Meclis Çalışmaları

08/09/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ 08.09.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Tarkan DÜZMAN.  

HAZIR BULUNMAYANLAR: Faysal YILDIZ - Hasan KARABAĞ - Adem SEÇİLMİŞ - Latif AYDEMİR - Rukiye BAYRAK KARATAŞ -  Tahsin ÜNAL.           

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN-  Arkadaşlar hoş geldiniz. Meclisi açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

05.09.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum.

Kemal BÜYÜKKESİM- Hayır hayır itirazımız var. 25’inci sayfada

BAŞKAN- Düzeltelim.

Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Olayın kaşınması demiş o. Ama düzeltti sonra.

Kemal BÜYÜKKESİM- Ama tutanaklardan da çıksın başkanım. Oylatalım başkanım çıkaralım tutanaklardan.

BAŞKAN- Çıkaralım mı? Olayın Necati Bey…

Necati YILDIZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Kaşınma olaylarının olayın kaşınması olarak düzeltilmesini tutanaklarda oylarınıza sunuyorum.

Gökçen ÇETİNER(Yazı İşleri Müdürü)- Başkanım zaten öyle yazıyor.

BAŞKAN- O zaman daha ne isteniyor? Mikail’in kaşınması demiyor orada.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım orada…

BAŞKAN- Oda diyor ki seni kaşısınlar bir sürü kaşıma olayı ayıp hepsini çıkaralım.

Kemal BÜYÜKKESİM- Kaşınma olayını çıkaralım başkanım.

BAŞKAN- Evet tutanaklardaki kaşınma laflarının tümünün çıkarılmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İş uzadı ondan sonra biliyor musunuz yok başkanı kaşıyalım, yok Necati beyi kaşıyalım.

Kemal BÜYÜKKESİM- Ne gerek var şimdi kaşınmaya.

BAŞKAN- Evet çıkarıyoruz arkadaşlar.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Bu maddelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5831) Bayraklı ilçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIA pafta, 2261 ada, 68 nolu parseldeki 134/8849 (1,34 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5832) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36101 ada, 9 parsel 246,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Bu maddenin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-885) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmirdeniz Projesi (2. Bölge) Alaybey Tersanesi-Alsancak Limanı arası Kıyı Kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/e maddesi uyarınca kurum görüşü talebi hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu maddenin kurum görüşünde var. Ancak biz grup olarak burada Altınyol’un yeraltına alınmak kaydıyla…

 

BAŞKAN- Onu işlediler diye biliyorum.

 

Veli TOPAL- Yazdılar biz de tutanaklara geçsin diye onu dile getiriyoruz.

 

BAŞKAN- Çağlar Bey destekliyor musunuz?

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan tabiî ki bizimde istediğimiz bir proje bu.

 

BAŞKAN- Biz öyle gönderiyoruz.

 

Çağlar HASPOLAT- Yani öyle giderse de iyi olur.

 

BAŞKAN- Ama tutanaklara geçsin diye…

 

Çağlar HASPOLAT- Şuanda mesela Büyükşehirden gelen bu talep ne? Tamamen bir ekstradan herhalde daha önce yapılmıştı bu. Bir şey eklendi mi buna?

 

BAŞKAN- Yok yok yat limanı onayı geldi.

 

Çağlar HASPOLAT- Yat limanı.

 

BAŞKAN- İskele biraz uzatıldı. Meydanlar oluştu. Komisyona gidecek zaten değil mi bu? Komisyona gidecek.

 

Veli TOPAL- Yok gitmiyor komisyonlara başkanım.

 

BAŞKAN- Komisyona gidecek dedim ben.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Gönderelim başkanım komisyonlara bence.

 

BAŞKAN-  Bu maddenin komisyona, İmar Komisyonuna…

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bir dakika yalnız burada yeraltına alınması önerisi var ya Veli beyin, komisyona gelen önergelerin yalnızca ve yalnızca komisyonun görevi evet veya hayır demektir. İlave bir cümle kullanamazsınız öyle bir yetki yok.

 

BAŞKAN- O temenni kararı olarak sayılır.

 

Ali KÖKOĞUZ- O ayrıca dilek ve temenni olabilir. Olması kaydıyla falan deme hakkı yok hukukken…

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım kurum görüşünde, kurum görüşünde benim söylediğim konu var.

 

BAŞKAN- Biz kurum görüşü bildiriyoruz.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bir dakika bende ilave edeyim.

 

BAŞKAN- Hemen geçmesini istiyorsak bunu gönderelim olmazsa Büyükşehir’e direkt.

 

Sibel BAŞALOĞLU(Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım zaten şuanda bizden kurum görüşü istenilen kısım, bakanlığın onama yapacağı kısım. Altınyol Büyükşehir Belediyesinin ve Bayraklı Belediyesinin yetkisinde kalan kısım biz kıyıyla bütünleşmede “Altınyol’un da yeraltına alınmasında fayda görülmektedir.” diye bir kurum görüşü oluşturuyoruz.

 

BAŞKAN- Kurum görüşü oluşturuyoruz.

 

Sibel BAŞALOĞLU(Plan ve Proje Müdür V.)- Yani bunu şart koşmuyoruz biz.

 

Ali KÖKOĞUZ- Veli bey o şekilde demedi. Kurum görüşü alınması kaydıyla dediği için ben onu söylüyorum.

 

Veli TOPAL- Efendim yanlış anlamış ben kurum görüşü…

 

Abdullah AKTAŞ- İzban hattını da ilave edelim. Yani ikisi bir…

 

BAŞKAN- Neyi?

 

Abdullah AKTAŞ- İzban hattını sadece Altınyolla kalmasın..

 

BAŞKAN- Bu kıyıyı kapsamıyor. Bu bakanlıktan onaylandı mı Sibel Hanım?

 

Sibel BAŞALOĞLU(Plan ve Proje Müdür V.)- Bakanlığa onay için gitti başkanım bakanlıkta prosedürü tamamlamak için kurum görüşlerini istiyor. Bizim dışımızda birçok kurumdan görüş isteniyor.

 

BAŞKAN- Bizden görüş isteniyor bakanlık. Bizde diyoruz ki Altınyol yeraltına alınması koşuluyla uygundur diyoruz. Kabul edenler…

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Bizde meclis olarak %100 destekliyoruz yeraltına alınmasını.

 

Necati YILDIZ- Sayın başkan bu konuda bir söz alabilir miyim?

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Necati YILDIZ- Benim görüşüm bu konunun başkanlık gerekçesini de okudum, sizin imzanızı taşıyan, o görüşlerim meclis kararına dönüştürülerek, çünkü bakanlık bizim görüşümüzü de dikkate alarak onay verecek.

 

BAŞKAN- Tamam okunsun, okunsun burada.

 

Necati YILDIZ- En azından meclis kararında görüşülmesini…

 

BAŞKAN- Uzun değilse okunsun. Okuyun tekrar.

 

 

KURUM GÖRÜŞÜ

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 21.08.2017 tarihli ve 14804 sayılı yazısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmirdeniz Projesi (2. Bölge) Alaybey Tersanesi-Alsancak Limanı arası Kıyı Kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/e maddesi uyarınca kurum görüşümüz talep edilmektedir.

            Bahsi geçen imar planı ve plan açıklama raporları incelendiğinde, planlama alanında 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uyarınca Fuar, Piknik, Eğlence Alanı, Park ve Yeşil Alan, Otopark Alanı, Açık Spor Alanı, İskele, Meydan, Deniz İniş Rampası ve Tersane (Sahil Güvenlik Alanı) kullanımlarının önerildiği görülmekte olup; İzmirdeniz Projesi doğrultusunda hazırlanan söz konusu imar planları, açık ve yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesis alanlarına yönelik düzenlemeleri kapsaması ve kamu yararı içermesi nedeniyle uygun görülmektedir.

Bununla birlikte, anılan planlama çalışmasına gerekçe olarak Anadolu ve Altınyol Caddeleri nedeniyle planlama alanına ulaşılamaması ve kentlinin denizle ilişkisinin kurulamaması hususlarının belirtildiği de dikkate alındığında, Bayraklı yerleşimi ile planlama alanı arasında fiziksel bağlantının kurularak, kıyınının ve kıyıda önerilen kullanımların, başta Bayraklı ilçemiz sakinleri olmak üzere İzmir kentinde yaşayanlar tarafından aktif olarak kullanımının sağlanması amacıyla, Altınyol Caddesinin yer altına alınması hususunun ilgili kurumlarca değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüne varılmıştır.       

BAŞKAN- Evet tamam mı arkadaşlar?

 

Çağlar HASPOLAT- Elinize sağlık başkanım.

 

BAŞKAN- Evet bu görüşümüzün bakanlık hazırlamış bize gönderiyor, görüş soruyor bizde Altınyol’un yeraltına alınmasını öneriyoruz. Bu görüşümüzü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Görüşümüzü ve planı değil mi?

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bununla ilgili bir planımız var mı? Yani bizim yaptığımız bir planlama var mı?

 

BAŞKAN- İşte 1000’likler bize geliyor. Değil mi?

 

Sibel BAŞALOĞLU(Plan ve Proje Müdür V.)- 1000’likler şuanda inceleme ve görüş oluşturmamız amacıyla bakanlıkça bize iletildi. Tüm kurum görüşleri tamamlandıktan sonra onaylanacak, onaylı planlar ayrıca tarafımıza iletilecek.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi bu izban hattı, kıyı şeridinden aldık ama yolu ama izban hattı yine kesiyor. Üst geçitlerde…

 

BAŞKAN- Kıyı projesine girmiyor izban.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Alaybey-Tersane arası

 

Abdullah AKTAŞ- Hayır onu demiyorum. İzban hattı şimdi oranın projesi hazırlanırken üst geçitlere konsa olmaz mı yani bu şeyin içine girse?

 

BAŞKAN- Yeraltına alınacak zaten Atınyol.

 

Abdullah AKTAŞ- Hayır hayır şimdi yol aldığını düşünelim. İnsanları geçebileceği şekilde üstgeçitlerde konsa şuanki plana..

 

BAŞKAN- Yeraltına alınınca insanlar geçecek işte. Araçlar yeraltına inecek.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben onu demiyorum. İnsanların geçişini diyorum. Şuan sadece Bayraklıdaki, Sevgi yolundaki üst geçit var ya normal yayaların geçebileceği…

 

BAŞKAN- Evet.

 

Abdullah AKTAŞ- Yani şu anki planda onlar da işlenecek hale getirsek veya oraya not düşsek.

 

BAŞKAN- O planın içine girmiyor bu Abdullah bey. Kıyıya giriyor, kıyı planına. İzban bu işin içinde yok. Yani oradan gelen projede yok zaten. Sadece asfalt ve sınıra kadar olan.

 

Aynur ÇETİN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Aslında yapılması gerekeni söylüyoruz. Aslında bakanlıkla görüşülse..

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Yani biz bir plan yapmıyoruz. Görüş soruluyor.

 

BAŞKAN- Görüş soruyor. Şimdi bakanlığa o zaman şöyle Ak Partili arkadaşlar bu konuda Çevre Bakanlığına isteğimizi yapalım, yeraltına alsınlar.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım Büyükşehirde biz bunu söylediğimiz zaman 2017 ve 2018 programında yok dediler bize.

 

BAŞKAN- O ayrı biz plana aldıralım, plana o zaman programa mecbur girecek.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım tutanaklara girmesi açısından söylüyorum yani %100 biz Ak Parti grubu olarak bunu destekliyoruz Altınyol’un yeraltına alınmasını.

 

BAŞKAN- Şimdi bak plana tekrar gidiyor görüş soruluyor bizden. Bunu Çevre Bakanlığı yapıyor. Çevre Bakanlığının projeye işlemesini not olarak düşülüyorsa not olarak düşmesini sağlayabiliriz. Siz eğer söylerseniz.

 

Mustafa KARAMAN- Bu İzbanı değil mi başkanım, görüş olarak da belirtebiliyor muyuz?

 

BAŞKAN- İzban değil Mustafa bey hayır.

 

Mustafa KARAMAN- Yolu anladım başkanı İzbanı da ekleyebiliyor muyuz?

 

BAŞKAN- Ekleyemiyoruz Mustafa bey.

 

Mustafa KARAMAN- Tamam başkanım tamam anladım.

 

BAŞKAN- Bende söyleyeyim, sizde söyleyin.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Çevre bakanı mı?

 

Hayrettin GÜNGÖR- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Hayrettin beyde uluslar arası bir siyasetçi oldu.

Hayrettin GÜNGÖR- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6601) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden ihtiyaç duyulan 14.150.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Veli TOPAL-  Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Söz almak isteyen, Ali Bey buyurun.

Ali ALAN- Başkanım müsaade ederseniz oturarak konuşmak istiyorum.

BAŞKAN- Buyurun oturun.

Ali ALAN- Öncelikle geçen hafta Kurban Bayramını geride bıraktık. Kurban Bayramını geride bıraktık, yine bir bayramın arifesindeyiz ama öncelikle Kurban Bayramında bayram olmasına rağmen görevlerini, vazifelerini yerine getiren Bayraklı personeline teşekkür ediyoruz. Geçmiş bayramını da tüm Bayraklı’nın kutluyorum. Daha sonrasında bir bayramın arifesindeyiz. Bugün 8 Eylül yarın 9 Eylül, 9 Eylül çok önemli iki güne ev sahipliği yapıyor, iki olaya. Bir tanesi yaşamımızı sürdürdüğümüz İzmir’imizin kurtuluş günü, 95’inci kurtuluş yıl dönümünü kutlayacağız. Emperyalist güçlere karşı bağımsızlık savaşını başlatan Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının ve yurttaşların bağımsızlık savaşının son hamlesi olan İzmir’in kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü bu anlamda onların eşsiz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. İzmir’e özel bir sevgisi vardı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün. Bunu tarihe baktığımız zaman 9 Eylül’ün bir gün öncesinde Kemalpaşa da geçirdiği gecenin ertesinde yaveri Salih BOZOK’a söylediği şu sözlerden çok net ortaya çıkıyor. “Salih hayatım boyunca geçirdiğim en mutlu gece Türk ordusunun İzmir sokaklarına girmesidir.” demiştir. İzmir’e çok önem verdiğinin açık bir göstergesidir. İzmir’in 95’inci kuruluş yıldönümü hayırlı olsun. Diğer bir tarih 9 Eylül bizler için çok daha önemli bir tarih barındırıyor o da, Cumhuriyet Halk Partisinin 94’üncü kuruluş yıldönümü. Bizler 94 yıllık bir partinin mensuplarıyız. Haklı gururunu yaşıyoruz. Hepimiz siyaseten ekonomik veya kültürel sanatsal alanda pek çok şey kazanım sahibi olabiliriz ama ve bu kazanımlarımızı çocuklarımıza miras olarak bırakabiliriz. Bugün bana sorduğunuz zaman en büyük miras ecdadımızdan yani babamdan bana bırakılan en büyük miras Cumhuriyet Halk Partisi rozeti ve kimliğidir. Bu benim sadece kişisel görüşüm değil, bu sıralarda oturan tüm Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın kişisel görüşüdür. 94’üncü yılımız kutlu olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim. Buyurun Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri arkadaşlarımı selamlıyorum saygıyla. Biz de kurtuluş mücadelemizin zaferle sonuçlandıgı bu özel, bu onur dolu günlerden geciyoruz ve bu günümüzü kutluyoruz. Özellikle de 9 Eylül yarın kurtuluş mücadelesinin en son günü, bir haftadır da değişik beldelerde, ilçelerde aynı kutlamalar yapılıyor. Yıl dönümünü kutluyoruz. Öte yandan sayın Başbakanımız bugün burada yarın burda olacaklar özel ve değerli günde İzmir de  bir kısım acılışlar yapılacak. Torbalı’da Devlet Hastanemiz yine Bornova’da Türkan Özilhan Hastanesinin birim açılışını yapacak Sabuncubeli’nde  Manisa Tünel acılışı yapılacak.

 

BAŞKAN- Bizim hastane durdu heralde.

 

Aynur ÇETİN- Yok devam ediyor. Hayırlısıyla çalışıyor. Onun da müjdeli haberlerini yakında inşallah vereceğiz.

 

BAŞKAN- Vallahi  gelip geçerken bakıyorum ben de…

 

Aynur ÇETİN- Stadyumlarımızın açılışları bugün yapılacak, temel atılışları yapılacak. Bu çok   güzel bir yatırım ve katkı  İzmir’imiz için. Bunları da burada arkadaşlarımızla paylaşıp tebriklerimizi  sunmak istedik iyi akşamlar diliyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi Ali ALAN başkanım dedi ki, Kurban Bayramını güzel bir şekilde  hizmet vererek geçirdik ama, ben bu konuda katılmıyorum. Şimdi Doğançay da kurban satış yeri, pazarı kuruldu. Ve o günde aynı Arife günü orda çok ciddi bir yoğunluk Doğançay mezarının orada olmasından dolayı kilo metrelerce bir trafık oluştu orada. İnsanlar ne kurbanlarını alabildi ne de mezarlık ziyaretini yapabildi. Bir dahaki sefere kurban yerinin oradan mezarlıktan daha farklı bir konumda, hem mezarlığa gidenlerin yolunu kitledi orada, hepde orada ciddi bir rahatsızlık verdi. Biraz daha şehrin biraz daha farklı bir noktasına Doğançay mezarlığından farklı bir noktaya, o güzergahta olmaması şartıyla, çünkü vatandaş gerçekten eziyet çekti. Hem mezarlığa ulaşamadı hem kurbanını gidip alamadı.

 

BAŞKAN- Evet şimdi bizin bu sanayi sitemizle ilgili bir komisyonumuz vardı ne oldu o? Ben aynı şeyi birleştirmek istiyorum. Yani bu hayvan…

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi onunla ilgili görüşme yaptık  başkanım.

 

BAŞKAN- Yani aksı değiştirelim. Bu tarafa alalım olmazsa mesela hayvan pazarını. Bizde gene milli emlaktan onu edinmemiz lazım bizdeki arsalarla olmuyor. Yani Doğançay’da bizim arsalar.

 

Çağlar HASPOLAT- Sizin tespit ettiğiniz bir yer varsa…

 

BAŞKAN- Bizim arsalar, Karşıyaka’dan  bize devredilen arazi arsalar, Doğançay’ın kırsalında, aynı aksta. Yani  burada eğer sanayi sitesi dedik ya yukarıda  Atatürk Ormanı’nın  bu tarafındaki arazilerden, bu komisyonu bir toplarsak siz komisyondasınız.

 

Çağlar HASPOLAT- Komisyon başkanı bize haber verecek bekliyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ- Sayın başkanım  biz komisyon başkanı olarak Çağar beyi tayin ettik. Dedik ki…

 

BAŞKAN- Komisyon başkanı senmişsin.

 

Çağlar HASPOLAT- Benim haberim yok. Benim haberim yok başkanım.

 

Necati YILDIZ- Daha ilk toplantıda…

 

BAŞKAN- Neyse şimdi komisyon başkanını Çağlar bey yapıyorsunuz. Buradan ilan ediyoruz tutanaklara geçti.  Bizim bu sanayi sitesi arsasını  ve de hayvan pazarının orada bir yer ayrılıp,  bizde onu kapalı bir hale getiririz kesim yerleriyle.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan rica ediyorum, bu şekilde olmaz ki gözünle görüpte burası sanayi olabilir mi diye düşünemezsiniz ki bu kentin…

 

BAŞKAN- Arkadaşlar komisyon işte olabilir mi diye…

 

Ali KÖKOĞUZ- Komisyonla ne alakası var 100.000’lik, 25.000’lik, 5.000’lik planlarına bakılsın ki..

 

BAŞKAN- İşte işleteceğiz onları sırayla girecek.

 

Ali KÖKOĞUZ- Gördüğün yer ağaçlandırılacak alan ise rekreasyon alanı ise ne yapacaksın?

 

BAŞKAN-  Komisyonu onun için kurduk zaten.

 

Ali KÖKOĞUZ- Burada planlama müdürlüğümüz olabilecek yerleri tespit etsin.

 

BAŞKAN-  Onlar çalışacak işte komisyonla.

 

Ali KÖKOĞUZ- Plan hiyerarşisine göre ondan sonra hepberaber karar verelim.

 

Çağlar HASPOLAT- Zaten o yetki bizde degil biz sadece yer tespitini ve olabilecek.

 

BAŞKAN-  Olabilecek yerleri tespit ederiz.

 

Ali KÖKOĞUZ- Nereden bilsin başkanım, nereden bilsin?

 

BAŞKAN- Ali bey her şeye itiraz ediyosunuz. Cevap versenize sayın komisyon başkanım.

 

Ali KÖKOĞUZ- Yani bizim grup başkan vekilimizi sorumluluk altına almayın bu sekilde, yani  alaturka olmaz bu işler.

 

BAŞKAN- Alaturka degil gayet modern.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi tabi ki Bayraklı için elimizden ne gelecekse yaparız başkanım. Sizle beraber Bayraklı halkı için yapılması gereken ne varsa yaparız. Öncülük ederiz, yardımcı oluruz yapılacak herşeye.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz.

 

Ali KÖKOĞUZ- Yeni bir şey icad ediyorsunuz. Sanayi bölgesini bir meclis üyesi nasıl tespit eder bilimsel bir yolu var bunun, hukuku var.

 

BAŞKAN- Meclis üyesi etmeyecek. Ali Bey sizi bir Kula’nın temiz havasına  gönderelim.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan şu Bayraklı’nın imar planlarına asarsınız 25.000’likleri ve 5000’likleri orada sanayi bölgesini ararız plana uygun bir şekilde. İki gözünle arabayla giderken neyi tespit edeceksin?

 

BAŞKAN- Planları alcak eline vereceğiz bizim Sibel hanımı da alcak yanına gidecek.

 

Ali KÖKOĞUZ- Burda yapabiliriz sayın başkan.

 

BAŞKAN- Burada niye yapsın? Çıkacaklar arazinin durumuna da bakıcaklar.

 

Ali KÖKOĞUZ- Arkanıza asalım şu paftaları görelim sanayı nasıl oluyomuş.

 

BAŞKAN- Komisyon başkanımız bu konuda yetkili Ali Bey lütfen. Ali bey komisyonda  olsa zaten komisyon dağılır.

 

Çağlar HASPOLAT- Ali Beyi de komisyona alalım o da komisyonda olsun.

 

Ali KÖKOĞUZ- Ezbere iş yapıyosunuz ya çocuk oyuncağımı bunlar?

 

BAŞKAN- Çağlar bey gerekeni, komisyonda kimler vardı arkadaşlar ellerini kaldırsın. Aynur hanım, Tarkan bey, Çekiçci vardı. Necati bey, Gamze hanım.

 

Ali KÖKOĞUZ- Hukuksuz sorumluğu olmayan komisyon olur mu?

 

BAŞKAN- Olur.

 

Ali KÖKOĞUZ- Ne biçim iştir bu anlamadım.

 

BAŞKAN- Meclis istediği kadar komisyon olusturuyor oku bak yönetmeliği. Çalışma komisyonları her zaman oluşur bırak şimdi bununla zaman kaybetmeyelim.

 

BAŞKAN- Buyrun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi bu komisyonlardan gelen raporlarda gecen haftada sizin bir talebiniz olmuştu 14.150.000,00TL kredi kullanmak için oy çokluğuyla geçti. Şimdi burada ön görülemeyen bu krediyi kullanmak isterken ön görülemeyen giderlerden bahsetmiştiniz işte bu çalışanlara kıdem tazminatı ödenecek demiştiniz. Ön görülmeyen birşeydi. Şimdi Bayraklı Belediyesi’ne de ön görülemeyen bir sürü gelir geliyor. Mesela bu gecekondu hak sahiblerine satışlar. Geçen hafta 1000 m2’ye yakın bir yer satışa sunduk yetki alındı hak sahibine satılacak. Buradan  m2’si 2.500,00TL’dan nerdeyse öyle ciddi bir rakam ortalama alıyorum. 2.500.000,00TL bir gelir olusur.

 

BAŞKAN- Ortalama var mı öyle?

 

Çağlar HASPOLAT- Yani son satişlar genelde öyle.

 

BAŞKAN- Yok diyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Mesela şimdi o Soğukkuyu da

 

BAŞKAN- Onlar var bütçenin içinde var o satışlar.

 

Çağlar HASPOLAT- Medikal Park’ın karşisında satılan yeri 8 buçuk milyona satmışsınız.

 

BAŞKAN- Bak Mali Hizmetler müdürü oradan kafasını sallıyor. Onlar var totalde.

 

Çağlar HASPOLAT-  Başkanım şimdi onlarda ön görülemeyen.

 

BAŞKAN- Hayır öngörülen, öngörülen canım.

 

Çağlar HASPOLAT-  Ama yok burda siz…

 

BAŞKAN- Küçük paralar onlar, küçük paralar.

 

Çağlar HASPOLAT- 14 milyon az paramı başkanım.

 

BAŞKAN- Değil tabi ki.

 

Çağlar HASPOLAT- Yani şimdi ön görülemeyen bir sürü gelir de var onu söylemeye calışıyorum ve mesela ordada siz yetkiyi aldınız tamam biz kat karşılığı olma şartıyla vermiştik. İllede kat karşılığı verilsin diye talebimiz olmuştu. Satışı yapılmış 8 buçuk  milyon lira iyi bir rakama da satmış olabilirsiniz, o ayrı dava ama satılmasına karşıydık biz. Ama bu da bir bütçe, büyük bir bütçe bunda öngörülemeyen…

 

BAŞKAN- Yok öngörülemeyen değil arsa satışları var bizim bütçemizde.

 

Çağlar HASPOLAT- Ve arsa satışlarından gelen…

 

BAŞKAN- Büçemizde var o …

 

Çağlar HASPOLAT- Bunlarda göz önünde bulundurulmalı...

 

BAŞKAN- Tamam bulunduralım. Evet, Dilek ve Temenliler başka söz alamak isteyen arkadaş var mı? Kısa olsun lütfen, sünnet törenimiz var arkadaşlar bekliyoruz sizi...

 

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan değerli meclis üyelesi arkadaşlarım, bu kadro işçilerle ilğili sadece Bayraklı belediyesinde degil...

 

BAŞKAN- O konu kapanmıştı zaten...

 

Fahrettin ORANDI- Biliyorum bütün kamu kuruluşlarına çalışan işçilerimizin  çoğunun emeklilikleri geldiğinde,  kısa bir süre kaldıgında hakkını alıp ayrılmak istiyolar. Nedeni de, belli ben söylemek istemiyorum burada...

 

BAŞKAN- Şimdi yine Fahrettin Bey ben meclisi bırakayım sen devam et burada, Mikail Bey buyurun.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan...

 

BAŞKAN- Bitmiş konuyu niye açiyorsun ki.

 

Mikail BİLİCİ-  Çağlar Bey değindi ...

 

BAŞKAN- Ya o konu kapandı birdaha açmayın.

 

Mikail BİLİCİ- Değindi derken güzel sözler ile değindi. Kaynakları gösterdi, arti gelenleri anlattı falan güzeldi. Sayın başkanım şimdi sizinle bir konuda anlaşalım. Siz bize diyosanız ki, burada kırılma, dökülme, birbirimizi üzme olmayacak kişiliklerinizden taviz verin biz verelim. Ama kırılma dökülme olsun, kişiliklerimiz yerinde kalsın. Şimdi sayın başkanım bu faiz banka bizim belediyemizin vizyonuyla misyonu vardı sayın başkanım. Neydi bizim misyonumuz? Önce aile sonra onu destekleyen unsurlardı. Vizyonumuz da misyonumuz da bulustuğu nokta öyle hatırlıyorum ben. Öyle bir sohbet vardı. Şimdi biz bölgemizdeki şu şu şu o vizyona misyona yakışan unsurlar tespiti falan diye hiçbirşey söylemiyorum, acmıyorumda. Ama şunu meclis üyesi arkadaşlarımızın, sizin iyi irdelemenizi rica ediyorum. Sayın Başkanım bizim 2016-2017 yani 2016 ile 2017 arasındaki faiz ödemelerimizde % 71 artiş var. Burası bizim üstünde idareciliğini yaptımız bir iktisadi bir teşekkül gibi görmenizi rica ediyorum  sayın başkanım. % 71  bu sene 2018 de başkanım bu % 100’ü  vurursa on tirilyona yakın sekiz milyara yakın veya dokuz milyona yakın bir rakam olacak faiz ödemeleri. Bu rakam bizim Temizlik İşlerinde ki yıllık giderimizin yarısı. Hayır bir an başka pencereler görmeye başladım...

 

BAŞKAN- Sizin o pencereyi söylim mi size...

 

Mikail BİLİCİ- Rica ediyorum başkanım ...

 

BAŞKAN- Başka pencere ilçe belediyelerinin gelirlerini sayın hükümetimizin %40 Büyükşehir’e aktardığı parayı %10’lara çekmesi ilçe belediyelerin hakkını ilçe belediyelere vermesi. Ondan sonra faizsiz parayı bulunca tabi ki  faiz olmaz o zaman kendi kaynağıyla idare eder. Hani dünyanın neresinde krediler faizsiz, varsa bir yer… Eskiden Bank Asya’lar vardı bilmem neler vardı, faizsiz kredi diye yok islam bankacılığı diye gördük nerelere gittiğini varmi öyle bildiğin kredi...

 

Mikail BİLİCİ- Başkanım şimdi bizim misyonumuzu vizyonumuzu değiştirelim o zaman. Misyonumuza bankacılık diyelim,  vizyonumuza faiz diyelim. Sayın başkanım burada benim Necati Bey kasiniyor falan dedi ya,  bu konu beni alerji yapıyor kaşınıyorum ya hakkikaten ciddi ciddi kaşiniyorum adam doğru söylemiş...

 

BAŞKAN- Mikail Bey toparlar mısınız?

 

Mikail BİLİCİ- Bitiriyorum sayın başkanım sizden ricam bizim 2015 gelir giderlerimize bir bakın, 2016 gelir giderlerimize bir bakın, 2017 performansı hazırlandığı 200-225 bu borçlanmanın da dayandığı unsur  burası. 2018  270’lerden  bahsediyorsunuz icra edilebilecek rakam bunun çok üstünde reele  dönmenizi rica ediyorum. Ayrıca, bu hakikatten konuşacak çok şey var. İşte Ali Bey Cumhuriyet’e, Cumhuriyet değerlerine, Mustafa Kemal’e Ali Bey şu borçlanma rakamına bir değinseydi. Devamında ki konuşmaların keyfini çıkaracaktık.

 

BAŞKAN- Bu konu kapandı yani açmayalım şimdi sen ordan başlarsın onlar başka belediyelerden girer. Ya hükümeti konuşmadık, konuşmayalım dediler bende Ankara Belediyesi’nden başlayalım dedim. Şimdi kapatalım bu konuyu. Bitti mi sözünüz?

 

Mikail BİLİCİ- Baybel’ide başkanım  biz borçlanmayı getirdimiz zaman, meclise hemen bir Baybel de sermayı artışı gibi..

 

BAŞKAN- Tabi geldiği zaman kim gertirecek başka.

 

Mikail BİLİCİ- Ya canım böyle işletmemi olurmuş, böyle kuruluş  mu olurmuş?

 

BAŞKAN- Sen gel bütün belediyeleri incele nasıl olduğunu görürsün. Evet arkadaşlar başka söz almak isteyen var mı? İsmail Bey buyurun. Düğmeye basın.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.  Cumhuriyet Halk Partili grubu genel siyasete lütfen girmeyelim. Burası Bayraklı sorunlarını Bayraklı’yı konuşalım. Üç yıldır sayın başkan Katı Atık Bertaraf Tesisi geçen yılda konuşulmuştu 4 ay komisyonda bekledi 1000 metre kare yer bulunamadı.

 

BAŞKAN- Katı Atık Toplama Tesisi ...

 

İsmail YAĞCI- Evet, Bayraklı’nın sorunlarını konuşalım. Bayraklı 2009 da ilçe olduğunda yaklaşık 46 milyon lira ile  borçsuz bir belediye olarak şuan kaç milyon  lira borcumuz var  Sayın Başkan?

 

BAŞKAN- Gecen hafta söyledik.

 

İsmail YAĞCI-  90 milyona yakın borcumuz var, peki yaptığımız hizmetler?

 

BAŞKAN- Hiç birşey yapmadık İsmail Bey.

 

İsmail YAĞCI-  Belediye binasi birde Atatürk Spor Salonu...

 

BAŞKAN- Allah razı olsun biz yapmadıkça seçmen tekrar bizi seçiyor. Demek ki seçmenimiz bizi yanlış tanıyor.

 

İsmail YAĞCI-  Sayın başkanım genel siyaset değil, Bayraklı’yı konuşalım.

 

BAŞKAN- Yerelden bahsediyorum ben, Bayraklı’yı konuşuyoruz.

 

İsmail YAĞCI-  Arkadaşlarınız devamlı genel siyasete girmeye çalışıyor.

 

BAŞKAN-  Bu konuyu kapatalım tamam, girmesinler ben diyorum ki, biz hiç birşey yapmadıysak vatandaş bizi seçerek yanlış yapıyor demek ki.

 

İsmail YAĞCI-  Bayraklı ile ilgili yapılacak yatırımlarda faydalı olan halkımıza faydalı olan  bütün şeylerde hepimiz el birliği ile evet diyoruz.

 

BAŞKAN- Tamam bizde onu diyoruz zaten siz niye kızıyorsunuz anlamadım.

 

İsmail YAĞCI- Genel siyasete girilmek isteniyor.

 

BAŞKAN- Necati Bey lütfen şu genel siyasete girmeyin.

 

İsmail YAĞCI- Genel siyasete girersek eğer altında kalırsınız.

 

Necati YILDIZ- İsmail Bey söz veriyorum, genel siyasete girmiyorum. O zaman Bayraklı’dan çıkış yapayım. Bayraklı’da 320 bin  nüfusumuz var degil mi? Her bir nüfusun şuan da borcu 3000 dolar civarında, doğacak çocukların 3000 dolar borcu var.

 

İsmail YAĞCI- O zaman size sormalı siz yönetiyorsunuz sekiz buçuk yıldır siz yönetiyorsunuz size sormalı.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar burada kesiyorum.

 

 

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Faysal YILDIZ,  Hasan KARABAĞ, Adem SEÇİLMİŞ, Latif AYDEMİR, Rukiye BAYRAK KARATAŞ, Tahsin ÜNAL’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

BAŞKAN- Ne zaman meclis?

 

Veli TOPAL- 2 Ekim Pazartesi günü saat 18:00.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar 2 Ekim de buluşacağız. Bugün biliyorsunuz toplu sünnet törenimiz var. Yarın da biz bayramlarda  resmi tören olmasa bile çiçek koyuyoruz Atatürk heykelimize. Özellikle Ak Partili arkadaşlarımızı görmek istiyoruz orada. Hem sünnet törenine buyrun gelin hem oraya buyrun gelin iyi akşamlar.

 

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

 

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye