Meclis Çalışmaları

01.02.2018

 

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 01.02.2018 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.01.2018 tarihli Meclis tutanağı düzeltmelerle birlikte çokluğu ile kabul edildi.

 

1- (Veli TOPAL-BİLA) Bayraklı Belediyesi Meclisi Üyesi Veli TOPAL'ın; 05.01.2018 tarihinde gerçekleştirilen Meclis II. birleşiminde Denetim Komisyonuna üye seçimi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği yapılan gizli oylama sonuçlarının sehven açılanması sonucu birleşim tutanağına geçen oy oranlarının düzeltilmesine ilişkin sözlü önerisi hk.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :16

 

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-336) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince yapılacak olan vergi borçlarını ödemeyen mükelleflerin haciz konulan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. ve 91. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden Nail KURTULUŞ asil, Ramazan BULUT yedek üye olarak görev yapması.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :17

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-337) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14018 adanın güneyindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında PARK alanı üzerinde gösterilen 3x5 m ebatlarındaki trafo yerinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca bedelli olarak devredilip devredilmemesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-338) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N-3C pafta, 33263 ada, 4 parsel 32,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

4- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-318) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2018 yılı için güncellenmesi hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-343) Bayraklı ilçe sınırları içersinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-502) Belediye Meclisimizin 01.03.2016 gün ve 31 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kreş Müdürlüğünün kapatılması ve  bütçesinin kurulacak olan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğüne aktarılması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-503) Araştırma  ve Geliştirme Müdürlüğünün kurulması hk.

EĞİTİM + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2766) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet Binek Araç ile Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Engelli Taşıma Aracı Kamyonet (Arkası çift sıra camlı) araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2018 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :18

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8205) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37161 ada,18 nolu parseldeki 1343/89912 (13,43 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara  hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :19

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8206) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 36975 ada, 12 nolu parseldeki 121/2021 (6,66 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara  hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :20

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8207) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 3 nolu parseldeki 1/22 (11,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara  hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :21

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8204) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36761 ada, 7 nolu parseldeki 2/183 (2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :22

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-27) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 2 nolu parseldeki 43/210 (43.00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :23

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8201) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada, 3 nolu parseldeki 80015/1040911 (800,15 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :24

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-12) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33285 ada, 8 parsel 78,50 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu..

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :25

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-24) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-IIA pafta, 25949 ada, 3 parsel 282,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :26

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-8) Danıştay 6. Dairesinin 2017/8392 K. sayılı kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Salhane Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planına Ait Plan Notlarında yer alan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımına ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Kültür, Kent Konseyi, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :27

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-9) Belediye Meclisimizin 05.05.2017 tarih, 58 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu sınır içinde kalan  Adalet Mahallesi, 34986 ada, 26 no.lu parselde bulunan binanın 07.06.2017 tarihinde riskli yapı tespiti nedeniyle yıkıldığı belirtilerek, bu bölgede 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yaptırmış olan taşınmazlarda yeni inşaat ruhsatı başvurularının sonuçlandırılması talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :28

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN, Hatice TATLI, Latif AYDEMİR, Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 07.02.2018

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

                                                                                        

                                                                                                                       Şeref BALBAY

                                                                                                               Belediye Başkan Vekili

                                                                   Meclis Başkanı