Döküman Arşivi

Yıkım Ruhsatına Başvuruda Aranacak Belgeler

1-    Dilekçe.(tapu sahibi veya vekaletname ile tapu sahibi adına)

2-    Bayraklı Belediyesinden alınacak evraklar
a-    İmar Durumu (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden)
b-    Numarataj Belgesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden)
c-    Binanın tahliye edildiğine dair yazı (Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden)
d-    Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınacak hafriyat izni (Hafriyat toprağı ve inşaat / yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi)
e-    Riskli yapı ise Yapı kontrol Müdürlüğü'nden alınacak tebligat yapıldığına dair yazı.
f-     Emlak vergisi ilişik kesme yazısı. (Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden)

3-     Takyidatlı tapu hissedarları yazısı.

4-    Hissedarların noter tasdikli muvafakatı(6306 sayılı kanun dışındaki yapılardan)

5-    Fenni Mesul evrakları (İnşaat Mühendisi)
a-    Fenni mesul atama belgesi.
b-    Fenni Mesul oda belgesi
c-    Fenni Mesul noter tasdikli yıkım planı ve teknik rapor taahhütnamesi.
d-    Fenni Mesul'ün kısıtlı olmadığına dair  taahhütname.

6-    İlgili kuruluşlardan alınacak ilişik kesme belgeleri.
a-    İzsu'dan alınacak ilişik kesme belgesi.
b-    Tedaş'tan alınacak ilişik kesme belgesi.
c-    İzmirgaz'dan alınacak ilişik kesme belgesi.
d-    Telekom'dan alınacak ilişik kesme belgesi.

7-    Binanın güvenlik önlemleri alınmış yıkıma hazır fotoğrafları.

8-    Ücret Makbuzu (son aşamada istenir)


Fen İşleri Müdürlüğü'ne Başvuru Anında Sunulması Gereken Evraklar

1-    Yıkım yapan firmanın Ortak İş sağlığı ve güvenliği firmasıyla yaptığı sözleşme.
2-    Yıkım yetki belgesi.
3-    Ticaret oda kaydı.
4-    Vergi levhası.
5-    Şirket imza sirküleri.
6-    Hafriyat izin ücreti.

Yıkım ruhsatında başvuruda aranacak belgeler listesinin 5. Maddesinin c bendinde Fenni Mes'ül noter tasdikli yıkım planı  ve teknik rapor taahhütnamesi denilmektedir. Taahhütnamede yer alması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.
1)    05/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ? Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 4. Maddesi çerçevesinde, Sağlık ve güvenlik planı ; Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı(yıkım) işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılacağının açıklanması.
2)    Yıkılacak yapının, yolun, yaya kaldırımlarının ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve buradaki yer altı ve yerüstü tesislerine zarar verilmemesi için alınacak tedbirler.
3)    18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de Yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 20 ve 21. Maddeleri kapsamında yıkım işlemi sırasında oluşacak gürültü ve toz emisyonları ile ilgili olarak mevzuat esaslarına uyulacağının belirtilmesi, aynı yönetmeliğini 23. Maddesinde belirtilen inşaat/yıkıntı atıklarının, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşıtmak ile ilgili taahhüt.
4)    04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği'nin 23. Maddesine istinaden Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin gündüz zaman dilimi içinde yapılması ve gürültü seviyesi 70db'i geçmemesi.