Meclis Çalışmaları

05/09/2017

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ 05.09.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    :  Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT -  Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Adem SEÇİLMİŞ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Arkadaşlar hoş geldiniz, İstiklal Marşımızın ve Saygı Duruşumuz.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

BAŞKAN- Biz bırakalım sen söyle bari. Niye bizim önümüze geçmeye çalışıyorsun?Öyle yapalım solo yapsın bize.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.08.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar hoş geldiniz.  Geçmiş bayramlarınızı kutluyorum tekrar. Meclisimizi açtık. Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Bir önergemiz var arkadaşlar.

 

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi gereğince Belediyemizin borçlanmasına ilişkin olarak,

1- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan tüm bankalardan, Belediyemizde emekliliği dolan hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel, kadrolu işçi ve memurların; ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve emekli ikramiyelerinin ödenmesi ve diğer tüm harcamalar için 14.150.000,00-TL’lik nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına,

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;

“d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı, yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir. “ denilmektedir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda krediye konu işin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere Bankalardan kullanılacak kredi, anılan Kanunun 68’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen limitler içinde kaldığına ve (e) bendinde belirtilen oranı aşmadığına,

3- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan tüm bankalardan, Belediyemizde emekliliği dolan hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel kadrolu işçi ve memurların; ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve emekli ikramiyelerinin ödenmesi ve diğer tüm harcamalar için 14.150.000,00 -TL’lik Belediyemiz adına talep edilen nakdi/gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, sözleşme, taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak Kredinin teminatını teşkil etmek ve kredi geri ödemesi tamamlanıncaya kadar kredi taksitlerinin tahsil ve mahsup edilmesini sağlamak üzere,  Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerinin devir ve temlik edilmesine, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin, mevduat rehni ve/veya hesap rehni ve diğer teminatların tesis edilmesine, Belediyemizin kefil olmasına, İller Bankası teminat mektubu almaya mezun ve yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ‘ın yetkili kılınması hususunda gerekli kararın alınmasını arz ederim.

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan benimde bir önergem olacak. Gerçi yazılı verecektik ama, ilk önce bir sözlü olarak biz bir önerelim takdir ederse meclis, uygulamaya geçelim. Sayın başkan 1980 yılında Şehit Ümit Boz tesisleri etrafındaki sokaklarda zemin katlarda konut yapılamaz diye ibare var. Yani zemin katlar işyeri gelişmesi adına yapılmış ama oradaki dar sokaklarda falan herkes konut yapmak istiyor. Alt sokakları dahi her iki tarafta…

 

BAŞKAN- Sokak numaraları var mı elinizde?

Ali KÖKOĞUZ- Sokak numarası yok ama bölge olarak yapabiliriz. Vatandaş burada zemin katlarda iş yeri gitmediği için, satılamadığı için, kiraya verilemediği için tercihli olarak bunu talep ediyor. Bunun gündeme alınarak, ilgili müdürlüğümüz ve sizler tarafından takdir edilirse, meclis tarafından takdir edilirse seçenekli olarak bırakılmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Ama orda çalışma yapalım biz.

Ali KÖKOĞUZ- O bölge, o bölge.

BAŞKAN- Çalışma yapalım.

Mustafa KARAMAN- Başkanım 1616, 17, 18’in bağlantısı, Ümit Boz’un etrafı.

BAŞKAN- 15/1 yok mu?

Mustafa KARAMAN-  Var başkanım o bölgede ticari mesken görünüyor hepsinin altı.

BAŞKAN- Tamam.

Ali KÖKOĞUZ- Bunu lütfen gündeme alalım gene değerlendirelim.

BAŞKAN- Tamam. Bu önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Planlama o konuda imarla birlikte bir çalışma yapar tamam. Evet başka gündeme geçiyoruz.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündem maddelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1734) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KBB 48 (Opel Vectra Otomobil) plakalı aracımızın "Sarıpınar Belediye Başkanlığına" hibe edilmesi hk.

BAŞKAN- Sarıpınar Muş Bulanık’a bağlı bir belde arkadaşlar aslında bunlar bir protokolle verildi, gitti. Kaç model 69 mu 70 mi model, Şimdi meclis kararı almak zorundayız. 3 tane madde var herhalde değil mi eski arabalardan?

Veli TOPAL- Evet 3 tane başkanım. Bunların oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Oylayalım. Verildi zaten eski Vectralar Muş Bulanık Sarıpınar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4809) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 S 2592 (BMC/KAMYON) plakalı aracımızın Kandilli Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4874) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KUK 67 (BMC/KAMYONET) plakalı aracımızın Kandilli Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5713) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IB pafta, 36748 ada, 15 nolu parseldeki 136/549(132,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Hukuk, İmar, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN – Bu maddenin Hukuk, İmar, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5714) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32974 ada, 11 nolu parseldeki 2176/12135(21,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN – Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5716) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 31 nolu parseldeki 1534/18657(46,02 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN – Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5717) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 24M-IID pafta, 36949 ada, 40 nolu parseldeki 2273/19698(22,73 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN – Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33289 ada, 14 nolu parseldeki 72/311 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Efendim.

Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Plan Bütçe, Hukuk  ve İmar Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum.

Veli TOPAL- 73 metre kare bu başkanım. 311 de 73

BAŞKAN- Gitsin İmar Komisyonuna da. Plan Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonlarına bu maddenin sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33181 ada, 5 parsel 113,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Hukuk, Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN – Bu maddenin Hukuk, Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5719) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada, 3 parsel 339,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Hukuk, İmar, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN – Bu maddenin Hukuk, Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6601) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesine istinaden 14.150.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. 

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ali Beyin önergesini gündeme aldık. 13’üncü madde olarak konuyu bir daha tekrarlarsanız burada ifade edeyim ben. 13’üncü maddedeki ifadeleri söyleyin neydi? Ümit Boz Tesisleri civarındaki sokakların…

Ali KÖKOĞUZ- Ümit Boz Tesisleri civarındaki sokakların zemin katlarda konut yapılamaz ibaresinin imar planında tercihli olarak konutta yapılabilir ibaresinin eklenmesi.

BAŞKAN- Evet Ali Bey’in söylediği gibi konunun incelenmesi için İmar ve Hukuk Komisyonlarına öyle mi?

Ali KÖKOĞUZ- Zaten Sibel hanımla ben görüşmüştüm. Uygun görmüşlerdi. Şifahi olarak görüşmüştüm bilgileri bu konuda sayın başkan.

BAŞKAN- Tamam tamam.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım Mahalle Sınırlarına da gidebilir.

BAŞKAN- Mahalle Sınırları da diyor.

Veli TOPAL- Sosyal İşlere gönderelim isterseniz başkanım.

BAŞKAN- Sosyal olmaz da Esnaf olur. Esnaf Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-879) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 227 (iki yüz yirmi yedi) vatandaşa nakdi yardım yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-2437) Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin 07.06.2017 tarih ve 74 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4792) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta,  33221 ada, 5 parsel 200,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4885) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 1981 ada, 47 nolu parseldeki 2811/12811(56,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4886) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NID pafta, 37631 ada, 19 nolu parseldeki 5,00/31,00(25,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5016) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIb pafta, 32697 ada, 22 nolu parseldeki 2.699/50.564(26,99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4790) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36910 ada, 24 nolu parseldeki 14054010/1303339763(3,88 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4953) Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi Mahallesi, 8333 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulu" alanı olarak ayrılan, 8.084,73 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "Mesleki Teknik Öğretim Okulu" yapılmak amacıyla tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL-  Sayın başkanım bu 8, 9 ve 10’uncu maddeler aynı içerikli okul..

BAŞKAN- Milli Eğitim’e tahsis olan 8, 9 ve 10’uncu maddelerin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı olsun Milli Eğitim’e.

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-814) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 05.619 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, Bayraklı İlçesi, R. Şevket İnce Mahallesi, 26N-IIId pafta, 37911 adada, 1 parselin E=1.00 Yençok=2 Kat yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı (PTT) ve 2 no.lu parselin E=1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye) olarak belirlenmesine yönelik Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-815) Bayraklı İlçe Müftülüğünün 04.07.2017 tarih ve 470 sayılı yazısı ile, Osmangazi Mahallesi, 25N-IIb pafta, 14100 ada, 1 no.lu parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Cami" olarak ayrılan taşınmazın, planda belirlenmiş bahçe mesafelerinden sonra kalan alanın Cami imalatı için elverişli olmadığı belirtilerek, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Komisyonlardan geldiği gibi Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.

 

 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-816) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri, 24N-IIa, 24N-IIb, 25N-IIIa, 25N-IIIb, 25N-IIIc ve 25N-IIId (L18a-4c-1c, L18a-4c-1d, L18a-4c-4a, L18a-4c-4b, L18a-4c-4d, L18a-4d-2c ve L18a-4d-3b) paftalarda, Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Abdullah beyde kabul etti sorun yok.

Ali KÖKOĞUZ- Başkan bu konuda söz alabilir miyiz?

BAŞKAN- Buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan Abdullah beyin yeri var orada, bazen beni arıyor ciyaklıyor. Şikayet ediyor daha doğrusu. Vatandaşın da burada çok şikayeti var. Şöyle ki vatandaşın düne kadar yürürlükteki imar planına göre inşaat yapabiliyorken, burada biz inşaatları durdurduk. Fakat vatandaş eğer bu arsaların imara uygun arsaların şuanda hepsiyle beraber birleştirilip yeni parsel oluşturulmasıyla ilgili bir sürü hukuki davalar açılacağından dolayı, çok gecikmeler olacağından dolayı ve hak kaybından dolayı vatandaş burada bu konudan şikayetçi. Şimdi burada bir açmaza düşüyoruz. 30 - 40 yıl sonrası için iyi bir kent yapmayı mı, yoksa vatandaşı karşımıza alıp vatandaşın mağduriyetini önleyebilir miyiz? Biz Abdullah’la bunu konuştuk ama yinede atladı galiba. Sen şikayetini söyle bana söylüyorsun başkan karşında Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım burada müdürümüz...

BAŞKAN- Abdullah bey bana ulaşıyor her zaman konuşuyoruz biz…

Abdullah AKTAŞ- Müdürümüzle de görüştük sizinle de görüştük biz ama tamam güzel proje yapılmış, ama bana göre uygulaması mümkün olmayan bir proje yapılmış. 300 tane insanın bir arada toplanmasıyla parsel oluşturulmuş.

BAŞKAN- 300 değil o 200 falandı.

Abdullah AKTAŞ- 266 küsur tane şimdi burada şu anki durumda..

BAŞKAN- Müteahhitler biliyor Latif Bey burada biz uzlaştırırız diyor.

Abdullah AKTAŞ- 5 – 6 kişi bir araya gelemezken yani bu kadar kişinin bir araya gelip de bu şeye onay vermesi zaten mümkün değil yani. Yani oranın genel yapısını zaten…

BAŞKAN- Neyse sen oy verdin artık konuşmanın bir anlamı yok.

Abdullah AKTAŞ- Yani versek de vermesek de zaten geçecekti.

BAŞKAN- Kendimizle çelişmeyelim şimdi.

Abdullah AKTAŞ- Ama yani bana göre buranın tekrar bir elden geçmesi lazım.

BAŞKAN- Geçer Allah’ın emri değil.

Abdullah AKTAŞ-  Yani bir adaya bir firma yerine…

BAŞKAN- Yani bir şeyler yapmaya çalışacağız hep beraber en doğrusunu bulacağız kimseyi mağdur etmeden. Ve İzmir de plan revizyonu yapan tek belediye biziz. Bir Karabağlar vardı, onlarda bizim tarz yapmıyor. Onlar kamulaştırmayı öne alarak yapıyor. Boş alanları yapıyor.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım yapılan proje tamam ona bir şey demiyoruz.

BAŞKAN- Şimdi bak Adalet Mahallesi gelecek. Büyükşehir’i sıkıştırıyoruz biz, diyoruz ki şu Adaleti çıkaralım. Ondan sonra Nafiz Gürman, Onur, Gümüşpala, Emek aksına gireceğiz hazır onlar. Orada işte biraz daha emsal değerlerin yükselmesi için direteceğiz arkadaşlar.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım şimdi Bornova’nın üzerindeki yer 27 yılda 20 yıla dönüşmüş.

BAŞKAN- Kafa sallayıp durma sende her şeye muhalifsin varsa önerin söyle. 

Ali KÖKOĞUZ- Başkan bizim derdimiz vatandaştan gelen sesi iletmek gerçekten vatandaşı…

BAŞKAN- Ama çözümü de önermen gerekiyor.

Ali KÖKOĞUZ- Çözümü öneriyorum işte.

BAŞKAN- Ne diyorsun?

Ali KÖKOĞUZ- Çiğli de yaptık, Büyükşehirde onaylandı.

BAŞKAN- Ne yaptınız?

Ali KÖKOĞUZ- Hasan ARSLAN binlerce defa teşekkür etti. İsterseniz sorun ona. Şöyle ki; ada bazında sıhhileştirme yapıyoruz. Ada bazında vatandaşlar birleşip yollara artı olarak terk ediyorlar. Mevcut ünitedeki imar planından daha fazla yol bırakıyorlar. Aynı emsal yukarıya çıktılar ada bazında, ada bazında sıhhileştiriliyor binalar. Oysaki bizim yaptığımızda sıfır yer gibi, boş tarla gibi davranıyoruz. Yeşil alan bırakıyoruz. Belediye hizmet alanı bırakıyoruz. Yolları 17 – 18 metreye getiriyoruz. Oysaki yerinde mevcut ruhsatlı binalar var imar affından ruhsatlı…

BAŞKAN- Çok değil ne kadar var?

Ali KÖKOĞUZ- Çok çok çok. Vatandaş kendi yerinden memnuniyeti olduğu için bu plana karşı çıkıyor. Yeni arsaların oluşması çok zor. Hukuki davalar açılacak, benim geleceğin ne olacak diyorlar vatandaşlar. Bunu sosyal açıdan da düşünün lütfen sayın başkan. Çiğli’deki Hasan ARSLAN’la lütfen görüşün sayın belediye başkanıyla…

BAŞKAN- Ben ne görüşeceğim Hasan ARSLAN’la?

Ali KÖKOĞUZ- Yok yok şu konuda.

BAŞKAN- Hasan bey in bildiği hayatı kadar proje çizdim ben.

Ali KÖKOĞUZ- Bir şey öğrenmek açısından değil uygulama açısından, uygulama açısından.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım Ali beyin Çiğli’de söz ettiği projeyi biz inceledik. Zaten o proje bizim Çay Mahallesinde hazırladığımız revizyon imar planı sonrasında Çiğli’deki teknik arkadaşların gelip bizden aldığı bilgi …

BAŞKAN- Buyur.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Çünkü Büyükşehir’deki arkadaşlar bize yönlendirmişlerdi.

Ali KÖKOĞUZ- Yanlış yanlış, yanlış.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Bizimle görüştükten sonra belediyece resen hazırlanan bir plan.

Ali KÖKOĞUZ- Buyurun diyorsunuz sayın başkanım neye göre buyurun?

BAŞKAN- Bak ne diyor arkadaşım.

Ali KÖKOĞUZ- Ben ada bazında bir düzenlemeden bahsediyorum. Siz mevzi revizyon imar planında bahsediyorsunuz. Ada bazı düzenleme…

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bu plan revizyonları bitirme kızım, bir dakika plan revizyonları başladı ya Tepekule, Çay Mahalle en çok ilgi gören Adalet Mahallesi oldu. Ben size söyleyeyim. Yani Adalet Mahallesi planları hayata geçmez diye bir şey yok. Müteahhit arkadaşlar, yatırımcılar sürekli bana gelip Adalet Mahallesi ne oldu diye soruyor. Haberin olsun. Buyurun.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Birde başkanım ada bazında plan tadilatlarıyla orada yürüme şansımız yoktu. Çünkü, bu konuda kesinleşmiş bir yargı kararı var. 14105 ada 1 parsel yani Soyer olarak bildiğimiz adadaki plan tadilatı sonrasında bilirkişilerce hazırlanan raporda, bu bölgenin yeni kent merkezi ile geri kalan bölgede bir geçiş bölgesi olduğu ve burada ada bazında veya parsel bazında yapılan plan tadilatlarını yargı tarafından olumsuz karşılanması gerektiğine dair bir bilirkişi raporu vardı. Zaten bu doğrultuda da yargı karar verdi. Oradaki ada bazında, parsel bazında değil ada bazında yapılmış olan plan tadilatına ihaleyi iptal etti.

BAŞKAN- Soyer arsasını bozdu.

Ali KÖKOĞUZ- Nerede kaldık şimdi ben devam edeyim o zaman.

BAŞKAN- Buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Soyer’in arsasında 2 kardeş kavga etti. Bir tanesi dava açtı ve davayı kazandı.

BAŞKAN- Emsal olmuş işte.

Ali KÖKOĞUZ- Bir dakika bizde yapalım bizde davayı kaybedelim kaybetmeyiz biz davayı çünkü neden yapılmışları var, itirazlar yok. Onda itiraz olduğu için 2 kardeşten 1 tanesi dava açtığı için burada vatandaşların talebi üzerine zaten bu ada bazında…

BAŞKAN-Bizde mevcut çalışma bölgesine ruhsatlı kaç yapı var Sibel Hanım?

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Adalet Mahallesinde %20 ruhsatlı bina var.

Ali KÖKOĞUZ- İmar aflılar..

BAŞKAN- İmar aflıları sayma.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- İmar aflıları inceledik ama imar afların bir çoğu zaten bozmuş, imar affını bozmuş.

BAŞKAN- O zaman hiçbir şey yapmayalım biz burada.

Ali KÖKOĞUZ- Zaten yürürlükteki plan var.

BAŞKAN-Sen yılların mimarısın bende 30 yıl projecilik yaptım. Ada bazında planla bölgesel plan hangisi sağlıklı olur?

Ali KÖKOĞUZ- Tabi ki tarla ise tabiî ki genel olarak yapılacak.

BAŞKAN-Yapma gözünü seveyim.

Ali KÖKOĞUZ- Mevcut yürürlükte imar planlı bir yer

BAŞKAN- Planlamanın ruhunda bölgesellik vardır. Ona göre otopark alanı, ona göre sağlık tesis alanı, ona göre yeşil alan. Ada ada alalım, kafamıza göre takılalım. Olmaz ki o.

Ali KÖKOĞUZ- Vatandaşa bunun cevabını verirsiniz Sayın başkan.

BAŞKAN- Başlasın olaylar veririz. Ben buradayım.

Ali KÖKOĞUZ- Veremezsiniz ki çok zor.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi bu Tepekule ve Çay Mahallesinde yaptık biz. Bunda da biz grup olarak destek verdik. Adalet Mahallesinde de yapılacak yine buraya da destek verdik. Yapılmasına karşı değiliz ama burada vatandaşların bir kısmının ciddi mağduriyetler yaşadığı Tepekule ve Çay Mahallede yaşadı bunları. Burada da yaşamaması yönünde…

BAŞKAN-Yargıya gidiyor arkadaşlar yargıdaki durum ne?

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Çay Mahallede toplamda 26 tane itirazımız vardı. Bizden olumsuz olarak geçtikten sonra açılmış 7 tane davamız var. Bu davalardan 2 tanesi zaten bitti. Biz kazandık. Geri kalanlarda...

BAŞKAN- Yürütmeyi durdurma var mı?

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Durdurma kararı hiç gelmedi. Bütün yürütmeyi durdurma kararları ret geldi.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi tabiî ki yürütmenin durdurulma kararı gelip gelmemesi çok şey değil, eğer vatandaş eğer mağdur oluyorsa yani o vatandaşın yanında olmak lazım burada…

BAŞKAN- Tamam da Çağlar bey bu işin mükemmelini bulmak kolay değil tabi belli bir yere gelmiş inşaat yapılmış orada. Ama bir yerde de müdahale etmek gerekir yoksa aldı başını gidiyor. Şimdi bizim bir an önce gecekonduları düzeltmemiz lazım Nafiz Gürmanı, Yamanları hadi burası takıldı kaldı böyle, bizim insiyatifimizde değil. Hiç olmazsa o bölgeyi düzeltelim Yamanlar aksını.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım düzeltilecek Nafiz Gürman, Naldöken de binalar yapılıyor nasıl olacak?

BAŞKAN- Yani onları bir an önce yapmamız gerekiyor. Bu Adaleti çıkaralım öyle sıraya alalım demedi mi, ne dedi Büyükşehirdekiler?

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Büyükşehir Belediyesi nazım imar planı hazırlamadan zaten biz 1000’lik planlarımızı sizlerle paylaşamıyoruz. Şuanda önce bir Adalet Mahallesindeki çalışma tamamlansın sonraki aşamada o bölgeye girelim dendi. O bölgede…

BAŞKAN- Biz ne durumdayız orada biz ne durumdayız?

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Biz 1000’lik aşamasında %60 - %70 oranında tasarımızı tamamladık. Bir ön görüşme yaptık Büyükşehir’le. Önümüzdeki ay itibariyle bu planı da Büyükşehir’le paylaşmaya başlayacağız.

BAŞKAN- Naldökenin altı eski zaten o düzenlemenin içinde değil. O yapılan yapılaşmanın olduğu bölge. Yola bakan cephe zaten o yapılaşmayla bizim orayla alakamız yok değil mi?

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- 8 kat, ayrık 8 kat…

BAŞKAN- İtfaiyenin o bölgesi yok.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- O bölgeleri biz ulaşım bağlantıları açısından planlama sınırımızın içine alıyoruz ama…

BAŞKAN- Yapılaşma açısından…

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Yapılaşmanın çok olduğu imar adalarına zaten müdahale etmiyoruz. Onları olduğu haliyle koruyoruz.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım Naldökende 1 tane sosyal alan yok, park yok nasıl yani…

BAŞKAN- İşte o eski imarla yapılmış bölge orası. Yani orası Kemal BAYSAK döneminde yapıldı. Düzenleme öyle ama üstlerde biz düzenliyoruz onu. Bakın çalışma yapılıyor gelin beraber arkadaşlarla fikir teatisinde bulunun yani müdürlük burada gelin bakın herkes baksın.

BAŞKAN- Değil mi Hayrettin bey geliyor zaten. Buyurun Abdullah bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi hazırlanmış olan planda yaklaşık 100 metreye 200 metre gibi bir ada var. Müdürlerimizin vermiş olduğu bilgiye göre.

BAŞKAN-Size baya detaylı bilgi verilmiş.

Abdullah AKTAŞ- Evet sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz bilgilendirme için. Şimdi şöyle bir ada düşünün buradaki sokaklar tamam bu şekilde yatayına yani denize paralel gidiyor. Ve bu alanın başladığı noktaların hepsinde devam eden sokaklar var her birinde. Yaklaşık buraya tekamül edende 20 tane sokak var en azından bahsediyorum. Belki 30’a da çıkıyor bu sokak sayıları. Şimdi bu adayı verdiniz bir müteahhide bu sınırda kalan evler ne olacak sonuçta bu müteahhit buradaki evleri yıkacak. Bu alanın dışında kalan insanlar ne yapacak? Yapımlar başlandığında.

BAŞKAN- Diğer alanların içine girmiyor mu orası? Bir yere giriyordur. Adaların birine giriyordur.

Abdullah AKTAŞ- Hayır şuan bir ada yanında bir yeşil alan burada devam eden bir alan daha var. Ve arkasına devam eden bir ada daha var.

BAŞKAN- Kopukluk olmaz planda hiç bir şey dışarıda kalmaz. Yeşil alan biter konut adası başlar. Konut adası biter yol başlar.

Mustafa KARAMAN- Başkanım mevcutta sınırda kalan ev sahibi ne yapacak başka ada da kalan ev sahibi?

BAŞKAN- Sibel Hanım anladınız mı arkadaşımızın ne sorduğunu?

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Şimdi cephe alıp almama konusunda herhalde bir tereddütleri var ama biz plan üzerindeki düzenleme sahalarımızı belirlerken yeni açılacak yolları da belirlerken düzenleme sahaları tabi hepsi planın hepsi bir anda hayata geçmeyecek düzenleme sahası bazında hayatımıza geçecek. Belki bir anda belki de parti parti geçecek. Cephe alamayan veya cephe alamadığı için yani düzenlemeye girmeyip de cephe alamadığı için mağdur olan herhangi bir parsel kalmıyor. Onlara özellikle dikkat ettik biz. Uygulamalar hayata geçerken kimse birbirini mağdur etmeyecek herkes bir şekilde özellikle ana taşıt akslarından cephe alıyorlar.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım herhalde anlaşılmadı dediğim.

BAŞKAN- Siz bir daha gidin. Hep gidiyorsunuz Sibel hanıma gidin derdini anlatsın.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkanım bende bu konuyla ilgili tekrar bir söz almış oluyorum kusura bakmayın, ikinci defa söz alıyorum. Sayın başkan şimdi burada planın hedefi, ilkesi olmalı ve yapılmalı katılıyoruz size bu böyle olmalı ama velâkin burada vatandaşın mülkiyet haklarıyla ilgili bir sıkıntı çıkıyor. Basit örnekler verirsek, adam 30 yıldır elektrikçi 2 katlı binası var üstünde kendisi oturuyor yolun göbeğinde kalmış oluyor yeni binanın da, Tepekule’de de öyle olmuştu örneğin veya da yeşil alanın içerisinde kalıyor. O müteahhitler geliyor ya hani size buranın mülkiyetlerini toparladıklarında adama çok bakalım diyecek orası yeşil alanda kalıyor bu tarafa geçeceksin. Adam o binaya katılıp katılamayacağı, metrekaresi nedir? Hissesi nedir? Burada sizin başkan olarak dikkat edeceğiniz bir konu var, vatandaşların mülkiyet haklarıyla kazanılmış haklarıyla ilgili ne kadar mağdur olacağı, ne kadar zarar göreceğini sizin test etmeniz lazım o önemli. Sonra vatandaşa siz hesap vereceksiniz, biz hesap vereceğiz meclis olarak. Lütfen bu açıdan bakın, mülkiyet…

BAŞKAN- Planlama yapılırken zaten bu yeşil alan yolda kalan arkadaşlarımızın hakları başka bir parselde verilmedi mi?

Ali KÖKOĞUZ- Daha verilecek o verilecek.

BAŞKAN- Verilecek.

Ali KÖKOĞUZ- Sıralaması odur ama verilmesi işlemleri başlandığında binaları başına yıkılacak. Daha oraya gelmedi zaten konu şuan da plandayız. Sizin dediğiniz parselasör planda yeni arsa oluşurken bunlarla karşılaşacak vatandaşın mağduriyeti ve zararları.

BAŞKAN- Bize düşen ne varsa o mağduriyette müdahale ederiz.

Ali KÖKOĞUZ- Altından kalkamazsınız ki, yasal olarak mümkün değil yani. Hukuki olarak o devam edecek yerinde sizin yapacak bir şeyiniz yok belediyenin …

BAŞKAN- Elimizden ne geliyorsa icra olarak yapacağız.

Ali KÖKOĞUZ- Yapamazsınız ki. Öyle bir gücünüz yok, öyle bir yetkinizde yok zaten.

BAŞKAN- Niye benim bir gücüm olmasın belediye burada hesap veriyor.

Ali KÖKOĞUZ- Yok yok. Vatandaşın orada mülkiyetleriyle ilgili, hukuki süreçle ilgili belediye kanununda her hangi bir edim yapamazsınız.

BAŞKAN- Evet Sibel Hanım cevaplayın.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan Ve Proje Müdür V.)- Başkanım düzenleme sahaları içinde yolda yeşilde kalan veya herhangi bir sosyal donatı alanı içinde kalan parsellerin mülkiyet hakları, inşaat hakları zaten yeni oluşturulan imar adalarında verildi. Bizim mevcuttaki emsal değerlerinin üzerine çıkma sebebimiz budur.

BAŞKAN-  Arkadaşım diyor ki, inşaata başlıyorum sen bu yoldan yeşil alanı terk et git diyecek diyor.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan Ve Proje Müdür V.)- Aslında parselasyon…

Ali KÖKOĞUZ- Ve öbür adada da kalan hisseni de ver bana diyecek müteahhit. Yoksa izalei şuu davası açarım, ortaklığın giderilmesi davası açarım seni yok ederim diyecek. Bu çok karşımıza çıkıyor günlük pratikte. Karşıyaka’da oldu Bayraklıda oldu adamın 70 m2…

BAŞKAN- Bir izah etsin.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan Ve Proje Müdür V.)- Şimdi zaten bizim planlarımızdaki müdahale ettiğimiz bölgeler ıslah planlarından gelen bölgeler olduğu için ıslah planları sırasında zaten buralardan alınmış bir zayiat var. Dolayısıyla bu bölgelerde…

BAŞKAN- İzine bağlı.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan Ve Proje Müdür V.)- İkinci bir kez bizim zayiat alabilmemiz için vatandaşın muvafakati gerekiyor. Vatandaş muvafakat vermediği sürece 18 uygulaması yapılamaz, yeni 18 uygulaması yapılamaz yeni hisseler oluşmadığı sürece de izale i Şuyu davalarına da gidilemez.

BAŞKAN- Buyurun, ben dinledim Sibel Hanımdan bunu. Daha önce İmar Islah yapıldığı için bu bölgelerde kayıplar var zayiat alınamaz. Vatandaş istemeden kılını kımıldatamaz.

Ali KÖKOĞUZ- Sizde yerinden oynatıyorsunuz şimdi. Vatandaşı alıyorsunuz buradan kuş gibi öbür tarafa atmaya çalışıyorsunuz bu mantıkla.

BAŞKAN- Ya bir yere attığımız falan yok. Sen şimdi işi siyasetten… İmardan siyaset yapmayın Ali Bey.

Ali KÖKOĞUZ- Başkanım gerçekten ben siyaset yapmıyorum. Ben size bir seminer verebilirim bu konuda.

BAŞKAN- Verin Sibel Hanım da olsun yanımda beraber.

Ali KÖKOĞUZ- Tamam. Tekrar söylüyorum bizim Ak Parti grubu olarak burada vatandaşın mağdur olmaması, zarar etmemesi konumuzun özü budur.

BAŞKAN- Şimdi plana sizde oy verdiniz burada. Abdullah Bey de oy verdi teşekkür ederim. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Verdik, plana karşı değiliz. Biz sadece uygulanacak hale getirilsin istiyoruz. Mağduriyetler olmasın amacımız o.

BAŞKAN- Tamam. Mikail Bey… Biz icra olarak elimizden ne geliyorsa yaparız.

Abdullah AKTAŞ- Yani bizim derdimiz o.

BAŞKAN- Zayiatlar alındığı için bak orada güzel bir noktaya değindin. %35 bu bölgenin zayiatları alınmış, ikinci bir zayiat alınabilmesi için hak sahibinin iznine bağlı.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım tamam da şuan yine bunun uygulanma şansı yine yok. Ya siz orada 20 tane adamı bir araya getiremezken 200 tane, 300 tane adamı nasıl bir araya getirip anlaşacaksınız.

BAŞKAN- Evet, buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bu Alpaslan Mahallesindeki konut alanı işyeri alanı konut alanına çevrilebilir izni çıktı. O güzergâh iki mahalleyi Cengizhan ile 75. Yüzyıl Mahallelerinin Büyükşehir’e dâhil olduğu güzergâh. 85 li yılların projeleri geçti ve şimdi sıkıntı var o güzergâhta ki bu teklif geliyor yoksa iş yerinden niye geçsin vatandaş. Sayın başkan Cengizhan da…

BAŞKAN- Hangi sokaklardan daha çok geliyor Ali Bey? Bu 1620… Bu su deposunun önümü?

 Mikail BİLİCİ- Galiba oradan bahsediyorlar başkanım.

BAŞKAN- Çarşamba pazarının önü demi istiyor ama orası ticari aks niye istiyorlar oraya. 1695/1.

Latif AYDEMİR- Başkanım dilekçe versinler.

Mustafa KARAMAN- 15/1-15-37’ye 13  -37’ye17-  1616’nın yukarısı…

BAŞKAN- 15/1 ticari değil. Su deposunun önü ticari yalnız.

Latif AYDEMİR- Başkanım dilekçe verilmesi yeterli bu konuda. Dilekçeyi biz alalım belediye olarak.

Mustafa KARAMAN- 16-17-18 sokaklar var ya başkanım onlar TM geçiyor.17 metre bir yol göstermişler…

BAŞKAN- Vatandaş ne düşünüyor orada?

Mustafa KARAMAN- Ara sokaklarda kaldığı için kabul etmiyor başkanım.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan Ümit Boz da oturduğunuz başkanlık odası var ya…

BAŞKAN- Başkanlık odası yok misafir odası var orada.

Ali KÖKOĞUZ- Tamam misafir odası var ya, onun arka sokağı var ya orası zemin katlar kesinlikle diyor ki, iş yeri olacak diyor.

BAŞKAN- Orada ticari bir bölge de var. Karşı tarafımız ticari seçenek.

Ali KÖKOĞUZ- Alt sokaklarda dahi, üst sokak dahi ara sokaklar 6-7 metre sokaklarda bile iş yeri yapılması zorunlu şu anda. Seçenekli bırakalım bunu vatandaş isterse iş yeri yapsın…

BAŞKAN- O olur, kaldırmayalım.

Ali KÖKOĞUZ- Onu öneriyoruz zaten kaldırmayalım.

Mustafa KARAMAN- Çarşamba pazarının üstü var ya başkanım iç sokakları orası hepsi TM yalnız.

BAŞKAN- Oralarda olabilir. Çarşamba pazarının önündeki sokak olmaz.

Ali KÖKOĞUZ- Seçenekli olabilir.

Mustafa KARAMAN- 20-1 sokağın üstü başkanım. Çarşamba pazarının kesiştiği…

Ali KÖKOĞUZ- Seçenekli olsun.

BAŞKAN- Şimdi konuşurum Sibel Hanımla bakarım o sokaklara.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan orası başlangıç. Bir önceki yıl meclis toplantısında Cengizhan’ı konuşmuştuk, Alpaslan’ı konuşmuştuk siz dediniz ki, şimdi Tepekule Mahallesi %20 ruhsatlanmış görünüyor…

BAŞKAN- Tepekule’de yok. Adalet Mahallesinde var.

Mikail BİLİCİ- Adalet Mahallesi %20 diyorsunuz. Cengizhan da bir yıl önce…

BAŞKAN- Ruhsatlı yapı yapılıyor habire.

Mikail BİLİCİ - Bir yıl önce %5 yoktu. Siz dediniz ki burada bana söz verdiniz, çok hızlı bir şekilde oradaki parselasyon düzeneğinde veya her neyse ada bazında…

BAŞKAN- İmar planlarının değiştirilmesi. Büyükşehirle şimdi şöyle orası, Büyükşehir’e gitti kızımız bu pilot alan var ya 60 hektarlık Fuat Edip Baksı, Cengizhan ne dediler Sibel Hanım? Keşke yanıma otursan şurada…

Mikail BİLİCİ- Kalan kısmını konuşuyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bir dakika dinle işte anlatacak sana.

Sibel BAŞALOĞLU( Plan Ve Proje Müdür V.)-  Başkanım biz o bölgedeki yüzeysel araştırmaları yaptık ruhsat dökümleri, 18’e tabi olan alanlar ve dışında kalan alanlar bu tür bilgilerin hepsini altlıklarını toplayıp Büyükşehir Belediyesine gittik görüşmeye. “Biz bu bölgeyi bir kentsel dönüşüm alanı ile birlikte irdeleyelim, nasıl bir şey olacağına bakalım burası oradan kopuk düşünülemez” dediler, hala cevap bekliyoruz. Bize bir geri dönüş olmadı onlar nazım plan hazırlamadığı sürece biz o bölgede 1000 lik plan hazırlayamıyoruz.

Mikail BİLİCİ- Ne olacak bizim bu Aziz KOCAOĞLU ile halimiz.

BAŞKAN- Aziz KOCAOĞLU’na gideceksin ne olacak seninle bu halimiz diyeceksin.

Ali KÖKOĞUZ- Söylüyoruz başkanım söylüyoruz.

Mikail BİLİCİ- Önümüzdeki mecliste ben gideceğim orada tribünde sözü alacağım. Aziz Bey ile bir sohbet edelim bakalım nasıl olacak.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım az önce zatıâliniz söz arasında dediler ki, Karabağlar konusu geçince bu ara Aziz Beyi sıkıştırıyoruz sıkıştırınca demek ki bir şeyler oluyor. Demek ki sizin…

BAŞKAN- Aziz Beyi nerede sıkıştırıyorum?

Latif AYDEMİR- Siz, ben değil efendim. Sıkıştırıyoruz gibi bir cümle çıktı.

BAŞKAN- Zaten aramız çok şey değil böyle laflar etmeyin konuşmadık.

Latif AYDEMİR- Hayır başkanım Mithat Beyin de yapmış olduğu haberde son 6 ay kala açıklayacağım deyince acaba bir durum mu var, bilmediğimiz bir şeyler mi var.

BAŞKAN- Biraz daha açık konuşur musun? Bu tam belli olmadı.

Çağlar HASPOLAT- Yani aday mısınız diyor Büyükşehir’e başkanım.

Latif AYDEMİR- Estağfurullah başkanım. Ayıptır söylemesi yani.

BAŞKAN- Benim adayım Mikail Bey sen hiç kımıldama oradan. Ben Bayraklıyı söylüyorum benim adayım Mikail Bey.

Çağlar HASPOLAT- Büyükşehir’e de mi adayınız?

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım siz bu kadar benim adayım Mikail BİLİCİ diyorsunuz, ben bir kere size …

BAŞKAN- Önünüzü kesiyorum sizin.

Mikail BİLİCİ- Tamam bir kere sayın başkanın ağırlığı vardır şu kadar işçi almıştır deyince basın bir şekilde bana sorgu sual edecek şekilde yazıyor. Benim adayım Mikail BİLİCİ diyorsunuz bir kere yaz be. Yani Hasan KARABAĞ’ın Ak Partide, tabi tabi canım eğer öyleyse adalet… Arkadaşlar, Adalet mülkün temeli buradaki meclis üyesi arkadaşlar biraz adaletli olsun. Sayın belediye başkanımız Ak Partiden benim tercih ettiğim aday Mikail BİLİCİ diyorsa, basındaki arkadaşlar bir kerede bu beyanı yazsınlar yani. Demek ki, yazışmalar karşılıklı olunca hoş oluyor.

BAŞKAN- Evet bu konuyu değiştirelim. Buyurun.

Latif AYDEMİR- Bu arada Türkiye Cumhuriyetimizin başbakanı son başbakan olarak İzmir’imize geliyor ayın 8-9 gibi.

BAŞKAN- Hayırlı olsun.

Latif AYDEMİR- Bayraklı olarak eğer bir isteğimiz bir arzumuz olursa kendisine ulaştırılmak üzere müdürlüklerimiz tarafından…

BAŞKAN- Belediyemizi şöyle bir ziyaret ederse mutlu oluruz hep beraber.

Latif AYDEMİR- Açılışını yapmayı çok isteriz aslında.

BAŞKAN- Atatürk anıtı dikilecek bahçeye ihale ediyoruz. Anıtın dikilişinden sonra bir de konuşacağız arkadaşlardan yardım isteyeceğiz bahçedeki restorasyonu yapmamız lazım. Projelerin izni alındı, projeler çıktı ihalesine çıkmamız lazım. Sayın Valimize teşekkür ederiz, bahçe için katkı koydu 3,3 trilyon buraya da koyarsa iyi olur. Geçen seneki rakam bir buçuk trilyondu restorasyon bana gelen rakam bu binanın.

Latif AYDEMİR- Yani Bayraklı olarak öncelikli yapılacak her ne varsa hükümet adına sayın başbakanımıza iletebiliriz.

BAŞKAN- İhalesi bekliyor Kaymakamlığın.

Latif AYDEMİR- O yapılıyor.

BAŞKAN- Hamza Bey ile görüştüm ben bakanlıklar arası geziyor dedi.

Latif AYDEMİR- Doğru, doğru efendim.

BAŞKAN- Yani o bekliyor, tamam. Gelip belediyemizi ziyaret edecekse bekleriz.

Latif AYDEMİR- Yok program Ödemiş ve Tire…

BAŞKAN- Bayraklıda araya girebilir.

Latif AYDEMİR- Buca bölgesi olduğu için efendim.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Veli TOPAL- Sayın başkanım sayın meclis şimdi imar planı falan tartıştık. Tabi ki imar planları bizde istiyoruz vatandaşımız hiç mağdur olmasın ama unuttuğumuz bir şey var biz deprem bölgesindeyiz ve ben de Sibel Hanım ile görüştüm bu yapılan planların en çok toplanma alanının göz önünde bulunarak yapıldığını Sibel Hanım söyledi ki bunu da gözden kaçırmayalım. Her vatandaşı memnun etmek çok kolay değil, kenti dönüştürmek istiyoruz her vatandaşı memnun edersek nasıl dönüştüreceğiz, bunu da göz önünde bulunduralım diye düşünüyorum. Sayın başkanım kimsenin hakkını yemiyoruz biz zaten.

BAŞKAN- Deprem ile ilgili hassasiyetinize teşekkür ederim Veli Bey. Bizim bir Deprem Etüt Merkezimiz var biliyorsun sürekli elimizdeki cihazlarla kontrol ediyoruz. Birde amatör tesisçilere yukarıda bir bina yaptık biz, deprem anında iki üç dakikada dünyanın her tarafıyla iletişim kurabilecek bir merkez yaptırdık. 2 mahallemize deprem konteynırı koydurduk ama 9-10 mahallemizi düzlükte konteynır koyabilmek için ihaleye çıktık arkadaşlar yakında ihale sonuçlanacak. Bu konteynırlar muhtarlığa yakın bölgelere konacak orada 10-15 kişilik ekiple yetiştirilecek, acil ihtiyaçları karşılanacak malzemelerin orada kullanımını sağlayacağız. Yani depremle ilgili yapılabilecek ne varsa aklımıza gelen yapmaya çalışıyoruz.

Veli TOPAL- İşte başkanım toplanma alanları çok önemli oluşabilecek bir depremden sonra…

BAŞKAN- Geniş parklar yaratacağız, geniş alanlar yaratacağız.

Veli TOPAL- Sibel Hanımda bunları göz önünde bulundurarak bu planın yapıldığını bana söyledi ki, bence çok önemli. Bugün ülkemiz bir deprem ülkesi bunu göz önünde bulundurduğu için ben öncelikle Plan ve Proje Müdürümüze teşekkür ediyorum. Sayın başkanım bir bayram geçirdik tüm arkadaşlarımın geçmiş bayramını kutluyorum ayrıca dün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelinin atıldığı Sivas Kongresinin 98. Yıldönümüydü. Bu kongreye katılan başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ruhları şad olsun saygıyla anıyorum kendilerini.

BAŞKAN- Evet, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ denmiş. Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım şimdi bu yeni revizyonda toplanma merkezi yaptık onun üzerine planı programı kurguladık diyor Veli Bey. Şimdi eğer deprem olursa vatandaş evinden çıkamadı mı o toplama merkezine ulaşamaz. Önce evleri düzeltmek lazım…

BAŞKAN- Onun için plan revizyonu yapıyoruz zaten.

Çağlar HASPOLAT- Birde ikincisi sayın başkanım bugün meclisten bir yetki istediniz, bir önerge verdiniz 14 milyon 150 bin lira bir kredi kullanacaksınız. Bu kredinin tamamını…

BAŞKAN- Açıklayayım mı?

Çağlar HASPOLAT- Evet.

BAŞKAN- Açıklayayım. Arkadaşlar 46 tane kadrolu işçimiz emekli oluyor. Bir kadrolu işçinin aylık maliyeti 16 milyar, 46 işçinin aylık maliyeti 736 milyar, yıllık maliyeti yaklaşık 9 trilyon kadrolu işçilerin. Bu arkadaşların emekliliği geldi bu bizim bütçelerimizde öngörülmemiş bir durumdu, bu sene emekli olmaları konusunda arkadaşların bir talebi oldu. Emeklilik süreleri hem yaşta hem günde dolmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bütçenin rahatlaması açısından 46 tane arkadaşımızın tazminat kıdemlerinin verilip emekli yapılması gerekiyor. Bu geçen seneki bütçelerde öngörülmedi artı 15 Temmuz hadiselerinden sonra ve yapılandırmalardan sonra 2 yapılandırmadan sonra emlak vergilerinde sizde biliyorsunuz işin içindesiniz bir aksama oldu. Yaklaşık birinci taksitte 8 trilyon oldu Kasımda da beklentimiz ki yine bir 8-10 trilyon daha beklentilerimizden aşağıda bir gerçekleşme olacak ikincisi bu. Üçüncüsü, bahçemizin hissesi arsamızın kamulaştırılması bu yıla erken mahkeme sonuçlandırdı, buda öngörülen bir şey değildi yaklaşık 6.6 trilyon ödeme yaptık kamulaştırma için 730 m2’ye arkadaşlar yaklaşık 6.6 ödeme yaptık mahkemenin tespiti oydu. Mahkeme tespitleri oydu iki sefer bilirkişiye itiraz ettik yaklaşık 8.000 tl m2 sinden sekiz bin küsur muydu burada mı Ahmet Bey? Sekiz bin kaç?

Ahmet KAÇMAZ(Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- Sekiz bin yedi yüz lira başkanım.

BAŞKAN- Sekiz bin yedi yüz lira metrekaresi değer biçti, itiraz ettik tekrar bilirkişiler tekrarladı. Biz bu ödemeyi yaptık sayın Valimiz de ben bir kısmını veririm dedi, sağ olsun 3.3 Valimiz verdi. Üç buçuk trilyon da oradan beklenmedik bir harcama çıktı dolayısıyla bu zaten öngörülmeyen bir açıktı bu açığı kapatmamız lazım. Uzaydan bizim para bulacak halimiz yok ama önümüzdeki 2018 yılı için emlak vergilerindeki öngörülen artış beyannameler değişiyor, tespitler yeniden yapılıyor makul mantıklı bir artışla emlak gelirlerimizde artış olacak bu kredilerin karşılığını da orada çok rahat göreceğiz. Belediyemizin kredi kullanma kabiliyeti devam ediyor önümüzdeki yıl bütçemiz tahmini 270 trilyon olacak. Dolayısıyla bizim 270 trilyonluk bir bütçede yani öyle 90 trilyon, 70 trilyon, 80 trilyon, 100 trilyonluk krediyi çevirebilecek bir gücümüz var. Yatırımların durmaması için bunun sürmesi gerekiyordu kredi talebimiz ondan yani beklenilmeyen şeyler.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan zaten yasal olarak hakkınız var, bütçeniz oranında borçlanmayı…

BAŞKAN- Gerekçemi koydum ben.

Çağlar HASPOLAT- Tabi gerekçeyle borçlanma yapabiliyorsunuz buna yetkinizde var ama biraz önce söylediğiniz gibi eğer personel ve hizmetlinin kıdem tazminatlarını ödemek için ve öngörülmeyen plan bütçemiz var bizim neden öngöremiyoruz? Yaş haddini…

BAŞKAN- Emeklilerin 46 sının birden emekli olma isteğini bizim önceden ön görmemiz mümkün değil. Bir şeyde yok hani memurdaki gibi yaş sınırı geldi mutlaka bunlar emekli olacak gibi önümüze bir şey çıksa.

Çağlar HASPOLAT- Ama sırf bunun içinde kalkıp ta…

BAŞKAN- Şimdi ayda 730 milyar tasarruf etmeyelim mi?

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Bayraklı belediyesi personelinin kıdem tazminatını ödemek için kredi çekiyorsa bu Bayraklı belediyesine de yakışan bir şey değil. Yakışmıyor başkanım yakışmıyor. Bu acizlik göstergesidir.

BAŞKAN- Buca Belediyesi 150 işçi için yaptı kimsenin ruhu duymadı. İller bankası kredisi aldı.

Çağlar HASPOLAT- Buca belediyesi alabilir. Ama Bayraklı belediyesine yakışmadı başkanım.

BAŞKAN- Doğru vallahi bize hiçbir şey yakışmıyor.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım bir de biz Bayraklı belediyesi olarak kendi ayağımıza mı sıkıyoruz sorusu çıkıyor kendimce. Neden? Acaba şu an 10 kat deyip vatandaşın bir nevi gönlünü almak istiyoruz, fakat ortada bir yapılanma olmuyor bir imar…

BAŞKAN- Siz inşaata döndünüz teşekkür ederim. 

Latif AYDEMİR- Hayır hayır estağfurullah. Gelirler açısından söylüyorum sayın başkanım. Örneğin bizler burada müteahhit arkadaşlar adına genel olarak da söylüyorum, Bayraklı halkının…

BAŞKAN- Emlak vergilerini mi söylüyorsun? On kat değil ya.  

Latif AYDEMİR- Hayır hayır bizler şu an müteahhit firma arkadaşlarımız gelip burada yol, su, kanal bedellerini ödeyecekler ki belediyeye bir girdi olsun.

BAŞKAN- Harçlar gereği.

Latif AYDEMİR- Ne yapıyoruz Çay mahalleyi kapattık, bu taraftan Manavkuyu, Adalet derken sıra ile gidiyoruz.

BAŞKAN- Onlar mecburiyetten oluyor.

Latif AYDEMİR- Hayır mecburiyetten de…

BAŞKAN- Yapacaksın bir şekilde durdurmazsan…

Latif AYDEMİR-  Gelir azalacak gibi bir pozisyon çıkıyor.

BAŞKAN- Başlıyor işte yeni planlar çalışsın gelsin gelirler başka türlü olmaz. Emlak vergilerinin işte beyanname değerleri bu sene değişiyor biliyorsun. Onun için Allah razı olsun şimdiden dairelerimizden.

Çağlar HASPOLAT- Geçen sene emlak vergilerinde oranlama olarak çok büyük bir düşüklük yoktu tahsilatta.

BAŞKAN- Var var.

Çağlar HASPOLAT- Çok büyük yoktu. O kadar krediler çekmemizi gerektirecek kadar…

BAŞKAN- Var var. 8+8  16 trilyon. 70 trilyon öngörüyorduk biz, 50 trilyon gerçekleşti.

Çağlar HASPOLAT- O kadar değildir başkanım

BAŞKAN- O kadar. Biz şimdi geleceğe Mikail bey e az harcamalı bir belediye bırakıyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım yıpratma politikası yapıyorsun yapma lütfen.

BAŞKAN- Kadrolu işçileri emekli yaparak cari giderleri düşürüyorum. Buyurun.

Mikail BİLİCİ- Teşekkür ederim sayın başkan. Ali bey demin imar ile ilgili konuşurken dinledik. Bütçe ile ilgili konuşma dilimiz olduğunda sayın başkanım ciddiye alınması sizin için de bizim için de hoş olur. Mevcut geçmişteki borçlanmaya keza bunlar gösterilip tekrar bir 14 milyar talep ediliyorsa işte bizim performansımız 170 milyar trilyon olacak felan bunlar Nasrettin hocanın o şeyi vardı…

BAŞKAN- Niye Nasrettin hoca?

Mikail BİLİCİ- Hani koyunlar geçecek…

BAŞKAN- Niye Nasrettin hoca? 2017 gerçekleşmesini 225 hesap etmişiz 200 gerçekleşiyor.

Mikail BİLİCİ- 200 gerçekleşecek mi?

BAŞKAN- Gelirler 180 gerçekleşiyor, giderler 200 gerçekleşiyor. İşte burada Mali Hizmetler Müdürü.

Mikail BİLİCİ- Tamam 200 gerçekleşiyorsa o kullandığımız kredilerle beraber mi 200?

BAŞKAN- Evet.

Mikail BİLİCİ- 50 milyar kredi var orada başkanım. Demek ki reelde kaldı. Başkanım şöyle yapalım; bu sizin kadrolu işçilerinizin aldığı maaşlar şunlar bunlar hizmetleri emekliye sevk ediyorsunuz güzel. Bütçeyi hazırlayan kadroları da emekliye sevk edin.

BAŞKAN- Hakaret içeren konuşmalar yapıyorsun. 

Mikail BİLİCİ- Hakaret içermiyor başkanım vallahi samimi söylüyorum.

BAŞKAN- Bütçeyi yaparken Mikail beyi de çağırın Mehmet bey.

Mikail BİLİCİ-  Çağırın çağırın da görelim bütçeyi başkanım. Bütçede anormallik var.  Burası gelişen bir bölge, belediyenin çok rahat olması lazım olan bir bölge…

BAŞKAN- Daha değil, daha değil. Dışarıdan gazel okuma olmuyor. Burada bağırıyorsun işçilerin işte temizlik işçisi şu kadar alıyor maaşı yükselsin diye söylüyorsun…

Mikail BİLİCİ- Başkanım işçileri konuştuğumuzda konuşun…

BAŞKAN- Hem maaşları yükselsin hem niye belediye böyle kredi alıyor bilmem ne oluyor.

Mikail BİLİCİ- Başkanım krediyi bize sevimli göstermeyin. Her kim ki faizi sevimli gösteriyor o adamın samimiyetinden kuşku duyarım.

BAŞKAN- Kredilerin faizi olur, başka türlü nasıl olur?

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bizim paramızı, üç tane tüccar vardır. Tüccar 1; başkasının parasını başkası için harcarken ne fiyatına bakar ne kalitesine. Tüccar 2; kendi parasını başkası için harcarken hem kalitesine bakar hem fiyatına, Tüccar 3; Bir başkasının parasını bir başkası için harcarken sadece fiyatına bakar. Sayın başkan…

BAŞKAN- Bakacak olsa bu ülke bu kadar 450-500 katrilyon borcu var dışarı.

Mikail BİLİCİ- Bizim ilçemizdeki parayı  bizim için harcayın sayın başkan.

BAŞKAN- Evet başka söz almak isteyen var mı? Buyurun Necati bey.

Necati YILDIZ-  Sayın başkan pek konuşmak istemiyordum ama bu borçlanma meselesi illa kaşınınca iki söz söyleme gereği duydum.

Mikail BİLİCİ- Kaşınma olmaz bizde Necati bey.

BAŞKAN- Kesmeyelim.

Necati YILDIZ- Mikail bey ben saygıyla dinledim.

Mikail BİLİCİ- Kaşınma maşınma abuk…

BAŞKAN- Konu kaşınma dedi. Senin kaşınmandan bahsetmiyor, konu…

Mikail BİLİCİ- O zaman başkan her kaşındığında biz başkanı kaşıyacak mıyız?

BAŞKAN- Konunun kaşınmasını dedi, dinlemedin sen.

Mikail BİLİCİ- Tabi canım oradan buraya gelince, dizginlemek lazım.

Necati YILDIZ- Mikail bey, karşılıklı olmasın lütfen. 2002 yılında siz az evvel…

Ali KÖKOĞUZ- Yok şu kaşınma sözünü geri kalın yalnız bir dakika. Olmaz öyle.

BAŞKAN- Konu kaşınınca dedi.

Ali KÖKOĞUZ- Sözünü geri alsın.

Mikail BİLİCİ- Almasın canım bizde başkanı kaşırız. Almasın devam et.

BAŞKAN- İyi de benim suçum ne?

Ali KÖKOĞUZ- Siz de kaşınıyorsunuz.

BAŞKAN- Beni ne kaşıyorsun.

Ali KÖKOĞUZ- Siz de kaşınıyorsunuz o zaman.

Necati YILDIZ- Geri alınacak söz ettiğimi düşünmüyorum.

BAŞKAN- Ne dediniz bir daha söyleyin siz.

Necati YILDIZ- Ben konuşmayı düşünmüyordum ama bazı arkadaşlar olayı kaşıdılar… Olayı kaşımak ayrı, senin kaşınman ayrı.

BAŞKAN- Olayı dedi.

Necati YILDIZ- Olayı kaşıdılar.

Ali KÖKOĞUZ- “Mikail bey kaşındığı için” dedi.

Necati YILDIZ- Hayır. Tutanaklar orada. Şimdi sayın başkanım arkadaşlardan benim onları dinlediğim gibi dinlemelerini rica ediyorum. 2002 yılında bu ülkenin toplam borcu , iç ve dış borcu 127 milyar dolardı. Bu gün ulaştığı seviye 541 milyar dolar. Demek ki bu ülkedeki bir takım gelişmelerden söz edilebiliyorsa, onlar sahiplenebiliyorsa bunu bu borçlanmayla yapılmış, dış kredi bulunarak yapılmış, dış kaynak temin edilerek yapılmış. Aynı mantık belediye için de geçerlidir, her belediye için geçerlidir bu bir. İki; burada sözünü ettiğimiz borçlanmanın yanında bir tek kalem bile, örneğini vereceğim bir tek kalem bile üzerinde uzun uzadıya düşünmemiz gerekiyor çünkü torunlarımızı bile ilgilendiriyor. Nedir o? İki tane yap işlet modeliyle yapılan köprü. Birisi Osmangazi köprüsü, her ay hazinenin sırtından 10 milyon dolar…

Kemal BÜYÜKKESİM- Necati bey Bayraklı Belediyesi burası T.B.M.M si değil. Ne alakası var bunların şimdi.

Necati YILDIZ- Deli dumrul vergisi ödüyoruz.

BAŞKAN- Örnekleme yapıyor.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bayraklı belediyesinin borçlanmasını konuşuyoruz. N alakası var genel politika…

BAŞKAN- Sen cevap verirsin.

Necati YILDIZ- 10 milyon dolar deli dumrulu hepimiz biliriz. Geçenden bir akçe, geçmeyenden iki akçe. Şimdi biz geçmediğimiz köprünün her birimiz parasını veriyoruz. Aynı şey Yavuz Sultan Selim Köprüsü için de… O yap işlet devret ben de ondan bahsediyorum.

BAŞKAN- Şimdi o yap işlet devretler hakikaten saçma biraz.

Hayrettin GÜNGÖR- Sayın başkanım…

BAŞKAN- Bitirsin bitirsin.

Necati YILDIZ- Şimdi biraz insaflı, eleştirirken bir konuyu tenkit ederken önce iğneyi kendimize sonra çuvaldızı başkasına batıralım söylemek istediğim bu.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim.

Hayrettin GÜNGÖR- Sayın başkanım özür dilerim…

BAŞKAN- Arkadan el kaldırmıştı da. Kemal bey bir dakika.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım şimdi bu konuda Necati başkanıma katılmıyorum.

BAŞKAN- Köprü konusunda mı?

Çağlar HASPOLAT- Kendisi bizden büyüktür yaş olarak büyüktür 2002 den önceyi çok daha iyi bilir. 2002 den önce devlet memurun maaşını ödemek için IMF’den gidip borç alıyordu. Bu günleri iyi hatırlar kendisi. Bu gün yapılan işleri de eleştirmenin bir anlamı yoktur. Bunlar hepsi vatandaş için yapılmış, vatandaşın rahatlığı için yapılmış otobanlar ve köprülerdir. Vatandaş için yapılmasından yanayız her zaman, burada da onun mücadelesini veriyoruz. Ama eğer bu kredi memurun maaşını…

BAŞKAN- Memurun değil.

Çağlar HASPOLAT- Yada personelin kıdem tazminatını ödemek için çekiliyorsa buna da karşıyız.

BAŞKAN- Ona karşı olma çünkü belediyenin bütçesini rahatlatan bir tablo o. Hayrettin bey bu konuda siz söyleyin yani kadrolu işçilerin kıdem tazminatları için kredi alınması doğru mu değil mi?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir dakika konuyu karıştırmayalım da.

BAŞKAN- Bir dakika ben idare ediyorum meclisi. Hayrettin beye söz verdim ben. Hayrettin bey buyurun.

Hayrettin GÜNGÖR- Bakın borçlanma kanununda…

BAŞKAN- Kibar kibar red edecek şimdi.

Hayrettin GÜNGÖR- Ülkemizin borçlanma kanununda şunun için borçlandım, bunun için borçlandım diye bir borçlanma yok. Gerekçenizi anlıyoruz. Ancak bilinmesi gereken şudur, bütçede bir açık var. Bunun gerekçesi işçilerin borçlanması, yapılan harcamaların sınıflandırılması, sayın meslektaşlarım bu konuyu hepsi çok iyi bilirler, belli bir borçlanma sistemi var. Buna göre borçlanma ihtiyacı doğmuştur. Bunun gerekçesini komisyonda da görüşecektir arkadaşlar, sizin de sunduğunuz gerekçelerin bir kısmı haklı olabilir. Genel olarak yapılması gereken şudur.

BAŞKAN- Bir noktayı mesela şu arsanın kamulaştırılması seneye kalsa biliyorum ki burası 12 milyara  gider m2 si. Yani onu söyleyeyim ben size. Bu aks da biz geçenlerde 100 m2 yer verdik o Star Petrolün orada. 7 milyardan biz verdik. Siz burayı seneye bıraksanız bu hisseyi alamazsınız.

Hayrettin GÜNGÖR- Efendim çok önemli bir nokta var bunu atlamak istemiyorum. Hala 260.000 TL ödemiş olduğumuz bu maaş ve kişi giderleri eğer yerine istihdam yapılmadan kredi taksitlerine ödenecekse söylenecek hiçbir sözümüz yok.

BAŞKAN- Yerine kadrolu işçi gelmeyecek.

Hayrettin GÜNGÖR- Şimdi 260 TL varsa biz bunları taksitle bu adamlara vereceğimiz bu parayı…

BAŞKAN- 736 milyar aylık. 736 milyar, aylık masraflara katkısı olacak.

Hayrettin GÜNGÖR- Efendim teşekkür ederim bakın çok net bir noktadan bahsediyorum.

BAŞKAN- Yok kadrolu işçi almak yok.

Hayrettin GÜNGÖR- Sonuç itibariyle…

BAŞKAN- Tek tek açıklama yapayım Hayrettin bey bir dakika. Mal ve hizmet alımlarındaki çalışanlar bütçede kadro hesaplamasında diyor ki kanun; “Personel giderleri bütçenin %30 unu geçmez.” Bu personel giderleri içine kadrolu işçiler, memurlar ve sözleşmeli memurlar giriyor. Onun dışında hizmet alımıyla giren temizlik işlerinde, parklarda v.s hizmet alımı kapsamında. Dolayısıyla bizim 16 milyara kadrolu işçi almamız mümkün değil zaten. Buyurun.

Hayrettin GÜNGÖR- Şimdi kadrolu işçilere ödediğimiz 736.000 TL, önümüzdeki yıl 1 milyon olacaktır tahmini. Bunun da uzun vadeli bir borçlanma olduğunu kabul edersek her ay işçiye verdiğimiz parayı borçlanmamıza ödersek biz 14 ayda borcumuzu sıfırlarız. Bu borçlanma eğer bu amaçla bir gelir ve iktisat yapma ya da tasarruf yapma amacıyla yapıldıysa buna söyleyecek bir lafımız yok. Ama bunun yerine başka istihdamlar yapılacaksa, burada meydana gelecek açık başka isimler tarafından doldurulacaksa o zaman bizim her yıl mutlaka ve mutlaka bütçe kalemi içerisinde bir fon oluşturmamız lazım. Bu normal apartman yöneticilerinin bile yapmış olduğu kıdem tazminatı diye bir fon var bu fon değerlendiriliyor emekli olan her kes de bu fondan parasını alıyor.

BAŞKAN- Bu bütçe hazırlanırken arkadaşlar bir çalışma yapın. Memur arkadaşların içinde yaşları gelmiş, kadrolu işçiler ve sözleşmeliler, yaşları gelmiş emekliliği gelmiş arkadaşları, olası bir emekli olacakmış gibi, memurlara da dayatmamız var, 65 yaş sınırı var. Orada yapabiliyoruz ama kadrolu işçilerde bu yok.

Hayrettin GÜNGÖR- Bu fon oluşturulursa bun gelirleri ve işletilmesine, belli bir değerlendirme kat sayısı ile …

BAŞKAN- Ama bak çok yerinde bir tespit bu. Yani kadrolu işçilerin bu masrafından kurtulmak belediye açısından yerinde bir davranış.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım CHP duruşuna yakışmıyor bu sohbetler.

BAŞKAN- Yine saçmaladın.

Mikail BİLİCİ- Saçmalama yok. Ben şunu söyleyeceğim sayın başkan eğer bir ülkede teknoloji…

BAŞKAN- Emekliliği gelmiş adamı diyoruz biz. Emekliliği gelmiş işten çıkarmıyoruz. “Emekliliğin gelmiş sen artık emekli ol” diyoruz. Bunu söylemeye hakkımız var. O arkadaşlar da ben emekli olmak istiyorum diyor. Bu iktidara güvenmiyorum yarın emekliliği iptal edebilir diyor, kıdem tazminatlarını kaldırabilir diyor.

Mikail BİLİCİ- Teknoloji ve kapitalizm güçlendiği ülkelerde emeğin saygınlığı düşer. Burada bu 14 milyarlık borçlanmayı getirip emek üzerine yorum yapması hiç yakışmıyor. 700 bin lira.

BAŞKAN- Sen beni dinlemedin galiba.

Mikail BİLİCİ- Dinledim.

BAŞKAN- Kamulaştırmaya para gidiyor. Emlak vergiler beklentilerin altında gerçekleşiyor. Sen de biliyorsun bunu.

Mikail BİLİCİ- Emekçiyi söylemeyebilirdiniz.

Hayrettin GÜNGÖR- Neticede bir borç var bir borçlanma ihtiyacı var.

BAŞKAN- Biz realiteyi önümüze koyuyoruz, hayat bu matematik bu ben mühendisim önümdeki matematik bu.

Mikail BİLİCİ- Kapitalist olma. Yavaş yavaş oluyorsun.

Hayrettin GÜNGÖR- Biz iki şeye bakarız. Bir, bunun nasıl ödenebileceğine eğer bunun ödenebilirliği bu şekildeyse bunda bir problem yok. İki, bu ödemenin bundan sonraki yıllarda herhangi bir şekilde…

BAŞKAN- Fon doğru bir öneri. Yani biz ön görelim arkadaşlar bütçe koysun…

Mikail BİLİCİ- Zaten bütçede olması lazım tek düzende olması lazım.

BAŞKAN- Şimdi şöyle bak yine konuyu siyasallaştırmıyorum sadece şunu söylüyorum son günlerde kıdem tazminatı siz dediniz ya niye ön görülmedi, kıdem tazminatı tartışması başlayınca emekliliği gelen arkadaşlarda bir endişe başladı emekli olmak istemeye başladılar. Bunu önceden öngörmemiz mümkün değildi 46 arkadaşımızın emeklilik isteyeceğine ve kadrolu olacağına dolayısıyla böyle bir şey oldu.

Hayrettin GÜNGÖR- Bunda bir problem yok. Şimdi önemli olan şu, her borçlanma tartışmasında bir şekilde hükümet ile ilgili bir borçlanma eleştirisi geliyor.

BAŞKAN- Olacak.

Hayrettin GÜNGÖR- Değerli arkadaşlarımın  bu konuda ya bilgileri eksik ya da gerçekten siyaseten bu konu istismar ediliyor buna ben net olarak inanmaya başladım. Şimdi bununla ilgili eğer müsaade ederseniz gerçek rakamlara dayalı bir başka programda…

BAŞKAN- Başka bir gündemde yapalım, bütçede yapalım.

Hayrettin GÜNGÖR- Evet. Hem Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi 2002 den günümüze nereye geldi? Neden geldi?..

BAŞKAN- Bütçeyi geçirelim bütçeden sonra ayrıca konuşalım.

Mikail BİLİCİ-  Bütçede hükümetin bütçesini konuşamayız, bütçede burayı konuşacağız. Ayrı bir gündem de bizim hükümetin bütçesini ayrı bir gündemde konuşma yetkimiz yok. Yapmayalım.

BAŞKAN- Şu anlamda biz siyaset yapmayacağız, teknik anlamda tartışacağız.

Hayrettin GÜNGÖR- Bakın tekrar söylüyorum ben mahcup olayım sıkıntı yok. Şimdi bir bilgiyi düzelteyim ondan sonra…

BAŞKAN- Konuyu kapatalım isterseniz.

Hayrettin GÜNGÖR- Hayır, köprü parasını ben bir anlatmak zorundayım özür dilerim.

Mikail BİLİCİ- Necati Bey’e anlat.

Hayrettin GÜNGÖR- Bu konu çok iyi bildiğim bir konu bu şekilde herkes aydınlanacak bir daha bu köprü konusu gündeme gelmeyecek. Değerli arkadaşlarımız yapılan ihale sırasında Osmangazi Köprüsü için konuşuyorum bununla ilgili gerekli bilgi ve dökümanları da dedim ya başka bir toplantıda meclis toplantısı dışında yapalım.

BAŞKAN- Bugün yapmayalım isterseniz.

Hayrettin GÜNGÖR- Bakın biz bu köprüyü yaparken 205 bin araç geçişini garanti ederek ihale ettik arkadaşlar. Ben şimdi mecliste konuşuyorum başkanım ama özür diliyorum bununla ilgili verecek bedel araba bedeli dolar cinsinden belli oranlarda müteahhit firmaya ödenecektir bu doğrudur. Fakat bir dakika arkadaşlar ben bir anlatayım anlaşılmayan bir şey varsa…

BAŞKAN- Hızlı olsun yalnız.

Hayrettin GÜNGÖR- Evet çok çabuk hemen çok kısa bitecek çok kolay bir şey 26,5 yıl bu arkadaş alan müteahhit firma, 26 yıl boyunca buna yapmış olduğu süre içerisindeki zamanda dahildir. Yani inşaata başladığı gün kendisine sözleşmenin yapıldığı günden itibaren imzalandığı günden itibaren 26,5 yıl dahidir. Değerli arkadaşlar bunun dolar karşılığında eksik kalan kısmı müteahhidin ileride artıya geçtiği tarihten itibaren hak edişinden kesilmek üzere verilmiş ve bu sözleşmede mevcut olan bir sözleşme maddesidir. Şu anda ilk 2 yıl büyük ihtimalle bu köprüden geçecek %10 veya 12 arasında bir oranda müteahhide normal geçiş dışında bir ücret ödenecektir bu doğrudur. Basın bunu anlatırken bir şeyi çarptırıyor. Vermiş olduğu müteahhide devletin senin benim kesesinden vermiş olduğu bir para değil kimsenin kesesinden kimseye para falan verilmiyor. Netice itibariyle buradan 205 milyon araç/ay geçen eğer 235 bine ulaştığı tadirde 205 binin üzerindeki rakamda müteahhidin elde ettiği rakamlar tekrar hazineye kayıt edilecektir. Herkesin bilgilerine sunarım, bununla ilgili…

 BAŞKAN- Ya geçmezse?

Hayrettin GÜNGÖR- Bakın efendim tekrar anlatayım…

BAŞKAN- Hayrettin Bey ben bir şey anlatayım şimdi bir dakika Hayrettin Bey. Bir dakika arkadaşlar. Hayrettin Bey köprünün maliyetini bir söyler misiniz?

Hayrettin GÜNGÖR-  Hayır efendim Osmangazi Köprüsü 650 milyon dolar artı KDV.

BAŞKAN- Köprüden iş mi aldın sen Abdullah?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi Necati Bey’in bahsetmiş olduğu otoban Avrupa’nın en büyük otoban yolu. İzmir den başlıyor 3. Havalimanına kadar giden bir otoban. 9 tane ili kapsıyor ve içinde 4 tane köprü var. Bu bahsettiğiniz köprülerin toplam maliyeti yani ihale maliyeti 4 buçuk milyar dolar. Şuan belki istenilen kadar araç geçmiyor olabilir ama bu bağlantı yolları tamamlandığında bu yolun tamamı bittiğinde öngörülen bir şey var oradan gelecek rakamlar var. Şuan Balıkesir’e kadar geldi Balıkesir ile Manisa arası yapılmadı şuan sadece o boşluk kaldı ama geri kalan İzmir- Kemalpaşa çıkışı Balıkesir’den sonraki bağlantı yolları, otobanlar, köprüler hepsi tamamlandı.

BAŞKAN- Zarar etmesin yani bizimde derdimiz o.

Hayrettin GÜNGÖR- Yok başkanım şuan bir zarar söz konusu değil.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu yolun tamamı bittiğinde…

BAŞKAN- Sonuç alacağız diyorsun, tamam.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım burada öncelikle Necati Bey’in yaşına tecrübesine bunu yakıştıramıyorum Burayı siyasallaştırmaması lazım.

BAŞKAN- Siyasallaştırmadı.

Kemal BÜYÜKKESİM- Sizin de buna müsaade etmemeniz lazım.

BAŞKAN- Bir dakika bir dakika Necati Bey kıyas yaptı sadece.

Kemal BÜYÜKKESİM- Diğer türlü başkanım bunun önünü alamayız biz burada cevap vermek zorundayız.

BAŞKAN- Size de bir belediyeyi örnek gösterelim bundan sonra.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bayraklı belediyesini konuşalım burada.

BAŞKAN- Yani kıyas yaparken burada başka bir belediyeyi konuşalım. Mesela, Ankara belediyesini konuşalım. Necati Bey Ankara Belediyesini bir konuşsana ya.

Kemal BÜYÜKKESİM- Yani biz buna niye cevap veriyoruz burada başkanım…

BAŞKAN- Ankara belediyesi serbest yalnız.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım konuyu değiştirmeyelim. Veli Bey dedi ki sizin grup başkan vekiliniz bir şey söyledi, herkesi memnun etmek zorunda değiliz. Yani belediyelerde…

BAŞKAN- Edemeyiz dedi.

Kemal BÜYÜKKESİM- Peki başkanım yani revizyon planları niye yapılıyor? İnsanlar için yapılmıyor mu?

BAŞKAN- %100 değil de % 99 mutlu…

Kemal BÜYÜKKESİM- Herkesi her insanı biz memnun etmek zorundayız, bir kere imar revizyon planı bunun için yapılıyor.

BAŞKAN- Arzu ettiğimiz o.

Kemal BÜYÜKKESİM­- Orada insanlar oturuyor.

BAŞKAN- Arzu ettiğimiz o.

Kemal BÜYÜKKESİM- Ev aldık biz buradan ama…

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar yıllardır dokunulmamış bir işe müdahil oluyoruz olacak bu tartışmalar  bir şey değil. Evet, yeterlilik önergesi mi veriyoruz. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Sayın başkanım şunu da düzelteyim. Ben memnun edemeyiz demedim.

BAŞKAN- Dedik Veli bey ben söyledim.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Ali ALAN, Adem SEÇİLMİŞ, Rukiye BAYRAK KARATAŞ’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Veli TOPAL- 8 Eylül Cuma saat 18:00.

 

BAŞKAN-8 Eylül Cuma saat 18:00’de buluşmak üzere.

 

 

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye