Kent Konseyi

Meclis

Meclis

BAYRAKLI BELEDİYESİ KENT KONSEYİ  İLETİŞİM : 346 31 76
                                    
BAYRAKLI KENT KONSEYİ
KADIN MECLİSİ YÖNERGESİ

 

AMAÇ

Madde   1:     Kadın Meclisi; Bayraklı'daki kadınların sahip olduğu potansiyeli bir çatı altında toplayarak, kadınların toplumsal yaşamın her alanına ve kent yönetimine "temel ve eşit ortaklar" olarak katılmalarını, söz sahibi olmalarını hedefler ve kentteki tüm kadınları ve ilgili kuruluşları kapsar.

Amaçlarını gerçekleştirebilmek için:

a)    Kadınları, sürdürülebilir bir yaşam felsefesi ile fırsat eşitliği temeline dayanan sorunların çözümünde ve kent karar alma mekanizmalarında aktif yer almasını sağlar.
b)    İnsan yerleşimleri ve sürdürülebilir kalkınma konularında kadınların duyarlılığını geçiştirir.
c)    Sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapar.
d)    Yerel Gündem 21 Programı çerçevesinde kadınların yönetime katılmasını kolaylaştırır ve onları Belediyenin çalışma komisyonları ile birimlerinin alt yapısını oluşturacak çalışmaların ortağı yapar.
e)    Yaşadığı kent ile ilgili sorun ve gereksinimlerin incelenmesi, nedenlerin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için projeler geliştirerek, yalnızca çözüm aşamasında değil, planlamada da kadının katılımını sağlar ve uygulanmasının takipçisi olur.
f)    Farklı platformlardaki kadınları ortak sorunlar temelinde bir araya getirerek kadınların dayanışma ve ortaklık bilincini geliştirir ve sorunların çözümünde müdahil kılar.
g)    Kadınların inisiyatiflerini geliştirir.
h)    Kadınların kentsel kültür, kente aidiyet ve kente karşı sorumluluk bilincini geliştirir.
i)    Kadınların yönetimlerde daha fazla yer alması için kurumsal düzenlemeler yapar.
j)    Kenti; engellisi, yaşlısı, çocuklu kadını ile herkes için yaşam alanı haline getirebilmek için projeler üretir ve uygulanmasının takibini yapar.
k)    Tarihsel dokuyu korumak, geçmiş kültürü sahiplenip geliştirmek, eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, teknolojik gelişim, iletişim vb alanlarda çalışma grupları kurar, projeler üretir ve uygulamasının takibini yapar.


İŞLEV

Madde   2:     Kadın Meclisi; çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı içinde, kent yönetiminde ortaklar arasında yatay ilişkilerin güç kazanması, demokratik katılımın ve yapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde kadınların aktif rol almasını hedefler.

Bunları gerçekleştirebilmek için:

a-    Bütün siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsızdır.
b-    Hiçbir siyasi oluşumla dikey bir ilişki içine girmez.
c-    Kadın erkek eşitliğini gözetir.
d-    Şeffaf, katılımcı, ve paylaşımcıdır.
e-    Dil, din, ırk, kültür, etnik köken, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapmaz.
f-    Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde kadın haklarını korur ve geliştirir.
g-    Bilgi paylaşımını koşulsuz ve eşit yapar.
h-    Meclis çalışmalarında herhangi bir kişisel çıkara yol açmaz.
i-    Gönüllülük esasına göre çalışır.
j-    Yeni katılımlara açıktır.
k-    Yapacağı tüm etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelini alır ve katılımlarını sağlar.
l-    Yerel yönetimle eşgüdümlü çalışır, belediyenin hizmetlerinde kolaylaştırıcı yol üstlenir.
m-    Kamu haklarına saygılı, kamusal alanları koruyucu bir işlev üstlenir.
n-    Aynı çalışma alanındaki ulusal kadın örgütlenmeleri ile işbirliği yapar.


DAYANAK

Madde   3:     Kadın Meclisi Bayraklı Belediyesi'nin önderlik ve desteğinde 5393 sayılı Belediyeler  Kanunu'nun 76. maddesine göre İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılanKent Konseyi Yönetmeliğinin 12. Maddesine dayanılarak Bayraklı Kent Konseyince oluşturulmuştur .


OLUŞUMU

Madde   4:     Kadın Meclisi; dil, din, ırk, etnik köken, sınıf, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin, kentte yaşayan kadınların tümünü kapsar.

Bunun için; kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil kadın organizasyonları, vakıflar, dernekler, mahalle meclisleri kadın konseyleri, kadın birlikleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının belirleyeceği üçer kişilik ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nca kararlaştırılan gönüllü temsilcilerden oluşur.


ORGANLARI

Madde   5:     Kadın meclisinin organları;  Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve oluşturulacak  çalışma guruplarıdır.


TOPLANTILAR

Madde   6:        a. Genel Kurul 

İlk toplantı Belediye Başkanı ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 4.maddede belirtilenlerin katılımı ile gerçekleştirilir. İlk toplantı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanının ya da herhangi bir nedenle bulunmaması halinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin Başkanlığında yapılır. Genel Kurulunun divan yazmanlığını Kent Konseyi Sekreteryası yapar. Genel Kurulun dönem başı toplantısında iki yıl süre ile görev yapacak 8 Asil, 8 yedek üyeden oluşan Yürütme Kurulu seçilir. Seçilen Yürütme Kurulu dönem başı Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulunun yapıldığı tarihi takip eden ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu başkanlığı için 3 Aday ismini önerir. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, önerilen üç  isimden birini, bildirilen tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yapacağı olağanüstü toplantıda Yürütme Kurulu Başkanı olarak seçer, kadın meclisi yürütme kurulunun belirtilen süre içinde aday ismini vermemesi durumunda (Başkanlık için) Kent konseyi Yürütme Kurulu Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Başkanlığına res'en atama yapar.

Genel Kurul, Şubat ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kere toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranır. Genel Kurula Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder, Yürütme Kurulu başkanının bulunmaması halinde genel kurulu en yaşlı yürütme kurulu üyesi yönetir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             b. Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulu başkanının bulunmadığında en yaşlı üyenin başkanlığında en az ayda bir kere salt çoğunlukla toplanır. Oluşturulan görüşler Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na sunulur ve sonucu izlenir.
  

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde   7:     Meclis yukarıda belirtilen kuruluş amaç ve işlevlerini gerçekleştirebilmek için:

a-    Bayraklı'nın belediye hizmet ve yatırımlarını tartışır, takip eder, eksiklerini tespit eder ve öneri oluşturur.
b-    Kadının geleceğine ve sorunlarına ilişkin araştırma ve çalışma yürütür, öneri oluşturur.
c-    Kadının sosyal-kültürel gelişimine ve aidiyet bilincinin yükselmesine dönük çalışmalar yürütür.
d-    Kent Konseyine 5 asil 5 yedek üye seçer.


DİĞER HÜKÜMLER

Madde   8:     Bu yönergede  hüküm bulunmayan hallerde, ,Bayraklı  Kent Konseyi Çalışma ve Uygulama Yönergesindeki usule ilişkin hükümler uygulanır.


YÜRÜRLÜK

Madde   9:     Bu yönerge, Bayraklı Kent Konseyi Genel Kurulu'nun kabulü ile yürürlüğe girer.


YÜRÜTME

Madde   10:     Bu Yönerge hükümleri, Bayraklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Kadın Meclisi Yürütme Kurulunca yürütülür.


                                                        BAYRAKLI KENT KONSEYİ
                                                   GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

 


AMAÇ   :

Madde   1:    Gençlik Meclisinin amacı; Bayraklı?nın sahip olduğu gençlik  potansiyelini bir çatı altında toplayarak, gençlerin yönetsel gücünü arttırmak ve Bayraklı?yı gençler için bir çekim merkezi haline getirmektir. Ana hedef, gençlerin kendi sorunlarıyla ilgili projelerini kendilerinin hazırlayıp yine kendilerinin uygulamasını sağlamaktır. ?Yapabilir? kılınan gençler ilerlemenin ön ayağı olacaktır. Kısaca bir inisiyatif örgütüdür. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için:

a)    Gençliği sürdürebilir bir yaşam felsefesiyle fırsat eşitliği temeline dayanan sorunların çözümünde yapabilir kılar ve kentin karar alma mekanizmalarında gençliğin aktif olarak yer almasını sağlar.
b)    İnsan yerleşimleri ve sürdürebilir kalkınma konularında gençliğin duyarlılığını geliştirir.
c)    Sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapar.
d)    Yerel Gündem 21 programı çerçevesinde gençliğin yönetime katılmasını kolaylaştırır ve onları belediyenin çalışma komisyonları ile birimlerinin alt yapısını oluşturacak çalışmaların ortağı yapar.
e)    Yaşadığı kent ile ilgili sorun ve gereksinimlerin incelenmesi, nedenlerin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için projeler geliştirerek yalnızca çözüm aşamasında değil, planlamada da gençliğin katılımını sağlamak amacıyla Yerel Gençlik Eylem Planları geliştirir ve uygulanmasının takipçisi olur.
f)    Farklı platformlardaki gençleri ortak sorunlar temelinde bir araya getirerek gençliğin dayanışma ve ortaklık bilincini geliştirir ve sorunların çözümünde müdahil kılar.
g)    Gençlerin çağdaş yaşamdaki girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkarır ve bu doğrultuda bilimsel, teknolojik ve sanatsal gelişim ve değişime açık, özgür düşünen, insan temel hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran ve üreten, topluma karşı sorumlu olmalarına destek olur.
h)    Gençlerin inisiyatiflerini geliştirir.
i)    Gençlerin kentsel kültür, kente aidiyet ve kente karşı sorumluluk bilinçlerini geliştirir.
j)    Gençlerin yönetimlerde yer alması için kurumsal düzenlemeler yapar.
k)    Kenti; engellisi, yaşlısı, çocuklu kadını ile herkes için yaşam alanı haline getirebilmek için projeler üretir ve uygulanmasının takibini yapar.
l)    Tarihsel dokuyu korumak geçmiş kültürü sahiplenip geliştirmek, eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, teknolojik gelişim, iletişim vb alanlarda çalışma grupları kurar, projeler üretir ve uygulanmasının takibini yapar.

 

İŞLEV   :

Madde   2:    Gençlik meclisi; çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı içinde, kent yönetiminde ortaklar arasında yatay ilişkilerin güç kazanması, demokratik katılımın ve yapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve gençlerin yapabilir kılınması, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde gençlerin aktif rol almasını hedefler.

Bunları gerçekleştirebilmek için:

a)    Bütün siyasi ve ekonomik güçlerden veya bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsızdır.
b)    Hiçbir siyasi oluşumla dikey bir ilişki içine girmez.
c)    Kadın erkek eşitliğini gözetir.
d)    Şeffaf, katılımcı ve paylaşımcıdır.
e)    Dil, din, ırk, kültür, etnik köken, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapmaz.
f)    Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korur ve geliştirir.
g)    Bilgi paylaşımını koşulsuz ve eşit yapar.
h)    Meclis çalışmalarında herhangi bir kişisel çıkara yol açmaz.
i)    Gönüllülük esasına göre çalışır.
j)    Yeni katılımlara açıktır.
k)    Yapacağı tüm etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır e katılımlarını sağlar.
l)    Yerel yönetimle eşgüdümlü çalışır, belediyenin hizmetlerinde kolaylaştırıcı yol üstlenir.
m)    Kamu haklarına saygılı, kamusal alanları koruyucu bir işlev üstlenir.
n)    Aynı çalışma alanındaki ulusal gençlik örgütlenmeleri ile işbirliği yapar.

DAYANAK  :

Madde   3:    Gençlik Meclisi; Bayraklı Belediyesi?nin önderlik ve desteğinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine göre oluşan Kent Konseyince kurulmuştur.


OLUŞUMU  :

Madde   4:    Gençlik Meclisi; dil, din, ırk, etnik köken, sınıf, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin, kentte yaşayan 17-30 yaş arasındaki gençlerin tümünü kapsar.

Bunun için; hedef yaş grubundaki gençliğe yönelik çalışmalar yürüten sivil gençlik organizasyonları, vakıflar, dernekler, mahalle meclisleri, üniversite öğrenci konseyleri, lise öğrenci birlikleri, öğrenci kulüpleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının belirleyeceği üçer kişilik temsilcilerden ve Kent Konseyi Yürütmek Kurulu?nca kararlaştırılan gönüllü temsilcilerden oluşur.

ORGANLARI  :

Madde   5:    Gençlik Meclisinin organları,  Genel Kurul , Yürütme Kurulu ve oluşturulacak çalışma gruplarıdır.

TOPLANTILAR  :

Madde   6:    İlk toplantısını Belediye Başkanı ile Kent Konseyinin çağrısı üzerine 4.maddede belirtilenlerin katılımı ile yapılır. İlk toplantı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanının ya da Genel Sekreterin başkanlığında yapılır. Bu toplantıda Kent Konseyi Yürütme Kurulunun atayacağı bir başkanın başkanlığında iki yıl süre ile görev yapacak 8 asil 8 yedek üyeden oluşan Yürütme Kurulu seçilir. Genel Kurul yılda iki defa toplanır. Genel Kurula Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Ayrıca iki yazman üye seçilir.

 

MECLİSİN GÖREVLERİ :

Madde   7:    Meclis yukarıda belirtilen kuruluş amaç ve işlevlerini gerçekleştirebilmek için:

a-    Bayraklı?nın belediye hizmet ve yatırımlarını tartışır, takip eder, eksiklikleri tespit eder ve öneri oluşturur.
b-    Gençliğin geleceğine ve sorunlarına ilişkin araştırma ve çalışma yürütür, öneri oluşturur.
c-    Gençliğin sosyo-kültürel gelişimine ve aidiyet bilincinin yükselmesine dönük çalışmalar yürütür.

 

DİĞER HÜKÜMLER  :

Madde   8:    Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Bayraklı Kent Konseyi Çalışma ve Uygulama Yönergesindeki usule ilişkin hükümler uygulanır.


YÜRÜRLÜK:

Madde   9:    Bu Yönerge Kent Konseyinin kabulü ile yürürlüğe girer.


YÜRÜTME  :

Madde  10:    Bu Yönerge hükümleri Bayraklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunca yürütülür.