Meclis Çalışmaları

07/09/2021

 

01.09.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(07.09.2021 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.09.2021 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6293) Belediyemiz Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Bandocu kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mimar kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Bekçi kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 2 dereceli Mühendis kadrosunun,  Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 8 dereceli Bekçi kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 8 dereceli Teknisyen Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 11 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 4 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 9 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 7 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 2 dereceli Mühendis kadrosunun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 3 adet 5 dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 3 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :96

 

2- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-9814) 03/06/2021 tarih 31500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir  Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 20/f(1) maddesinde belirtilen " İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir. " denmekte olup;

 

Bu maddeye istinaden İbrahim Ethem Caddesi, Şehit Asteğmen Mesut Uslu, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Ankara Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Yavuz Caddesi, Dumlupınar Caddesinde listelenen güzergahların; yol boyu ticaret

olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesi hk.

ENGELLİLER + HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3058) 07.07.2021 tarihli ve 84 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuş olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görev dağılımı neticesinde oluşan değişiklikler nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin "b" bendine esas, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde yapılan değişikliler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3188) İlçemiz sınırları içerisinde Sakarya Caddesi ile İslam Kerimov Caddesi arasında yer alan Mansuroğlu Mahallesi ve Adalet Mahallesi sınırlarında kalan 1593/1 Sokağa cephesi bulunan tüm binaların zemin katındaki bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE + TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1537) İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, 26n-IIIc paftada, 40062 ada 1 nolu parselin gündeyinde kalan ve yürürlükteki imar planında "Park" olarak ayrılmış alan içerisine 7,50m.x4.60m ebeatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ÇOCUK HAKLARI, GENÇLİK VE SPOR + İMAR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-3041) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:67 adresinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :97

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1461) Bayraklı Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 35 sayılı Kararıyla kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 05.559 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane/Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği (PİN-UİP:35788769), 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 16.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında ilan edilmiş olup, Bu süre içerisinde; Mehmet Hulusi GÖRGÜLÜ, Berrin TANAY ve Vaner BASMACI vekili Av. Hadi GENÇ ile Av. Melike ZEYTİN tarafından bahsi geçen plan notu değişikliğine yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk, Kültür,Deprem ve Afetler Komisyonu (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :98

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesiGamze Gül ÇAMUR, Emel ARSLAN HÜR,  Hayrullah TELLİ, Ahmet ÖZTEP, Muhammet ŞAHİN, Derviş KABACIK’ınmazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 04.10.2021

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu            

 

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı