Belediye

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

       
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT YAPISI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, BAĞLILIK VE İLKELER

 

 

 

AMAÇ VE KAPSAM

AMAÇ

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Bayraklı Belediyesinde faaliyet gösteren Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

 

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


BAĞLILIK

MADDE 4

Kentsel Tasarım Müdürlüğü Belediye Başkanı’na ve görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak görev yapar.

 

TEMEL İLKELER

MADDE 5

Kentin mevcut dokusu üzerinde tasarım yapılacak alanlarının belirlenmesinde ve proje

geliştirilmesinde, halkın bilgilendirmesi, ikna ve projeye katılımı ile demokratik bir planlama süreci çerçevesinde beklentilerin ve kamusal çıkarların ortaklaştırılarak, kentin arkeolojik, tarihi ve doğal dokusunun da korunduğu çağdaş, yaşanabilir alanlar yaratılması

amaçlanmaktadır.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE TEŞKİLAT

 

 

 

MÜDÜRLÜK KURULUŞU

MADDE 6

Bu yönetmelikte adı geçen;

 

 1. Belediye : Bayraklı Belediyesini,
 2. Başkan: Bayraklı Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı: Bayraklı Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısını,
 4. Meclis: Bayraklı Belediye Meclisini,
 5. Encümen: Bayraklı Belediye Encümeni’ni,
 6. Müdürlük: Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nü
 7. Müdür: : Kentsel Tasarım Müdürü’nü
 8. Personel: Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

 

TEŞKİLAT

MADDE 7

Müdürlüğün teşkilat yapısı; müdür, konusunda uzman teknik personel, memur ve işçi personellerden oluşmaktadır.

 

                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

MADDE 8

Belediye Yasasının 9 maddesi ve 14. Maddesi b bendi gereği;

 

 

 1. Kentin doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak yerleşime uygun bölgelerdeki yeşil alan, sokak, park, kavşak, meydan ve rekreasyon alanlarındaki kentsel tasarımlar ile kentsel mobilya detaylarını içeren

 

ve çevrenin yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlayan projeler geliştirmek ve bu projeleri desteklemek,

 1. Tarihi, kültürel ve doğal eserleri araştırmak, incelemek, korumak, bu eserlerin arkeolojik ve antropolojik envanter çalışmalarını yapmak ve bunları belgelemek,
 2. İlçe sınırları içerisinde bulunan Kültür varlıklarını, tespit edilen eserleri halka sürekli ve/veya geçici olarak sergilemek, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusunda bilgilenmesini sağlamak,
 3. Tarihi çevrenin korunması amacıyla sit alanları, tescilli yapılar ve varlıkların restorasyon, röleve çalışmalarını yapmak ve bu alanları görünür kılmak amacıyla koruma-kentsel tasarım projelerinin üretmek,
 4. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla, sit alanları ve tarihi çevrelerdeki kamu ve özel mülk sahiplerini tespit etmek ve işbirliği sağlamak,
 5. Geleneksel kent dokusunun bulunduğu alanların, ahşap ve kagir yapıların tespitinin sağlamak ve bu alanların koruma projelerini hazırlamak,
 6. Kentin yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen, kent tarihini ve tanıtımını amaçlayan yurt içi yada yurt dışı eğitim, fuar, seminer ve çalıştaylara katılmak ve bu çalışmalara katkı sunmayı hedeflemektedir.

 

MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

MADDE 9

 

 1. Mevzuat kapsamında Başkanlık makamının yazılı veya sözlü görevlendirmesi ile kendisine verilen görevlerden ve bu görevlerin ifası için müdürlüğün koordinasyonundan öncelikle belediye başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.
 2. Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve ilgili birimlerle işbirliği sağlamak
 3. Müdürlükle ilgili çalışmalar hakkında ilgili birimler ve personel ile toplantılar düzenleyerek, çalışmaları değerlendirmek
 4. Müdürlüğün kuruluş amacına uygun olarak ileriye yönelik projeler üretmek
 5. Gelen ve işlem yapılacak giden evrakı inceleyerek gereğini yaptırmak ve işlemi sonuçlandırmak
 6. Sorumlu olduğu birimin iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak

 

 1. Personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak
 2. Verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.
 3. Kendisine   verilen    yetki    ve   sorumluluklar    dahilinde   birimce    yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, koordine etmek.

 

PERSONELİN GÖREVLERİ

MADDE 10

Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 1. Personel iş bu yönetmelik ve bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde görevini ifa etmekle yükümlüdür.
 2. İlgi yönetmelik ve ilgi yasalar çerçevesince hazırlanan yönerge ve sözlü talimatları uygular.
 3. Personel, müdürlüğü içerisinde kendisine verilen görevleri geciktirmeden ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.
 4. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve yürürlükte olan mevzuata riayet eder.
 5. İşbölümü esasları dâhilinde, eşdüzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır.

 

İdari İşler Personelinin Görevleri;

 

 1. Müdürlükteki evrak akışını, yazışmaları ve haberleşmeyi sağlar.
 2. Müdürlüğe bildirilen evrakların arşivlenmesi ve saklanmasından sorumludur.
 3. Müdürlüğe gelen şikayet, dilek, öneri ve dilekçeleri ilgili birime aktarır.
 4. Gerçekleştirme görevlisi olarak müdürlüğün muhasebe işlemlerini yürütür.
 5. Müdürlüğe bağlı taşınır ve taşınmaz malları belirler, kayıt altına alır.
 6. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, hazırlatır.
 7. Müdürlük faaliyetlerini belirli periyotlarla rapor altına alır.
 8. Personel işlerini ( İzin, Rapor vb) takip ederek, kayıt altına alır.

 

Teknik İşler Personelinin Görevleri;

 

 1. Bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar.
 2. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır.
 3. Müdürlükçe yapılan projelerin takibini sağlar.
 4. Müdürlüğün yetki alanındaki projelerin üretilmesinde gerekli olan analitik etütleri hazırlar.
 5. Belediye sınırları içerisindeki, rölöve-restorasyon projeleri, kentsel tasarım projeleri, yol, meydan ve açık alan düzenlemeleri ile kent mobilyalarını tasarlamaktan sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR

 

MADDE 11

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükte olan ilgili kanunlar ve Bakanlar Kurulu Karar ve

Tebliğleri uygulanır.

 

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 12

Bu Yönetmelik, Bayraklı Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

 

YÜRÜTME

MADDE 13

Bu Yönetmelik hükümleri Bayraklı Belediye Başkanlığı'nca yürütülür.