Meclis Çalışmaları

06/11/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ 06.11.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Abdullah AKTAŞ  - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Hamdi VATANSEVER - Ali KÖKOĞUZ - Adem SEÇİLMİŞ - Latif AYDEMİR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Evet arkadaşlar hoş geldiniz.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

01.11.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Bu maddelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7035) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Yamanlar Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. ve 91. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üye belirlenmesi hk.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gönül VURAL Hanımı asil, Mustafa ÇEKİÇCİ Beyi de yedek olarak öneriyoruz.

BAŞKAN- Evet Gönül VURAL Hanımı asil, Mustafa ÇEKİÇCİ’nin yedek üyeliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7036) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 25532 ada, 4 nolu parseldeki 52/105 (156,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Plan Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonlarına bu maddenin sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7037) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26169 ada, 1 nolu parseldeki 3/58 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1166) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan Dünya Barış Anıtı Salonu için belirlenen tarife cetveli hk.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin Kültür, Plan Bütçe ve Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu gündem maddesinin Kültür, Plan Bütçe ve Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2371) Belediyemiz hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet Binek Araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Söz almak isteyen? Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan, şimdi bu düğün salonlarıyla ilgili ücret tarifelerinin belirlenmesi Dünya Barış Anıtı ve diğer belediyemizin BAY-BEL’in kontrolü altında olan düğün salonlarında ücretler yani çıplak salon fiyatı 500 TL üzerinden komisyonlara gidiyor. Fakat vatandaşa bu rakamlar yansıdığı zaman…

 

BAŞKAN- Havuz 1000 TL.

 

Çağlar HASPOLAT- 1000 TL.

 

BAŞKAN- Diğerleri farklı.

 

Çağlar HASPOLAT- Ama yani şimdi dışarıdan vatandaş salonu sadece salon olarak tutmuyor. Yanında işte sandalyesidir, süslemesidir, pastasıdır bu rakamlarda vatandaşın isteği, salonu kendisi tutması ve o diğer hizmetleri dışarıdan almak istiyor vatandaş. Yani bir diretme oluyor buradaki salonlarda.

 

BAŞKAN- Diretiyoruz evet.

 

Çağlar HASPOLAT- Diretiyorsunuz başkanım ve rakamlar ve rakamlar gerçekten bir anda değişiyor ve vatandaş onlarla yani yada belediyenin tespit ettiği kişilerle..

 

BAŞKAN- Vallahi siz bu düğün salonlarını isterseniz, düğün salonlarını belediyenin uhdesinden çıkaralım, kiralayalım.

 

Çağlar HASPOLAT- Kiralama yani hayır bu hizmeti verecekseniz, bu hizmeti verecekseniz diretmenin yani onu yanında diğer hizmetleri aynı bir kişiden ya da farklı kişilerden alınmasını engelliyor.

 

BAŞKAN- BAY-BEL’de istihdam sağlıyoruz. Sendikalı, sözleşmeli bu yörenin çocukları çalışıyor. Diğer düğün salonları…

 

Çağlar HASPOLAT- Vatandaşta istiyorsa dışarıdan da hizmet alabilsin orada. Bizim derdimiz burada vatandaşa yardımcı olmak.

 

BAŞKAN- Tamamda istismar edildi o yani.

 

Çağlar HASPOLAT- Neden istismar edildi?

 

BAŞKAN- Yani istismara açık bir konu haline geldi. Bu seferde salon dökülüyor sandalyesi, ıvırı zıvırı temizliği yapılmadan birde garip bir durum oldu. Aslında istesek biz BAY-BEL’e bu düğün salonlarını ayni yardım olarak da devredebiliriz. Onu da  yaparız da..

 

Çağlar HASPOLAT- Burada tabi burada amaç vatandaşın uygun fiyata, bütçesine göre salon kiralaması.

 

BAŞKAN- İşte orada biz inisiyatif kullanıyoruz. Fakir, fukaraya engelliye falan filan daha..

 

Çağlar HASPOLAT- Bizde aynı şeyi söylüyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Onu yapıyoruz.

 

Çağlar HASPOLAT- Orada bir diretme oluyor. İlle de burada fotoğrafçısı bununla, pastacısı bununla, süslemecisi bununla vatandaşa bir diretme oluyor. Vatandaş belki piyasadan daha uygun fiyata o hizmetleri alabilir. Biz salonu yine verelim.

 

BAŞKAN- Çokta diretme olmuyor. Onlar kendisi paket almak isteyenlere veriliyor öyle BAY-BEL evet. Yani sonuçta hizmet satıyor BAY-BEL.

 

Çağlar HASPOLAT- Hizmet satıyor da yani bazen rakamlar vatandaşın karşılayamayacağı rakamlar. Tenzilat yapılsın yada dışarıdan da alınsın..

 

BAŞKAN- Engellilerin zaten tarifeleri belli.

 

Çağlar HASPOLAT- Vatandaş dışarıdan da alabilsin o hizmeti başkanım. Esnaftan da alabilsin o hizmeti.

 

Fahrettin ORANDI- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Çağlar HASPOLAT-Tabi ki var. Özel sektörde öyle salonlara dışarıdan… Onun salonu kiralarsın süslemesidir, diğer hizmetleri dışarıdan da alabiliyorsunuz.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Ali ALAN- Salonlar bizim ya başkanım söyle bir handikap olur. Alınan hizmette bir kalitesizlik olursa hemen Bayraklı Belediyesine mâledilebilir bu olay. Orada bir sıkıntı olabilir.

 

BAŞKAN- Evet Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Orada vatandaş istediği yerden çalışmışsa hizmette de bir sıkıntı olursa vatandaşın sorunu yani. Öyle bir şey olmaz.

 

Ali ALAN- İşte direk Bayraklı Belediyesi çatısı altında..

 

BAŞKAN- Bizim bunları elimizde tutmamız sebebi; mümkün olduğu kadar dengeyi sağlamak. Piyasada ucuz hizmet verebilmek. Kâr amaçlı değil bizim işlerimiz.

 

Çağlar HASPOLAT- Yani bizde onun için söylüyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Yok ki zaten emsalleri yazlık düğün salonlarını çalıştıran Latif Bey burada, söylesin kaça veriyor. Biz kaça veriyoruz.

 

Çağlar HASPOLAT- Hemen hemen aynı totale vurduğunuz zaman aynı fiyatlar buyurun.

 

BAŞKAN- Yok aynı maynı değil. Latif Bey’in kapalı düğün salonu bizim iki katı. 800m2 düğün salonundan bahsediyorsunuz havuz nerede var İzmir’de öyle bir düğün salonu yok ki. Tam 800m2 buyurun. Hizmet alırken 300’lük alırsın, 600’lük alırsın.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan, tartışmanın özü burada yani o rekabeti aşağıya çekmede birim maliyeti sizden şimdi Çağlar Bey’in eleştirisi doğruda şöyle olur biraz daha fiyatları vatandaşın lehine çekebilirsek aşağıya.

 

BAŞKAN- Çekeceğiz, çekiyoruz zaten mümkün olduğu kadar. Engellilere bir kere çok az bir ücretle veriyoruz.

 

Mikail BİLİCİ- Bu işletmelerin belediyede kalmasını istiyoruz biz. Yani belediyede bunlar kalsın.

 

BAŞKAN- 120 kişi, 150 kişi çalışıyor.

 

Mikail BİLİCİ- Ama piyasaya da piyasaya da biraz terbiye etmek sizin düğün salonu kaç tane başkanım? 

 

BAŞKAN- 5 tane.

 

Mikail BİLİCİ- 10’a çıkarın bunu, 10 sayısı yapın.

 

BAŞKAN- Olur.

 

Mikail BİLİCİ- Piyasayı sağlam bir terbiye edin.

 

BAŞKAN- Yakında ihaleye çıkıyoruz. Postacılarda 2 tane yapıyoruz kapalı. Boş bulduğumuz yerlerde yapıyoruz.

 

Mikail BİLİCİ- Doğru söylüyorsunuz, eyvallah, güzel olur.

 

BAŞKAN- Evet başka? Buyurun Aynur Hanım.

 

 

 

Aynur ÇETİN- İyi akşamlar diliyorum Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri önümüzdeki günlerde 10 Kasım’ı idrak edeceğiz hep birlikte, bütün dünya milletlerinin adını saygıyla andığı, halen saygıyla andığı milletimizin tarihine de adını altın harflerle yazdıran askeri deha, büyük devlet adımı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü vefatının 79’uncu yıldönümünde saygıyla ve minnetle anıyoruz.

 

BAŞKAN- Evet teşekkür ederiz.

 

Aynur ÇETİN- Sonsuza dek kalbimizde yaşatacağız onu.

 

BAŞKAN- İnşallah.

 

Aynur ÇETİN- Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

 

BAŞKAN- Sağ olun teşekkür ederim. Evet buyurun Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu Kırçiçeğinin önündeki çift gidiş geliş bölünmüş yolda bir kazı yapılmış geçtiğimiz Cuma günü 2 tane araç.

 

BAŞKAN- Kırçiçeğinin.

 

Abdullah AKTAŞ- Evet 2 tane araç bu kazılan çukur içine düştü.

 

BAŞKAN- Bizim Latif Bey’in düğün salonunun olduğu yer mi?

 

Abdullah AKTAŞ- Evet okulun tam köşesi.

 

BAŞKAN- Ana cadde.

 

Abdullah AKTAŞ- Evet ana cadde.

 

BAŞKAN- Bize ait mi Büyükşehir mi bulvar mı?

 

Abdullah AKTAŞ- Yani bulvar değil, yan bağlantı yol ama bize ait mi değil mi bilmiyorum.

 

Veli TOPAL- Bulvar Başkanım bulvar.

 

Abdullah AKTAŞ- Ama bizim sınırlarımız içerisinde. Şimdi buraya ne koruma koymuşlar o gün bende o anda oradaydım. Tesadüfen denk geldim.

 

BAŞKAN- Bizim bir kazımız yok orada da, bakayım ben hemen yarın.

 

 

 

 

Abdullah AKTAŞ- Yani ne koruma koymuşlar ne işaret koymuşlar 2 tane araç o şeylerin, kazılan şeylerin içine düştüler. Yani bu kazıları biz kontrol edemiyor muyuz? Ya da başta bizim Büyükşehir de yapsa bizden bir denetçi ya da fen işlerinden sorumlu bir arkadaş olmuyor mu başlarında bunun?

 

BAŞKAN- Büyükşehir taşerona veriyor, ihale ediyor, kendisi kontrol ediyor. Bizim kurum olarak müdahalemiz mümkün değil ama ikaz edebiliriz.

 

Abdullah AKTAŞ- Ya da ikaz edelim Başkanım en azından kendilerinden 1 kişi başında dursun bu yapılan kazılarda.

 

BAŞKAN- İkaz ederiz. Bizden arkadaşlar bizimle ilgili bir kazı yok herhalde orada yarın bakalım. Tam Kırçiçeğinin önümü?

 

Abdullah AKTAŞ- Kırçiçeği ile şey arasında, Halide Edip Adıvar’ın arasındaki..

 

BAŞKAN- İZSU falan levhası yok mu hiç bir şey?

 

Abdullah AKTAŞ- Yoktu Başkanım ince bir kesmişler ama bir kısmı da baya büyük tekerlek sığacak derecede geniş 1 metreye yakın bir kazı yapmışlar orada.

 

BAŞKAN- Tamam. Arabalar düşüyor, korumasız.

 

Abdullah AKTAŞ- Evet.

 

BAŞKAN- Tamam hemen şimdi arayayım ben. Buyurun.

 

Tarkan DÜZMAN- Bizimde bu Bayraklı’da 21 Sokak, 18 Sokak bu Sevgi Yolu’nun arka planları..

 

BAŞKAN- 1621 mi?

 

Tarkan DÜZMAN- Yok 1900.

 

BAŞKAN- 1900

 

Tarkan DÜZMAN- Benim kendi oturduğum sokak, şey döşüyorlar bu Superonline alakalı.

 

BAŞKAN- Superonline kesiyorlar.

 

Tarkan DÜZMAN- Ben bizim yetkili arkadaşları aradım ama dönüş yapmadılar. Hem Zabıtayı aradım, hem de Fen İşlerini aradım. Bizimle alakalı olmadığını biliyorum. Ama ulaşacak kim, kim ulaşacak biz belediye olarak. Sabah evden çıkıyorum, orada çift taraflı kazdılar yani araçta park edilemiyor. Ramazan ağabeyde orada oturuyor. Arkadaşlara en azından dedim ki bizden sorumlu UKOME’de kim varsa UKOME uyarılsın. 13 – 14 gün oldu.

 

BAŞKAN- Evet, arkadaşları yarın gönderin oraya.

 

Tarkan DÜZMAN- 13 – 14 gün oldu işlem biteli

 

BAŞKAN- Kapatmıyorlar mı?

 

Tarkan DÜZMAN- Özellikle 21 Sokak çift taraflı kesildi ve çukurlar çok derin. Hem yürünmez halde, hem de sokak her taraf toz içinde bir uyarırlarsa iyi olur Başkanım.

 

BAŞKAN- Tamam, yarın bilgi verin bana bu konuda.

 

Ramazan BULUT- Sayın Başkanım bir de düzenli bir çalışma yapılmıyor da, zaten başlarında İZSU’dan yetkili var. Ben gidip kendisiyle görüştüm.

 

BAŞKAN- İZSU’dan mı?

 

Ramazan BULUT- İZSU’dan yetkili..

 

BAŞKAN-Superonline’la İZSU’nun ne işi var?

 

Ramazan BULUT- Ama sürekli su arızası yapıyor ya Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet kazıda.

 

Ramazan BULUT- Kazıda başında duruyor.

 

BAŞKAN-Sürekli İZSU denetliyor diyorsun.

 

Ramazan BULUT- Evet.

 

BAŞKAN- Buyurun Aynur Hanım.

 

Aynur ÇETİN- Başkanım hazır buradayken söyleyeyim dedim ben. Malumunuz Seyhankent Sitesiyle ilgili bir giriş sıkıntısı vardı. O çözüldü. Tadilat projesiyle şimdi daha önceden beri kullanıla gelen giriş, ruhsatlı giriş ancak Cumartesi günüleri pazar nedeniyle, pazar esnafı o girişi kapatıyor tamamı ile. Yani yaya geçişine müsaade etmeyecek şekilde kapanıyor. Site yönetiminin belediyemize müracaatı olmuş. Cumartesi günleri en azından yaya geçişine elverişli olacak şekilde pazar esnafının konuşlanmasını sağlanması için.

 

BAŞKAN- Yaya geçişine engel olamaz.

 

Aynur ÇETİN- Söz verilmiş bu Cumartesi günü o sağlanacak diye, ama bu Cumartesi günü itibariyle de bir işlem yapılmamış galiba.

 

BAŞKAN- Yaptıralım.

 

Aynur ÇETİN- Ben zabıta müdürümüze ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Buradayken onunda bir notumuzu alırsak.

 

BAŞKAN- Tamam.

 

Aynur ÇETİN- Çünkü site sakinleri çok sıkıntı yaşıyor Cumartesileri.

 

BAŞKAN- O pazarı biraz derleyip toplayacağız. Oradaki şeyi yıkacağız. Yıkım kararı geldi o…

 

Aynur ÇETİN- Ama en azından o zaman kadar…

 

BAŞKAN- Veterinerlik olarak kullanılan binayı, Tansaş olarak eski Tansaş yıkım kararı geldi. Aldık biz yıkım kararını Anıtlar Kurulu bekletiyor biz geleceğiz öyle yıkın diye. Oradaki tezgahları oraya kaydırırız.

 

Aynur ÇETİN- Tamam.

 

BAŞKAN- Buyurun Ali Bey buyurun.

 

Ali ALAN- Başkanım veterinerlik binası geçici hizmet olarak kalamaz mı orada? Çünkü mevcut barınak…

 

BAŞKAN- Var şantiyenin için de var Ali Bey. Eski şantiye zabıta müdürlüğü olarak kullanılan şuan ki temizlik işleri eski şantiyesi.

 

Ali ALAN- Orada.

 

BAŞKAN- Var tabi.

 

Ali ALAN- Ben pazaryeri içindeki Tepekule Mahallesindeki…

 

BAŞKAN- Orayı Anıtlar Kurulu boşalttırdı. Yıkım kararı alındı. Bizde yıkım başlamak üzereydi. Sonra bekleyin biz geleceğiz dediler, falan filan. Yani var aşağıda bir yer. Yeni yer açılışı yapmadığımız için öyle açacağız orayı da, Doğançay’da. Belediyedeki şantiye binamızı, atölyemizi ondan sonra hayvan barınağını, rehabilitasyon merkezini hepsini bir açacağız. Evet başka, Ali Bey otomatiğe bağlandınız buyurun.

 

Ali ALAN- Başkanım uzun süredir yoktum.

 

BAŞKAN- Yoktun uzun süredir evet.

 

Ali ALAN- Şimdi malum önümüzdeki Cuma 10 Kasım, Aynur Hanım dile getirdi. Harfiyen her cümlesine katılıyoruz. Kuruluş ve kurucu başkanımız, önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ü bizde yâd ediyoruz, 79’uncu ölüm yıldönümünde. Her geçen gün özlemi artmakta, çevremize baktığımızda onun fikirleri ve devrimlerinin ne kadar günümüzde gerekli olduğunun farkına varıyoruz. Bugün gelirken Büyükşehir’in billboardlarında bir yazı gördüm,  “Son Kasıma Kadar Beraberiz.” çok küçük bir ekleme yapacağım; son Kasıma ve son nefese kadar beraberiz diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim. Buyurun Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkanım Cehgizhan’dan arkadaşlar var burada, bizim o park alanında bir şey yapılsın demiştik.

 

BAŞKAN- Tuvalet.

 

Mikail BİLİCİ- İhtiyaç giderme noktası, olmadı.

 

BAŞKAN- Tuvaleti Aziz Bey burada geldiğinde muhtarda söyledi. “Kimi koyacağız işletme sorunu var.” dedi. Muhtar bey “biz çözeriz” falan dedi. Öyle kaldı herhalde. Büyükşehirle bir daha konuşun. Versin bir engelliye ecrimisil alsın. Biz öyle yapıyoruz kardeşim. Tuvalet çalıştırmak mesele mi? Evet içerde var, içerde. Halk giremiyor oraya.

 

Mikail BİLİCİ- Orada bir vatandaşa verilir. Herhangi bir maliyeti olmadan size vatandaş çalıştırır.

 

BAŞKAN- Şimdi halka açtın mı, kamuya açık oldu mu, oraya kontrollü bir insan koymadın mı talan ediyorlar. Mürdüm kafe de koyduk biz oraya, her şeyini söküp alıp alıp götürüyorlar. Yani enteresan bir insanız ya, tuvaletten bile şiddet doğuyor.

 

Mikail BİLİCİ- Nafiz Gürman da taziye evi yapmışsınız Başkanım, çok güzel olmuş. Dün oraya gittim ben bizim bir teşkilat mensubunun annesinin mevlidi vardı. Mescidi yok şikâyeti yaptılar Ak Partililer.

 

BAŞKAN- Bir oda var orada mescit olarak kullanılsın diye ayırdık biz. İçeride var taziye salonunun içinde.

 

Mikail BİLİCİ- Yok.

 

BAŞKAN- Ben söyledim arkadaşlara serin dedim namaz kılmak için.

 

Mikail BİLİCİ- Yaparlarsa en azından o güzel görüntü…

 

BAŞKAN- Tabi canım taziye salonunun içinde var mescit gibi bir yer oda var.

 

Mikail BİLİCİ- Tamam.

 

BAŞKAN- Görevli ama yukarıda bir sürü görevli odası var. Tabi yazarız. Oradaki hizmet iyi ama, fena değil memnun insanlar. Binada güzel zaten o taraftaki cem evi de bitiyor o tarafta. O pazarda başlıyor yakında Çarşamba pazarına, üstünü kapatıyoruz oranın. Oda önümüzdeki günlerde ihalesi çıkıyor. Evet değerli arkadaşlarım.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan bu yıkılan cem evinin yani boşattığınız cem evinin akıbeti ne oldu?

 

BAŞKAN- Boşalttığımız cem evi mi?

 

Çağlar HASPOLAT- Evet.

 

BAŞKAN- Nerede boşalttık?

 

Çağlar HASPOLAT- Bir dernek vardı ya…

 

BAŞKAN- Cem evi mi boşalttık?

 

Çağlar HASPOLAT- Bir dernek vardı derneği boşalttınız Başkanım.

 

BAŞKAN-Derneği boşaltmadık biz.

 

Çağlar HASPOLAT- Düğün salonunu, cem evini..

 

BAŞKAN- Düğün salonu

 

Çağlar HASPOLAT- Evet ne oldu.

 

BAŞKAN-Bir kere kaçak pazaryeri alanıydı, orası yıkıldı. Mahkemeye giden kendileriydi, mahkeme kararıyla yıkıldı. O cem evinin binası Büyükşehir’e ait. Yani yıkılması falanda söz konusu değil.

 

Çağlar HASPOLAT- Ama siz yerleştirdiniz oraya Başkanım.

 

BAŞKAN-Ben yerleştirmedim de PİRİŞTİNA döneminde yerleşmiş onlar.

 

Çağlar HASPOLAT- Kaçak yerlere mi yerleşmişler?

 

BAŞKAN-Kaçak değil. Cem evi kaçak değil.

 

Çağlar HASPOLAT- Hayır kaçak düğün salonuna mı?

 

BAŞKAN- Düğün salonu bizden önceki dönemde Cevat Bey yapış onu. Bir şekilde alın kullanın demiş. Yani sonuçta kaçak. Ama cem eviyle alakalı bir şey yok. PİRİŞTİNA döneminde yapıldı rahmetli. Hatta önergesini mecliste ben vermişim. Gelip söylediler Karşıyaka Meclisindeymişim o zaman.

 

Çağlar HASPOLAT- Önergeyi siz verdiniz.

 

BAŞKAN- Önergeyi biz vermişiz yeri ayrılsın diye.

 

Çağlar HASPOLAT- Siz boşalttınız.

 

BAŞKAN- Biz boşaltmadık. Çağlar Bey cem evi boşalmadı. Kaçak düğün salonu..

 

Çağlar HASPOLAT- Düğün salonunu işletiyorlardı oradan bir gelir sağlıyorlardı.

 

BAŞKAN- Kaçak düğün salonu kaçak kaçak.

 

Çağlar HASPOLAT- Kaçak işte

 

BAŞKAN- Kaçak düğün salonu, geldi şikayet oldu yıkım kararı alındı.

 

Çağlar HASPOLAT- Hayır ben şunu merak ediyorum.

 

BAŞKAN- Bir dinle! Yıkım kararı alındı. Yıkım kararını mahkemeye taşıyan derneğin kendisi. Kaybedeceklerini bile bile işte avukat burada yıkım kararını aldırdılar. Bu sefer mahkeme kararına uymasan ne yapacaktın.

 

Çağlar HASPOLAT- Doğru haklısınız.

 

BAŞKAN- Sayın Valimiz telefon etti. Şimdi konuşturmayın beni. Sayın Valimiz telefon etti, “Hasan Başkan buranın yıkılmaması için benim adım kullanılıyor” dedi. “Ben engelliyormuşum sizi” dedi. “Lütfen orayı yıkın” dedi. Ki nihayet söylettiniz yani bunu. Biz Sayın Valinin direktiflerini uygulamayacaksak, yıkma dese bana diyeceğim ki yazılı ver. Mahkeme kararı var çünkü.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Başkan zaten eğer orda, kaçak bir yerde duruyorlarsa tabi ki yıkacaksınız orayı…

 

BAŞKAN- Devletin kararı.

 

Çağlar HASPOLAT- O zaman onları oraya sokanda hata.

 

Mikail BİLİCİ- Başkanım Çağlar Bey sizi rahatlatmaya çalışıyor tadını çıkarın ya. Valiyi maliyi söylediniz rahatladınız.

 

BAŞKAN- Siz antrenörlük yapmadığınız için Çağlar Bey’e.

 

Ali ALAN- Başkanım Çağlar Bey dersine çalışmamış bu konuda. Çalışmamışsın.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar cem evinin kaçak düğün salonunun yıkım kararını mahkeme verdi. Ve uygulatan talimatı da veren Valimiz.

 

Çağlar HASPOLAT- Doğrudur eğer kanunen de öyleyse yapacaksınız.

 

BAŞKAN- Erol Bey orada. Çünkü; “Benim isimim kullanılıyor.” dedi. “Beni istismar ediyorlar ben durduruyormuşum.” dedi. “Böyle bir şey söz konusu değil. lütfen yıkın.” dedi. Bende zaten dedim mahkeme kararı var. Mahkeme kararına benim uymamam için Sayın Valinin bana yazılı yıkma diye metin vermesi lazım. Oda yok.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi oda veremeyeceğine göre.

 

BAŞKAN- Onu da vermeyeceğine göre.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi piyasada öyle konuşulmuyor.

 

BAŞKAN- Şimdi arkadaş devlet için de olan bazı şeyler konuşulmaz. Ben şimdi Sayın Valimizi kamunun önüne mi atsaydım? Valinin talimatı var yıkıldı burası diye.

 

Çağlar HASPOLAT- Valinin talimatıyla hayır eğer kanun, eğer mahkeme öyle bir karar vermişse tabi ki siz uygulamak zorundasınız.

 

BAŞKAN- Bu böyle işte.

 

Çağlar HASPOLAT- Ama işte bir başka yer verdiniz mi Başkanım?

 

BAŞKAN- Yer niye vereyim, ille de vereceğim diye bir meselemi var? Her derneğe ben arsa mı vermek zorundayım? Sayın Mikail Bey?

 

Çağlar HASPOLAT- Zamanında verdiniz Başkanım.

 

BAŞKAN- Biz vermedik. Ben vermedim.

 

Çağlar HASPOLAT- Zamanında verdiniz.

 

BAŞKAN- Cevat Bey zamanında vermiş. Kime? Satın adı Durmuş, Durmuş AKÇAY satın aldı. Tamam işte satın aldı orayı.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkanım hep CHP’liler yeterlilik veriyor. Bir yeterlilikte biz verelim. CHP’liler devamlı yeterlilik veriyor. Bir yeterlilik verelim…

 

BAŞKAN- Böyle konu buldum konuşayım.,

 

Mikail BİLİCİ- Evet evet. Yakaladı konuşur artık.

 

BAŞKAN- Cem evi meselesinin özeti bu arkadaşlar. Cem evi düğün salonu, kaçak düğün salonunun yıkım kararını mahkeme kararıyla uygulamak zorundaydık. Zaten Valimizde talimat vermişti. Uygula diye.

 

Çağlar HASPOLAT- İyi elinize sağlık Başkanım bir şey demiyoruz sorduk akıbeti ne oldu. Ne diyelim şimdi?

 

BAŞKAN- Zaten Büyükşehirde oraya bir ekip gönderdi. Kendi memurlarıyla yönetmeye çalışıyor, bilmiyorum. Bir bilgi verir misiniz Hatice Hanım.

 

Hatice TATLI- Şimdi orada bu sürtüşmeler, biliyorsunuz şu anda orada işgal edenler dernek kapatıldı, fes edildi. Ama halen cem evinde dernek olarak duruyorlar. Yeni bir şubede kuruldu, genel merkezinin tanıdığı ve ikisi sürtüşme, birisi diyor ki “sen çıkacaksın ben oturacağım” öbürü “ben çıkmam” Aziz Bey de dedi ki bu “Böyle olmaz. Burası Büyükşehir’e ait bir mülkiyettir. Ben kendim yöneteceğim Bornova’da olduğu gibi herkes çıkacak ve ben buraya görevli koyacağım. Herkes eşit haklarda kullanacak burayı. Sadece 1 dernek kullanmayacak.” dedi. Onun çalışması yapılıyor. Bornova’da da öyle.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar alevi dünyasının bir çatı örgütü olmadığı için, çok dernek var. Birine veriyorsun öteki bozuluyor. Ötekine veriyorsun, öteki bozluyor. Kavga dövüş, orada böyle bir organizasyon olmadığı için, aslında çatı örgütü Alevi Bektaşi isimleri neydi? Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezinindi orası, şubesinindi, şubeyi kapattı. Bu sefer içeridekiler paldır küldür bir dernek kurdu, “biz kalacağız burada” diyorlar. Öteki şubeleri açıkta kaldı.

 

Çağlar HASPOLAT- Valla Başkanım burada hep sizi suçlu buluyorlar.

 

BAŞKAN- Bizi suçlu bulsunlar, bulsunlar.  Ne yapalım? Biz yeni cem evini bitirmek üzereyiz orada. 1 tanede Refik Şevket’te yapıyoruz, haberiniz olsun. Projeleri bitti. Amasyalılar Derneğinin önündeki bir parselimizi oraya bir cem evi de oraya yapacağız. 2 bölgeye 2 tane cem evi yapacağız.

 

Çağlar HASPOLAT- Elinize sağlık Başkanım.

 

BAŞKAN- Rica ederim. Başka?

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Hamdi VATANSEVER, Ali KÖKOĞUZ, Adem SEÇİLMİŞ, Latif AYDEMİR’in mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

BAŞKAN- Ne zaman yapıyoruz meclisi?

 

Veli TOPAL- Başkanım 1 Aralık Cuma günü saat 18:00.

 

BAŞKAN- 1 Aralık Cuma günü saat 18:00 de görüşmek üzere arkadaşlar.

 

 

 

 

                   Hasan KARABAĞ

                      Meclis Başkanı

 

 

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye