Belediye

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


İletişim : 477 20 00 

 

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı :
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununa göre yapılmış bulunan Mer"i Toplu İş sözleşmesi bu konulara ek, kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve çalışma hayatımızı düzenleyen diğer kanunların Belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde Belediye Başkanımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda Mevcut çalışan Memur  İşçi ve sözleşmeli personelin kazanılmış kadro ve diğer özlük haklarının korunması ve devam ettirilmesi ihtiyaç duyulan birimlerdeki personel gereksinimini nakil, Açıktan Atama şekli ile yapar, etkililik, verimlilik,  işe devam, yer ve görev değişikleri v.s görevleri ile Belediyenin diğer birimlerine personel yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti yapan ve bu alandaki gelişmeleri gerek eğitim semineri gerekse genelge ve diğer yazışma usulleri ile aktaran ve bilgilendiren bir birimdir.

Bu itibarla; Bayraklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak yetki ve sorumluluklarımızı belirleyen yukarıda yazılı kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde tüm Memur ve İşçi Personelimizin mevcut kadro ve pozisyonlarının korunması ve devam ettirilmesinde özlük haklarının takibinde sosyal haklardan yararlandırılmasında gerektiğinde ödül ve cezalandırma işlemlerini yürüten, Ayrıca; tüm çalışanlarımızın Memur, işçi ve Sözleşmelilerin maaş, ücret, ikramiye ve diğer sosyal haklarının korunmasını sağlayan birimdir.

Müdürlüğümüzde Memur İşlem ve Tahakkuk, İşçi İşlem ve Tahakkuk, Sözleşmeli Personel İşlemleri ve Tahakkuk, evrak kayıt işlemlerini yürütmek üzere; 1 Müdür, 4 Memur, 1 Kadrolu işçi ve 2 Hizmet alımı personeli görev yapmaktadır.


KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu?nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.


ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu?nca 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde ? Etik Günü? , aynı günün yer aldığı haftanın da ?Etik Haftası? olarak kutlanmasını kararlaştırılmıştır.

ETİK İLKELER
? Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
? Halka hizmet bilinci
? Hizmet standartlarına uyma
. Amaç ve misyona bağlılık
? Dürüstlük ve tarafsızlık
? Saygınlık ve güven
? Nezaket ve saygı
? Yetkili makamlara bildirim
? Çıkar çatışmasından kaçınma
? Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
? Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
? Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
? Savurganlıktan kaçınma
? Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
? Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
? Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
? Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
? Mal bildiriminde bulunma


KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

             * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

             * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

             * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

             * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,     


    * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

             * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

             * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 


KOMİSYON ÜYELERİMİZ

Başkan : Bahar ERDİCAN (Belediye Başkan Yardımcısı)
İrtibat: (0232) 477 20 00

Komisyon Üyesi : Lütfullah Bayram YILMAZ (Belediye Müfettişi)
İrtibat: (0232) 477 20 00

Komisyon Üyesi : Ertuğrul ERSAN (Yapı Kontrol Müdür V.)
İrtibat: (0232) 477 20 00


MEVZUAT

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik