Zamanında gecekondu gelmiş oraya hak sahibi yapmış…

İsmail YAĞCI- Başkanım belediyeysek eğer, paramız varsa istimlâk edelim o zaman.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Bir park yapmak için 20 tane istimlak yapsak ondan sonra geldiler bizim evimizi yıktı diyeceksiniz o zaman.

İsmail YAĞCI- İstimlak etikten sonra park için neden öyle bir şey denilsin sayın başkan.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- İsmail Bey gerek yok bunlara. Mümkün olduğunca zaten belediyemiz planlamalarla madem çağdaş modern kentler yapmaya çalışıyoruz, sizlerde bak oy verdiniz ne güzel oy birliği ile geçti. Zaman içerisinde bunların hepsi gerçekleşecek.

İsmail YAĞCI- Sayın başkanım o yüzden zaten teşekkür etmeniz lazım Ak Parti grubuna.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Ben teşekkür ettim işte size. Buyurun Mustafa Bey.

Mustafa KARAMAN- Başkanım Fahrettin Beyin söylemlerine ufak bir şekilde dokunmak istiyorum, ama şöyle de bir şey var.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Mustafa Bey sataşmayalım artık lütfen.

Mustafa KARAMAN- Yok yok sataşma amaçlı değil sayın başkan. Bu kentsel dönüşümü zaten yılan hikayesi, kentsel dönüşüme girdiğiniz zaman yani herhangi bir arkadaşımız, bizlerden veya diğer grup hiç fark etmiyor. Dokunduğunuz zaman benim tüylerim diken diken oluyor. Çünkü sebebi şu 2009’da alınan bu karar 2017’ye geldik. Taktirle karşılayalım ki başkanım beraber görüyoruz, yaşıyoruz. 1 tane çivi çakılmayan, 7-8 senedir gelip bir tane açıklama yapmayan Büyükşehir Belediyesi hep beraber görüyoruz. Bir açılama halen alamıyoruz. 5 yıl 5 yıl 5 yıl empoze edilmiş, yani burada zaten alt yapı olamaz. Üst zaten yok. Sosyal tesis yapmaya kalksak ki taktirle karşılıyoruz. Zaten yapamayacağız başkanım bu da bir doğru. 2019’a da gitsek, 2019’dan sonrasına da gitsek Allah aşkına bu 60 hektarın ne olacağını artık birileri bir şeyler anlatsın da, bir sonuca gidelim ne olur artık. Burası gerçekten üvey evlat konumunda yukarısı çünkü bende orada yaşıyorum. O hale geldik yani başkanım.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Mustafa Bey biliyorum, sizde orada yaşıyorsunuz da, bütün yetkiler biliyorsun Büyükşehir yasasından sonra geçti, biliyorsunuz.

Mustafa KARAMAN- Yetkiyi verdikte başkanım o yetkiyi verdik nasıl bir yetki aldılarsa Uzundere’ye kadar gitti. Karabağlar’a teslim ettiler. Bayraklı’ya veremiyorlar yani..

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Başkanımızda bu konuyu her zaman söylüyor. Yani normalde bütün yetki Büyükşehirde olmazsa bizim kendi belediyemizde olsa zaten planlarımızı yapıp, vatandaş müteahhitle karşı karşıya gelip, pazarlığını yapıp kendi binalarını yapacak. Bunu zaten başkanımız her yerde söylüyor.

Kemal BÜYÜKKESİM- Fahrettin bey kentsel dönüşümü övdüğü için söylüyoruz başkanım.

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Tamam buyurun .

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu toplantımız çok güzel geçti.  Ben Ak Parti meclis üyesi arkadaşlarıma burada teşekkür ediyorum. Ancak Çağlar beyin sanki tehdit eder gibi kayyum atama sözüne, yanlış anlaşıldığını, yanlış ifade edildiğini..

Ramazan BULUT( Belediye Başkan V.)- Talihsiz bir açıklama olduğunu kabul edelim.

Veli TOPAL- Talihsiz bir açıklama oldu. Gerçekten sanki tehdit eder gibi aldık. Ama yanlış anlaşıldı galiba yanlış telaffuz etti..

Çağlar HASPOLAT- Siz nasıl anlıyorsanız anlayın başkanım. İster yanlış anlayın, isterseniz doğru anlayın.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Bizler talihsiz bir açıklama olarak kabul edelim de..

Çağlar HASPOLAT- Siz bilirsiniz başkanım.

Necati YILDIZ- Sayın başkan izninizle.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Buyurun Necati Bey.

Necati YILDIZ- Çağlar Bey yanınızda hukukçu oturuyor. Bu söylediğiniz sözün, meclis tutanaklarına geçen bu sözün inanın bana hem siyasi sonuçları olur, hem hukuki sonuçları olur. Çok iddialı bir söz bu belediyeye kayyum atanacağını söylüyorsunuz ve bu zabıtlara geçiyor.

Çağlar HASPOLAT- Atanabilir dedim.

Necati YILDIZ- Hayır sizi ben aklı başında bir arkadaşımız olarak bilirdim.

Çağlar HASPOLAT- Atanabilir eğer bu şekilde kötü yönetirseniz, atanabilir dedim.

Necati YILDIZ- Bakın atanabilir ayrı bir şey, atanacak ayrı bir şey.

Çağlar HASPOLAT- Bakın konuşmalarıma atanabilir böyle kötü yönetirseniz, atanabilir dedim.

Necati YILDIZ- Geri adım atmanıza sevindim.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim Necati Bey. Tamam Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım ben başından beri aynı sözü söylüyorum. Böyle kötü yönetilirse atanabilir. Ama atanacak diye bir iddiam olursa bir gün delikanlıca burada onu da söylerim başkanım.

Hatice TATLI- Çağlar Bey şirket değil burası.

Çağlar HASPOLAT- Şirket gibi yönetiliyor.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Hep birlikte muhalefetiyle, iktidarıyla Bayraklı’mıza hizmet yapalım. Bu 2016 Yılı Mali Kesin Hesabı toplantısı için tekrardan destekleri için teşekkür ederim.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- Meclise katılamayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunacağım; Ali ALAN, Fatma ATALAY, Faysal YILDIZ, Gamze Gül ÇAMUR, Hamdi VATANSEVER, Hasan KARABAĞ, Şeref BALBAY, Yeşim TEKOĞLU, Hayrettin GÜNGÖR, Latif AYDEMİR’in mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Veli TOPAL- 1 Haziran saat 18.00.

Ramazan BULUT (Belediye Başkan V.)- 1 Haziran saat 18.00’de toplanmak üzere meclisi kapatıyorum.

 

Ramazan BULUT  

  Meclis başkanı

Belediye Başkan V.

 

 

                                              

                    Ayşegül BAHADIR                                        Sema TURAN

                                Üye                                                                 Üye