Meclis Çalışmaları

01/10/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 01.10.2018 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.09.2018 tarihli Meclis tutanağı düzeltilmiş şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2867) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 1971 ada 3 no.lu parsel ile 1973 ada 7 no.lu parsel, 1/1000 ölçekli Bayraklı Höyüğü (Smyrna) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırı içerisinde kalmakta iken, İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2018 tarih 7286 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda 1973 ada 7 no.lu parselin Bitişik Nizam 4 Kat (B-4), 1971 ada 3 no.lu parselin Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) yapılaşma koşullu konut alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı  olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği önerisine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 12. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6276) Bayraklı Belediyesi 2019 yılı Performans Programı hk.

PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6275) Bayraklı Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4782) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 9 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :481

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4817) Belediye Meclisimizin 04.11.2013 tarih 10/140 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 7 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :482

 

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4640) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi’ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11031) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-IB pafta, 25951 ada, 1 parsel 185,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11033) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-3D pafta, 36167 ada, 2 parsel 189,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11036) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33181 ada, 10 parsel 158,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11035) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIB Pafta, 37866 ada, 28 nolu parseldeki 27387/1197499 (8,83 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11034) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi,  Alurca Mevkii, 26M-IIID Pafta, 36288 ada, 11 parsel, 349,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11037) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26MIVC Pafta, 36122 ada, 8 parsel, 140,00 m taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2867) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 1971 ada 3 no.lu parsel ile 1973 ada 7 no.lu parsel, 1/1000 ölçekli Bayraklı Höyüğü (Smyrna) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırı içerisinde kalmakta iken, İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2018 tarih 7286 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda 1973 ada 7 no.lu parselin Bitişik Nizam 4 Kat (B-4), 1971 ada 3 no.lu parselin Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) yapılaşma koşullu konut alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı  olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR + KÜLTÜR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BİLA) İlçemizde yaşayan engelli ve down sendromlu vatandaşlarımıza belediyemiz önünde hizmet edeceği kafeterya teşkil edilmesi hakkındaki önergenin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu, Plan Bütçe, Sosyal İşler Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :483

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8829) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26168 ada, 13 nolu parseldeki 20/133  (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :484

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8827) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36942 ada, 5 nolu parseldeki 1/146 (1,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :485

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8830) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3034 ada, 9 nolu parseldeki 9/74 (18,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :486

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8831) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3045 ada, 4 nolu parseldeki 14/131 (14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :487

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9512) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37023 ada, 16 nolu parseldeki 3/32 (12,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :488

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9511) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36218 ada, 7 parsel 298,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe,İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :489

 

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Kemal BÜYÜKKESİM’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 05.10.2018

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

 

 

                                                                                                            Necati YILDIZ

                                                                                                                Meclis I. Başkan Vekili