Meclis Çalışmaları

02/04/2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 02.04.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ – Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ  - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Adem SEÇİLMİŞ - Tahsin ÜNAL.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Evet arkadaşlar Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

BAŞKAN- Arkadaşlar seyirci olarak gelen arkadaşlarımı sessizce meclisi izleyecekler alkış, gürültü yapanı dışarıya atarım. Çok net konuşuyorum. Sessizce izleyecekler gürültü, alkış vs. yok. Evet başkan tarafından meclisin açılması çoğunluğumuz vardır, açtık. Meclisin bilgilendirilmesi konusunda Denetim Komisyonu Raporunun Okunması var. Buyurun.

 

T.C

BAYRAKLI BELEDİYESİ

2017 MALİ YILI

DENETİM KOMİSYONU RAPORU

DENETİM YERİ

İli                          :  İzmir

İlçesi                    : Bayraklı

Belediyesi         :  Bayraklı Belediyesi

Denetim Komisyonu Toplantı Yeri:   Yeni Hizmet Binası Denetim Komisyonu Toplantı Salonu

 İşlemler            :  Bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi.

      Dönem              :  01/Ocak/2017 – 31/Aralık/2017

 

DENETİM KOMİSYONU

                Başkan           :   Veli TOPAL

                Bşk. Vekili     :   Ramazan BULUT

                Üye                 :    Yeşim TEKOĞLU, Hayrettin GÜNGÖR, Tarkan DÜZMAN

 

 DENETİM KOMİSYONU ÇALIŞMA SÜRESİ

            Başlama  Tarihi: 08 Ocak  2018

            Bitiş        Tarihi:   27 Mart  2018

                                                45 Gün

 

 

SAYIN MECLİS BAŞKANLIĞINA

GİRİŞ:           

               5747 sayılı Kanunla kurulan ve 30/Mart/2009 tarihinde tüzel bir kişilik kazanan Bayraklı Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereği; belediye meclisimizin 06/01/2018 gün ve 12 sayılı kararıyla  oluşturulan, Denetim Komisyonumuz tarafından yapılan incelemede; 01/Ocak/2017–31/Aralık/2017 dönemine ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonucunda,  iş bu rapor düzenlenmiştir.

  • BÜTÇE
  • GELİR OLUŞTURAN İŞLEMLER
  • TAHAKKUK TAHSİLÂT İŞLERİ:

Belediyenin vergi, resim, harç, para cezaları, su ücretleri ve tarifeye bağlı diğer gelirler, bağışlar, para cezaları varsa işletmenin gelir ve giderleri,  kira ve gayrimenkul satışları ve diğer çeşitli tahsilât oranları, zamanaşımına uğratılan tahakkukların bulunup bulunmadığı, tahsil edilen paraların belediye hesaplarına intikal ettirilip ettirilmediği, tahsilat denetiminin yapılıp yapılmadığı, bankalarda açılan hesapların neler olduğu, vergi, harç ve ücretlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar yer alır.

 

2017 yılı gelir bütçesi aşağıdaki tablodaki gibidir.

Gelirin Türü

Bütçe İle Tahmin

Edilen

2017 Yılı Net

Tahsilatı

VERGİ GELİRLERİ

71.210.000,00

49.558.452,10

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

26.000.000,00

30.942.069,12

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE

 ÖZEL GELİRLER

5.100.000,00

3.374.551,44

DİĞER GELİRLER

85.620.000,00

78.125.535,82

SERMAYE GELİRLERİ

12.110.000,00

11.847.025,04

RED VE İADELER (-)

-40.000,00

---

TOPLAM

200.000.000,00

173.847.633,52

 

 2017 yılı gelir bütçesinde yapılan incelemeler sonucunda; tahmin edilen bütçe, 200.000.000,00.-TL’sı olup, tahmin edilen bütçenin % 87 oranında tahsilât gerçekleştirilmiş olup buna karşılık olarak 173.847.633,52.-TL’sı tahsilât yapıldığı görülmüştür.

GİDER OLUŞTURAN İŞLEMLER

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan İhaleler:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlığını taşıyan 5. maddesinde; İdarelerin bu kanuna göre yapılacak ihalelerinde;

‘’Saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerin kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği’’  belirtilmiştir.

Bu madde göz önüne alınarak; belediyemizin mal ve hizmet alımları ile yapım,  bakım ve onarım işlerinin adı geçen kanun hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

              HARCAMALAR

Belediyemiz muhasebesi tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sistemine göre hazırlanan mali raporları, gelirleri, giderleri (amortisman dahil), varlıkları (mali ve fiziksel varlıkları, cari ve sermaye varlıklarını), yükümlülükleri ve diğer ekonomik akımlarını içermektedir.

Harcamanın çeşidine göre  de yapılan tüm harcamalarda, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen  ve  istenilen belgelerin tamam olduğu tespit edilmiştir.

 

2017 yılı gider bütçesi  aşağıdaki tablodaki gibidir.

Giderin Türü

 

 

2017 Yılı Net Bütçe Ödeneği

2017 Yılı Bütçe Gideri

PERSONEL GİDERLERİ

48.829.000,00

44.934.286,20

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

7.280.500,00

5.085.653,33

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

118.867.000,00

110.018.479,75

FAİZ GİDERLERİ

9.548.000,00

9.547.358,27

CARİ TRANSFERLER

3.798.383,96

3.593.368,88

SERMAYE GİDERLERİ

31.518.000,00

25.759.508,75

SERMAYE TRANSFERLERİ

1.705.000,00

1.701.021,00

BORÇ VERME

4.500.000,00

3.750.000,00

YEDEK ÖDENEK

----------

-----------

TOPLAM

225.295.883,96

204.389.676,18

 

               2017 yılı gider bütçesinde yapılan incelemeler sonucunda;  tahmin edilen gider bütçesi 225.295.883,96.-TL’sı olup 2017 yılı içerisinde yapılan toplam harcamalar 204.389.676,18.- TL’sı olup bu verilere istinaden tahmini gider bütçesinin, gerçekleşme oranı %91 olarak gerçekleştirilmiş olduğu,   yapılan bu incelemeler sonucunda tespit edilmiştir.

  • SONUÇ :

              Komisyon olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda;  01/Ocak/2017 – 31/Aralık/2017 dönemine ait gelir ve gider ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak yapıldığı sonucuna varılmıştır.

 Tüm kurum çalışanlarına emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında  da hassasiyet ve özveriyi göstermelerini temenni ederiz.

             Bilgilerinize arz olunur.

 

BAŞKAN- Evet şimdi bir muhalefet şerhi var herhalde orada. Değil mi imzalarda. Ne diyor muhalefet şerhinde?

Ekte sunulan 4 sayfadan ibaret muhalefet şerhinin dikkate alınması.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar muhalefet tabi 4-5 sayfalık bir muhalefet şerhi var. Bunun tamamının okutulması Denetim Komisyonunun gizlilik ilkesine ters düşer. Dolayısıyla arkadaşlarımızın sağ olsunlar bizim adımıza gitmişler, çalışmışlar.  Bu bilgileri biz doğrulayıncaya kadar iddia olarak ortada kalır. Dolayısıyla bunu kamuoyu ile paylaşmanın da yasa gereği mümkünatı yoktur. Ancak buna rağmen ben sonuç bölümünü arkadaşlara okutayım. Buyurun. Büyükşehirdeki uygulamada budur. Yalnız sonuç kısmını okuturum ben sadece. Değil mi Çağlar Bey? O önerileri ben alırım. O bana ait meclise ait değil. Bana yazıyorsunuz siz. Yani yok. Sonucunu okuyun.

Denetim Komisyonu Muhalefet Şerhi

Örnekleme şeklinde belirtilen ve yerinde tarafımızca tespitleri yapılan imalatların piyasa rayiç değerleri göz önüne alındığında rayiç değerlerin çok üzerinde bedellerle mal alındığı bu bedellerin ilgili firmalara ödendiği, bu ödemelerle ilgili kamunu ciddi şekilde zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. Sayın Belediye Başkanımızın yukarıda tespit ettiğimiz hususlarla ilgili görevler hakkında idari ve hukuki soruşturma başlatılması yönünde işlem yapması gerekmekte olup; aksi takdirde kurumun amiri sıfatıyla kendisinin de doğmuş olan kamu zararı nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluk altına gireceği kanaatindeyiz. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesi gereğince Bayraklı Belediye Meclisince oluşturulan komisyonumuzca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun amacına yönelik olarak belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlanmak üzere tespit edilen denetim sonuçları yukarıda bölümlerinde değerlendirilmiş olup Bayraklı Belediye Meclisine arz olunur.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Arkadaşlar çalışmanız için de teşekkür ederim. 3 ay süren bir çalışma belediye başkanının yönlendirilmesi konusunda denetim vazifesi görülmesini sağlayan bir çalışmadır. Ve arkadaşların emeğine teşekkür ederim. Yerinde gidip tespitler yapılmış, oda güzel. Bundan sonraki süreçte bizim başkanlık makamı olarak yapacağımız ikazlarınızı müfettişliğe vermektir. O müfettiş sonuçlarını da zaten bireysel olarak sizlerle paylaşırız. Hukuki bir sıkıntı varsa da yargıya taşırız. Teşekkür ederim. Evet devam ediyor gündem. 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündemde yazılan gündem maddelerinin gündemde yazıldığı gibi okunmasını öneriyoruz.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.03.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Önce bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündem de yazıldığı gibi okunsun diyorsun.

Veli TOPAL- Evet başkanım.

BAŞKAN- Gündemde yazıldığı gibi okunmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Çağlar HASPOLAT-  Sayın başkan ona geçmeden önce önergeler…

BAŞKAN- Evet önergeler bölümü var. Önergeler bölümünde var mı önergesi olan

Çağlar HASPOLAT-  Sayın başkanım daha önce biz bir mecliste bu Bayraklı Belediyesinin kurulduğu günden bu yana

BAŞKAN- Emlak

Çağlar HASPOLAT-  Emlak satışlarını…

BAŞKAN- Önümüzdeki meclise gelecek.

Çağlar HASPOLAT-  3 meclistir istiyoruz gelmedi başkanım.

BAŞKAN- Tamam ben verdim şimdi söyledi arkadaşlar, önümüzdeki meclise taşırız dedik.

Çağlar HASPOLAT-  Teşekkür ederim başkanım.

BAŞKAN- Tamam. Buyurun devam edin.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1499) Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih 42 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli İşletme Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Araştırma ve Geliştirme Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu gündem maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1585) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 4 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 8 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL- Oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2317) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-ID pafta, 36929 ada, 33 nolu parseldeki 3317/13017 (33,17 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına  sevkini öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu madde ve benzeri madde var mı başka?

Veli TOPAL- Bir tane daha var ona İmar’ı koyacağız başkanım.

BAŞKAN- Evet bu maddenin Plan Bütçe ve neydi?

Veli TOPAL Hukuk.

BAŞKAN- Hukuk ve İmar mı?  Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2315) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33133 ada, 9 parsel 270,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL-  Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu gündem maddesinin İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-654) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25008 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Hasan ARAT tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

Çağlar HASPOLAT-  Sayın başkanım burada bu 5’inci maddeden 376’ıncı maddeye kadar aynı konular. Özellikle bu Adalet ve Manavkuyu Mahallelerinde Revizyon İmar Planlarının  değişmesine 372 adet bir itiraz var sayın başkan.

BAŞKAN-Evet.

Çağlar HASPOLAT-  Şimdi vatandaşımızın haklı itirazları olabilir bununla ilgili bunlar komisyonlara büyük ihtimalle gidecek ve komisyonlarda detaylı görüşülmesini talep ediyorum. Müdürlüğümüzün bu konuda hassas olmasını…

BAŞKAN- Detaylı görüşülmesini...

Çağlar HASPOLAT-  Detaylı görüşülsün yani vatandaşın eğer burada bir mağduriyeti varsa…

BAŞKAN- Yargı yolu açık zaten.

Çağlar HASPOLAT-  Yargı yolu açık ama biz de Ak Parti grubu olarak vatandaşın lehine sonuçlanmasını…

BAŞKAN- Hukuk ne derse onu yaparız.

Çağlar HASPOLAT-  Kanun çerçevesinde yani kanunun neyi ön görürse

BAŞKAN- Haklı bir gerekçe varsa uyarız.

Çağlar HASPOLAT-  Aynen öyle Ak Parti grubu olarak biz ortak bir duruş sergilemek istiyoruz burada vatandaşın lehine. Ve takipçisi olacağımızı söylemek istiyoruz.

BAŞKAN- Bütün grup aynı CHP grubu da aynı düşünceler içinde zaten grup toplantısında aynı şeyleri söyledi arkadaşlar. Biz kimsenin mağdur olmasından yana değiliz. Adalet Mahallesinin daha çağdaş, daha yaşanılır, daha rantı yüksek hak sahiplerinin olmasını isteriz.

Çağlar HASPOLAT-  Eğer orada bir rant varsa onunda vatandaşa yansıması..

BAŞKAN- Vatandaşa dağıtılıyor zaten. İzmir de kamulaştırmasız tek revizyon yapan belediyeyiz. Kimsenin benim malım yeşil alanda kaldı, konut adasıydı kamulaştırılacak diye bir iddiası olamaz. Biz bütün hakları başka parsellerin yanındaki parsellere vererek yaptık.

Çağlar HASPOLAT-  Başkanım burada 372 tanede itiraz var.

BAŞKAN- İtiraz olabilir itirazsız hiç bir şey olmaz.

Çağlar HASPOLAT-  Olmaz tabiî ki de detaylı incelenmesini istiyorum.

BAŞKAN- Sibel Hanım nerede? Bizim revizyon çalışmasının ana fikrini bir anlat kamulaştırma konusunu.

Latif AYDEMİR- Aynı konuyla ilgili.

BAŞKAN- Tamam Latif Bey size de söz vereceğim.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım bizim revizyon çalıştığımız bölgelerin en önemli eksiği sosyal ve teknik alt yapı alanlarının yetersiz olması. Bu bölgelerde yaptığımız çalışmalarla özellikle bu donatı alanlarını arttırmayı hedefledik bunları arttırırken de kamuya ayrıca bir kamulaştırma maliyeti getirmemek adına parsellerden belli oranda DOP kesintisi dediğimiz Düzenleme Ortaklık Payı kesintisi…

BAŞKAN- Vatandaşın anlayacağı dilden anlat kızım.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Her parselin belli miktarda bir zayiatı var fakat alınan bu zayiatlar hiç bir şekilde inşaat haklarını değiştirmiyor emsalleri arttırarak yaptığımız kesintilerden kaynaklı imar hattını zaten emsal artışı ile tekrar kendilerine geri veriyoruz.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim bu kadar. Değerli arkadaşlarım ben 45 sene gecekonduda yaşamış bir arkadaşınızım biliyorsunuz. Babamın evi yol genişleme çalışması dolayısıyla istimlâk edildi. 3 metresi gecekonduyu yıkmak zorunda kaldık İmar aflıydı. İmar aflı gecekonduyu Büyükşehir istimlâk etti uzun süre yıkmadı. Ondan sonra komşular şikayet etti. Buraya sarhoşlar geliyor başkan sizin ev rezil oldu diye, ben yıktım. Dolayısıyla bu hayat böyle yani gecekonduda yaşamak kaçak evde yaşamak kader olmaktan çıkmalı Bayraklı da ve İzmir de arkadaşlar. Çağdaş konutlarda daha yüksek rant elde edilen, geniş aksları Mansuroğlu Mahallesi gibi, Manavkuyu Mahallesi gibi işte Mavişehir’in belli bölgeleri gibi İzmir’in değişik yerlerinde örnek mahalleler var böyle yeni imarlı öyle mahallelerde çok daha keyifli bir yaşam sürmeli insanlar. Kaçak hayatın kaçak gecekondu hayatının imarsız yerde yaşamanın ne demek olduğunu ben çok iyi bilirim.

Çağlar HASPOLAT- Siz iyi biliyorsunuz.

BAŞKAN- Kimse bana bunu iddia etmesin ve halkımız rahat olsun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım…

BAŞKAN- Rahat olsun.

Çağlar HASPOLAT- Yıllardır Bayraklı’nın kaderi yukarıda gecekondu hak sahipleri zengin kaynakların fakir bekçiliğini yıllardır yapıyorlar.

BAŞKAN- Savaşıyoruz hep beraber.

Çağlar HASPOLAT- Ve bununla ilgili gerçekten ben biz…

BAŞKAN- Gümüşpala bölgesi yakında Büyükşehir’e taslaklarımızı verdik biz burada hem 1000’liklerini çalıştık Gümüşpala’nın Sibel yanılıyorsam düzelt. Hem 5000’liklerini çalıştık. Bakın arkadaşlar Büyükşehir’in 5000’liğini de biz yaptık, 1000’liği de biz yaptık. Arkadaşlar buraya geldi çalıştı büyükşehirdekiler. 500 bin metrekarelik 500 hektarlık alanı bir anda revize ettik. Sırf gecekondudaki insan insanca bir yaşam sürsün diye ve orayı Büyükşehir’e gönderdik arkadaşlar inceliyorlar. Belli düzeltmeler yaptılar ve oradan da geldiğinde oradaki imar uygulamasını da durduracağız. Gümüşpala’yı da Nafiz Gürman’ı, Yamanlar’ı, Onur’u, Emek’i bir kalemde imar tadilatıyla, revizyonuyla yine hak kaybı olmadan yeni yeşil alanıyla, sosyal donatı alanı giden hakları komşu parselde inşaat hakkı vererek, dolayısıyla bize mahkemeye giden arkadaşlarımızın Tepekule, Çay Mahalle sonuç alamadıklarını planlama, plancı odaları bile verdi, yine alamadılar. Dolayısıyla hak kaybı yok böyle bir tablonun içindeyiz. Biz insanları mutsuz etmek için plan tadilatı yapmayız. O zaman bırakalım Adalet Mahallesi böyle kalsın. Veya Tepekule böyle kalsın. Veya gecekondular böyle kalsın. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. İzmir köy gibi diyenlere köy gibi olmadığını cevaplamak istiyoruz. Buyurun Latif Bey.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım saygı değer hazirun bende hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım burada ilk Çay Mahallesi olarak başlamıştık. Emeği geçen bütün bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fakat az evvel girdiğimizde hep beraber aynı anda tesadüf Adalet ve Manavkuyu Mahalle sakinleri arkadaşlarımızı görünce bir ricaları oldu. Hani bu tür konulardan dolayı gerek bu askı sürecinde yada bu organizasyonla ilgili hiçbir şekilde bilgimizin olmadığını söyleyince sevgili planlama müdürümüz Sibel Hanım eğer imar müdürümüz ve ilgili başkan yardımcımız…

BAŞKAN- Devamlı geldiler bilgi aldılar arkadaşlar.

Latif AYDEMİR- Şöyle sayın başkanım

BAŞKAN- Ayrıca bilgilendiririz.

Latif AYDEMİR- Çay Mahallesinde yaptığımız gibi bir sunum mümkünse

BAŞKAN- Yaparız.

Latif AYDEMİR- Arkadaşlarımız çünkü konuya hiç vakıf olmadıklarını söyleyince bizde onların beden dili olarak buradayız.

BAŞKAN- Dinleyenler özet olarak vakıf oldular hiçbir gecekondu insanı bizim yaşadığımız hayat kadar uzun yaşamamıştır Bayraklı da. Tam 45 sene kimsenin provokasyonuna gelmesinler.

Latif AYDEMİR- Kesinlikle başkanım.

BAŞKAN- Gelmesinler biz kimsenin mağdur olmasından yana değiliz. Mutsuzluk için mi buradayız biz? İnsanları mutsuz etmek için mi buradayız?

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan biraz yanlış düşünüyorsunuz başkanım, kimse provokasyon için burada…

BAŞKAN- Sizin açınızdan söylemedim genel olarak, genel olarak söyledim.

Çağlar HASPOLAT- Kimse provokasyon için gelmez buraya.

BAŞKAN- Genel olarak söyledim.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım hakkını korumak için…

BAŞKAN- Buyurun Abdullah Bey. Doğrudur.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım insanları bir belediye olarak, belediyenin başkanı olarak da insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor.

BAŞKAN- Tabi.

Abdullah AKTAŞ- Bu süreçte ben defalarca size geldim. Sizle yüz yüze görüştüm. Burada birkaç toplantı yapalım mahallede hatta mecliste yapalım dedim. Ona rağmen bu toplantı ayarlanmadı. Neden Çaymahalle’deki sıkıntıyı burada yaşarız diye. Şimdi bu arkadaşlar itiraz edip buraya gelme sebebi bu. Çünkü neden bir anda kucaklarında bir şey gördüler. Hiç bilinçlendirilmeden ben meclis üyeleri olarak oranın o bölgenin meclis üyesi olarak gerekli bilgileri arkadaşlara aktardım. Ama birçok insanın hala bundan haberi yok. Yani siz muhtarlara verdiniz bu şeyleri, verdiğiniz evraklarda mesleği olmayan adamların anlama şansı yok. Birinin halk diliyle bu insanlara ben de dahil insanlara bunların anlatılması gerekiyordu.

BAŞKAN- Siz devamlı geldiniz bilgi verdi Sibel Hanım size.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben geldim problem yok. Ben az çok her şeyi öğrendim.

BAŞKAN- Öğrendiniz.

Abdullah AKTAŞ- Birçok insan bunu öğrenemeden şimdi farkına varmış…

BAŞKAN- Planlar gerçekleşmeden Sibel Hanım ve teknik arkadaşlar işi böyle dallanıp budaklandırıp çıkmaza sokmak istemediler. Planlar gerçekleşsin ondan sonra bilgi sunumlarını arttıralım, sıkıntısı olan zaten yargıya gider. Yargıda haklı olanın hakkı teslim edilir dendi. Genel olarak teknik elemanların böyle bir görüşü oldu. O yüzden yani askı süreci bitmeden bilgilendirmeyi çok fazla sizin gibi nokta arkadaşlara yapmak uygun bulundu. Yani öyle bir durum var.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bir şey daha var başkanım.

BAŞKAN- Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi buradaki insanların mağduruz diye konuşmalarının en büyük sebebi şu; daha önce de siz bizim mahallemiz de toplantılar yaptınız bu konularla ilgili. Bu konu gündeme geldi soruldu. Sizin oradaki çözümünüz şuydu aynı şekilde Osmangazi de aynı şekilde. Dediniz ki “ 3 katı olana 3 katını vereceğim” dediniz. Şimdi insanlar bunun üzerine bakıyor. Biraz önce dediniz ki bir saniye başkanım. Hak mağduriyeti yok dediniz.

BAŞKAN- Yok.

Abdullah AKTAŞ- Yok gerçekten de yok. Ama ne yaptınız insanları müteahhittin kucağına attınız. Dolayısıyla %50 en az %50 hak mağduriyeti var. Yani daha önce vermiş oldunuz sözle şuan yapılan imar planı uyuşmamış oldu.

BAŞKAN- Yani ben mühendislik diplomasını yırtayım atayım. Sen böyle diyorsan.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım aynı şeyi Osmangazi de yaptınız ve Osmangazi insanları ayaklandı. Şeref BALBAY söylesin. Şahittir birebir bu olaylara.

BAŞKAN- Osmangazi herkes yargıdan geri dönüyor yalnız.

Abdullah AKTAŞ- Adalet Mahallesinde katıldığınız toplantıda da aynı şeyi söylediniz. Size dendi ki burayla ilgili bu soru soruldu. Ve…

BAŞKAN- Bu sorunun cevabını biraz önce planlama müdürü verdi. Hiç kimsenin inşaat hakkı, inşaat hakkı kaybolmuyor. Bir yandaki parsele veriliyor.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım verilip verilmeyeceğini bende öğrendim.

BAŞKAN- Tamam o zaman yani.

Abdullah AKTAŞ- Ama sizin bu çarpık söylemlerinizin sonucu.

BAŞKAN- Ne çarpık söylemi yani inşaat hakkı kaybolmuyor işte.

Abdullah AKTAŞ- Kaybolmuyor ama şuan müteahhittin kucağına gitmiş oldu insanlar. Dolayısıyla en az %50 kaybı var burada yani.

BAŞKAN- %50 kayıp falan yok. O zaman bırakalım Bayraklı köy olarak kalsın böyle. Yani bu kafayla plan değiştiremeyiz. Buyurun.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım bir hususu unuttum az evvel özür dilerim. Folkart’ın tam karşısındaki ibadet yerinde

BAŞKAN- Nerenin?

Latif AYDEMİR- Folkart’ın

BAŞKAN- Folkart’ın evet.

Latif AYDEMİR- Manas Bulvarındaki karşısında bulunan ibadet yeriyle konutlar bir parsel üzerinde diye bir az evvel arkadaşların bir ricası oldu. Bunu en azından ayıralım…

BAŞKAN- Sibel Hanım bir bilgi versin. Mikrofon nerede?

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Ben soruyu tam anlayamadım başkanım.

BAŞKAN- Konut adalarının içinde mi diyorlar cami alanı.

Latif AYDEMİR- Hayır hayır sayın başkanım ibadet alanlarının içerisinde konut alanında kalıp tevhit söz konusu.

BAŞKAN- Hayır cami bağımsızdır.

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım o bölgedeki camilerin hepsi zaten mevcut imar adalarının içinde küçük parseller halindeydi.

BAŞKAN- Küçük parseller halinde.

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- En büyüğü 250-300 metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Fatih Camii haricinde o küçük camilerin hepsini biz imar adalarından kopardık. Alanlarını yönetmelikte belirtilen minimum alanlara…

BAŞKAN- Ne kadar minimum alan?

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Minimum yönetmelikte 1000 metrekare söylüyor. 1000 metrekareye tamamlayıp etrafında gelen ahalinin toplanabileceği yeşil alanları ve otopark alanlarını ayırarak insanların rahatça toplanabileceği alanlar oluşturduk.

BAŞKAN- Bu evet.

Latif AYDEMİR- Tamam sayın başkanım.

BAŞKAN- Doğru olan buymuş.

Latif AYDEMİR- Yalnız o caminin metrekaresi 1000 metre değil ki böyle bir şey söz konusu olabilir mi?

BAŞKAN- Hayır hayır 250 metre dinlemedin mi ya? 250 metrekare camiler diyor. Biz alanlarını büyük tutuk diyor.

Latif AYDEMİR- Ben 1000 diye anladım ama.

BAŞKAN- Evet.

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Büyüttüğümüz alanların içinde imar konut parselleri kaldı ama o konut parsellerinin hakları da zaten düzenleme sahalarıyla birebir en yakınlarındaki imar adasına verilecek.

BAŞKAN- İmar adasına verildi. Zaten söyledik bunu başta Latif Bey.

Latif AYDEMİR- Olabilir başkanım.

BAŞKAN- Sosyal donatı alanında, ibadet alanında, yeşil alanda, yolda kalan hakları yandaki parsele verdik, geçtik. Tamam mıyız? Bu maddelerin…

Veli TOPAL- Sayın başkanım 5 ve 376 dahil..

BAŞKAN- 5’ten 376’ya kadar olan maddelerin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKAN- Ne var 377’ de?

377- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-940) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ''Gelecek yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri'' başlıklı 67.maddesi gereği ''Araç ve İş Makinası Kiralanması hizmeti alımı işi'' için 01.06.2018 tarihinde başlayıp 31.08.2019 tarihinde bitmek üzere 15 (onbeş) ay süreyle ihaleye çıkılması hk.

BAŞKAN- Evet.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Yasa gereği yapılan bir şey.

Çağlar HASPOLAT- Komisyonlara gitmiyor mu başkanım?

BAŞKAN- Gitmiyor. Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Çünkü şirkete geçti araçlar. Onun için süre dar. Evet başka.

378- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-523) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği hk.

BAŞKAN- Baysem- Baybel’di  Baysem oldu.

Veli TOPAL-  Sayın Başkanım bu gündem maddesinin Eğitim, Sosyal İşler, Kültür, Hukuk ve Çevre Sağlık Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu gündem maddesini sayılan komisyonlara.

Çağlar HASPOLAT- Esnaf Sanatkarlar Pazaryerleri Komisyonuna da gitsin Başkanım.

BAŞKAN- Bu gündem maddesinin Esnaf Sanatkarlar dahil olmak üzere sayılan tüm komisyonlara gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler ? Oy birliği ile kabul edildi.

379- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2740) 2017 Yılı Faaliyet Raporu hk.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu faaliyet raporunun bugün değil de, Cuma gününe görüşelim başkanım.  Çünkü kitapçıklar bize Cuma günü geldi Başkanım. 200 sayfa kitapçık arkadaşlarımızın çoğu çalışamadı.

Aynur ÇETİN- Bana gelmedi. Ben alamadım.

Çağlar HASPOLAT- Bu konuda…

BAŞKAN- Cuma günü olacak mı? Yani herkes olacak mı? Cuma seyahati olan arkadaşlar var.

Aynur ÇETİN-  İkinci oturum ne zaman olacaksa o zaman görüşelim.

Kemal BÜYÜKKESİM-  Perşembe yapalım başkanım.

BAŞKAN- Çarşamba yapalım.

Hayrettin GÜNGÖR- Çarşamba yetişmez.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bunu Perşembe günü yapalım mı?

Kemal BÜYÜKKESİM-  Perşembe yapalım başkanım.

BAŞKAN- Danışma 12’sinde

Çağlar HASPOLAT-  Hayırdır Başkanım niye bir yere mi gidiyorlar, kimse yok mu?

BAŞKAN- Danışma kurulu varda Perşembe. Çarşamba olsa olur mu?

Çağlar HASPOLAT- Perşembe yapalım başkanım.

BAŞKAN- Hazırlanamadınız mı siz?

Çağlar HASPOLAT- Hazırlanamadık başkanım son gün

BAŞKAN- Ya ne deseniz kötüsünü söyleyeceksiniz zaten iyi bir şey söylemeyeceksiniz.

Kemal BÜYÜKKESİM- Haberimiz olmadı ki arkadaşlar bırakmışlar ilçeye buraya gelince haberimiz oldu kitapçıktan. Kimsenin haberi yok ki.

Çağlar HASPOLAT- Bir de başkanım bu faaliyet raporları daha önceden bir hafta önceden dağıtılıyordu. Bunda da…

BAŞKAN- Bu uzadı biraz.

Çağlar HASPOLAT- Uzamış ve üç günlük.

BAŞKAN- Perşembe herkes gelecek mi?

Aynur ÇETİN- Ben yokum.

BAŞKAN- Aynur Hanımsız meclis olmaz yalnız yokmuş Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Yemin törenine gideceğim oğlumun.

Çağlar HASPOLAT- O zaman Cuma yapalım başkanım.

Şeref BALBAY- Çarşamba yapalım başkanım.

Aynur ÇETİN-  Cuma da yokum Perşembe Cuma yokum.

Çağlar HASPOLAT- O zaman Perşembe yapalım.

Kemal BÜYÜKKESİM- Perşembe yapalım.

Şeref BALBAY- Çarşambayı oylayalım.

Hayrettin GÜNGÖR- Ya biraz çalışalım dersimize kardeşim.

Çağlar HASPOLAT- Aceleniz mi var kardeşim bekleyin biraz çalışalım dersimizi.

BAŞKAN- Çarşamba olsun ya tamam Çarşamba günkü mecliste

Kemal BÜYÜKKESİM- Sayın Başkanım bir kerede muhalefetin dediğini yapın.

BAŞKAN- Devamlı dediğini yapıyoruz zaten. Çarşamba meclisinde görüşmek üzere faaliyet raporunu erteliyoruz arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edildi. Çarşamba Aynur Hanım ne derse o olur burada.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Şeref Beyin gezisi mi var ondan mı Çarşamba diyorsunuz?

BAŞKAN- Aynur Hanımı düşünüyoruz. Sizi düşünüyoruz. Pazartesi yapamıyoruz büyükşehir var.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Müdürü de part ettiniz en sonunda gitti kadın buradan.

Tarkan DÜZMAN- Hastaydı zaten ben size söylerken siz yanlış anladınız. Kadın nefes nefese kaldı ben kalp krizi geçiriyor sandım orada.

BAŞKAN- Koahsı var onun koah hastası o.

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-387) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 4.Ulusal Karikatür Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Evet bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edildi.

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-749) 29 Mart 2009 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşan Bayraklı Belediyesi, kuruluşu itibariyle sınırları içinde kalan, Karşıyaka ve Bornova Belediyelerinden devir olan pazaryerlerinin kurulmasına ilişkin 5957 Sayılı Kanununa bağlı Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'inci bendi gereği meclisce karar alınmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-  Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edildi.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu pazaryerlerinden konu açılmışken bu Özkanlar Pazaryerinde gelinen süreç belli hala bir çözüme kavuşmadı. Hatta Büyükşehir’den de böyle bir destek istedik o da Bayraklı’nın sorunu dedi biliyorsunuz. Sonra bu pazarcı esnafı Ankara’ya gitti sayın KILIÇDAROĞLU genel başkanınız bu konuya el attı. Ben bu işi çözeceğim dedi. Hala bir çözüm yok ne yapacağız başkanım. Bu pazaryeleri  Bayraklı’da ciddi sıkıntı başkanım. Çay Mahallesinde de şimdi bakın Çay Mahallesini yaptık. Yani kapalı pazaryeri sokağa taştı.

BAŞKAN- Sokak değil orası.

Çağlar HASPOLAT- Sokağa da taştı, yeşil alana da taştı.

BAŞKAN- Sokak değil orası, yeşil alan değil.

Çağlar HASPOLAT- Parka taştı.

BAŞKAN- Park değil.

Çağlar HASPOLAT- Yani şimdi Özkanlar Pazaryeri ayrı bir sorun.

BAŞKAN- Otopark alanı açık otopark.

Çağlar HASPOLAT- Çay Mahallesinde ayrı bir sorun. 

BAŞKAN- Zaten otoparkların altı kullanılıyor pazaryeri olarak.

Çağlar HAPOLAT- Bayraklı Belediyesi bu pazar konusunda neden bu kadar...

BAŞKAN- Süper başarılı.

Çağlar HASPOLAT-  Hiç başarılı değil başkanım. Valla başarılı değil.

BAŞKAN- Başarılı.

Çağlar HASPOLAT- Belediyemizi bastı kaç kere…

BAŞKAN- Altıncı pazaryeri yapıyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Bak pazarcılar geldi kapıya dayandı.

BAŞKAN- Dayansınlar.

Çağlar HAPOLAT- Binamızı

BAŞKAN- Bayraklı’ya gelen çok duramıyor yalnız.

Çağlar HAPOLAT- Binamızı yıkacaklardı başkanım.

BAŞKAN- Yıkmazlar. Bayraklı da özgürlük var gelsinler bağırsınlar. Bende çıkacağım onlarla bağıracağım.  Ne olacak yani.

Çağlar HASPOLAT-  Senin bağırmanla olmaz ki çözüm bulun başkanım.

BAŞKAN-  Biz demokrasiden yanayız.

Çağlar HASPOLAT-  Sayın Başkanım bu viyadük altıyla ilgili bir çalışmanız oldu mu?

BAŞKAN- Oldu oldu gitti genel başkana ilçe başkanı

Çağlar HAPOLAT- Bornova Belediyesiyle görüştünüz mü? Cemalettin Başkanım da genel başkanına bir sunum yapmış tamam mı bununla ilgili ne aşamadayız. Durum ne?

BAŞKAN- Orada çözeceğiz başka yok yerimiz.

Çağlar HASPOLAT- Çözüm yeri orası.

BAŞKAN- Var mı Bayraklı da yer.

Çağlar HASPOLAT-  Yok bende iddia ediyorum oradan başka çözüm yeri yok.

BAŞKAN-  Şimdi Değirmenin önünü diyorlar. Değirmen kafenin arkasındaki o alana diyorlar. Oraya 50 tezgah sığmaz. 100 tezgah sığmaz zaten mahalle arası gene olacak iş değil. Dolayısıyla yeşil alanları da yok edemeyiz. Yeşil alanların altını üstünü boşaltamayız öyle bir şey söz konusu olmaz viyadükün o altından başka çare yok. Buyurun Abdullah Bey pazarla ilgili mi?

Abdullah AKTAŞ- Çay Mahalle Pazaryeri ne durumda başkanım.

BAŞKAN- O bugün yarın kuralar çekilecek, açılacak.

Abdullah AKTAŞ- Bitti yani.

BAŞKAN- Bitti.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım arkadaşları teşekkür edip yolcu ettim. Size de selamları var fakat son bir soruları var konuşamadıkları için.

BAŞKAN- Siz buyurun.

Latif AYDEMİR- Estağfurullah 5 bin metre bir itfaiye alanı ayrıldı diye…

BAŞKAN-  Planlama müdürünü şöyle öne alın arkadaşlar.

Latif AYDEMİR- Çünkü sayın başkan itfaiye alanı daha burada yeterince.

BAŞKAN- Şöyle otur kızım sen Latif Beyin yanına.

Latif AYDEMİR- Estağfurullah ben gideyim sayın müdürümün yanına rahatsız olmasın.

BAŞKAN- Mikrofonu da al sen sor o cevap versin. Mikrofonu verin.

Latif AYDEMİR- Başkanım biz hepimiz aynı mahallenin çocuklarıyız.  O yüzden burada bir vebal var.  Onların da tercümanı olmak zorundayız.

BAŞKAN- Doğrudur. Buyurun Sibel Hanım 5 bin metre itfaiye alanı…

Latif AYDEMİR- Adalet mahallesi 5 bin metre itfaiye alanı olduğu

BAŞKAN- Ayrıldı mı?

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım plan sınırlarımız içinde bir itfaiye alanı ayırdık. Çünkü bizim Bayraklı İlçe sınırlarımız içinde itfaiyemiz yok ve o bölge...

Latif AYDEMİR- Var başkanım otobanda var. Otoban Bayraklı sınırlarında.

BAŞKAN- Osmangazidekini diyorsunuz.

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Osmangazi de var ama bir tane daha ihtiyaç vardı. Hem biz bu bölgedeki gabariyi artırıyoruz. Arka bölgesinde zaten 8, 10 katlı yapılaşmalar var.  Ve ön tarafında da yeni kent merkezi planları var gabarinin serbest olduğu. Bu bölge yoğunluk olarak artacak bölge…

BAŞKAN- İnsan olarak yoğun. Anında müdahale gerekli olabilir.

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- O nedenle itfaiye alanına ihtiyacımız vardı.

BAŞKAN- İtfaiye alanına düşen konut adası sahibi hak sahipleri ne oldu onu merak ettim.

Latif AYDEMİR- Sayın başkan ciddi bir sayı olduğu söyleniyor 5 bin metreden bahsediyoruz. Sayın başkanım.

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- İtfaiye alanı için minimum büyüklükler var zaten o yüzden ayrıldı o metraj. Bir de ana aksın üzerinde olamayacak ama çok yakınında olması gerekiyordu. Konum olarak da onun belirli kriterleri vardı.

BAŞKAN- 30 metreyi…

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Manas Bulvarının bir arkada tarafında o itfaiye alanı içinde kalan tüm hak sahipleri şuan ki hak sahipleri de imar haklarını yine aynı o düzelme sahası içinde olan imar adalarında zaten alıyorlar. Yani kamulaştırmaya konu bir yer yok orada.

BAŞKAN- Yok baştan söyledik. Bizim çözüm bizim İzmir de başka yapan yok bu çözümü onun için...

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım, “Çaresiz olmayın çare siz olun” dedikleri için bize insanlar biz de burada…

BAŞKAN- Ama çareyi bak bir daha tekrarlıyorum aynı şey Sosyal Tesis, İtfaiye alanı, Okul, Cami alanı içinde kalan bütün hak sahipleri.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım kamu yerimiz yok mu peki neden konut alanı içinde yapıyoruz.

BAŞKAN- Neyi?

Latif AYDEMİR- Kamuya ait bir yerde yapalım.

BAŞKAN- Kamuya ait yer.

Latif AYDEMİR- Takasla olabilir.

BAŞKAN- Kamuya ait yer yeşil alanlar vardı. Kaçtı oranın oranı % 10’muydu.

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- O kadar bile yok başkanım.

BAŞKAN- Yani eski hali ile % 10 yeşil alan yok. Boş alan yok. Senin düğün salonlarının olduğu yeri merkez bankasına verdik. Hayırlı uğurlu olsun kamuya ait yer.

Latif AYDEMİR- Çok yardımcı oldunuz sağ olun başkanım.

BAŞKAN-  Bir tanesini TEDAŞ aldı TEDAŞ değil mi?

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- TEDAŞ başkanım şey aldı bu arka tarafta daha önce SGK’ya tahsis ettiğimiz bir yer vardı SGK  bu ekonomik durumdan dolayı kamulaştırmaktan vazgeçti  biz malikle karşı karşıya kaldık şimdi orası  için TEİAŞ bir yazı gönderdi plan tadilatı  istiyor orda büyük bir indirme merkezi yapacaklar

BAŞKAN -Yani kamulaştırıyorlar.

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Kamulaştıracaklar

BAŞKAN- Yani Latifin dükkanının orda

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Değil  başkanım

LATİF AYDEMİR: Sayın Başkanım

BAŞKAN - Buyurun

Latif AYDEMİR -Dünya malında gözümüz olsaydı  yer yüzünde ticaret yapmazdık

BAŞKAN-  İmza Latif AYDEMİR. Evet

Latif AYDEMİR-  Bu da yeni bir söz

BAŞKAN - Buyurun

Tarkan DÜZMAN- Başkanım bu Folkart’ın arkasında bir itfaiye yeri var zaten doğru mu müdürüm büyükşehire ait.

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Orayı  Büyükşehir  geçici olarak kullanıyor

Tarkan DÜZMAN-  Geçici olarak

BAŞKAN- Yok Planda yok

Tarkan DÜZMAN- Planda varsa hani çok yakın mesafede olmayabilir başka bir mahallemize koyabiliriz.       

Sibel ELÇİ(Plan ve Proje Müdür V.)- Planlarda yok

BAŞKAN- Geçici  arabaları gördün herhalde sen

Tarkan DÜZMAN- Orda epey bir itfaiye aracı duruyor

BAŞKAN- Başka?

Çağlar HASPOLAT- Başkanım benim konu yine değişti şimdi bu Pazar yeri ile ilgili toplanan…

BAŞKAN- Özkanlar pazarı mı?

Çağlar HASPOLAT - Özkanlar Pazar yeri ile ilgili toplanan bir para vardı emanette o ne oldu akıbeti ne?

BAŞKAN- Bir dakika bir dakika sayın müdürüm bilgi verin Özkanlar pazarından toplanan para veya Çay mahalle  pazarından da varsa toplanan paralar ne durumda?

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk Yrd.)- Sayın Başkanım Özkanlar Pazar yerinden toplanan paralar…

BAŞKAN - Miktarı ne kadar ağabeycim?

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk Yrd.)- 380.000 tl gibi bir rakam…

BAŞKAN- Başlangıçta.

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk Yrd.)- Başlangıçtan şuana kadar tamamen

BAŞKAN- Geri verilen ne kadar?

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk Yrd.)- Bunun 350.000 tl gibi bir rakamın iadesi yapıldı zaten.

Çağlar HASPOLAT - Ne zaman yapıldı?

BAŞKAN- Ne zaman yapıldı?

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk Yrd.)- Topladığımız…

BAŞKAN- Günden bugüne

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk Yrd.)- Tarihten bugüne  kadar

Çağlar HASPOLAT - Aldığımız hibe araçlar hariç dahil mi başkanım?

BAŞKAN- Hibeyi Mecliste aldık onlarla alakası yok

Çağlar HASPOLAT - Onlar hariç. Geri iade mi ettik onları ?

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk Yrd.)- Tabi tabi iade ettik

Çağlar HASPOLAT – İyi hayırlı olsun.

BAŞKAN- Çay mahalle pazarıyla da ilgili toplamış o galiba arkadaşımız

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk Yrd.)- Onunla ilgili Müfettişlik ilgileniyor

Çağlar HASPOLAT – Peki  bu şey ne  oldu başkanım Zabıta Müdürümüz Abdülhakim  bey?

BAŞKAN- Şeyde savcılıkta

Çağlar HASPOLAT – Sonuçlanmadı herhalde?

BAŞKAN- Savcılıkta

Çağlar HASPOLAT – Savcılıkta bekliyoruz

BAŞKAN-  Bekliyoruz

Abdullah AKTAŞ- Başkanım SSK dan TEİAŞ’a geçen yer, şimdi indirici merkez şehir içinde pek olması istenmeyen bir durum benimde mesleğim gereği biliyorum. İndirici  merkez genelde Şehir dışlarına yapılır şimdi buradaki 5000 m2’lik İtfaiye alanı buraya verilip de  burası niye dışarı taşınmıyor ki buradaki 5000 m2 lik yer hak sahiplerine neden verilmiyor üzerine ilave ediliyor.

BAŞKAN- Buyurun trafo merkezini  o bölgede istiyorlar. Tedaş Müdürü geldi bana “bir müddet sonra enerji veremeyecek hale geleceğiz bayraklıya” dedi. Eğer aktarma merkezi yapmazsak. Buyurun  Hayrettin bey

Hayrettin GÜNGÖR- Oradaki kullanılan indirme merkezinin yukarda görünen herhangi bir şeyi olmayacak toplam 200 m2…

BAŞKAN-Yer altında oluyor galiba o. Bu toplanan paralarla ben sizi çağırayım özel…

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan bu toplanan paralar  savcılık kararı ile mi iade edildi  yoksa sizin talimatınızla mı iade edildi?

BAŞKAN- Hiç benim talimatımla filan değil bir daha açıkla ağabeyciğim. Kimden ne duyuyorsan yanlış ve yalan duyuyorsun yani.

Çağlar HASPOLAT- Bir şey duyduğumdan değil merak ettiğimden soruyorum. Oradaki toplanan emanet para savcılık kararı ile mi geri iade edildi sizin kararınızla mı?

BAŞKAN- Hayır bizim kararımız değil

Çağlar HASPOLAT- Yoksa Müdürümüzün kararı ile mi ?

BAŞKAN- İdare…

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk.Yrd.)- Bunların iadeleri zaten hemen 6 ay sonra iade edilmeye başlandı bazı pazarcılarımız iade dilekçelerini vermekte geç kaldılar, hanı bu Pazar yerindeki olaylar  çok çok sonra gerçekleşen olaylar zaten.

Çağlar HASPOLAT- Ben şunu merak ettim Başkanım yani burada kararı geri iade edilme kararını siz mi verdiniz savcılık mı verdi

BAŞKAN- Savcılık vermedi.

Çağlar HASPOLAT-  Müdürümüz mü verdi zabıta mı?

BAŞKAN- İdarenin kararı

Çağlar HASPOLAT- İdarenin kararı tamam.

BAŞKAN –Savcılık, savcılığa yeni intikal etti zaten olay.

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk.Yrd.)- Biz bu para…

BAŞKAN- Savcılık sordu biz de o cevabı verdiniz herhalde siz.

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk.Yrd.)- Evet Başkanım Savcılıkta devam ediyor.

BAŞKAN- O parayı ne için toplanmış ağabeyciğim onu da kamuoyu bilsin.

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk.Yrd.)- Başkanım onunla ilgili Zabıta Müdürlüğünün bize yazısı geldi Özkanlar Pazar yerinde mahkemelik herhangi bir durum tazminat ödemesi gibi bir durum söz konusu olursa…

BAŞKAN- Pazarcı ödeyecek diye

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk.Yrd.)- Pazarcı ödeyecek diye toplandı. Dediğim gibi toplandı ve bir 6 ay sonra ilgililer dilekçelerini yazdılar ve iade almaya başladılar.

Çağlar HASPOLAT- Bizim de bildiğimiz Başkanım buraya Nene Hatun Kız yurdunun yanına  yeni bir kapalı Pazar yeri yapılacak diye buna istinaden toplanmış. Şimdi bu toplanan bu para yasal değil,  yasal bir para değil.

BAŞKAN- Yasal  değilse savcılık gereğini yapacak bizim de kusurumuz varsa bize de…

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Başkanım Belediyenin hizmetlerini zorunlu bağışa tutmak gibi bir şey bu. Yani iş sahiplerinden bağış adı altında…

BAŞKAN- Pazarcılar onu Pazar kalkmasın diye öyle bir tavır içine girmiş, Zabıta Müdürü de eğilim  göstermiş ondan sonra arkadaşlar müdahil oldu galiba böyle bir emanet hesabı  açalım geri verilsin diye

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk.Yrd.)- Doğrudur.

Çağlar HASPOLAT-  Ama Başkanım ne zaman nereye yapılacağı belli olmayan bir Pazar yeri  için…

BAŞKAN- Ben de senden duyuyorum şimdi duyuyorum ben nereye yapılacakmış Pazar?

Çağlar HASPOLAT- Vallahi belli değil daha onun için bile para toplamışız. Bizim Zabıta Müdürümüz para toplamış yememiş içmemiş

BAŞKAN- Kamyoneti dernek kurdular dernekleri hibe ettiler onu da verdik evraklarını savcılığa

Çağlar HASPOLAT- Dernek Başkanımız da Zabıta Müdürümüz.

BAŞKAN- Zabıta Müdürüymüş.

Çağlar HASPOLAT-  Olaya bak

BAŞKAN - Süper bir Zabıta Müdürü ya

Mehmet ŞİMŞEK (Bşk.Yrd.) - Toplanan paraların yeni bir pazara yeri kurulması ile ilgili bir durumu söz konusu  değil.

BAŞKAN- Söz konusu değil tazminat gelirse Belediyeye bu süre içinde biz ödeyelim diye pazarcıların gönülden…

Çağlar HASPOLAT- Yalnız Başkanım birkaç Pazar yeri ayrı ayrı satışlarda var yani bu…

BAŞKAN- Onların hepsi tespitli

Çağlar HASPOLAT- Nafizgürman da var Gümüşpala da var onları da tespit edin vatandaş  pazarcı mağdur birkaç el değiştirmiş Belediye görmemiş yani bir sürü sıkıntı bu Pazar yeri sıkıntılı

BAŞKAN - Var var  hepsi tek tek geliyor

Çağlar HASPOLAT- Benim sizden ricam siz el atın bu işe siz el atın.

BAŞKAN- Attık işte hangi belediyede siz kendi müdürlüğünü savcılığa veren Belediye Başkanı duydunuz?  Bu 4. Müdürlük.

Çağlar HASPOLAT-  Evet Zabıta Müdürü dayanmıyor size Başkanım maşallah

BAŞKAN- Zabıta değil diğer Müdürlükler de var verdiğimiz

Çağlar HASPOLAT- Yok Zabıta Müdürü dayanmıyor size.

BAŞKAN - Zabıta İrfanlar çoğalınca dayanmıyor böyle oluyor evet ne yapayım ben ne yapabilirim insanla oluyor bu işler

Çağlar HASPOLAT- Yanlış yapanı getirmeyin o zaman.

BAŞKAN- Efendim bizim Belediyemiz kuruluş Belediyesiydi gelen personeli biz seçmedik. Buyurun, yapan Valilik yaptı ayrıştırmayı  buyurun.

3-  Bayraklı İlçesi Yamanlar mahallesi 390 pafta 3045 ada 6 nolu parseldeki 22 m2’lik Belediyemiz Hissesinin  3194 Sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince parseldeki diğer Hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Hukuk Komisyonları oy birliği ortak raporu.

BAŞKAN- Evet sonra diğer Zabıta Müdürleriyle ilgili  bir şey olmadı yani ilk defa böyle oluyor 3. müdür sanırım bu değil mi?

Çağlar HASPOLAT- Vallahi 3. Müdür, 3’üyle de mahkemelik oldun başkan daha ne olsun?

BAŞKAN- Vallahi bilmiyorum. Bu arada durmuş bütün emniyetçiler be Zabıta Müdürü olmak istiyorum diye gelmeye başladılar. Evet buyurun

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği oylanmasını öneriyoruz  başkanım.

BAŞKAN- Neydi konu? Hissenin satışının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Bayraklı  İlçesi Alurca Mahallesi 136 nolu parsel de kayıtlı 151.718,52 m2 Belediyemiz  Hissesinin  196 m2 ‘lik direk yerlerinin 9281,76 m2 ‘lik İrtifak  hakkı tesisi için 5393 Sayılı kanunun 18 E maddesi  gereğince Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.  Genel  Müdürlüğü’ne 70.167,50 TL. bedelle devrinin yapılamasına ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları oy birliği ortak raporu.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan bu Alurca Mahallesi Doğançay’ın adını değiştirip Alurca Mahallesi mi yaptık biz?

BAŞKAN- Siz yapmışsınız sizin zamanınızda

Çağlar HASPOLAT- Bizim

Veli TOPAL- Resmiyette öyle

BAŞKAN- Alurca da bak ben sana şey vereyim Alurca’da sanırım sizin de mülkünüz var. o bölgedeki yaptığımız İmar plan tadilatları 2 yıllık beklentiden sonra parselasyon planlarının onay safhasına geldik bugün yarın onaylanacak onu Büyükşehir Meclis üyelerimiz özellikle İmardaki Yeşim Hanım, Ali bey, Plan notu geçti Doğançayın. Şimdi parselasyonlu bizim  gönderdiğimiz parselasyonu Büyükşehir Encümenden geçirmeleri gerekiyor onu geçirdikleri an Tapuları dağıtmaya başlayacağız ve o bölgede Karşıyaka’nın uhdesinde  kalan  bize vermedikleri yaklaşık 200.000 metre 200 dönümlük alanı da bu dönem Karşıyaka Meclisinden talep ettik Başkandan sağ olsunlar devrettiler orda da bir 200.000 m2 ilave alan kazandık yani orası gelişime açık bir bölge olarak karşımıza çıkıyor.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım peki o zaman orada 200 dönüm bir arazi ciddi bir arazi siz özellikle Doğançay’da Turizme

BAŞKAN- Açık bölgeler var imar çıktığında uygulanacak

Çağlar HASPOLAT- Yani bu konuda bizim özellikle Karşıyaka Belediyesinin orası Karşıyaka’nın uhdesindeyken bir çalışması vardı o bölgede Turizm bölgesi yapmak ve o bölgeyi aynı Şirince gibi bir cazibe merkezi

BAŞKAN-Vallahi onların parselasyon planları hep iptal oldu şikayetlerden biz yeni İmarla yeni parselasyonu bu dönem yaptık ve Büyükşehir deki süreç bitti işte Plan notu geçti değimli şimdi Encümene girecek onu takip edersek arkadaşlar

Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan Plan notları geçti Doğançay’ın fakat parselasyon planı ile ilgili Büyükşehir  Harita Müdürlüğü’nün çalışma süreci yahut da onay süreci ayları yılları bulmakta.

BAŞKAN- Eyvah eyvah

Ali KÖKOĞUZ- Bu görev bize ait değil bilhassa siz Belediye Başkanı olarak siz Aziz KOCAOĞLU ile görüşün sanırım 2 yılda filan Harita Müdürlüğü’nden onayları ciddi söylüyorum

BAŞKAN- Yapma ya

Ali KÖKOĞUZ- Bak şaka söylemiyorum

BAŞKAN- Konuşurum ben Aziz beyle

Çağlar HASPOLAT- Gerçekten Doğançay da 20 yıldır bir imar sorunu var  Başkanım yani koskoca mahalle…

BAŞKAN- Bitti yaptık

Çağlar HASPOLAT- 20 yıldır bir İmar sorunu var daha çivi çakamadılar.

BAŞKAN- Ben şimdi yukarı çıkacağı m Aziz beye ileteyim konuyu.

Latif AYDEMİR- Sayın Başkan

BAŞKAN- Tapuları dağıtalım oraların.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu 4. gündem Maddesinin Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu Maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun

Latif AYDEMİR- Dilek temennilerde

BAŞKAN- Dilek ve temennilerde peki, geldik mi dilek ve temennilere?

Veli TOPAL-Evet Başkanım 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Buyurun Dilek ve temenniler Latif bey

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım 2014 yılından beri hepimiz buradayız. Sizlerin de tenkitlerini veya eleştirilerini biz hükümet temsilcileri olarak burada söylemiş olduğunuz için ben bizzat Sayın Başbakanımıza bir önceki gelişinde sayın Bayraklı Belediye Başkanımız  Hasan KARABAĞ beyefendi,  ehliyetle ilgili olan ve Pasaportla  olan işlemlerle ilgili ilçemizin eksikliğini  sürekli dile getirdiği için bu konuda ilçemize nasıl bir yada bu konu genel bir şey olabilir mi bu konu sizin de vesilenizle Türkiye genelinde şuan Emniyetin işi işler hale gelsin düşüncesi ile bu gün itibari ile Nüfus Müdürlüklerinde başlamıştır ben size teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Ben

Latif AYDEMİR- Biz de Hükümet olarak üzerimize düşeni yapmışız

BAŞKAN- Ben de Teşekkür ediyorum. Trafiğin işini Nüfusa yükledik ama Trafik Şubesi gerekiyor buraya

Çağlar HASPOLAT- Başkanım Trafiğin işini artık Noterler yapıyor araç satışlarını, plaka verme

Veli TOPAL-… anlamında söylüyor Başkanım

BAŞKAN- Onu biliyorum Trafik kontrolü açısından diyorum

Çağlar HASPOLAT- Türkiye genelinde de Nüfusa Pasaport İşlemleri devir oldu Başkanım

BAŞKAN- Tamam. Pasaport yeşil verilmiyor burada herhalde. Merkezden veriliyor evet

Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkan dün akşam Fuat Edip Baksı mahallesinde traşa gittim berber arkadaşım var bu 1609/1 Sokak heyelandan Bayraklı Belediyesinin bilgisi var mı?

BAŞKAN- Var

Tarkan DÜZMAN- Onunla ilgili yani evlerin arkasından kayalar gelip evlerin kapıları açılamaz hale gelmiş

BAŞKAN- İz su borusu patlamış orda

Tarkan DÜZMAN- Hatta yukarda büyük kayaların olduğu  Afat filan da gelmiş gitmiş ama ben belki  bir şey yoktur yada Büyükşehire mi aktarmak gerekiyor konu kimle alakalı bilmiyorum ama

BAŞKAN- İzsu. Fen İşlerinden  sorumlu arkadaş konu ile ilgili nasıl bir girişimde bulundunuz?

Gökalp İŞİN (Bşk.Yrd.)- Başkanım  orası Afet bölgesi  olduğu için Büyükşehire gitti konu  İzsuyun  bir tane borusunun patlamasından dolayı toprağı yumuşatarak oradaki heyelana sebep oldu.

BAŞKAN- Göçük olmuş

Gökalp İŞİN (Bşk.Yrd.)- Göçük oldu Büyükşehir…

BAŞKAN- Büyükşehir mi  ilgileniyor takip edelim.

Tarkan DÜZMAN- Takip edelim bizimde üstümüze düşen varsa tedbir anlamda demir bilmem ne yapacağımız bir şey, çünkü  sorunun çok büyük olduğu hatta çok büyük bir kayanın boşalarak gelirse evleri yıkacak düzeyde olduğu…

BAŞKAN- Kaç ev vardı orda yaklaşık 3 -4 tane ev vardı.

Gökalp İŞİN (Bşk.Yrd.)- 3 Tane gecekondu var başkanım.

BAŞKAN- Afet bölgesini aslında boşaltılması gerek buyurun Ali bey.

Ali ŞENAY- O alan boş yer benim evimin tam karşısı saat 5 gibi oldu Tarkan Beyin’de dediği gibi 5-6 evin önü kapalı filan değil boş alana göçtü ama…

Tarkan DÜZMAN-  Ben 5-6 ev kapalı demedim ya 1 tane 2 tane evin arka tarafı…

Ali ŞENAY-  Boş alan

Tarkan DÜZMAN- Arka kapısı bahçeye açılamaz hale gelmiş, ben eleştiri içinde söylemedim bunu Belediyenin haberi var mı, varsa bizim Belediye yoksa Büyükşehir, yoksa Afad

BAŞKAN- Tamam

Tarkan DÜZMAN-  İlgilenelim diye söyledim yani.

BAŞKAN- Ali bey bir bitirsin buyurun

Ali ŞENAY- Gökalp beyle de görüştük konuyu Başkanım kendisi de baktı şu anda Büyükşehir ilgileniyor

BAŞKAN- Büyükşehirin takipçisi olalım yine Meclis üyelerimiz, Veli bey.

Çağlar HASPOLAT- Ali ŞENAY başkanımızın da mahallesi

Tarkan DÜZMAN- Ben bitireyim müsaade ederseniz

BAŞKAN- Ali ŞENAY Başkanımız ilgilendiğini söyledi zaten

Çağlar HASPOLAT- Özellikle ilgilensin başkanım yani ne olur ne olmaz.

Tarkan DÜZMAN- Evet ben bir de Başkanım bitireyim mi sözümü müsaade ederseniz birde bu denetim komisyonu  ile ilgili gerçekten ciddi çalışma emek sarfettik yani 45 toplantı  vardı  emin olun 48 toplantı yaptık yani toplantının günü yetmedi diyelim ciddi bir çalışma yaptık burada bir takım şeyleri konuşamıyoruz yasa gereği  ama sizin bizim yaptığımız şerh raporunu gerçekten okuyup ondan sonra gerekliler hakkında ama memur ama personel

BAŞKAN- Teftiş kuruluna vereceğim inceleyecek

Tarkan DÜZMAN- Kendi içinizde bir bakın.  bizim oraya yazamadığımız daha görüp de yazamadığımız hani burada çok okunacak diye düşündük komisyon başkanımız da çok fazla yazmaya gerek yok belli başlıklar altında yazalım meclisi fazla meşgul etmeyelim dediği için 5-6 tane örnekleme  ile  ama bu 5-6’dan fazla bizim gördüğümüz hani ciddi…

BAŞKAN- Bakarız

Tarkan DÜZMAN- Yerinde yaptığımız firmalarda satın almala…

BAŞKAN- Şimdi şöyle gezmeniz şöyle güzel bir tek yerinde gidip görmeniz güzel yapıldı mı yapılmadı mı yanınıza ilgili dosyaya baktığınızda gerçekleştirme görevlilerinin imzası olanları yanınıza alıp gitseydiniz çok daha kolay olurdu

Tarkan DÜZMAN- Konuyu bir arz edeyim o zaman meclise. Biz bu konu ile ilgili sabah 9 sularında Fen İşlerine gittik.

BAŞKAN- Bir gün önceden bilgi verirsek

Tarkan DÜZMAN- Başkan Yardımcımızın bir çayını içtik farklı konular görüştük orda, sonrasında oradaki bu ihaleyi yapan arkadaşlarla da görüştük ve biz çıkacağımızı söyledik sahaya yani emin olun denetim komisyonu…

BAŞKAN- Bizden isteyebilirdiniz

Tarkan DÜZMAN- Hayır hayır arkadaşlar siz çıkarken bizden komisyon başkanımıza da söyledik biz çıkacağımızı sakın hatta ve gittiğimiz belediyedeki tesislerimize veya belediyede yapılan işler varsa arkadaşlara özellikle şunu söyledik biz belediye meclis üyesiyiz denetim komisyonu hemen akabinde veya öncesinde

BAŞKAN- Vallahi denetim komisyonu senede 2 sefer toplanmalı 6 ayda bir denetlenmeli.

Tarkan DÜZMAN- Müdürlerinizi ve Başkan yardımcılarınızı arayın diye özellikle personelinize sorabilirsiniz hani önce fen işleriyle başladık yetkili arkadaşların bilgisi dahilinde sahaya çıkacağımızı bir takım yerlere hatta belediyemizin orada marangoz hanemiz yapılmış çok güzel inşallah işler hale gelir makineler alınmış vesaire

BAŞKAN- Açılış yapacağız yakında

Tarkan DÜZMAN- Gördük onları da

BAŞKAN- Şantiyeyi

Tarkan DÜZMAN- Biz sahaya şunu söyleyeyim kafamıza göre çıkmadık en üstlerimizin de bilgileri vardı keşke bize onlar verseydi

BAŞKAN-Yanınızda gitmeleri gerekiyor bundan sonra öyle yapalım

Hayrettin GÜNGÖR- Hukuki bir sorun olmaması açısından düzeltmek istiyorum yaptığımız resmi toplantı sayısı 45 tir 3 toplantı bizim şahsi gruptan ayrı olarak yaptığımız inceleme toplantısıdır.

BAŞKAN- Yani fazladan komisyon parası almadınız onu demek istediniz

Hayrettin GÜNGÖR- Almıyoruz efendim

BAŞKAN- Tebrik ederim

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bir şeyi açıklayayım mı biz geçen meclisimizden Mehmetçik vakfına bir karar almıştık Afrin Şehitlerimiz dolayısıyla yaklaşık kırk üç milyar ikiyüz yedi binlira Mehmetcik vakfına Meclisimiz bağışta bulunmuş. Kendimizi  bu anlamda bilgilendirmek için söylüyorum teşekür ederim arkadaşlar örnek bir davranıştı .

Çağlar HASPOLAT- Başkanım

BAŞKAN- Buyurun

Çağlar HASPOLAT- Şimdi bu denetim komisyonunda görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum emeklerine sağlık. Bir de bugün Bayraklı İlçe CHP ilçe Örgütü buradaymış kadın kolları, Gençlik kolları yönetimi ile beraber kendilerine hoş geldin diyorum. Ben buradan hem yönetimine hem İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Başkanım benim de size bir sorum olacak bu Bayraklı Belediyesi bir tuvalet kağıdı alımı yapmış 55.000 liralık şimdi tek kalemde doğrudan temin 55.000 lira 55.000 lirayı ben sordum başkanım 14 kamyon tuvalet kağıdı indirim mi vardı ucuzluk mu vardı da aldınız nereye bıraktınız nerde kullandınız?

BAŞKAN- Denetim komisyonundaki konulardan birimi bu?

Çağlar HASPOLAT - 14 kamyon tuvalet kağıdı

BAŞKAN- Ya açma bunu varsa böyle bir bilgi sizin yazılarınızda ben inceleteyim.

Çağlar HASPOLAT -Ya nereye depo

BAŞKAN-Ya bu sizin iddianız bu böyle

Çağlar HASPOLAT -Tek kalemde 55.000 lira doğrudan

BAŞKAN- Dosyasını açıp bakma lazım bak şimdi denetim komisyonunu burada açmayın şimdi yasal değil

Çağlar HASPOLAT – O zaman…

BAŞKAN- Size de gönderelim tuvalet kağıdına  ihtiyaç varsa

Çağlar HASPOLAT - Ya çok acil ihtiyaç değil Başkanım şimdi  55 milyar

BAŞKAN- Millet köylü sizin döneminizde tanışmış tuvaletle de  bilmiyorduk biz tuvaletin ne demek olduğunu

Abdullah AKTAŞ- Almak bir şey değil de bunu muhafaza etmek için kaç metre kare depo tuttunuz

BAŞKAN- İşte bak bu iddialarınız doğrumu değimli burada konuşursak komedi olur. Şimdi yarın işin gerçeği çıkar bu sefer biz güleriz.

Latif AYDEMİR-Başkanım

BAŞKAN- Evet buyurun

Fahrettin ORANDI- Tepe kule ile ilgili söyleyeceğim

BAŞKAN- Buyurun Fahrettin bey

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım

BAŞKAN- Önemli bir konu Fahrettin akıllı adamsın sen

Fahrettin ORANDI - Başkanım sizi kutluyorum neden kutluyorum ben bu belgeleri size getirdiğimde fakirin yanında mı yer alacağız ağaların yanında mı yer alacağız dedim fakirin yanında yer alacağız dediniz ve Tepekule mahallesindeki sorunu yargıya taşıdınız imar islah…

BAŞKAN- Gerisini ben anlatayım mı  sen şimdi zorlanıyorsun

Çağlar HASPOLAT- Ben anlamadım baştan anlatsın

BAŞKAN- Ben anlatıyorum

Çağlar HASPOLAT -Ben Fahrettin başkanın dediğinden bir şey anlamadım baştan alsın

Fahrettin ORANDI - Bir cümle sayın Başkanım halkın oradan hepsinin sizlere selamı vardır bu çıkan yasa sadece Bayraklı ile değil  İzmir’in 34 bin konutla ilgili

BAŞKAN-Yapma

Fahrettin ORANDI- İpotekle ilgili 

BAŞKAN- Teşekkür ederim hemen anlatayım

Çağlar HASPOLAT -Yeni bir yasamı çıkardınız Başkanım

BAŞKAN- Gerekirse çıkarırız Bayraklı kendi başına bir Cumhuriyet gibi zaten

Çağlar HASPOLAT - Öyle bir şey yok başkanım

BAŞKAN- Şimdi Tepekule mahallesinde 1986-88 süreci içinde yapılan imar düzenlemesinde Özfatura beyin zamanında yola yeşil alana sosyal donatı alanına giden parsellerin kayıpları büyük parsel sahipleri Tanerler filan bir takım aileler var orda onların uhdesinde kalmış yani tapularından düşmemiş. Bu tapularından düşmeme olayını 2007 de fark etmişler, 2007 den sonra feryat içinde ipotekle karşı karşıya kalan oradaki gecekondu hak sahipleri kalmış icralarla bu yolu yeşil alanlara giden hakları büyük parsel sahipleri istemeye başladı, konu bize geldi bu 1600 hane 1600 konut bizim o bölgedeki dedik  bunun terkini parselasyon planı yapılırken bedelsiz terkleri biz yenileyebilir miyiz hukukçu arkadaşlar iptal ederiz eskisini yenisini  yapıp ve tapudan  düşerek yaparız bu sefer yapabilir miyiz yaparız karar aldık eski parselasyonu iptal ettik yenilerini bedelsiz terk sağlayarak yaptık  ve ondan sonra da Hukuki savaş başladı. Büyük parsel sahipleri ve diğerleri. En sonunda konu Danıştaya gitti ve Danıştay dedi ki “bunu büyükşehirden onaylatın gelin”.Büyükşehire müracaat ettik 2 yıl bekledik 1 yıl bekledik baktık süreç tıkandı mahkemeye verdik niye onaylamıyorsunuz diye. Dedik ki bunu oylamak zorundasınız yani değiştirerek bile  onaylamak zorundasınız encümen kararını. Mahkeme lehimize karar verdi ve orası onaylamak zorunda kaldı onaylayan arkadaşta emekliye ayrıldı. Meğerse parsellerdeki düşmeyen hakların da imzası ondaymış o istifa etti kurtuldu öyle düşündü kendisi.  Ondan sonraki süreçte hukuki süreç devam etti  finalinde bu insanların ve hak sahiplerinin bedelsiz terklerini sağlamış olduk  konu bu.

Çağlar HASPOLAT- Bunun filmini çekelim başkanım

BAŞKAN- Bunun filmini de çekeriz bunu yapanların da filmini çekmek lazım aslında   

Çağlar HASPOLAT- Vallahi aslında filmini çekelim

BAŞKAN- Filmini çekmek lazım İzmir de buna benzer Karabağlar başta olmak üzere 34 bak senin  palavran olmasın burada ha

Fahrettin ORANDI- Muhtarları tek tek dolaştım başkanım herkes size teşekkür ediyor

BAŞKAN- Kaç bin konut varmış?

Fahrettin ORANDI- 34 bin konut başkanım

İsmail YAĞCI- Sayın başkanım

 BAŞKAN- Buyurun İsmail bey

İsmail YAĞCI- Sayın Başkan değerli Meclis herkesi saygıyla selamlıyorum şimdi Fahrettin bey çok güzel söyledi sizin de nezdinizde hepimizin yapması gereken vatandaşın menfaatini  korumak doğru bir şey ama 2068 ve 2067 sokakta şuan 7-8 tane son bir yıldır mahkeme olayı var.

BAŞKAN- Mahkeme son kararla bitiyor

İsmail YAĞCI- Hayır bu Tanerler olayı değil başka bir olay daha var ondan bilginiz var mı sayın başkanım

BAŞKAN- Tanerler olayı dışından ne var orada

Veli TOPAL- Bir şirket daha var orada başkanım Tanerler değil.

İsmail YAĞCI- Faruk Genç Camii arkasında 2068

BAŞKAN- Çay mahalle bölgede de böyle bir sıkıntı varolduğunu biliyorum.

İsmail YAĞCI- 2068 sokak ve 2067 sokakta

BAŞKAN- Neyse konuyu getir İsmail bey onu bize

İsmail YAĞCI- Bir vatandaşın 80 m2 arsası kayıpmış  ve bu da mahkemeye veriyor odaki vatandaşlar ev sahipleri  olanlar hepsi  şuan ipotekli veya icralık

BAŞKAN- Onu bir konuyu getir onu

İsmail YAĞCI- Mahkemeler devam ediyor

BAŞAKN- Tamam neyse ona bakarız

Fahrettin ORANDI- Başkanım emsal var

İsmail YAĞCI- Fahrettin bey bunları da takip ederse seviniriz

BAŞKAN- Benzer konu ise emsal  olur

Fahrettin ORANDI- Emsal evet.

BAŞKAN- Evet başka

 Çağlar HASPOLAT- 80 m2 yer kayıpsa biz satmış olabiliriz

BAŞKAN - Geri veririz biz sattıysak

İsmail YAĞCI-  Başkanım son olarak bir şey sormak istiyorum

BAŞKAN- Buyurun

Çağlar HASPOLAT- Bu Karşıyaka Belediyesinden dediniz 200 dönüm bir arazi bayraklı belediyesine geçecek inşallah satmayız orayı güzel böyle bir…

BAŞKAN- Vallahi sen sat dersen satarız

Çağlar HASPOLAT- Yok ben satışa karşıyım

Veli TOPAL- Sayın başkanım

BAŞKAN- Ama biz satıyoruz bir taraftan da alıyoruz. Şimdi bu konulara girdik mi genel  siyaset yapmayın diyorlar

Çağlar HASPOLAT- Şimdi şeker zararlı. Bana kalsa şekeri tamamen iptal edeceğim, üç beyazdan uzak duracağız başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar

Veli TOPAL- Başkanım yeteri kadar konular tartışıldı yeterlilik önergesi veriyorum.

Tarkan DÜZMAN- Sen geç kaldın Veli bey

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gelmeyen Ali ALAN,  Adem SEÇİLMİŞ, Tahsin ÜNAL’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunarım kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir

VIII. BİR SONRAKİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

BAŞKAN- Çarşamba günü saat 18’de görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum.

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

                                  Sema TURAN                                   Ayşegül ÇETİNKAYA

                                        Üye                                                              Üye     

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Ali ALAN, Adem SEÇİLMİŞ, Tahsin ÜNAL’ın mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

BAŞKAN-

 

Veli TOPAL-

 

BAŞKAN-

 

 

 

Hasan KARABAĞ

   Meclis başkanı

 

 

 

 

                                             Sema TURAN                                      Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                            Üye