Belediye

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İletişim : 477 20 00 

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREVLERİ

                  Doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapan ve Belediyeyi temsil yetkisiyle hareket ederek Belediyemiz kurumsal yapısının oluşmasına katkıda bulunan Hukuk İşleri Müdürlüğünce; 

                  1- Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için, Belediye tüzel kişiliğini vekaleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, aleyhe kararlara karşı kanun yollarına başvurmak;

                   2- Belediye encümeni ve müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak;

                3- İlçe nezdinde oluşturulan kurullarda Başkanlıkça yapılan görevlendirme doğrultusunda     Belediyemizi temsil etmek,

                4- Tesbit, ihtarname, sözleşme, protokol vb. belgeleri hazırlamak, diğer birimlerce hazırlanan düzenleyici metinleri inceleyip kontrol etmek,

                    5- Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevler şeklindeki iş ve işlemler yürütülür.


OLUŞUMU

           Bayraklı Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, 5747 Sayılı Kanunla kurulan Bayraklı Belediyesinin tüzel kişilik kazandığı anda, 9.4.2010 tarihinde kurulmuş ve derhal örgütlenerek çalışmalarına başlamıştır. Hukuk İşleri Müdürlüğü, Avukatlık Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu esaslarına göre atanmış, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda tanımlı meslek mensubu avukatlar ile memurlardan oluşmaktadır.
               Hukuk İşleri Müdürlüğü müdürlük görevini yürüten bir avukat ile yeterli sayıda avukat ve bir şef ile memurların dahil olduğu Müdürlük idari personeli ile görev yapar.


KONUM-İLETİŞİM:
Anadolu Cad. No 125 Altınyol Bayraklı İZMİR
Tel - Belgeçer: 477 20 00