Belediye

Kent Yenileme ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü

 

İletişim : 477 20 00 


 

KENT YENİLEME VE KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri


AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1
Bu Yönetmelik, bozulan ya da çarpık yapılaşan kent dokusunu yeniden planlayarak, düzenli kent dokusuna dönüştürmek ile birlikte yerleşimin ihtiyaçları doğrultusunda gerek dar gelirli gruplarının barınma gereksinimini, gerekse kentsel yenileme kapsamında kullanılmak üzere sosyal konut projeleri geliştirmek ve uygulamak amacıyla hazırlanmıştır.  5393 sayılı Belediye Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan bu Yönetmelik ekleri ile birlikte bir bütündür.

HUKUKİ DAYANAK
MADDE 2
Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


TEMEL İLKELER
MADDE 3
Kentsel Yenileme ve Dönüşüm alanlarının belirlenmesinde ve proje geliştirilmesinde, halkın bilgilendirmesi, ikna ve projeye katılımı ile demokratik bir planlama süreci çerçevesinde beklentilerin ve kamusal çıkarların ortaklaştırılarak çağdaş bir yaşam alanı yaratılması amaçlanmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve İletişim

MÜDÜRLÜK KURULUŞU
MADDE 4
a) Müdür            
b) Proje Üretim Birimi

DİĞER KURUMLAR İLE İLİŞKİLER

MADDE 5
Kentsel Yenileme kapsamında binaların üretimi öncesi, Arsa Üretilmesi, Dönüşüm Alanı belirlenmesi, Hak Sahiplerinin tespiti gibi çalışmalarda Plan ve Proje Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili müdürlükler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Odaları, Sivil Toplum Örgütleri ve ilgili Kamu Kurumları ile koordineli olarak çalışılmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
MADDE 6
Belediye Yasasının 69 uncu 73 üncü Maddeleri gereği;
a)       Düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla çarpık yerleşim olan bölgelerin ve eskiyen kent dokularını yeniden planlayarak dönüşüm veya sağlıklaştırma yolu ile yenileme projeleri geliştirmek.
b)       Yerleşime uygun olmayan ve jeolojik sakıncalı (eğim-fay hattı-heyelan bölgesi-dere yatakları-taş ocağı vb. gibi) fiziksel kısıtlar ve afet riski taşıyan alanlardaki yapılaşmanın tasfiye edilerek burada yaşayanların güvenli ve sağlıklı bir yerleşim alanına taşınmasını sağlayacak projeler geliştirmek. Bu şekilde yeniden elde edilecek alanlarda bölgede yaşayanların ihtiyacı olan açık yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı vb. düzenleyerek çevrenin yaşam kalitesini artırmak.
c)       Tarihi çevrenin korunması amacıyla sit alanları, tescilli yapılar ve varlıkların restorasyonu, rölevesi çalışmalarını yapmak ve bu alanları görünür kılmak amacıyla koruma-kentsel tasarım projeleri üretmek.
d)       İlçemizde yaşayan dar ve orta gelirli nüfusun barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçemiz içerisinde bulunan kamusal arazilerde arsa üretmek ve sosyal konut projeleri geliştirmek.
e)       Kentsel dönüşümde yapılacak proje alanında yaşayan nüfusun geçici ya da kalıcı barınma gereksinimini gidermek amacıyla sosyal konutların kullanımını sağlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve sorumlulukları
1.                   Bağlı olduğu Makamların sözlü veya yazılı yönergelerini uygulamak,
2.                   Kendisine bağlı birim ve kişilerin çalışmalarını yönlendirmek,
3.                   Çalışma konusu ile ilgili alanlarda ekibi ile birlikte projeler geliştirmek,
4.                   Müdürlüğündeki personelin özlük haklarını korumak, gözetmek konularında Müdür Görevli, Yetkili ve Sorumludur.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1.                   Müdürün sözlü veya yazılı yönergelerini uygulamak,
2.                   Bağlı olduğu Makamların sözlü veya yazılı yönergelerini uygulamak,
3.            Proje üretilmesinde gerekli olan analitik etütlerin hazırlanması, planlara altlık oluşturacak sentez çalışmalarını yapmak, bu doğrultuda tasarımlar yapmak, konularında görevli ve sorumludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR
MADDE 7
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükte olan ilgili kanunlar ve Bakanlar Kurulu Karar ve Tebliğleri uygulanır.


YÜRÜRLÜK
MADDE 8
Bu Yönetmelik, Bayraklı Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.


YÜRÜTME
MADDE 9
Bu Yönetmelik Bayraklı Belediye Başkanlığı'nca yürütülür.
BAYRAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Kent Yenileme Çalışmaları Kapsamında F. Edip Baksı Mahallesinde belirlenen pilot alan (11 ha) içerisinde; Arazi Kullanım, Mülkiyet Durumu, Kat Adetleri, Yapı Kaliteleri v.b. analiz çalışmalar yapılarak alana ilişkin veriler toplandı. Diğer taraftan İller Bankası aracılığı ile belirlenen pilot alanı da içine alan 40 hektarlık alanın Jeolojik Etütleri hazırlatıldı. Alanın sosyo-ekonomik ve demografik durumunu belirlemek ve proje hakkında halkın beklentileri saptamak amacıyla alanda, Ege Üniversitesinden sosyologlarla birebir anket çalışması yapılarak; alanda yaşayanların kentsel dönüşümle ilgili talep ve görüşleri elde edildi.

Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda alanın ana ulaşım bağlantılarının ve sosyo-teknik altyapının oluşturulabilmesi için F. Edip Baksı, Cengizhan ve Alparslan Mahalleleri sınırları içerisinde 60 hektarlık bir alan tespit edildi. 01 Mart 2010 tarihinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Sınırı Bayraklı Belediye Meclisimizde kabul edilmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi?nce onanmak üzere iletilen Kentsel Dönüşüm Sınırı, 10.05.2010 tarihli İ.B.Ş.B. Meclis Toplantısı?nda onaylanmıştır. Onaylanan sınır içerisinde kalan ada ve parsellerde, imar ve uygulama faaliyetleri durdurulmuştur.

 BAYRAKLI KÜLTÜR EVİ RESTORASYONU

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun 300 pafta, 1979 ada, 6 parselde kayıtlı, mülkiyeti belediyemize ait tescilli yapının korunmasına yönelik, Müdürlüğümüzce hazırlatılan ?rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri?, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu?nun 17.12.2010 tarih ve 5552 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 2011 yılı kapsamında proje uygulaması / yapımı işi için İzmir İl Özel İdaresi?nden ödenek alınmış olup, yapının restorasyon uygulaması yapım ihalesi Fen İşleri Müdürlüğü?nce gerçekleştirilmiştir.

1/1000 ÖLÇEKLİ DOĞANÇAY İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

Müdürlüğümüzce yapılan analiz sentez çalışmaları sonucunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Doğançay İlave Uygulama İmar Planı Revizyonu, Bayraklı Belediye Meclisi?nin 02.05.2011 tarih ve 10/101 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; İzmir Büyükşehir Belediyesi?ne onaylanmak üzere gönderilmiş ve İ.B.Ş.B. Meclisi?nin Temmuz ayı toplantısında ele alınacaktır.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Belediye Yasası?nın 69. ve 73. Maddeleri kapsamında, Müdürlüğümüzün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla çarpık yerleşim olan bölgelerin ve eskiyen kent dokularını yeniden planlayarak dönüşüm veya sağlıklaştırma yolu ile yenileme projeleri geliştirmek.
b) Yerleşime uygun olmayan ve jeolojik sakıncalı (eğim-fay hattı-heyelan bölgesi-dere yatakları-taş ocağı vb. gibi) fiziksel kısıtlar ve afet riski taşıyan alanlardaki yapılaşmanın tasfiye edilerek burada yaşayanların güvenli ve sağlıklı bir yerleşim alanına taşınmasını sağlayacak projeler geliştirmek. Bu şekilde yeniden elde edilecek alanlarda bölgede yaşayanların ihtiyacı olan açık yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı vb. düzenleyerek çevrenin yaşam kalitesini artırmak.
c) Tarihi çevrenin korunması amacıyla sit alanları, tescilli yapılar ve varlıkların restorasyonu, rölövesi çalışmalarını yapmak ve bu alanları görünür kılmak amacıyla koruma-kentsel tasarım projeleri üretmek.
d) İlçemizde yaşayan dar ve orta gelirli nüfusun barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçemiz içerisinde bulunan kamusal arazilerde arsa üretmek ve sosyal konut projeleri geliştirmek.
e) Kentsel dönüşümde yapılacak proje alanında yaşayan nüfusun geçici ya da kalıcı barınma gereksinimini gidermek amacıyla sosyal konutların kullanımını sağlamak.
f)Belediyemizi UKOME?de temsil etmek, bu kapsamda, ilçemizin bütünlüklü ve lokal ulaşım sorunlarının çözümü için öneri ve proje geliştirmek.