Meclis Çalışmaları

02/01/2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 02.01.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkan Vekili        : Veli TOPAL.

Üyeler                                    :  Ali ALAN - Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ – Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Hatice TATLI – Şeref BALBAY.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önce Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

 

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Evet arkadaşlar yeni bir yılın ilk meclisini yapıyoruz. 2018 yılının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca
Hatice Hanım yok galiba. Pazar günü Hatice Hanım’ın annesi vefat etti. Onu defnettik kendisine başsağlığı, merhuma da Allah’tan rahmet diliyorum.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

 

12.10.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Buyurun.

 

Abdullah AKTAŞ- 9’uncu sayfa 8’inci satır. “Önlemlerin alınması için belediyelere yeterli zaman verilmiştir” olacağına, “belediyelere yetersiz oy verilmiştir” yazılmış düzeltilmesi gerekiyor.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Abdullah Bey’in söylediği şekilde düzeltilerek oylarınıza sunuyorum.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Başkanım 10’uncu sayfa 2’inci paragrafta Hamza DAĞ Bey’in ismi Hamza DAĞLI olarak yazılmış düzelmesini rica ediyorum.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Tamam tutanaklara geçmiştir Hayrettin Bey. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Belediye başkanı ve Meclis Üyelerince Gündeme İlave Edilmesi İstenen Önergelerin Görüşülmesi var mı önergemiz?

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Benimde bir soru önergem var Başkanım yazılı.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Yazılı soru önergesi bakayım. Bakalım bakmadan olmaz bu işler. Şimdi bunu ilgili arkadaşlara verelim.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım soru önergesi veriyorum. Arkadaşlar okur, ondan sonra okusunlar.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Tamam okusunlar, buyurun.

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Vatandaşlarımızın sağlıklı, kaliteli gıda tüketiminin sağlanması açısından, Bayraklı Belediyemize bağlı Zabıta Müdürlüğümüzce, ilçemizde bulunan; Fırın, Market, Manav, Kasap, Lokantalar, Büfeler vb… İşletmelere gerekli denetimler yapılmakta mıdır? Ve şimdiye kadar ilçemizde buna benzer ne kadar uygulama yapılmıştır?

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Tamam arkadaşlar

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım şimdi bununla ilgili bize ciddi anlamda vatandaşlarımızdan bununla ilgili şikâyetler geliyor. Son zamanlarda da basından takip ediyoruz. İşte bu kasaplarla şununla ilgili falan, yani bunlar sıkı bir denetim olursa ve Bayraklı da gerçekten şimdiye kadar yapılıyor mu? Nasıl yapılıyor? Bunlarla ilgili bize bir bilgi verirlerse meclisimizde bilgilenmiş olur.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Tamam Kemal Bey arkadaşlar not aldı zaten tutanaklara da geçti. Arkadaşlar ilgilenip gerekli bilgiyi verirler.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Teşekkür ediyorum.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Evet.

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi  : BAYBEL A.Ş'nin 21.12.2017 tarihli ve 95662 numaralı dilekçesi.

 

Tüm Hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Gıda Turizm Organizasyon Temizlik Reklam Yayım Spor Hizmetleri İnsan Kaynakları Bilişim Eğitim Taşımacılık Yapımcılık Madencilik Makine Mobilya İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18/12/2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesi tadil edilerek Şirket Sermayesi 5.000.000,00 TL arttırılarak, 14.300.000,00 TL'den 19.300.000,00 TL'ye çıkarılması karar alınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. (i) Maddesinde ‘’  i) Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.’’ denildiğinden Sermaye artışı ve katılınmasının meclisimizce görüşülerek bir karar alınması hususunu;

 

            Bilgilerinize arz ederim.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- 1’inci ek gündem maddesinin, birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi bölümünde 11. Madde olarak görüşülmek üzere gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

                5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi gereğince Belediyemizin borçlanmasına ilişkin olarak,

1- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan tüm bankalardan, Belediyemiz ihtiyaçları için 19.600.000,00 TL’lik nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına,

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;

“d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı, yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir. “ denilmektedir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda krediye konu ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmak üzere Bankalardan kullanılacak kredi, anılan Kanunun 68’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen limitler içinde kaldığına ve (e) bendinde belirtilen oranı aşmadığına,

3- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan tüm bankalardan, Belediyemiz ihtiyaçları için 19.600.000,00 -TL’lik Belediyemiz adına talep edilen nakdi/gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesini, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonunu kararlaştırmaya, sözleşme, taahhütname beyanname ve bilcümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak Kredinin teminatını teşkil etmek ve kredi geri ödemesi tamamlanıncaya kadar kredi taksitlerinin tahsil ve mahsup edilmesini sağlamak üzere,  Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerinin devir ve temlik edilmesine, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin, mevduat rehni ve/veya hesap rehni ve diğer teminatların tesis edilmesine, Belediyemizin kefil olmasına, İller Bankası teminat mektubu almaya mezun ve yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ‘ın yetkili kılınması hususunda gerekli kararın alınmasını arz ederim.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Ek 2 gündem maddesinin, birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi bölümünde 12. madde olarak görüşülmek üzere gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Birimlerden Gelen Önergelerin Görüşülmesi buyurun Ali Bey.

 

Ali ALAN- Sayın Başkanım gündemde yazıldığı şekliyle gündemin okunmasını talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Gündemdeki konuların gündemde yazıldığı şekilde okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2766) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet Binek Araç ile Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Engelli Taşıma Aracı Kamyonet (Arkası çift sıra camlı) araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2018 yılı bütçesinden satın alınması hk.

 

Ali ALAN- Sayın Başkan bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6782) Belediye Meclisimizin 04.12.2009 tarih 10/94 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun, 01.12.2017 tarih 135 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Ali Bey.

 

Ali ALAN- Sayın Başkan meclisimizin takdirine oylamaya sunmanızı talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6776) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2018 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Ali Bey.

 

Ali ALAN- Sayın Başkan bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1563) Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunda ücretsiz olarak kalma talebi hk.

 

Ali ALAN- Sayın Başkan bu maddenin Sosyal İşler ve Eğitim Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Sosyal İşler ve Eğitim Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4466) Zabıta Personeline 2018 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Ali Bey.

 

Ali ALAN- Sayın Başkan bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8205) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37161 ada,18 nolu parseldeki 1343/89912 (13,43 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Ali ALAN- Sayın Başkan 6 ve 7’inci madde aynı eksenli maddeler bunların Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- 6 ve 7’inci madde aynı içerik olduğu için her iki maddenin de Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8207) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 3 nolu parseldeki 1/22 (11,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Ali ALAN- Sayın Başkan bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8204) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36761 ada, 7 nolu parseldeki 2/183 (2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- Bayraklı ilçesi Mansuroğlu mahallesi, 14105 ada 3 nolu parseldeki 800,15 m2 belediye hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin Plan Bütçe, Sosyal Konutlar, İmar, Hukuk ve Çevre komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Plan Bütçe, Sosyal Konutlar, İmar, Hukuk ve Çevre komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11- Bay-bel şirketinin sermaye artışı ve katılınması hk.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Özür dilerim bu maddeyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum müsaade eder misiniz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Komisyona sevk ediyoruz isterseniz komisyon bir tartışsın.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Hazırlık yapılması gerekebilir o yüzden efendim. Komisyona giderken bu maddeden çünkü 2015 yılından beri her yıl sermaye artırımına gidiliyor ve sermaye artırımı şifai olarak komisyonda ve burada dile getiriliyor. Şimdi 3 yıl üst üste zarar etmiş olması lazım bu sermayenin arttırılabilmesi için. İlk yıl Spor Müdürlüğünün demir başlarının alımı için istedik sermaye artırımını, geçen yıl asgari ücrete yapılan zamların karşılanması için talepte bulunmuştuk, şimdi bu yıl tekrar, bu sefer 5 milyon gibi bir rakam artış söz konusu. Bu yaklaşık %35 sermaye artırımı demektir. Bununla ilgili gerek komisyonda gerek burada muhasebenin şeffaflık ilkesi gereğince, en azından dedikoduların da önünü almak adına bu sermaye artırımına gerekli olan yeminli mali müşavir raporunun en azından burada okunmasını, zarar kalemlerinin ne olduğunu ve üst üste 3 yıl neden sermaye artırımı ihtiyacı olduğunu, muhasebe tekniği açısından burada bilgi verilmesini rica ediyorum hem komisyonda hem burada.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Hayrettin bey şimdi zaten Büyükşehirdeki arkadaşlarımız da biliyor. Yani Büyükşehirde de bu aynı Grand Plaza olsun, Eshot olsun, İzsu olsun hepsinin sermaye artırımı yapılıyor. Belediyenin şirketlerinin çok kar ettiği söylenemez, yani kar ederse o zaman sosyal belediyecilikten vazgeçmek gerekir, kar amacı gütmek gerekir. O zaman atıyorum 1 tl ye çay vermezde 3 liraya içmesi gerekir vatandaşın. Ama herkesin aynı imkanlardan faydalanması için bunu yapmak zorundayız.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Özür dilerim benim bu yaptığım eleştiri şundan dolayı; zarar eden birim eğer tarafımızdan bilinirse onunla ilgili tedbir alınır. Bay-bel şirketinin bütün birimleri zarar ediyor o yüzden o zararı kapatmak için sermaye artırımına gidiliyor hatta Büyükşehir de böyle bir şeye başvuruyor dememiz asla geçerli bir gerekçe değil. biz sadece Bay-bel in, Büyükşehirde ne oldu ne geldi ne gitti çok bilmiyorum ama Bay-bel in zarar kalemlerinin ne olduğunu meclise açıklamasını istiyorum.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)-  Bir dahaki sefere bunun açıklamasını yaparız ama zaten bizim bir çok yerimize ecrimisil ödüyoruz. Personel gideri, daha çok insan çalıştırmak için, birkaç kişiye daha ekmek vermek için belediye şirketi, olabilir bu çok da şey değil. sonuçta bizim çocuklarımız faydalanıyor buradan yani.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Ben asla itiraz etmiyorum ne istihdama ne de halka ucuz…

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)-  Keşke imkanımız olsa bin tane daha insanımıza ekmek verebilsek.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Ben başka bir şey söylüyorum lütfen. Benim demek istediğim şey; eğer sürekli olarak zarar eden bir tesis varsa yada bir bölümü zarar ediyorsa bunu ancak burada tartışarak ortaya çıkaracağız. Neresi bunun zarar ediyor yani bu kadar yıl arka arkaya 3,5 milyon, 3,5 milyon hadi şimdi 5 milyon, neresi zarar ediyor? Artarak mı gidecek ya da bunun bir sonu yok mu, önümüzdeki yıl 10 milyon mu artıracağız, niye buna tedbir alınmıyor, yada alınmasına, alınacak tedbirlerin tespitine dair ben yazılı açıklama bekliyorum. Şifahi olarak gerekçe istemiyoruz bu sene efendim. Teşekkür ederim.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)-  Tamam tamam Hayrettin bey. Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan Bay-bel in iş yaptığı konulara ünvanlara baktığımız zaman yapmadığı iş yok, maşallah her işi yapıyor. Maşallah da zarar ediyor, her sene biz 5 milyon, 5 milyon üzerine şirketin üzerine bırakıyoruz belediyenin kasasından. Şimdi 14 milyondan 19 milyona çıkacak. Bu 5 milyon zarar olduğu demek. Bunun raporlanması lazım. Nerde zarar ediyor, neden zarar ediyor, neden böyle bir ihtiyaç var, sizin dediğiniz gibi istihdam var o var bu var falan onlar önemli değil başkanım. İstihdam yaratabilir ama bu raporun meclise Bayraklı halkına sunulması gerekiyor. Geçen sene de aynı şeyi yaşadık biz başkanım.  Şimdi 2018 Bismillah daha yeni girdik gözümüzü açtık bir de 19 milyon 620 bin lira belediyeye kredi çekeceğiz, 5 milyon Bay-bel e yardım edeceğiz, zararını kapatacağız, hayırlı işler.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin Plan Bütçe, Hukuk ve Esnaf komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)-  Evet bu gündem maddesinin Hukuk, Plan Bütçe ve Esnaf komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12- Borçlanma ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)-  Evet bu maddenin Hukuk ve Plan Bütçe komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Komisyonlardan gelen raporlara geçmeden önce bu önümüzdeki meclise çıkması gereken gündemdeki konular var bunları çıkarmamız lazım. 5 Ocakta yapacağımız meclis 2. Birleşimine, gündemdeki 5 inci, 4 üncü, 3 üncü maddelerin ayrıca bu sermaye artırımı ve kredinin komisyonlardan çıkması gerekiyor. 

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan kredi bu kadar acil mi?

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Şimdi bu biliyorsunuz taşeron sistemi kaldırılıyor artık personeli kadromuza alacağız kendi şirketimize alacağız. Bunun için hazırlık yapmak amacıyla biran önce bunun alınması lazım.

 

Çağlar HASPOLAT- Kredi hazır dursun diyorsunuz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Evet.

 

Çağlar HASPOLAT- Kullanılmadı değil. Kullanılmıyor anlamında değil de muhakkak kullanılıyor para orada durmuyor zaten. Bütün krediler kullanıldı şu ana kadar verdiğimiz yetkilerde hiçbir kredi yerinde durmuyor muhakkak kullanıldı.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Evet buyurun

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1238) Bayraklı Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan "Bayraklı" konulu ödüllü "Bayraklı Belediyesi 2. Şiir Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para  ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1887) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi 260/1 Sokakta bulunan parka, Türk Kadınlar Birliği Kurucusu, düşünür, gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu olan "Nezihe Muhiddin Parkı" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7717) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33261 ada, 8 nolu parseldeki 4453/23963(89,06 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Üçüncü maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7716) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi,  26M-2d pafta, 26172 ada, 5 nolu parseldeki 1/153 (1 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin de Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Dördüncü maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6567) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC pafta, 31687 ada, 40 nolu parseldeki 1166/12557 (34,98 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin de Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. 

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Beşinci maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7454) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3793 ada, 3 nolu parsel, 278/5 Sokak No:10 K:1 D:2 adresinde bulunan 95/3030 arsa paylı 2 nolu dairenin satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin de Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. 

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Altıncı maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7715) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesinde, 3956 ada 2 no.lu parselde kayıtlı 895,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ile 3956 ada 3 no.lu parselde kayıtlı 837,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığına "Ortaokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Ali ALAN- Sayın başkan bu maddenin de Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. 

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Yedinci maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Çağlar bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan, sayın meclis herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Meclis üyesi Hatice hanımın annesi rahmete gitti. Kendisine Allahtan sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet 2018 yılının ilk meclisini yapıyoruz bu gün. Ben tüm meclis üyesi arkadaşların ve bürokratlarımızın yeni yılını kutluyorum. Bu gün biraz üzücü başladık meclise. Mecliste 20 milyon lira büyük bir meblağ kredi istemeyle başladık, borçlanmayla başladık. Bay – bel e 5 milyon lira borcunu kapatmayla başladık. 2018 yılı Bayraklı belediyesi için zor geçecek öyle gözüküyor.  Şimdi başkanım bu İzmir de 2 tane büyük, İzmir e özgü, İzmir le özdeşleşen Pazar vardı. Bir tanesi Karşıyaka Bostanlı pazarı, bir tanesi de Özkanlar Pazar yeri. Şimdi bu Özkanlar Pazaryeri yaşanan süreci biliyoruz. Burada Bayraklı belediyesi tarafından buradaki Pazar esnafından para toplandı. Nene Hatun Kız Yurdunun yanında Mansuroğlu mahallesinde kız yurdunun yanında bir arsaya kapalı pazaryeri yapılacak diye para toplandı ciddi bir para toplandı hatta bu para 1 sene de bankada kaldı bildiğimiz kadarıyla, kimin hesabına yattı onu da bilmiyoruz. Eski zabıta müdürümüz bununla ilgili bir dernek kurdu, kendisi de dernek başkanıydı. Hatta buradan 2 tane 3 tane araç alındı belediyemize hibe edildi, burada biz de oyladık onu kabul ettik. Hatta karşı geldik ilk başta alınmasın diye. Sayın başkan o zaman Hasan bey meclisteydi, “hibeyi de mi kabul etmeyelim?” demişti hatırlıyorsanız, bizler de oyladık aldık evet. Şimdi bu toplanan paralar, Pazar esnafından toplanan paralar hangi makbuzla toplandı, belediyenin Mali hizmetler müdürlüğünün makbuzu ile değil, zabıta müdürlüğünün elindeki bir koçanla toplandı bu paralar. Geriye kalan paralar ne oldu belli değil. şimdi burada bu pazarcılardan çok ciddi şikayetler var, savcılığa gidilmiş bir konu var ve arkasından daha önce burada Zabıta müdürü görevini yapan Abdülhakim KAYA diye bir müdürümüz vardı görevden alındı. Bu müdürümüzü savcılık mı görevden aldı, belediye başkanımız mı görevden aldı, neden allındı. Bununla ilgili önümüzdeki mecliste gerçi başkan yok, bu önümüzdeki mecliste meclisimizi bilgilendirirseniz sevinirim başkanım.  

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Tamam arkadaşlar not aldı. Şimdi ben bu konuda bir şey desem olmaz. Arkadaşlar bunun hazırlığını yapar bir dahaki sefer de bunun cevabını verirler yazılı olarak sözlü olarak. Buyurun Ali bey.

Ali ALAN- Sayın başkan, malum yeni yılın ilk meclis toplantısı. Çağlar bey ve sizin de belirttiğiniz gibi 2017 nin son günlerinde Bayraklı ve Büyükşehir meclis üyesi aynı zamanda İl Başkan Yardımcımız sayın Hatice TATLI annesini kaybetti. Bu anlamda o gün bizleri yalnız bırakmayıp acımızı paylaşan arkadaşlara bir teşekkür etme borcunu hissediyorum ben. Öncelikle CHP örgütüne, Bayraklı Belediyesinin tüm çalışma arkadaşlarımıza, AKP nin başta Grup Başkan Vekili olmak üzere o gün bizi yalnız bırakmayan tüm meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Yeni yılda her dönem yeni yıla girerken veya eski yılı uğurlarken bir takım temennilerle buradan ayrılıyoruz. Ama baktığımızda da geçmişe her geçen yıl zorlukları beraberinde getiriyor. Umarım ki 2018 başta Bayraklı olmak üzere tüm Türkiye ve dünyaya barış ve huzur getirir. Her alanda doğruluğun hakim olduğu, rüşvetin yolsuzluğun olmadığı, insanların emeklerinin sömürülmediği bir yıl diliyorum. Hepinizin yılını kutluyorum teşekkür ederim.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Ben teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun Abdullah bey.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım 1594/10 sokak, burada İzmirgaz doğalgaz bir kazı çalışması yapmış. Yaklaşık 2 aydır bu yol tamamen çamur, parke taşları sağa sola atılmış yani tehlike arz eder durumda. Bizim belediyemiz bu İzmirgaz ın yaptığı işleri takip etmiyor mu, ya da yapılan işi kontrol eden bir birimimiz var mı, Büyükşehir yapıyorsa neden bunlar Büyükşehir tarafından takip edilmiyor?

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Şimdi bunu gidiyorlar AYKOME den izin alıyorlar oraya para yatırıyorlar ama bizim Fen İşleri Müdürümüz de notunu aldı gereğini yapacak o konuyla ilgili araştırıp. Onlar yapmazsa biz yaparız sorun değil teşekkür ederim. Buyurun Latif bey.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım değerli katılımcılar ben de 2018 yılının yeni yıllı kutlamak için söz aldım. Başta Bayraklı halkımızın ve tüm çalışanlarımızın yeni yılını kutluyorum, burada bulunan arkadaşlarımızın da. 2017 yılının son gününde, daha önce Gönül hanımın eşi ve Yeşim hanımefendinin de babası vefat etmişti. Son günde de sayın Hatice TATLI hanımefendinin annesini kaybetmiş olduk. Hepsini rahmetle anıyoruz. Bir de sayın başkanım bu gündemdeki 7. Emlak ve istimlak müdürlüğünden gelen oy birliği ile konusunda plan bütçe, imar, hukuk, eğitim, gençlik ve spor komisyonları olarak 3 kez bir araya gelmiştik. Ben bir teşekkür borcu bilerek başta AKP Genel Başkan Yardımcımız sayın Hamza DAĞ bey ve sayın belediye başkanımıza ve tüm komisyon üyesi arkadaşlarımıza eğitime gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Çok sağ olun. Evet Kemal bey buyurun.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Sayın başkan şimdi burada 3. Maddeydi galiba o komisyonlardan gelen park bahçeye isimler verdik. Hatırladığım kadarıyla 2010 yılında Şubat ayı olması lazım Hrant Dink isminin bir caddeye bir parka verilmesi ile ilgili burada CHP grubu ile beraber oy birliği ile bir karar aldık.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Neydi anlamadım?

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Hrant Dink isminin bir caddeye parka verilmesi, AK Parti önergesiyle ve CHP li arkadaşlarımızın da katılımıyla bize destek vermesiyle burada oy birliği ile bir karar almıştık ama verildi mi bir parka yada caddeye? Yani aradan uzun zamanlar geçti. Hiç takip ediliyor mu?

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Ben bilmiyorum arkadaşlarımız not alıyor onu. Bir baksınlar, ben bildiğim kadarıyla verilmedi, bir baksınlar.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- 2010 aradan 7 yıl geçti.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Baksınlar. Evet başka söz almak isteyen yok galiba.

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Meclise katılamayan Hatice TATLI VE Şeref BALBAY ın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Ali ALAN- Bir sonraki meclis birleşimini 5 Ocak 2018 Olarak talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL(Belediye Başkan Vekili)- Bir sonraki meclis birleşimimiz 5 Ocak 2018 saat 18.00 de görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum.

 

 

                                                                                                                                 Veli TOPAL

                                                                                                                       Belediye Başkan Vekili

                                                                                                                             Meclis Başkanı

 

 

 

 

                                                          Sema TURAN                                                  Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                                 Üye                                                                         Üye