Meclis Çalışmaları

01/02/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 01.02.2019 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

07.01.2019 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-930) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil bir yedek üyenin belirlenmesine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 5. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-505) Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1. dereceli Programcı, 1 adet 7. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Ekonomist, 1 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Tekniker kadrolarının ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :12

 

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51) 2019 Yılı Tarife Cetveli içerisinde sehven 95,00 TL olarak düzenlenmiş olan; Soğukkuyu Halı Saha kullanım ücretinin(Gece- Saatlik)  85,00 TL olarak düzeltilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :13

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-25) 2019 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak aylık miktarının belirlenmesi hk.

GENCLİK VE SPOR + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-36) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2019 yılı için güncellenmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + HUKUK + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 930) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :14

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17395) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 37199 ada, 2 nolu parseldeki 87/262 (87,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :15

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17795) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID Pafta, 36942 ada, 14 nolu parseldeki 8/243 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :16

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16533) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33090 ada,2 parsel 263,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :17

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16534) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 32652 ada, 5 parsel 185,27 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :18

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN, Cindi Can POLAT, Gönül VURAL, Gamze Gül ÇAMUR, Hatice TATLI, Hasan KARABAĞ, Münir DEMİR, Mustafa ÇEKİÇCİ, Sema TURAN,  Çağlar HASPOLAT, İsmail YAĞCI, Kemal BÜYÜKKESİM, Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 07.02.2019

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

                                                                                                              Veli TOPAL

                                                                                                               Belediye Başkan Vekili