Döküman Arşivi

Yüksek Binalar için Uyulması Gereken Teknik Önermeler

YENİ KENT MERKEZİNDE

(BAYRAKLI SALHANE/TURAN BÖLGESİ-ALSANCAK LİMAN ARKASI KESİMİ VE SALHANE BÖLGESİ)

YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN

ZEMİN GEOTEKNİK VE YAPI /DEPREM MÜHENDİSLİĞİ PROJE VE RAPORLARINDA

UYULMASI GEREKEN TEKNİK ÖNERMELER için tıklayınız
 


BAYRAKLI BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN

ZEMİN GEOTEKNİK VE YAPI /DEPREM MÜHENDİSLİĞİ PROJE VE RAPORLARINDA UYULMASI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR

1.  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 25. Fıkrasında belirtilen Yüksek Yapı  tanımına giren tüm yapıların  Ruhsat müracaatından önce; Bayraklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Şubesinden, yüksek yapıya ilişkin parselin Zemin ve Temel Etüt Raporu ve Geoteknik Raporunun oluşmasına temel oluşacak şekilde parsel ve / veya yapı sahibi tarafından yapılacak olan müracaat neticesinde Zemin Araştırması Çalışma Programı (zemin ve yapı  özelliklerine göre yapılması gereken zemin deneyleri, sondaj sayısı, sondaj derinliği, arazi ve laboratuar çalışmaları, yer altı su seviyesi, sismik, MASW, mikrotremör ve gerekli diğer Jeofizik Çalışmaların tanımlanacağı Program) alınarak bu program doğrultusunda arazi ve laboratuar çalışmalarına başlanacaktır. Söz konusu program Temel ve zemin Etüt çalışması için yapılması gereken minimum çalışmaları tanımlayacak olup proje müellifleri tarafından gerek görüldüğü takdirde söz konusu programın, daha fazla veri elde edilmesi yönünde genişletilmesi mümkündür. Ancak programın genişletilmesi durumunda yapılacak ek çalışmalar yazılı olarak,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilecektir. Programda belirtilen çalışmaların, arazi çalışmaları sırasında karşılaşılacak olan farklı jeolojik birimler dolayısı ile uygulanabilirliğinin teknik olarak mümkün olmadığı durumda çalışma programında revizyon talebinde bulunulabilir.
2.Bayraklı Belediyesi sınırları içinde yapılacak Yüksek Yapı sınıfına giren tüm yapılar için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olan ?YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN ZEMİN, GEOTEKNİK VE YAPI/DEPREM MÜHENDİSLİĞİ PROJE VE RAPORLARINDA UYULMASI GEREKEN TEKNİK ÖNERMELER? de yer alan teknik kurallara uyulması zorunludur. Ancak YENİ KENT MERKEZİ dahil olmak üzere söz konusu TEKNİK ÖNERMELERİN DIŞINDA YÜKSEK YAPI NİTELİĞİNDEKİ( 10 KAT VE ÜZERİ YAPILAR) TÜM YAPILAR İÇİN;
a)Kalın alüvyon tabakalarına, Yamaç molozu niteliğinde zeminlere sahip parsellerde ve Vs hızının maksimum 30 metrelik zemin profili içinde Vs>760m/sn(mühendislik ana kayası)  şartını sağlamadığı zemin koşullarında, derin jeofizik çalışmalar(30m? den daha derine ait sismik hızların mühendislik ana kayasına kadar elde edileceği çalışmalar) uygulanacak ve mühendislik ana kayasına kadar zemine ait Vs hız modeli elde edilecektir. Söz konusu hız modelinden yararlanarak zemine ait elastik ivme spektrumları yerinde tasarım yapılarak elde edilecek ve betonarme projelerin hesaplarında, deprem yüklerinin belirlenmesinde doğrudan kullanılacaktır. (DBYBHY Madde 2.4.4, gerektiği durumlarda elastik ivme spektrumunun yerel deprem ve zemin koşulları dikkate alınarak belirlenebileceğini ifade etmektedir.)
b) Planlı Alanlar tip İmar Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 25. Fıkrasında        belirtilen Yüksek Yapı  tanımına giren tüm yapıların üst yapılarda;   yapılacak olan yapının  zemin özellikleri,       yapı mimari          özellikleri,    yapı    kullanım amacı dikkate alınarak  Üst yapı projeleri hazırlanırken             Teknik  Önermeler ve EK-I deki tüm kurallar uygulanacak ve bunun   yanında aşağıda verilen              maddelere de özellikle dikkat edilmesi           gerekmektedir:
1) Yüksek yapının çözümünde tasarıma başlamadan hesap akış özetinin verilmesi, (Sırasıyla nelerin yapılacağının anlatılması) hangi çözüm yönteminin seçildiği nedenleri ile birlikte belirtilmelidir.
2) Analizlerde kullanılacak olan tüm parametrelerin (Zaman Adımı, Yapı sönüm oranı, tüm kullanılan deprem kayıtları, spektrumlar, plastik mafsal özellikleri gibi?) açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi gerekmektedir.
3) Analiz sonrası bulunan tüm sonuçların tablo ve grafikler aracılığı ile takip edilebilecek bir biçimde verilmesi gerekmektedir. Proje kontrolleri sırasında gerekli olduğu hallerde talep edilecek tüm veri ve sonuçların da hazırlanarak idareye sunulması gerekmektedir.
4) Performans Bazlı Tasarım Bölümünde dikkate alınan ?beton basınç birim şekildeğiştirmesi? ile ?donatı çeliği birim şekildeğiştirmesinin? üst sınırlarının Teknik Önermelere göre kontrol edilmesi,
5) Ayrıca Tasarım Aşaması I-B ve Tasarım Aşaması III için Teknik Önermelere göre ?Göreli Kat Ötelemesi Oranı Limitinin? kontrol edilmesi
6) Yüksek binalarda ön boyutlandırma aşamasında kolon ve perde kesitlerinin G+Q yüklemesi durumunda; Kolon kesit alanı için, Ac > Ng+q / (0.35*Fck) ve  Perde kesit alanı için, Aw > Ng+q / (0.25*Fck) koşulları sağlanacaktır.
7) Yüksek Yapıların analizinde deprem hesabının yanında rüzgar etkisinin de mutlaka hesaplanması gerekmektedir.
8)  Yüksek yapıların çözümünde, binayı ağırlaştıracak her türlü çözümden uzak durulmalıdır;  asmolen döşeme uygulamasından kaçınılmalıdır.
9) Çelik taşıyıcılı binalarda, çelik elemanlar, sıvama, betonla sarma ve benzeri yöntemlerle yangına karşı korunması sağlanmalıdır.
10) Derin temellerin yapılması durumunda, çekme kazıklarının oluşma durumu kontrol edilecektir. ( çekmeye karşı güvenlik faktörü 1.5 olacaktır.)
11) Yüksek yapıların çözümünde bina ? temel etkileşimi dikkate alınarak, devrilme tahkiki yapılacaktır.
12)  Derin kazı yapılması durumunda gerekli olan kazı projeleri, hesapları ve geoteknik rapor da ruhsat aşamasında getirilmesi gerekmektedir. Komşu parsellerde harhangi bir yapı olması durumunda, kazı sırasında bu yapıların güvenliği için teknik olarak gerekli olan tüm  tedbirleri alınacaktır.