Belediye

Plan ve Proje Müdürlüğü


İletişim : 477 20 00

 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ


ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım

AMAÇ VE KAPSAM 
MADDE 1
Bu yönetmeliğin amacı, Plan ve Proje Müdürlüğünün konularına ilişkin usul ve esaslar ile çalışma alanları düzenlemektir. Ayrıca bu yönetmelik Plan ve Proje Müdürlüğü'nün çalışma alanları ve sorumluluklarını kapsar.

DAYANAK
MADDE 2
Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIM
MADDE 3
Plan ve Proje Müdürlüğü Belediye Teknik Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan ve Belediyemizi ilgilendiren ( İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı ) imar plan ve değişikliği ile ilgili işlemleri 5216, 5393 ve 5747 kanunlar çerçevesinde İlçe Belediyemize verilen yetkiler dahilinde icra eden birimdir.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

TEŞKİLAT
MADDE 4
Plan ve Proje Müdürlüğü Başkanlık Makamınca görevlendirilmiş bir Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
a)                     Müdür Planlama Birim Amirliği
b)         Planlama Birim Personeli
c)         Planlama Birim Kayıt

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİLER
MADDE 5
Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile koordineli olarak çalışır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Yetki, İşlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI    
MADDE 6
a)         Şehir Planlama çalışmalarının İmar Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Bayraklı imar planlarında yer alan tüm plan notları ve planlama ilkelerine bağlı kalarak icra edilmesi,
b)         Vatandaşların imar planı değişikliği taleplerinin, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek, mevcut planın aksayan yönleri var ise tespit edilmesi, mevcut ve öneri planların işlev, uygulanabilirlik, zayiat hesapları, inşaat alanları, donatı büyüklükleri, mülkiyet durumları? vb hususlarda karşılaştırılmasının yapılması, açıklama raporu hazırlanması, gerekli hallerde ilgili Kamu Kurumlarının ve şahısların görüşlerinin alınarak incelemeye gidilmesi, taleplerin Meclise sunulması ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi.
c)         Kamu Kurumlarının plan değişikliği taleplerinin incelenmesi, gerekli bilgi ve dokümanın temin edilerek çözüm üretilmesi, açıklama raporu yazılması, gerektiğinde plan değişikliği etüdünün hazırlanması ve Meclis?e sunulması,
d)        Kamu Kurumlarının, vatandaşların ve Belediye içerisindeki diğer birimlerin plan değişikliğine yönelik taleplerinin Meclis?e sunulmak üzere dosya oluşturulması, bu dosyada konuya ilişkin her türlü dilekçe, plan örneği, tapu sureti, vekâletname? vb evrakların bulunmasının sağlanması ve meclise sunulması,
e)         Meclisten İmar Komisyonuna havale edilen dosyaların takibi ve gerekli her tür inceleme ve yazışmanın yapılması, İmar Komisyonunca, hakkında olumlu ya da olumsuz olarak karara varılan dosyaların tekrar Meclise sunularak dosyalar hakkında Meclis Kararı alınmasını sağlamak
f)         İlk defa Meclise girecek konularla İmar Komisyonunca karara bağlanan konuların ayrı ayrı listelenerek Meclis gündemi oluşturulması, gündemdeki konuların plan örnekleri, Komisyon Kararları ve plan değişikliği açıklama raporlarının çoğaltılarak ilgili evrakların Yazı İşleri Müdürlüğü?ne ve İmar Komisyonu üyelerine dağıtımı
g)         Kamu Kurumlarından, vatandaşlardan, Belediye içerisindeki diğer birimlerden gelen planlama, imar, plan değişikliği, mahkeme kararları ile ilgili dilekçe ve yazıların cevaplandırılması, bu yazıların eki olan evrak, bilgi, belge ve paftaların hazırlanması,
h)         İmar Kanunu ve ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin takibi ve genelgelerin takibinin yapılması,
i)          Vatandaşların şifahi taleplerine cevap verilmesi, gerekli bilgilendirmenin yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi?nden şifahi istenen bilgi ve belgelerin sunulması,
j)          İlan ve Reklam Yönetmeliği kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi,
k)         İzmir I nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karara bağlanıp Belediyemize iletilen kararlar uyarınca uygulama yapmak ve bu kararları arşivlemek,
l)          UKOME toplantılarına katılmak, bu karar tutanaklarını arşivlemek,
m)        Ulaşım etüdü yapmak,
n)         İmar planlarındaki değişiklikleri imar planı paftaları üzerine işleyerek imar planlarının güncelliğini sağlamak,
o)         Orijinal tüm imar planı ve plan notlarını arşivlemek,
p)         Coğrafi Bilgi Sistemlerine geçişte planlama çalışmaları yapmak, tüm plan çalışmalarının bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamak.PLAN VE PROJE MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI    
MADDE 7
a)         Plan ve Proje Müdürlüğünü Belediye Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
b)         Hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için programlar yapar.
c)         İmar planı, Proje konularında başkanlık düzeyinde danışmanlık görevi yapar.
d)        Müdürlüğü ile ilgili olan yazıları imzalama ve paraf etmekle yetkilidir.
e)         Harcama yetkilisi olarak müdürlüğe ait harcamaları yönlendirir, denetler, evrakları imzalar.
f)         Diğer müdürlüklerle koordinasyon sağlar.
g)         Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinin koordinasyonunu, düzenini sağlama görev ve sorumluluğu Müdüre aittir.
h)         Personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapar.
i)          Gelen ve giden evrakı inceler ve sonuçlandırır.
j)          Personelin işe geliş ve gidiş verimliliğini denetler.
k)         İş disiplinini aralıklı ya da sürekli kontrol eder.
l)          Servisler arasında koordinasyonu sağlar.
m)        Tahakkuk amiri sıfatıyla birlikte personelin sicil ve birinci derecede tezkiye amiri olma yetkisini kullanır.
n)         Başkanlık Makamının yetkilendirdiği yerlerde Belediyeyi temsil etmek. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetmeliği dâhilinde oluşturulan teknik komisyonda görev yapmak.
BİRİM AMİRİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI    
MADDE 8
a)         Amirlik bünyesinde yürütülen işlerin ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve ilgili genelgeler çerçevesinde zamanında ve doğru olarak yapılmasından sorumludur.
b)         Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda, Müdür onay ile Müdürlüğe vekâlet ederek, Müdürün görevlerini yürütür.
c)         Müdürün görev bölümünden kendisine tevdii ettiği işleri yürütür.
d)        Müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında Müdüre yardımcı olur.
e)         Kendisine bağlı personelin çalışmalarını denetler mesai ve disiplin işlerinin takibini yapar.
f)         Gelen ve işlem yapılacak giden evrakı inceleyerek gereğini yaptırır, imzalar, işlemi sonuçlandırır.
g)         Servislerin yazışmalarını takip eder.
h)         Sorumlu olduğu birimin iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak.
i)          Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde birimin yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, koordine etmek.           
j)          Verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.
k)         Personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak.

PLANLAMA BİRİM PERSONELİ
MADDE 9
a)         Büyükşehir Belediyesince hazırlanmış onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun 1/1000 ölçekli plan yapmak.
b)         Kişi ve kuruluşlarca gerekirse Meclise sunulmak üzere hazırlanan teklifleri Başkanlık Makamına iletmek.
c)         Arazi çalışmaları yapmak, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş görüşlerini almak, görüşler doğrultusunda plan hazırlanmasını sağlamak.
d)        Belediye Meclisince alınan kararlar ve eklerini 5216 sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğüne göndermek.
e)         Alınan olumlu ya da olumsuz kararlar Müdürlüğümüze geldikten sonra askıya çıkan 1/1000 ölçekli onaylı planlara askı süresi içinde yapılan itirazların incelenerek, değerlendirilmek üzere Meclise sunmak ve yapılan işlemlerin Belediye birimleri ile ilgili, kamu kurumlarına dağıtım işlemlerini yapmak.
f)         İlçenin kentsel gelişimi ve problemlerinin çözümü doğrultusunda projeler geliştirmek.  İmar planlarına karşı açılan davaların Hukuk İşleri Müdürlüğünün savunmasına esas olacak tüm bilgi ve belgeleri hazırlamak.
g)         Plan iptali durumunda kararın gereğinin yerine getirilmesi amaçlı yeni plan hazırlamak.
h)         Kurum içinde büro bünyesinde 1/1000 ölçekli plan tadilatlarının hazırlanması.
i)          Belediyemiz yetki alanlarındaki yollarda kavşak etütleri yapmak.
j)          İmar Programlarını hazırlamak ve programın Büyükşehir Belediyesine onaylanmak üzere gönderilmesi ve onaydan gelen İmar programının onaylanmasını sağlamak üzere Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğüne göndermek, bilgi için diğer ilgili Müdürlüklere göndermek.
k)         5 yıllık Kamulaştırma programları hazırlamak.
l)          Hizmet akışının sağlanması için programlar yapmak.
m)        Belediyemizin dışındaki tüm kamu kurumlarıyla, ilçemizi ilgilendiren yatırımlarla ilgili bağlantı kurmak ve yazışmalar yapmak.
n)         İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetmeliğine göre oluşturulan teknik komisyonda görev yapmak.
o)         Müdür ya da Birim Amiri tarafından tevdii edilen işleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler esaslarına göre yapar. Görevlerini plan ve program dâhilinde ve zamanında neticelendirir.

KAYIT MEMURUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 10
a)         Personel ve muhasebe işlerinden ilgili memurlarla birlikte, kendisine ait görevlerde de kişisel sorumlulukları vardır.
b)         Resmi tebliğleri Müdürlük adına tebellüğ eder.
c)         Müdürlük Kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlar.
d)        Müdür, birim amirleri arasında havale edilen evrakları takip eder, zimmet kayıtlarını tutar.
e)         Gelen yazı ve belgelerin görevli memurlar vasıtasıyla bilgisayar ortamında kaydı yapılır, tarayıcılardan dijital arşiv ortamında ilgili dosyalarında saklanması sağlanır.
f)         Özel veya tüzel kişiler ile Resmi Kurum ve Kuruluşlara hangi konuda olursa olsun intikal ettirilen evrakın tebligat işlemleri yapılır, memurlar vasıtasıyla, Müdürlükte işlem gören dosyalara dosya kod numarası verilmesi, işin yazılması, arşive giren ve arşivden çıkan dosyaların arşiv memuru kontrolünde takibinin yapılması sağlanır.
g)         Gelen bir evrakın arşivde evveliyatının olup, olmadığı araştırılır,
h)         Evrakın evveliyatı varsa dosyasına eklenerek raportörüne ulaşması sağlanır ve zimmet kayıtları tutulur,
i)          Sonuçlandırılan ve çıkışı yapılan evrakın dosyasında korunması sağlanır,
j)          Müdür emriyle, Teftişe, Sayıştay'a, Mahkemeye veya Müdürlük dışında bir Resmi Kuruma gönderilecek dosyanın dizi pusulaları yapılır, bu tip dosyaların gölge dosyaları oluşturulur.
k)         Gelen ve giden evrakların ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenmesi, dış müdürlük evrakının yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilmesi.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim
MADDE 11
Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Bayraklı Belediye Başkanı tarafından denetlenir. Müdürlük Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR
MADDE 12
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK
MADDE 13
Bu yönetmelik; 5393 S.K.md:18/m bendi gereği Bayraklı Belediye Meclisince kabul edildikten sonra 3011 S.K.md:2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 14
Bu yönetmelik Bayraklı Belediye Başkanlığınca yürütülür.

 

 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU