Belediye

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1-(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Bayraklı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektedir.

 

  Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik Bayraklı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün bünyesinde, görev, yetki, sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik Anayasanın 124. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddenin b bendi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/02/2015 tarihli ve 2015/8 nolu genelgesi ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükmüne dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

a)Başkanlık                              :Bayraklı Belediye Başkanlığını,

b)Başkan Yardımcısı               :Sistem Yönetiminden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısını,

c)Belediye                                : Bayraklı Belediyesini,

ç)Encümen                                : Bayraklı Belediye Encümenini,

d)Meclis                                     : Bayraklı Belediye Meclisini,

e)Muhtarlık                               :Mahalle Muhtarlığını,

f) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: Bayraklı Belediyesi  Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,

g)Personel                                :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5-(1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

·         Müdür

·         Şef

·         Memurlar

·         İşçiler

·         Sözleşmeli memurlar

·         Diğer personel

·         Hizmetli personel

(2)Müdürlüğün teşkilat  yapısı

a)Müdür

b)Muhtar Bilgi Sistemi Koordinatörlüğü

c)Sekreterya/Kalem

(3)Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak  ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

 

(4)Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

Bağlılık

 

MADDE 6-(1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görevleri

MADDE 7-(1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne verilen bütçeyi ilgili mevzuatlara uygun olarak harcamak ve kayıtlarını tutmak.

(2)Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen giden evrak kayıtlarını tutmak.

(3)Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.

(4)Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap verilip verilmediğinin denetimini yapmak, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek.

(5)Gelen taleplerden yerine getirilenleri ve yerine getirilmeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek.

(6)İçişleri Bakanlığına üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek.

(7)Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

(8)Başkanın Muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birime ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.

(9) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak.

(10)Yürüttüğü işler  ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine  yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

(11)Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler, teknik detaylar, çalışmalar gibi işlemleri yürütmek.

(12) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün  tüm görevli personeli ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak.

(13)Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonu sağlamak bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak.

(14)Muhtarlık İşleri Müdürlüğü faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların uygulama adımlarını belirlemek.

(15)Yürütülecek faaliyetler sırasında Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcıları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek.

(16)Faaliyet alanı ile ilgili Muhtarların talep ve şikayetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak, bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.

 

Sorumluluk

MADDE 8-(1)Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı birinci derecede sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün bütçe,  performans ve faaliyet raporu

MADDE 9-(1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; 10/12/2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını hazırlayarak yasal süresi içerisinde teslim etmek zorundadır.

 

 

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü taşınır mal işlemleri ve ihtiyaçların temini

MADDE 10-(1)10/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi  ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi uyarınca birime ait mal ve malzemelerin giriş çıkışı ve muhafaza işlemlerini yapmak bunlara ilişkin kayıtları tutmakla görevli ve yükümlüdür.

İnceleme ve Araştırma

MADDE 11-(1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kendi faaliyet alanları ve görevleri ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda inceleme ve araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir.

Başkanlık tarafından uygun görüldüğünde Belediye sınırları dışında da inceleme araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir.

 

Yazışmalar

MADDE 12-(1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi çerçevesinde Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazışma yapar. Belediyenin diğer birimleri ile yazışma olduğu taktirde aralarındaki yazışmaları öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.

 

Yürürlük

MADDE 13-(1) Bu Yönetmelik Bayraklı Belediye Meclisinin kabulü üzerine yönetmeliklerin yayımlanması ile ilgili mevzuata uygun olarak mahallinde çıkan gazete ve/veya diğer yayın yolları ile duyurulduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.