Meclis Çalışmaları

07/08/2017

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 07.08.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

 

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

 

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali KÖKOĞUZ.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar yeterli çoğunluğumuz vardır meclisi açıyorum.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

01.08.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Bu maddelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-814) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 05.619 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, Bayraklı İlçesi, R. Şevket İnce Mahallesi, 26N-IIId pafta, 37911 adada, 1 parselin E=1.00 Yençok=2 Kat yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı (PTT) ve 2 no.lu parselin E=1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye) olarak belirlenmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-815) Bayraklı İlçe Müftülüğünün 04.07.2017 tarih ve 470 sayılı yazısı ile; Osmangazi Mahallesi, 25N-IIb pafta, 14100 ada, 1 no.lu parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Cami" olarak ayrılan taşınmazın, planda belirlenmiş bahçe mesafelerinden sonra kalan alanın Cami imalatı için elverişli olmadığı belirtilerek, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin İmar, Hukuk, Sosyal İşler, Eğitim ve Kültür Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Hukuk, Sosyal İşler, Eğitim ve Kültür Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-816) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri, 24N-IIa, 24N-IIb, 25N-IIIa, 25N-IIIb, 25N-IIIc ve 25N-IIId (L18a-4c-1c, L18a-4c-1d, L18a-4c-4a, L18a-4c-4b, L18a-4c-4d, L18a-4d-2c ve L18a-4d-3b) paftalarda, Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yalnız bu komisyona girmeden Sibel Hanım meclis üyelerimize brifing verecektiniz. Meclis üyelerimizle görüşün boş oldukları zaman hangi zaman müsaitlerse. Adalet Mahallesi planları bunlar arkadaşlar.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım daha önce söylemiştik, meclis ve meclis üyeleri çağırılıp bilgilendirilecekti.

BAŞKAN- İşte çağıracaklar. Komisyona girmeden.

Çağlar HASPOLAT- Komisyona girmeden belirlenirse…

BAŞKAN- Tabi ki öyle olacak. Sizinle görüşürler grup başkanlarımızla görüşün Sibel Hanım tarihi birlikte belirleyin, tamam.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4094) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi’ne ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5014) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M 2D pafta, 36911 ada, 7 nolu parseldeki 2/405 (2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5056) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 10 nolu parseldeki 3,00/43,00 (18,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4796) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 87077351-170.01-E.594965 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi, Alurca Mahallesi, 127 no.lu parselin Kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi Belediye Meclisimizce alınan 03.04.2017 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile belirlenmiş, ancak aynı mahallede ikamet etmedikleri gerekçesi ile Kadastro Müdürlüğünce uygun bulunmadığından; Belediye Meclisimizce alınan 03.04.2017 tarih ve 38 sayılı meclis kararının iptali ve Doğançay Mahallesi muhtarı tarafından belirlenen ve gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi seçilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4952) Mülkiyeti Belediyemize ait, Manavkuyu Mahallesi, 4091 ada 20 no.lu parselde kayıtlı olan, üzerinde "Attaroğlu İlkokulu" mevcut olan 2.210,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "İlkokul" yapılmak amacıyla tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Bu madde oylamaya geçmeden Bahar Hanım veya Ahmet Bey hanginiz cevaplarsa, bu tahsisler yıla sarimidir. Yani yıllara mı sari, süresi var mı diyor arkadaşlar? Süresiz mi verdik?  Yani yapılmazsa okul ne olacak orası öyle?

 

Ahmet KAÇMAZ( Emlak ve İstimlak Müdür V.)-  İmar Planı amacı doğrultusunda verdiğimiz için imar planında da ilkokul olduğu için ilkokul yapılmak üzere tahsis ediyoruz.

 

BAŞKAN- Süreli değil ama.

 

Ahmet KAÇMAZ( Emlak ve İstimlak Müdür V.)-  Süreli değil başkanım.

 

BAŞKAN- Yapılıncaya kadar bekleyeceğiz. Yapılmazsa ne olacak?

 

Ahmet KAÇMAZ( Emlak ve İstimlak Müdür V.)-  Tahsisimizi iptal etmek yine meclisimizin takdirindedir. Meclisimiz iptal edebilir.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan biz bu konuda da bugün grup toplantısında arkadaşlarımızla gerekirse İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Milletvekillerine bu konuda en hızlı şekilde yapılması konusunda bir öneride bulunacağız ya da takipçisi olacağız burada da hep beraber.

 

BAŞKAN- Tamam. Evet, Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Attaroğlu ile ilgili şuan her şey hazır.

 

BAŞKAN- Orada bir sıkıntı yok, evet.

 

Abdullah AKTAŞ- 16 derslik yer yıkılıp tekrar yapılacak yani süreç hızlı ilerliyor, beklenmeyecek belki önümüzdeki seneye yetişecek.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Söz almak isteyen arkadaş var mı? Buyurun Ali Bey.

 

Ali ALAN- Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Malum önümüzde bir dini bayramımız var. Eylül ayı meclis toplantımızda muhtemelen bayram sonrasına denk geliyor. Bu anlamda bayram tebrikinden ziyade öncelikle bayram süresince ilgili müdürlüklerimiz muhtemelen görevde olacak Zabıta, Veteriner İşler müdürlüğü ve Temizlik İşleri. Bayraklı halkının refahlı, huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm gayretleri ile çalışacakları konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Şimdiden onlara teşekkür ediyoruz ve huzurlu bir bayram geçirmek umuduyla öncelikle siz ve Bayraklı Belediyesi personelinin daha sonra da Bayraklı halkının iyi bayram geçirmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum başkanım.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bizde hem önümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramı var, hem Kurban Bayramı var. Hem meclis üyesi arkadaşlarımın, hem belediyede ki çalışan bürokratlarımızın, personelimizin ayrıca bütün Bayraklı halkının Kurban Bayramını ve 30 Ağustos Zafer Bayramını Ak Parti grubu olarak kutluyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum, sağ olun. Buyurun Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan değerli arkadaşlar, başkanım bu bizimle ilgili bir haber düştü basına bu haberi yapanı da, yaptıranı da… Bu haberi yapana ve yaptırana bundan sonra ki sözlerim. Yani bu haber, benim ülkemde nüfus cüzdanından başka hiçbir şey olmayan bir kimlik sahibi olan insanlar var. Siyasette bunu herkes bilir. Vatandaşın cehaletinden başkan T.C. Kimlik vatandaşlığından başka bir şeyi yoktur bu açığını Jeep’le, Mercedes’le, bilmem Apple telefon’la, bilmem Clock marka saatlerle gidermeye çalışırlar, kimliklerine kimlik ararlar. Sizin bu haberi yaptıran arkadaşlardan ricam bu cahil zümrenin eleştirisine maruz kalmayacak haberler olsun ricam bu. Ayrıca Sayın Başkanım arkadaşlar Allah yaratıcı bazı insanlara ağız, dil vermiştir. Ama insana akılda vermiştir. Herkes aklı kadar düşünür. Aklı kadardır. Ağız, dil verdiği bazı insanlara sırf o uzuvları yemek yesinler diye o ağzı dişi sadece yemek yesinler diye verdiği insanlar konuşurlar. O konuşma ortamından onları men etmek gerektiğine inanıyorum ben, buda belediyenin içerisindeki basın ile ilgili bölümden geçer. Ayrıca Sayın Başkanım Avrupa’da insanların kimliğinin önünde meslekleri vardır. Tanıştırırken işte derler ki, Mühendis Hasan Bey, Mimar Ali Bey bilmem kim der. Avrupa’da bu böyle iken benim ülkemde böyle değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bana verdiği ikinci bir kimlik var. Bilim uzmanlığı kimliğim var, Cumhuriyetin üniversitelerinin bana verdiği kimlik. Mevcut burada da bu kimlik sayısının az olduğunu kimlik sahibinin az olduğunu düşünüyorum. Sayın başkandan ricam…

 

BAŞKAN- Meclisimize dönük böyle konuşma hakkınız yok.

 

Mikail BİLİCİ- Söylüyorum başkanım…

 

BAŞKAN- Herkesin mesleği kendini ilgilendirir. Lafım meclisten dışarı derseniz.

 

Mikail BİLİCİ- Lafım meclisten dışarı başkanım. Sayın başkan bu yorum benim yapacağım mesleği ilişkin yorum ve tebessüm etmek o kimliğin daha üstünde olması gereken kişilere ait olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir eleştirim var Sayın başkan, ben kendi büromdaki personelin çalışmasının, düzeninin bana olan saygısından geçtiğine inanırım. Sayın başkanın personeli de, kadroları da sayın başkana olan saygısını göstermektedir yaptıkları işler.  Sayın başkanım sizin hemen İlçe binanızın önünde bir kaldırıma araç giriş çıkışı yapsın diye, motosikletler kaldırımı kullanmasın diye bir yer yapın demiştik orayı yaptılar. Oraya bir alıcı gözle bakın oradaki personelinizin, şeflerinizin, müdürlerinizin size olan saygısını göreceksiniz. Artı belediyemizde 5-6 bin lira maaş alıp 2 bin liralık taşeron şirkette çalışan kadar katkısı olmayan kapitaliste, faşiste benzeyen göbeklerle gezen, emekçinin öyle göbeği falan olmaz. Gezen, bostanından bir türlü çıkmayan, emekli olması gerektiği halde olmayan, biz meclis üyesi olarak ta bunların emekli olmasını isteme hakkımızın olduğunu inanıyorum ben. Lütfen o bölümü icra edemeyecek faşist gibi kapitalist gibi göbekli olarak gezecek arkadaşların emekli yaşı gelmişse, emekli olsunlar. Teşekkür ederim sayın başkanım.

 

BAŞKAN- Rica ederim. Bu haberle ilgili tabi aslında burası değil muhatabı, haberi eleştirmenin. Siz haberi yapanı telefonla bulup, onunla da bu konuyu konuşabilirdin yani Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ- Haberi yapanın takip edipte bunları bilmesi bundan sonra düzgün haber yapması…

 

BAŞKAN- Haberciyle konuşman lazım, buradaki meclis üyeleri haberci değil ki.

 

Mikail BİLİCİ- Meclis üyelerine bir şey dediğimiz yok.

 

BAŞKAN- Ama burada yazdıranın değince buradan çıkıyor iş. Mesela şimdi burada söylediğin göbekli faşist gibi bilmem ne ifadesi de haber niteliği taşıyor.

 

Mikail BİLİCİ- Yazsınlar canım çokta umurumda.

 

BAŞKAN- Okuyorlar bunu biliyorsun internet tutanaklarından okunuyor.

 

Mikail BİLİCİ- Yazsınlar sorun yok.

 

BAŞKAN- İşçilere faşist dedi, göbekli dedi diye yarın yazarlar.

 

Âdem SEÇİLMİŞ- Başkanım hayırlı akşamlar herkese.

 

BAŞKAN- Sağ olun Âdem Bey.

 

Âdem SEÇİLMİŞ- Ben bu ay kutsal topraklara gidiyorum hayırlısıyla inşallah.

 

BAŞKAN- Hayırlısı olsun.

 

Âdem SEÇİLMİŞ- Tüm arkadaşlardan helallik istiyorum, sizden de başkanım. Hakkınızı helal edin.

 

BAŞKAN- Helal olsun, helal olsun.

 

Âdem SEÇİLMİŞ- Bayramda yokum, bir daha ki mecliste yokum. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Bayramda yoksun, bir daha ki mecliste yoksun. Hayırlısı olsun.

 

Âdem SEÇİLMİŞ- Sağ olun. Allah razı olsun.

 

BAŞKAN- Evet, başka söz almak isteyen arkadaşım var mı? Buyurun Veli Bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bir daha ki meclisimiz 30 Ağustostan sonra. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu Zafer Bayramını zaferi kazanan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk demek ilim demek, bilim demektir. Onu adına, onun şanına yakışır şekilde bir 30 Ağustos bayramı kutlanmasını gönlümden geçiriyorum. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet, teşekkür ederiz. Buyurun Emre Bey.

 

Emre MARAZ- Herkese iyi akşamlar. 30 Ağustosu kutlayacağız bu ay yalnız bunun yanında şimdi bir haber söylemek istiyorum insanlara. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin..

 

BAŞKAN- Anlamadım, ney?

 

Emre MARAZ- İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin şimdi başkanım ben mezunu olmaktan gurur duyduğum…

 

BAŞKAN- Oradan mı mezunsun sen?

 

Emre MARAZ- Evet. Onunla ilgili bir saniye, “İzmir’in en köklü lisesi İzmir Atatürk Lisesi medeniyet ve değerler protokolü kapsamında İslami eğitim faaliyetlerinde bulunmasına imkân sağlamak üzere TÜGVA diye ( Türkiye Gençlik Vakfı) bir vâkıfa tahsis edildi.” Burada bazı derslikler tahsis edilmek üzere yani İzmir Atatürk Lisesi’nin tarihi misyonuna yakışmayacak şekilde, Türkiye Gençlik Vakfı diye bir vâkıfa bu bir şekilde tahsis ediliyor başkanım.

 

BAŞKAN- Yani siz istemiyorsanız tabi bunun mezunlar bir araya gelirsiniz, gerekli çalışmayı yaparsınız.

 

Emre MARAZ- Evet gerekli olan basın açıklamaları da bir şekilde belirliyor.

 

BAŞKAN- Hükümetle de konuşursunuz bak burada Ak partili arkadaşlar var. Vâkıfa verilmiş diyor binası, binası mı verilmiş?

 

Emre MARAZ- Evet vâkıfa tahsis edilecek başkanım. Bununla ilgili Ak Partili arkadaşlardan devlet ve hükümet nezdinde bu konuyla ilgili özellikle İzmir Atatürk Lisesinin bu tarihi misyonuna yakışmayacak şekilde İslami Değerleri Araştırma Enstitüsü haline dönmüş olabilme imkânını bence en yüksek makamlara bildirirlerse ya da kendilerinden bu konuyla ilgili destek…

 

BAŞKAN- Buyurun, tamam.

 

Latif AYDEMİR- Nasıl ki daha önce Sayın başkanım dershanelerin kapatılmasıyla ilgili yanlış hissedildi, fark edildi. Tarafınızdan da bildirildi Sayın Başbakanımıza ve hemen çözüm üretildi.

 

BAŞKAN- Evet, geçen dönem ki dershanelerin…

 

Latif AYDEMİR- Burada da bir yanlış varsa yanlıştan dönmek bir erdemliktir. Biz üzerimize düşeni yaparız.

 

BAŞKAN- Bakın İzmir Milli Eğitim de Müdürler toplantısın da dershanelerin yeniden açılması konusunun Bayraklı’nın uğraşlarıyla olduğu söylendi. Bir müdür geldi İlçe Milli Eğitim Müdürü geldi söyledi. Buda sizlerin bizlerin çabası ile oldu.

 

Latif AYDEMİR- Doğru söylemiş başkanım. Sizlerin bilgisi dâhilinde olan bir talimattı.

 

Tarkan DÜZMAN- Ama burada yanlış bir şey var, arkadaşın rahatsız olduğu şeyi ben anlamadım.

 

Emre MARAZ-  Yani onun için İzmir Atatürk Lisesi’nin tarihini biraz okursanız benim nerelere takıldığımı…

 

Tarkan DÜZMAN- Hayır neyin araştırılmasından rahatsız oldunuz?

 

BAŞKAN- Dinsel eğitim herhalde konusuna takıldı.

 

Latif AYDEMİR- Yok vâkıfa devredilmesi başkanım.

 

Emre MARAZ- Sadece İzmir Atatürk Lisesinin tarihini okuyun derim Tarkan Bey’e.

 

Tarkan DÜZMAN- O şahsi rahatsızlığınız olabilir, benim öyle bir rahatsızlığım yok yani. Söylediğiniz cümleyi bir daha söyleyin, orada bir rahatsızlık kimse duymayacaktır. Müslüman olan bir insan bence bunu yadırgamaz.

 

Emre MARAZ- Yok bunun Müslümanlıkla alakası yok.

 

Tarkan DÜZMAN- Söylediğiniz cümleyi bir daha dinleyin, bakın bir daha söylesin. Bir daha okusun okur musun Emre Bey. Bir dakika okuyalım dinleyelim hep birlikte. Neyden rahatsız olduğunu söylesin.

 

BAŞKAN- Tarkan Bey bir dakika.

 

Emre MARAZ- Medeniyet ve değerler protokolü kapsamında İslami eğitim faaliyetlerinde bulunmasına imkân sağlamak üzere bazı dersliklerinin tahsis edilmesi TÜGVA ya .

 

Tarkan DÜZMAN- Tamam doğru. İslami değerlerini diyor yani, İslami değerlerini çoluğumuza, çocuğumuza öğretmekte ne sakınca var, ben onu soruyorum arkadaşım. Ben rahatsız değilim benim çocuğum keşke o okulda okusa da İslamiyet’i de, Peygamber Efendimizin hayatını da öğrense bunda rahatsız olacak bir şey yok ki. Ha bundan kim rahatsız olur…

 

Emre MARAZ- Gerçek anlamda ülkemizde dini eğitimin verilmesi için…

 

BAŞKAN- Bu tartışma bu meclisin işi değil arkadaşlar. Kapatıyorum bu konuyu. Bu konuyu kapatıyorum

 

Tarkan DÜZMAN- Kapatın başkanım kapatın.

 

BAŞKAN- Başka konuda söz almak isteyen var mı?

 

Abdullah AKTAŞ- Bir şey merak ediyorum o okul eskiden ne yetiştiriyormuş, şimdi olunca ne olmuş. Önceden ne yetişiyordu orada?

 

BAŞKAN- Abdullah Bey sizin sorunuzda pek anlaşılmadı. Başka söz almak isteyen var mı?  

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Ali KÖKOĞUZ’UN mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Veli TOPAL- 5 Eylül Salı günü saat 18:00.

 

BAŞKAN-5 Eylül Salı günü saat 18:00 de buluşmak üzere.

 

 

                                                                                                                                                            Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                             Meclis Başkanı

 

 

 

 

                                                                                                    Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                                                                           Üye                                                        Üye