Belediye

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 

İletişim : 477 20 00

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK için tıklayınız


2014 YILI TARİFE CETVELLERİ için tıklayınız


İÇKİLİ YERDE KALMASI UYGUN GÖRÜLEN YERLER için tıklayınız

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 

AMAÇ

 

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

KAPSAM

 

MADDE 2 - Bu yönetmelik, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün işlevini, faaliyet alanlarını, görev yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile sıhhi ve umuma açık işyerinin yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırılması, hafta tatili ruhsatı düzenlenmesi, mesul müdür ve canlı müzik belgesinin düzenlenmesi, işyerlerinin denetlenmesi ve sınıflandırılması, her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanımına ilişkin esasları kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3 - Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi, 14.06.1989 tarih ve 5372 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4 ? Bu yönetmelikte geçen;


a)Başkan: Bayraklı Belediye Başkanını,

b) Belediye: Bayraklı Belediye Başkanlığını,

c) Meclis: Bayraklı Belediye Meclisini,

d) Encümen: Bayraklı Belediyesi Encümenini,

e) Müdürlük: Ruhsat Denetim Müdürlüğünü,

f) Müdür: Ruhsat Denetim Müdürünü,

g) Personel: Ruhsat Denetim Müdürlüğü çalışanlarını,

h) Sıhhi işyerleri: Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri dışında kalan tüm işyerlerini,

i) Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı her ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin video televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet salonları, lunaparklar, sirkler vb? yerleri

j) İçkili Yer Bölgesi: Belediye sınırları içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dâhil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,

k) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, ifade eder.


l) Ön İnceleme Komisyonu: İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat yönetmeliğinin 6. Maddesinin 3. Fıkrasındaki ?İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2'de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.? Maddesine göre işyerlerinin yönetmeliğe uygunluğunu kontrol eden ve eksikliklerin tespitini yapan komisyon.

m) Ruhsatın Düzenlenmesi: İşyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1'de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir. İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

n) Sıhhi Müessese Komisyonu: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol eden komisyon.

o) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Komisyonu: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırma işlemlerinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsat yönetmeliği çerçevesinde başvurusu yapılan işyerlerinin ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrolü yapmak.

ö) Denetim Komisyonu: Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri hakkında Vatandaşlardan ve Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen şikâyet ve yazışmaların yasal süreler içerisinde denetimini ve kontrolünü yapmak.


 

İKİNCİ BÖLÜM


Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün Görevleri ve Teşkilat


MADDE 5 ? Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Görevleri;

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3572 sayılı işyeri açma çalışma ruhsatlarına dair kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunları gereği Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerler hariç gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleriyle ilgili olarak kanunlarda belirtilen sıhhi ve umuma açık işyerlerine izin veya ruhsat vermek, ruhsat aşamasında gerekli kontrolleri yapmak ve sınıflarını tespit etmek.

 

10.02.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak.

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin kanun ve buna dayalı olarak yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri çerçevesinde ruhsat başvurularının kontrolünü yapmak ve uygun olduğunun tespiti halinde ruhsat düzenlemek.

 

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde ihtar verilmesi, verilen ihtar süresi içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsatı yetkili merci oluru ile iptal etmek ve ruhsatı iptal edilen işyerlerinin ruhsatsız çalıştığından dolayı encümenden para cezası ve işyerinin kapatılması hakkında karar aldırmak.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, meslek odalarından, diğer birimlerden gelen yazışmalar ve vatandaşlardan gelen şikâyetler hakkında işyerlerini denetleyerek yasal takip başlatmak.

 

Kurum içi ve dışı gerekli yazışmaları yapmak, gelen yazılara görüş bildirmek ve vatandaşlardan gelen şikâyet dilekçelerini, e-postaları değerlendirmek ve cevaplandırmak.

 

394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa tabi işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı vermek.

 

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat yönetmeliğinin 38. Maddesi gereği canlı Müzik Belgesi düzenlemek.

 

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat yönetmeliğinin 35. Maddesi gereği Mesul Müdür Belgesi düzenlemek.

 

Belediye meclisince belirlenen ruhsat harçları, hafta tatili harçları vb? tahakkuklarını düzenlemek.

 

Çalışma koşullarına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde Kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer Müdürlüklerle ortak denetim gerçekleştirmek.

 

Verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının her ay düzenli olarak fotokopilerini ilgili kurumlara göndermek.

 

Taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak, müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek.

 

Çalışma konuları ile ilgili platformlarda (Sempozyum, Seminer, Panel, Fuar, vs?) Belediyeyi temsil etmek.

 

Ruhsat verilen İşyerlerinin dosyaların arşivlenerek, saklanmasını sağlamak.

 

3516 sayılı ölçü ve tartı aletleri kanunu'nun öngördüğü biçimde ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerinin alınması, kontrollerinin yapılması, uygun bulunanların damgalanması, mevzuat hükümlerine aykırı olanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak.

 

MADDE?6 TEŞKİLAT: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Müdür, teknik personel ve memurlardan oluşur. Müdürlüğün kadrosunu oluştururken işyerlerinin denetimi ile ruhsatlandırılması işlemlerinde ihtiyaç duyulan, kadro, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. İlçedeki işyerlerinin sayısı her yıl artış gösterdiğinden kontrol ve denetimlerinin halk sağlığı için daha sıklıkla yapılabilmesi için ihtiyaca göre norm kadroya uygun olarak birimler kurabilir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye Başkanının yetki ve görev verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görevini yürütür.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yönetim basamakları aşağıdaki gibidir.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürü

 


Evrak Kayıt Birimi

 


Ruhsat Birimi


-Sıhhi Müessese Ruhsat birimi

-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri birimi
 

d) Denetim Birimi

e) Ölçü ayar birimi
 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ'NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE 7 ? Ruhsat ve Denetim Müdürü;

 

1)Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

 

2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

3)Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

 

4)Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

 

5)Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

 

6)Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

 

7)Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin, zamanında ve mevzuat çerçevesinde doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,

 

8)Ruhsat ve denetim müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

 

9)Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, meclis ve encümen kararlarını yerine getirmek, Belediye meclis toplantılarına katılmak.

 

10)Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

 

11) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,

 

12)Belediye meclisine ruhsat fiyat tarifesi hakkında karar almak üzere teklifte bulunmak,

 

13) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda belediye başkanlığından prensip kararları alınması hususunda üst makamlara bilgi vermek,

 

14)Müdürlük işlevleri ile ilgili başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

 

15) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

 

16)Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak,

 

17)Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Harcama yetkilisi görevini yerine getirmek,

 

18)Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

 

19)Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

 

20)Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

 

21)İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

22)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

 

23)Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

 

24)Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

 

25)Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

 

26)Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

 

27) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

 

28) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında Kullanılmasından sorumludur.

 

Birimler

 

Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler,

 

Yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri

 

doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 

Madde 8 - Evrak Kayıt Birimi:
Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların yazılarını yazmak, yazıların kayda alınmasını sağlamak, tasniflemek ve arşivlemek, yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak

 

Ruhsat ile ilgili başvuran firma ve kişilere gerekli belgelerin listesini vermek, yönlendirmek.

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin kanun ve buna dayalı olarak yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri çerçevesinde ruhsat başvurularının kontrolünü yapmak ve uygun olduğunun tespiti halinde dosyaları kayda almak, başvuru harçlarının tahakkuk edilmesini sağlamak ve ruhsat düzenlemek.

 

Ruhsat işlemleri için hazırlanmış, kayda alınmış ve dosya tetkik harcı ödenmiş dosyaları Ruhsat ve Denetim Müdürü'ne yönlendirmek, imzalanmış dosyaları zimmetle kesinleştirme komisyonuna nakledilmesini sağlamak.

 

Denetim birimlerinden gelen evrakları Müdürlük Olur'u ile Başkanlık Makamı'na ve Encümen'e göndermek ve sonuçlanan yazıların takibini yaparak müdürlüğe getirmek

 

Müdürlüğe gelen telefonları cevaplamak ve ilgili departmana yönlendirmek

 

Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) hazırlamak,

 

Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak, Araç, gereç alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

 

Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak

 

Maaş, ayniyat evraklarını hazırlamak, personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni,  

 

Madde 9 - Ruhsat Birimi:

 

SIHHİ MÜESSESE KOMİSYONU: Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerin dışındaki işyerlerinin İşyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği 13. Maddesi çerçevesinde 1 ay içerisinde kesinleştirme işlemlerini yapar. Kesinleştirmesi yapılmış dosyayı arşivlenmek üzere evrak kayıt bürosuna nakleder.

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ KOMİSYONU: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin video televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerin ruhsat verilmeden önce İşyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği 5. Maddesi kapsamında değerlendirip ve ruhsat verilip verilmeyeceğine karar verir. Ruhsat verilmesine karar verilen dosyaları arşivlenmek üzere evrak kayıt bürosuna nakleder.

 

Madde 10 - Denetim Birimi:
İşyerlerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesini sağlamak, ruhsatı olmayan ve uygun hale getirilmeyen işyerleri için yasal işlem yapmak.

Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri komisyonlarınca ruhsatlandırması uygun görülmeyen yerlerin yasal takibini yapmak.

Madde 11 ? Ölçü ve Ayar Birimi: 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanununa istinaden, ilçemizdeki işyerleri ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerini damgalamak, denetimlerde bulunmak ve kayıtlarını tutmak.


ÖLÇÜLER VE AYAR BİRİMİNİN İŞ AKIŞI

Belediyemizce Aralık ayında, ölçü ayar aletlerinin muayene ve kontrolü hakkında Ölçüler ve Ayar Birimi olarak Bayraklı Belediyesi sınırları dahilinde duyuru yapılır.


Ocak ? Şubat aylarında beyanname kabulü yapılır. Beyanname veren mükelleflere program dahilinde damgasını yaptıracağı gün bildirilir. Mart ayında, gelen beyannamelerin muayene kayıt defterine, kayıtları yapılır. Daha sonra müdür tarafından defter imzalanıp beyanname sayısı belirtilerek kapatılır.


Mart ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde toplantı yapılarak bakanlıktan gelen yeni yılın damgaları teslim alınır. Muayene ve damgalama işi Nisan ayında başlar, Aralık ayının sonuna kadar devam eder.


Belediyemize getirilemeyecek durumda olan ölçü aletlerinin damgası yerinde yapılmaktadır. Ölçü aletini beyanname verip de damgaya getirmeyenler, Zabıta Müdürlüğü'ne bildirilmektedir.


Kuyumcularda ve Eczacılarda bulunan Hassas terazilerin ve 2000 Kg üzeri yüksek çekerli basküllerin muayenesi Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

Bakanlıktan gelen yazılar ve boş kalan zamanlarda, zabıta ile birlikte ani muayenelere çıkılır.        

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük:

 

Madde 12- Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 Sayılı Kanun 2. Maddesi doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini Bayraklı Belediye Başkanı yürütür.

FAALİYETLERİMİZ

1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını düzenlemek.
2- Hafta Tatili Ruhsatlarını düzenlemek.
3- Mesul Müdürlük Belgesi vermek.
4- Canlı Müzik Belgesi düzenlemek.
5- Gıda, eğlence vb. işkolunda çalışan işletmeleri sürekli denetlemek.
6- İşyerlerinde ruhsat verildiği koşulların devamlılığını sağlamak 


SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

- Başvuru Formu
- 1 Adet Kimlik Fotokopisi - 4 Adet Fotoğraf (Şahıs İçin)
- Tapu Fotokopisi
- Kira Sözleşmesi
- Vergi Levhası
- Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi - Oda Kaydı (Şirket İçin Ticaret Sicil Gazetesi Yönetim Kurulu Kararı - Şirket Ana Sözleşmesi - İmza Sirküleri - Ticaret Sicil Tasdiknamesi)
- İtfaiye Raporu
- Yapı Kullanım İzin Belgesi / İmar Affı Belgesi - 12.10.2004 Öncesi Elektrik ? Su Aboneliği
- Numarataj
- Mali Hizmetler Borcu Yoktur Yazısı (Emlak-Çevre Temizlik Vergisi-İlan Reklam Kaydı Sorgulaması için)
- Ustalık Belgesi (Kuaför-Lokanta vb. işyerleri için)

BEYANA DAYALI OLARAK VERİLEN RUHSATLARIN KONTROLÜ

2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine istinaden yapılan başvurunun öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir. Ancak, ilgili yönetmeliğin 13.maddesine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. Yapılacak olan denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için işyeri işletenine bir defaya mahsus olmak üzere on beş (15) günlük bir süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır.
 

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

- Başvuru Formu
- 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi - 4 adet Fotoğraf (Şahıs için)
- Tapu Fotokopisi
- Kira Sözleşmesi
- Vergi Levhası
- Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi - Oda Kaydı (Şirket İçin Ticaret Sicil Gazetesi Yönetim Kurulu Kararı - Şirket Ana Sözleşmesi - İmza Sirküleri - Ticaret Sicil Tasdiknamesi)
- İtfaiye Raporu
- Yapı Kullanım İzin Belgesi/İmar Affı Belgesi - 2004 Öncesi Elektrik ? Su Aboneliği
- Numarataj
- Mali Hizmetler Borcu Yoktur Yazısı (Emlak-Çevre Temizlik Vergisi-İlan Reklam Kaydı Sorgulaması için)
- Çalışan Personelin: 2 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti - Sabıka Kaydı - Sağlık Raporu (Ayrıntılı Portör Muayenesi ve Akciğer Testi)
- 13. Harita Müdürlüğü'nden Onaylı Mesafe Krokisi (Kahvehane-Play Station Oyun Salonu ve İçkili Yerler için)
- Emniyet Görüşü
 

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- 1- 2 adet fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Örneği
- İkametgah İlmuhaberi(Muhtardan)
- Savcılıktan adli sicil belgesi
- Ruhsat Fotokopisi
- Noterden Mesul Müdür Sözleşmesi
- Resmi Hekim Onaylı Sağlık Raporu (Ayrıntılı Portör Muayenesi)
- Daha önce çalışmış eski mesul müdür var ise noterden azilname ve eski mesul müdürlük belgesinin aslı
 

HAFTA TATİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

394 sayılı Kanun hükümlerine istinaden Hafta Tatili ve Bayram günlerinde açmak isteyen işyerlerine hafta tatil ruhsatı düzenlenir.
- İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi
- Hafta Tatili Ruhsatı Varsa Aslı
- Şahıs ise 2 adet Fotoğraf


CANLI MÜZİK RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Ruhsat Fotokopisi
- Gürültü Raporu
- İl Çevre Orman Müdürlüğünden Alınacak Uygun Görüş
- 2 Adet Fotoğraf

2. Ve 3. SINIF G.S.M. İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

- Başvuru Beyan Formu
- 2 adet Fotoğraf (Şahıs İçin)
- 1 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Tapu Fotokopisi
- Kira Sözleşmesi
- Vergi Levhası
- Esnaf Sicil Tasdiknamesi ? Oda Kaydı ( Şirket İçin Ticaret Sicil Gazetesi Yönetim Kurulu Kararı, İmza Sirküleri, Şirket Ana Sözleşmesi,
- Yapı Kullanım İzin Belgesi / İmar Affı Belgesi
- Numarataj
- Mali Hizmetler Borcu Yoktur Yazısı (Emlak-Çevre Temizlik Vergisi-İlan Reklam Kaydı Sorgulaması için)
- İtfaiye Raporu
- Yer Seçim Belgesi
- İş Yeri Yerleşim Krokisi ve İş Akış Şeması, İşyerine Ait Fotoğraflar
- Motor Ruhsatı
- Gürültü Ölçüm Raporu
- ÇED Raporu ( Tabi olan işyerleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü' ne başvuru yapacaktır. )
- Karayolu Trafik Güvenliği İzin Belgesi (Tabi olan işyerleri, İmar Durum belgesi, 1/100 ölçekli vaziyet planı tapu ya da kira sözleşmesi ile Müdürlüğümüze gelip İ.B.B. UKOME' ye başvurusu yapılacaktır.)
- Atık su Deşarj İzni ( Tabi olan işyerleri için İZSU' dan alınacaktır. )
- Emisyon İzin Belgesi ( Tabi olan işyerleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü' nden alınacaktır. )
- Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (Tabi olan işyerleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden alınacaktır.)
- Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Fiili Durum Beyanının Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi ( Tabi olan işyerleri, Ticaret Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası' ndan alacaktır.)