Belediye

Kütüphane Müdürlüğü


İletişim : 477 20 00 

 

                                                                        KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜGÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  YÖNETMELİĞİ 


BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER


Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmelik, Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ile bağlı birim kütüphanelerinin tanımını, örgütlenmesini ve birimlerde çalışan personelin görev, yetki ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Bayraklı Belediyesi bünyesinde bulunan bütün kütüphaneleri kapsar.

DAYANAK


Tanımlar

Madde 3 - İş bu yönetmelikte 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 77. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müdürlük: Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
c) Birim:  Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı yönetim birimini,
d) Kütüphane: Birim kütüphanelerini
e) "Metaryal"; Kütüphanelerde kullanılabilir her türlü malzemeyi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM


KURULUŞ


Kuruluş Amaçları

Madde 4- Kütüphaneler, Bayraklı İlçesi'ndeki eğitim ve öğretimi desteklemek; araştırma, öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır.
Bayraklı Belediyesi kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere;
a) Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar,
b) Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün Bayraklı halkının, tüm öğrencilerin ve Bayraklı Belediyesi çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler,
c) Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet verir,
d) Üniversite kütüphanecilik bölümleri öğrencileri ile örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin, zorunlu uygulama ve staj programlarının yürütülmesine yardımcı olur.

Kuruluş Şekli

Madde 5- Bayraklı Belediyesi'ndeki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi birim çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır.
İdari yönden ?Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı olarak, Bayraklı İlçesi sınırlarında bulunan yerleşim alanı içinde birer birim kütüphanesi kurulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


YÖNETİM


Yönetim

Madde 6 - Bayraklı Belediyesi'ndeki kütüphane hizmetleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bayraklı Belediye Başkanlığı ile bağlı Kütüphane Müdürlüğü yöneticileri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca kurulan kütüphaneler, Kütüphane Müdürlüğü'nün gözetim ve denetimi altında görev yaparlar.

Organlar

Madde 7- Kütüphane hizmetleri aşağıdaki organlarca yürütülür;
- Kütüphane Müdürlüğü
- Müdürlüğe bağlı birim kütüphane sorumluları

Kütüphane Müdürlüğü

Madde 8 - Kütüphane Müdürlüğü genel yönetim işleri yanındaki başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, işbölümü ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,
b) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak, Belediye Başkanlığı'ndan alınan önerilere göre bağlı birimlerin de ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak Müdürlük bütçesi halinde Başkanlığa sunmak,
c) Satın alma işlemlerinin Belediye'nin gelişme politikası doğrultusunda merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
d) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak,
e) Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,
f) Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,
g) Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,
h) Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve yıl sonundaBaşkanlı'ğa sunmak,
ı) Kütüphane Müdürü, tüm hizmetlerinden dolayı Bayraklı Belediye Başkanlığı'na karşı sorumludur.

Birim Müdürü

Madde 9- Birim Müdürü görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kütüphanenin iş akışını ve hizmet ünitelerini belirleyen iç yönetmeliği ve bu yönetmelikte zaman zaman yapılması gereken değişiklikleri belirler; başkanlığın onayından geçirdikten sonra uygular.
b) Kataloglama ve sınıflama işlerini düzenler ve işlemlerin düzenli yapılmasını sağlar,
c) Yerleştirme işlerinin yapılması, koleksiyonun bakımı ve korunması ile ilgili önlemleri alır,
d) Kütüphane içinde ve dışında yararlandırmanın, kütüphanenin açık bulundurulması gerekli zamana göre yapılmasını sağlar,

e) Okuma salonları, depo, ödünç verme bölümü arasında yerleştirme ve faydalandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını gerçekleştirir,


f)   Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerini düzenler,


g) Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerde bulunur

h) Kütüphanenin işleri ve gelecekle ilgili ihtiyaçları hakkında yıllık rapor hazırlayıp Belediye Başkanlığı'na sunar. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Madde l0 - Kütüphane hizmetleri "Teknik Hizmetler" ve "Okuyucu Hizmetleri" olarak ikiye ayrılır.

Teknik Hizmetler

Madde 11- Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlerin tamamıdır.
Madde 12 - Teknik hizmetleri oluşturan servisler :
a) Tedarik Servisi : Eğitim ve öğretimi destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçmek, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek,
b) Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi : Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak,
c) Süreli Yayınlar Servisi : Süreli Yayın Koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,
a, b ve c şıklarında sayılan işlerin tamamı birim yetkilileri tarafından yürütülür.
d) Ciltleme ve Onarım Servisi : Bilgi kaynaklarının onarım ve ciltlenmesi işlemlerinin yapıldığı servistir.

Okuyucu Hizmetleri

Madde 13- Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.
Madde 14- Okuyucu hizmetlerini oluşturan servisler :
a) Müracaat Servisi : Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, kütüphane içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlayan servistir. Bu servis, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyuculara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bu hizmetler kütüphaneciler ve diğer yetkililer tarafından yürütülür.
b) Ödünç Verme Servisi : Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak-denetlemek, kütüphaneler arası (gerekirse yurt dışından) kaynak alış-verişinde bulunmak ve kütüphane metaryali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.
c) Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi : Eğitimi destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, üretmek, çoğaltmak, temin etmek, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli servistir.
BEŞİNCİ BÖLÜM


KÜTÜPHANELERDEN YARARLANMA

Madde 15- Belediye mensupları ve dışarıdan gelen okuyucular, kimlik göstererek kütüphanelerden yararlanabilirler.

Ödünç Verme Esasları


a) İlçe halkı, öğrenci, öğretmen, okuyucular ve belediye personeli üye olmak koşuluyla ödünç verme servisinden yararlanırlar.


b) Ödünç verme servisine üye olmak isteyen ilçe halkı, öğrenci, öğretmen, okuyucular ve belediye personeli uygun üye kartını doldurup imzaladıktan sonra kütüphaneciye vererek kaydını yaptırır.

c)  Okuyucular 15 gün süreyle 2 kitap ödünç alabilir.
d)  Ödünç alınan metaryalin süresi, başka istekli yok ise 1 kez daha uzatılır,
e)  Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar,
f)  Gerektiğinde Kütüphane Müdürlüğü, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.

Ödünç Alanın Yükümlülükleri

Madde 16 - Kütüphaneden herhangi bir materyali ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmelik ve ilgili hükümleri uygulanır.

Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

Madde 17- Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.
a) Müracaat Eserleri, (sözlük, ansiklopedi, index vb.)
b) Süreli Yayınlar,
c) Tezler,
d) Atlas, harita ve slaytlar,
e) Müzik Notaları,
f) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.
g) Yazma ve nadir basma eserler,
h) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Kütüphane Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller,
Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin nezaretinde yararlanabilirler.

Gününden İade Edilmeyen Kitap ve Materyal

Madde 18- Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süre uzatma işlemi yaptırmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren,  hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.

Yıpratılan ve Kaybedilen Materyaller

Madde 19 - Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:
a) Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir,


ALTINCI BÖLÜM


YÜRÜRLÜK-YÜRÜTME


Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik Bayraklı Belediye Meclisi'nde onaylandıktan sonra kesinleşir ve mahalli bir gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü Yürütür.

 

 

BAYRAKLI BELEDİYESİ Kütüphane Müdürlüğü  Anadolu Cad. No: 125 Hizmet Binası  Bayraklı İZMİR

İletişim : 477 20 00