DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜ İLE İLGİLİ DUYURU 2019

9.01.2019 15:08:17

Kamuoyu Duyurusu

 

         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği; 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında, ilçemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin yapılması maksadıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından birisi olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile Belediyemiz arasında 17/08/2016 tarihinden 31/08/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere protokol yapılmıştır. Bu protokol süresinin sona ermesi nedeniyle de, 01/09/2018 – 31/08/2023 tarihlerini kapsayan 5 (beş) yıllık dönem için, A tipi muayene kuruluşlarından bir başkası olan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile idaremiz arasında 13/08/2018 tarihinde protokol imzalandığı 14/08/2018 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

 

         Söz konusu duyuruda belirtilen periyodik kontrol ücretleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca, 31/12/2018 tarihli ve 30642 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:504) ile % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artmış olup, AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan ücretler tatbik edilecektir.

 

PERİYODİK KONTROL ÜCRETLERİ (2019)

DURAK SAYISI

0 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

30 <

ÜCRET

256,30

290,40

341,55

409,97

478,17

546,59

614,90

KDV (%18)

46,13

52,27

61,48

73,79

86,07

98,39

110,68

TOPLAM

302,43

342,67

403,03

483,76

564,24

644,98

725,58

 

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinde:
" 1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.
  2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalışmasını sağlar.
  3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (A tipi muayene kuruluşuna) ödenir.
  4) Bina sorumlusu asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.” denilmektedir.
 
     Aynı Yönetmelik’in 24’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında da bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edileceği hüküm altına alınmıştır.
 
     Ayrıca, bahsi geçen Yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunanlara, Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen “Bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan kararlara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlere, tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, beşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” idari para cezası uygulanır denilmektedir. Bu rakamlar da 2019 yılı için 1.297,00TL ile 52.063,00TL arasıdır.
 
     Bu kapsamda, hemşehrilerimize binalarında / yapılarında / sitelerinde kullanımda olan asansörlerine yılda en az bir defa periyodik kontrol yaptırmalarını; asansör(ler)den kaynaklı can ve mal kayıplarından doğrudan sorumlu olacaklarını hatırlatarak, konunun dikkate alınması kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 

Bayraklı Belediyesi


A Tipi Muayene Kuruluşu

Asansör Tescil

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Asansör Periyodik Kontrol

(Fen İşleri Müdürlüğü)

AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Bayraklı Mah. Anadolu Cad. No:125

Bayraklı / İZMİR

Doğançay Mah. 7355 Sok. No:225

Bayraklı / İZMİR

Mansuroğlu Mah. Sakarya Cad. No: 77

Merve Apt. Kat: 5 Daire: 18

Bayraklı / İZMİR

Tel: 0232 477 20 00

Dahili: 2354 - 2355

Tel: 0232 477 20 00 Dahili:2623

GSM: 0539 862 93 27

Tel: 0232 486 03 13

GSM: 0545 358 98 17

 

 

                                                                           BAYRAKLI BELEDİYESİ