Belediye

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

                                                      BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                               ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

                                                KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK

                                       ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kaynak, Tanımlar ve Çalışma İlkeleri

 

 

Amaç

MADDE 1-  (1) Bu yönetmelik, Bayraklı Belediyesi Başkanlığı’na bağlı Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarını belirlemektedir.

 

Kapsam

MADDE 2-  (1) Bu yönetmelik, tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürüteceği faaliyetlerde uyulması gereken usul ve esasları da belirler. Ar-Ge Müdürlüğü’nün kendi yürüteceği faaliyetleri ve görevi gereği işbirliği içinde bulunduğu İzmir Bayraklı Belediyesi’ne bağlı diğer birimlerle yürüteceği görev ve faaliyetleri sağlar.

 

Yasal dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 10/08/2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Ar-Ge  :  Araştırma  ve  geliştirme,  kültür, insan  ve  toplumun  bilgisinden  oluşan  bilgi  dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevreye uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerikleri taşıyan faaliyetleri,
 2. Ar-Ge Personeli    : Ar-Ge Müdürlüğü’nde görevli, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini    doğrudan yürüten idari ve teknik personeli ifade eder.
 3. Ar-Ge Projesi : Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esasları çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projeyi,

ç)   Başkanlık : Bayraklı Belediye Başkanlığını,

 1. Belediye / Kurum : Bayraklı Belediyesini,
 2. İnovasyon : Yenilik, Yenilik faaliyetleri gibi temel yenilik kavramlarını sistematik bir biçimde tanımlayan, bu konularda ortak bir dil ve kavram birliği sağlayarak, bütüncül bir bilim ve teknoloji politikası yürütülebilmesi ve uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi amacıyla hazırlanan Oslo Kılavuzu’na göre inovasyon “İşletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir” şeklinde,
 3. İnovasyonKomitesi : Bayraklı  Belediyesi’nin  ilgili   birimlerinde  gerekli  görüldüğü takdirde oluşturulan ve Ar-Ge inovasyon projelerini değerlendirerek üst yönetime raporlamakla görevli komiteyi,
 4. Kurum Personeli   : Bayraklı Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan personelini,

ğ)   Meclis : Bayraklı Belediye Meclisini,

 1. Müdür : Ar-Ge Müdürünü,

ı)  Proje Komitesi : Bayraklı Belediyesi’nin ilgili birimlerinde gerekli görüldüğü takdirde oluşturulan ve Ar-Ge projelerini değerlendirerek üst yönetime raporlamakla görevli komiteyi,

 1. Şefler : Ar-Ge Müdürlüğü Şeflerini,

 

Çalışma İlkeleri

MADDE 5-  (1) Bu yönetmelik kapsamında Ar-Ge Müdürlüğü çalışma ilkeleri;

 1. Kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmek, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatmak,
 2. Sürekli gelişimi, inovasyonu ve katılımcılığı sağlamak,
 3. Bayraklı Belediyesi bünyesinde yer alan tüm müdürlüklerin desteğini alarak ortak çalışmalar yapmak,

ç)    Belediye bünyesinde gerçekleşecek her türlü çalışma için katılımcı yaklaşım sergilemek,

 1. Tüm çalışma süreçleri boyunca planlama yapmak ve bu planlamaya uymak,
 2. Tüm paydaşları ile karşılıklı güven esası ile çalışmak,
 3. Şeffaf, adaletli ve yenilikçi yaklaşımı hedef almak,
 4. Profesyonel bir ekip ruhu ile çalışmak,

ğ)    Yapılacak olan tüm çalışmalarda motivasyonuyüksek tutmak,

 1. Kaliteli ve sürdürülebilir çalışmalar yaratmak,

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Organlar, Görev Yetki ve Sorumluluklar

 

 

Teşkilat

MADDE 6- (1) Bayraklı Belediye Başkanlığı’na bağlı olan Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü, proje grubu, kurum içiinovasyon grubu, kurum dışı inovasyon grubu ve idari işler grubundan oluşmaktadır.

 

 

 

Ar-Ge Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün bu yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde yürüteceği faaliyetler ve bu faaliyetleri yürütürken görev, yetki ve sorumlulukları belirtildiği şeklide yerine getirir.

 

(2) Kurum içi ve kurum dışı inovasyon çalışmaları kapsamında;

 1. Belediyenin yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin arttırılması amacıyla üzerinde çalışılabilecek Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanlarının belirlenmesi amacıyla belediyenin dış ve iç çevresinden gelen veri ve önerileri analiz ederek, ilgili birimin yöneticilerinin ve gerektiğinde bu birimlerde oluşturulacak İnovasyon Komitelerinin değerlendirilmesine sunulmak ve uygulamaya geçirilebilecek önerilerin tespit edilmesini sağlamak,
 2. İç ve dış paydaş geri bildirimlerinin ve şikayetlerinin analiz sonucu halkın memnuniyetinin arttırılmasına yönelik iyileştirme alanlarının tespiti ve bu iyileştirme alanlarına yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan uzmanlık alanına göre ilgililerin onayı ile dış paydaşlarla iletişime geçmek ve uzman adaylarını belirleyerek ilgililerin ve üst yönetimin onayına sunmak,
 3. Müdürlüğün yürüteceği araştırmalar sonucu halkın belirlenecek ihtiyaçları ve/veya belediye bünyesinde yer alan diğer birimler, bağlı birimler ve iştiraklerden gelen talepler çerçevesinde bu birimlerin sunduğu hizmetlerde, dış paydaşlarla işbirliklerinde, iç ve dış iş süreçlerinde ve kaynak kullanımında verimlilik ve etkinliğin artırılmasını sağlayacak iyileştirme alanlarının tespiti amacıyla gerektiğinde ilgili birim yöneticilerinin görevlendireceği personel ile birlikte gerekli araştırmaları ve çözüm geliştirmeye yönelik faaliyetleri planlamak, yürütmek ve raporlamak,

ç)  Üzerinde çalışılacak Ar-Ge ve  inovasyon alanlarının  belirlenmesi amacıyla  toplanan verileri analiz etmek ve belirlenen alanlara ilişkin gerekli ön araştırma ve fizibilite raporlarını hazırlayarak ilgili birimler ve üst yönetimin değerlendirmesi ve kararına sunulmak üzere başkanlığa raporlamak,

 1. Başkanlığın ve üst yönetimin onayını alarak, yürütülen faaliyetlerde gerektiğinde dış paydaşlarla, ilgili kamu, özel sektör kuruluşlarıyla ve üniversitelerle işbirliği kurmak ve yürütmek,
 2. Dünya genelinde kamu hizmetleri ve belediyecilik alanındaki inovasyon, ar-ge, ve girişimcilik alanındaki faaliyet ve projeleri araştırmak. Belediye hizmet ve uygulamaları bağlamında ürün ve süreç inovasyonları ile teknolojik gelişmeleri araştırmak. Bu araştırmaları değerlendirerek yeni ve yenilikçi hizmet, uygulama ve proje fikirleri geliştirmek ve belediyenin ilgili birimleri ile paylaşmak. Özellikle Ar- Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında var olan gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği bilgiler çerçevesinde belediyenin ilgili birimlerini bilgilendirmek,
 3. Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında var olan destek ve kaynaklar konusunda belediyenin ilgili birimlerini bilgilendirmek, karşılıklı bilgi alışverişi yapmak, bilgi kanallarını açık tutmak,
 4. Yurtiçi ve yurtdışı diğer yerel yönetim birimleri, üniversiteler, kamu ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek veya projeler yürütmek,

ğ)   Belediye bünyesinde yer alan birimlerde ve kurum personelinde inovasyon ve girişimcilik bilincinin artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, eğitimler, panel ve toplantılar, çalışmalar, sergiler ve yarışmaları belediye bünyesindeki ilgili müdürlükler ile birlikte planlamak organize etmek bu faaliyetlerde gerektiğinde dış paydaşlarla işbirliği kurmak,

 1. Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında dış paydaşlar tarafından düzenlenen seminerler, eğitimler, panel ve toplantılar, çalışmalar, sergiler, yarışmalar vb. organizasyonları takip etmek, belediyenin ilgili birimlerini bilgilendirmek ve katılımları konusunda gerekli desteği sağlamak ve üst yönetimin görevlendirmesi ile gerektiğinde bu organizasyonlara müdürlük adına katılmak,

 

(3) Ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik çalışmalar kapsamında;

 1. Belediye bünyesinde Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında proje hazırlanmasını teşvik etmek veya hazırlanmış projelerin uygulamaya geçirilmesi konusunda destek olmak,
 2. Bayraklı Belediyesi adına, ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik olarak hibe proje tekliflerinin hazırlanmasından hibe almaya hak kazanmasına kadar olan başvuru sürecini yönetmek,
  1. Proje teklif çağrılarını düzenli olarak günlük, haftalık takip etmek, ilgili hibe programlarını incelemek.
  2. Belediyemizin başvuru yapabileceği hibe programlarını detaylı inceleyerek değerlendirmek.
  3. Bayraklı Belediyesi Stratejik Planı, belediyemizin ilgi alanındaki güncel faaliyetleri, ilgili alandaki yurt dışı ve yurt içi proje örnekleri, ulusal ve bölgesel düzeyde hazırlanan planlardaki öncelikler dikkate alınarak olası proje konuları geliştirmek.
  4. Hibe programının konusu ile ilgili alanda faaliyet gösteren ilgili müdürlük ile olası proje konuları ile ilgili görüşerek, ihtiyaçlar doğrultusunda spesifik proje konusunu netleştirmek.
  5. Hibe projesi hazırlanacak spesifik proje konusu ile ilgili kavramsal çerçeveyi incelemek, mevcut durum analizi, paydaş analizi, sorun analizi ve hedef analizi yapmak, proje faaliyetlerini ve bütçesini hazırlamak ve detaylandırmak.
  6. Proje Döngü Yönetimi gereği; proje başvuru dokümanlarının hazırlanması sürecini uygulayıcı birim ile görev dağılımını, takvimlendirmeyi, her iki birimden de görevlendirilecek personel bilgilerini içeren ve her bir proje için son başvuru tarihi ve özel gereklilikleri dikkate alarak hazırlanacak yazılı bir çalışma planı çerçevesinde yürütmek ve ilgili müdürlüğün yürütücü birim desteği ile proje başvuru formunu hazırlamak, hibe programının özelliğine göre başvuru dokümanlarını gerekirse İngilizceye çevirmek.
  7. Projenin yanı sıra başvuruda sunulacak diğer belgeleri temin etmek ve hazırlamak.
  8. Hibe projesi teklifini ekleri ile birlikte, hibe sağlayacak kuruluşa sunmak.
  9. Proje teklifinin değerlendirme sürecinin takibini yapmak, projenin hibe almaya hak kazanması ile birlikte hibe sözleşmesi öncesinde projeyi ilgili müdürlüğün yürütücü birimine iletmek.
  10. ProjeDöngüYönetimigereği; projeyürütmesürecindeneldeedilendeneyiminkazanılarakyeniprojeleredönüştürmekveyasonrakiprojeleribudeneyimlerışığındahazırlamakamacıylaprojeyürütmesürecinitakipetmek, ilgilibirimlerdenararapor, sonuçraporlarıtalepetmek.
 3. Belediyemizin yer almasında fayda bulunan büyük çaplı hibe programları kapsamında ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına katılım için gerekli işlemleri yerine getirmek,

ç)  Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör tarafından gelen proje ortaklık taleplerini incelemek, belediyemizin ilgili alanda faaliyet gösteren birimleri ile koordinasyon sağlamak, taleplerin kabul edilmesi halinde proje ortağı olarak başvuru aşamasında belediyemizce yapılacak işlemleri yerine getirmek,

 1. Belediyemiz tarafından uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, bu kapsamda; ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen ödüllerden uygun bulunanlara belediye adına başvuruda bulunmak, proje bazlı ödül başvurusu yapacak birimlere destek olmak,
 2. Hibe projeleri ile ilgili olası proje ortaklıkları kurmaya yönelik olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde iletişim geliştirmek,
 3. Müdürlük personelinin bilgi ve deneyim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için eğitim almasını sağlamak, ulusal ve uluslararası düzenlenen toplantı, eğitim ve seminerlere katılmak,
 4. Yürütücü birimi müdürlüğümüz olan projeleri yürütmek,

ğ) Ar-Ge Müdürlüğü'nün hazırladığı faaliyet planını başkanlığın  onayına sunmak, başkanlığın onayı ile Ar-Ge Müdürlüğü faaliyet planındaki projeleri ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere ilgili birimlerle ve dış paydaşlarla işbirliği yapmak üzere gerekli işlemleri yürütmek,

 1. Bayraklı Belediyesi adına, ulusal ve uluslararası fon kuruluşlarına yönelik olarak proje hazırlama görevi yürütmek ve bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, özel sektör tarafından gelen proje önerilerini değerlendirmek,

ı)  Belediyemizin yer almasında fayda bulunan büyük çaplı hibe programları kapsamında ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına katılım için gerekli işlemleri yerine getirmek, belediyemize gelen proje ortaklık taleplerini incelemek, ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak, taleplerin kabul edilmesi halinde proje ortağı olarak başvuru aşamasında belediyemizce yapılacak işlemleri yerine getirmek,

 1. Belediyemiz tarafından uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalığın arttırılması amacıyla çalışmalar yapmak.
 2. Hibe projeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim geliştirmek ve takip etmek,
 3. Avrupa Birliği ve çeşitli açık hibe programlarını takip etmek, konu hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek, belediye personelinin projeler ve AB standartları konusunda farkındalığını arttırmak,
 4. Gençler başta olmak üzere toplumun her kesimini AB ve hibe projeleri ile ilgili bilgilendirmek.

 

Ar-Ge Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 - (1) Şefliğin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Ar-Ge ve İnovasyon kaynaklı yüksek ve sürdürülebilir verimlilik artışını sağlayacak çalışmalar yapmak, yeni teknolojileri keşfederek, hizmetlerde ve süreçlerde katma değer yaratacak değişiklikleri geliştirmek, yeni, farklı ve yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmak.
 2. Ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak, vatandaş refahını ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yeni fikirler, yöntemler ve ürünlerin araştırmasını yapmak ve proje öneri dosyası haline getirip, ilgili birimlere üst yazı ile iletmek,
 3. Ar-Ge inovasyon ve girişimcilik alanında, farkındalık projeleri, yarışmaları, etkinlikleri, seminerleri, eğitimleri, panel ve toplantıları takip etmek ve benzer uygulamalara, fuarlara katılım sağlamak.

ç)   Müdürlük   görev  alanında  yürütülen  hizmet ve  uygulamaların  verimliliğini  arttıracak analiz ve tespitleri gerçekleştirmek, kentsel mekanda yapılan uygulamalarda etkinlik, verimlilik, çeşitlilik uygulamalarını hayata geçirecek yöntemleri araştırıp ilgili birimlere bildirmek,

 1. Müdürlük ile ilgili stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve bütçe çalışmalarını yürütmek ve raporlamalarını hazırlamak,
 2. Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin olarak ilgili yazışmaları yaparak dosyalama ve arşivleme yapmak.

 

Ar-Ge Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 - (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Ar-Ge Müdürü, yürüttüğü görev ve faaliyetlerden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 2. Belediye Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirir, müdürlüğüne bağlı personelin yetki ve sorumluluklarını belirler.
 3. Yasa ve yönergelerle kendine verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

ç)  Belediye’nin diğer birimleri ile ortak yürütülen projelerde koordinasyon ve bilgi akışını sağlar.

 1. Müdürlüğüne ulaşan evrakların ve görevlerin dağılımı ve denetimini sağlar.
 2. Müdürlüğünde hazırlanan evrakları, çalışmaları denetler, yönlendirir.
 3. Müdürlüğünün yürüttüğü her türlü faaliyetin raporlanmasını sağlar ve onaylar.
 4. Personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmasını sağlar, çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olur.

ğ) Yürütülen projelerde çalışma anında ortaya çıkan fiili duruma göre gerekli proje revizyonlarının yapılmasını sağlar.

 1. Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde müdürlüğünün faaliyet planı ve programını hazırlayarak, oluşan takvimi başkanlığın onayına sunar.

ı)   Müdürlüğünün bütçesinin hazırlanmasını sağlayıp başkanlığın onayına sunar ve bütçenin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

 

Ar-Ge Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Şefin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Gerekli görüldüğünde Ar-Ge şefi, müdürünün olmadığı zamanlarda verilen görev ve sorumluluk çerçevesinde müdürün yerine vekalet eder.
 2. Müdürün verdiği görev ve talimatları zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
 3. Müdürün katılmasını gerekli ve uygun gördüğü toplantılara katılır.

ç)  Şeflikte  görevli  personelden  sorumlu  olup,  personelin uyum içinde, etkili ve verimli çalışmasını sağlar.

 1. Belediyemiz bünyesindeki diğer birimlerden, vatandaşlardan, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen evrakları müdür görüşünden sonra, ilgili personele havale eder, ilgili personel ile değerlendirir, ilgili makama yazılan yazıyı inceler, kontrol eder, gerekiyorsa düzeltme yapılmasını ister ve parafe ederek müdürlük makamına sunar.
 2. Şeflikte bulunan müdürlük demirbaşına kayıtlı bilgisayar, yazıcı vb. malzemelerin korunması ve bu malzemelerin demirbaş kontrollerinin yapılmasını sağlar.
 3. Şeflikte görevli olan personellerin eğitim gereksinimlerini tespit eder, yeni personelin oryantasyonunu ve eğitilmesini sağlar.
 4. Müdürlük ile ilgili stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve bütçe çalışmalarını yürütür ve ilgili raporları müdürlük makamına sunar.

ğ)  Şeflikte  proje  grubundaki  personelin   hazırladığı  proje  öneri  dosyalarını  inceler, gerekiyorsa düzeltme yapılmasını ister ve parafe ederek müdürlük onayına sunar.

 1. Şeflikte yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak personellerin hazırladığı genel raporlamaları inceler, parafe ederek müdürlük makamına sunar.

ı)    Müdürlük  aylık  faaliyet  raporlarını  hazırlayıp,  onay  için  müdürlük  makamına  sunar.

 1. Müdürlük haftalık programlarını düzenlemek ve toplantı tutanaklarını hazırlamak.
 2. Hibe Projeleri ve Avrupa Birliği ile ilgili işlerin koordinesinde katkı sağlamak

 

Ar-Ge Müdürlüğü çalışma gruplarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Proje grubu görevleri:

 1. Bu yönetmeliğin 7. Maddesinin (3). Bendinde yer alan tüm görevlerden sorumlu olmak,
 2. Ar-Ge ve İnovasyon kaynaklı yüksek ve sürdürülebilir verimlilik artışını sağlayacak çalışmaları, yeni teknolojileri araştırmak, takip etmek ve bu alanda fayda sağlayabilecek projeler üretip, bu projeleri öneri dosyası haline getirmek,
 3. Müdürlüğün proje ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak,

ç)   Projeler konusunda ilgili özel ve kamu sektörü kuruluşlarını araştırmak ve ön görüşmeler yapmak,

 1. Dünya genelinde kamu hizmetleri  ve  belediyecilik  alanındaki   inovasyon,   Ar-Ge  ve girişimcilik alanındaki faaliyet ve projeleri araştırmak,
 2. Yurtiçi ve yurtdışı diğer yerel yönetim birimleri, üniversiteler, kamu ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek, projeler oluşturmak,
 3. Kendilerine havale edilen evrakların takibini yapmak,
 4. Amirleri tarafından katılması uygun görülen toplantılara ve seminerlere katılmak,

ğ)   Müdürlük haftalık raporlarını hazırlamak.

 

 1. Kurum İçi İnovasyon Grubu;
 1. Belediyenin yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde kurumsallık, verimlilik ve etkinliğin arttırılması amacıyla üzerinde çalışılabilecek Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanlarının belirlenmesini sağlamak,
 2. Belediye’nin iç birimlerinden gelen veri ve önerileri analiz ederek, ilgili birimin yöneticilerinin ve gerektiğinde bu birimlerde oluşturulacak İnovasyon Komitelerinin değerlendirilmesine sunulmak ve uygulamaya geçirilebilecek önerilerin tespit edilmesini sağlamak,
 3. İç paydaş geri bildirimlerinin ve şikâyetlerinin analiz sonucu, belediye personelinin memnuniyetinin ve kuruma aidiyet duygusunun arttırılmasına yönelik iyileştirme alanlarının tespit etmek,

ç)  Müdürlüğünün yürüteceği araştırmalar sonucu belirlenecek ihtiyaçlar ve/veya belediye bünyesinde yer alan diğer birimler, bağlı birimler ve iştiraklerden gelen talepler çerçevesinde, bu birimlerin sunduğu hizmetlerde, iç iş süreçlerinde ve kaynak kullanımında verimlilik ve etkinliğin artırılmasını sağlayacak iyileştirme alanlarının tespitini sağlamak,  gerektiğinde ilgili birim yöneticilerinin görevlendireceği personel ile birlikte gerekli araştırmaları ve çözüm geliştirmeye yönelik faaliyetleri planlamak, yürütmek ve raporlamak ve hazırlanan raporu müdürlüğe sunmak,

 1. Üzerinde çalışılacak Ar-Ge ve inovasyon alanlarının belirlenmesi amacıyla toplanan verileri analiz etmek ve belirlenen alanlara ilişkin gerekli ön araştırma ve fizibilite raporlarını hazırlayarak ilgili birimler ve üst yönetimin değerlendirmesi ve kararına sunulmak üzere rapor hazırlamak ve müdürlüğe iletmek,
 2. Belediye bünyesinde yer alan birimlerde ve kurum personelinde inovasyon ve girişimcilik bilincinin artırılması amacıyla kurgulanan ulusal ve uluslararası seminerler, eğitimler, panel ve toplantılar, çalışmalar, sergiler ve yarışmaları belediye bünyesindeki ilgili müdürlükler ile birlikte planlamak, organize etmek bu faaliyetlerde gerektiğinde dış paydaşlarla işbirliği kurmak,
 3. Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında var olan destek ve kaynaklar konusunda belediyenin ilgili birimlerini bilgilendirmek, karşılıklı bilgi alışverişi yapmak, bilgi kanallarını açık tutmak,

 

 1. Kurum dışı inovasyon grubu;
 1. Belediyenin yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin arttırılması amacıyla üzerinde çalışılabilecek Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanlarının belirlenmesi amacıyla belediyenin dış çevresinden gelen veri ve önerileri analiz ederek, ilgili birimin yöneticilerinin ve gerektiğinde bu birimlerde oluşturulacak İnovasyon Komitelerinin değerlendirilmesine yönelik rapor hazırlamak ve uygulamaya geçirilebilecek önerilerin tespit edilmesini sağlayarak raporlama yapmak ve bu raporu müdürlüğe sunmak,
 2. Dış paydaş geri bildirimlerinin ve şikayetlerinin analiz sonucu, halkın memnuniyetinin arttırılmasına yönelik iyileştirme alanlarının tespiti ve bu iyileştirme alanlarına yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan uzmanlık alanına göre ilgililerin onayı ile dış paydaşlarla iletişime geçmek ve uzman adaylarını belirleyerek müdürlüğün onayına sunmak,
 3. Müdürlüğün yürüteceği araştırmalar sonucu halkın belirlenecek ihtiyaçları ve/veya belediye bünyesinde yer alan diğer birimler, bağlı birimler ve iştiraklerden gelen talepler çerçevesinde bu birimlerin sunduğu hizmetlerde, dış paydaşlarla işbirliklerinde, dış iş süreçlerinde ve kaynak kullanımında verimlilik ve etkinliğin artırılmasını sağlayacak iyileştirme alanlarının tespiti amacıyla gerektiğinde ilgili birim yöneticilerinin görevlendireceği personel ile birlikte gerekli araştırmaları ve çözüm geliştirmeye yönelik faaliyetleri planlamak, yürütmek ve raporlamak, hazırlanan raporu müdürlüğe sunmak,

ç)  Üzerinde çalışılacak Ar-Ge ve inovasyon alanlarının belirlenmesi amacıyla halka yönelik uygulanacak olan çalışmalardan toplanan verileri analiz etmek ve belirlenen alanlara ilişkin gerekli ön araştırma ve fizibilite raporlarını hazırlamak,

 1. Müdürlüğün onayını alarak, yürütülen faaliyetlerde gerektiğinde dış paydaşlarla, ilgili kamu, özel sektör kuruluşlarıyla ve üniversitelerle işbirliği kurmak ve yürütmek,
 2. Dünya genelinde kamu hizmetleri ve belediyecilik alanındaki inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik alanındaki faaliyetleri araştırmak,
 3. Belediye hizmet ve uygulamaları bağlamında ürün ve süreç inovasyonları ile teknolojik gelişmeleri araştırmak,
 4. Yurtiçi ve yurtdışı diğer yerel yönetim birimleri, üniversiteler, kamu ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek,

ğ)  Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında dış paydaşlar tarafından düzenlenen seminerler,  eğitimler, panel ve toplantılar, çalışmalar, sergiler, yarışmalar vb. organizasyonları takip  etmek ve müdürlüğü bilgilendirmek,

 1. Vatandaş Ziyaret Ekibi ile ilçe sınırları içerisinde mahalle sayısına göre hane halkı çalışmalarını yürütmek,
 2.  Esnaf Ziyaret Ekibi ile ilçe sınırları içerisinde bulunan esnaflar ile çalışmalar yürütmek.

 

 1. İdari işler grubu görevleri:
 1. Müdürlük yazışmalarını yapmak ve takip etmek,
 2. Müdürlüğe ait demirbaşları kontrol etmek ve taşınır işlem mal kayıt işlemlerini yapmak,
 3. Müdürlük ile ilgili evrakların takibini yaparak bununla ilgili programın kullanılıp, sonucunu ilgili birime iletmek veya vatandaşa geri bildirim yapmak,

ç)   Stratejik  plan,  performans  ve  bütçe  çalışmalarını   yapmak,  raporlayarak   amirlerine sunmak,

 1. Belediye Meclis gündemi ve kararlarını incelemek,
 2. Resmi gazete kararlarını takip etmek,
 3. Ar-Ge müdürlüğü ile ilgili basında çıkan haberleri takip etmek ve raporlamak,
 4. Müdürlükte görev yapan şirket personellerinin puantaj tablolarını hazırlamak,

ğ)   Müdürlükte görev yapan memurların ek özel tablolarını hazırlamak.

 

Denetim

MADDE 12 - (1) Müdürlük çalışmaları ve sonuçları, müdürlüğün bağlı bulunduğu Belediye Başkanı tarafından denetlenir.

 1. Müdürlük, üst yönetimin talimatı üzerine, çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür.
 2. Belediyenin denetleme organı tarafından yapılacak inceleme ve denetim yalnızca şefliğin işlemleri, defter ve kayıtları ile bunlara ilişkin idari ve mali sonuçları kapsar.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ar-Ge Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esasları

 

 

Müdürlüğün çalışma usul ve esasları

MADDE 13 - (1) Ar-Ge Müdürlüğü ve Ar-Ge Şefliği ve Ar-Ge MüdürlüğüÇalışmaGruplarıgörevtanımlarındayeralanfaaliyetveişlemlerinyerinegetirilmesindeyürürlüktekikanunvemevzuatçerçevesinde, Telif, Patent, Fikrive Sınai MülkiyetHakları, BilgininGizliliği vb. Konulardagereklitedbirlerialmakvebelediyeninveilgilitaraflarınhaklarınıgözetmekvekorumaklasorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitlive Son Hükümler

 

 

Yürürlüktenkalkanyönetmelik

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik, yürürlüğegirdiğitarihtenitibarenbundanöncekiyönetmelikyürürlüktenkalkmışolur.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu YönetmelikBayraklıBelediyeMeclisikararıilekabulüveyayımıtarihindeyürürlüğegirer.

MADDE 16 - (1) Bu YönetmelikhükümleriniBayraklıBelediyeBaşkanıyürütür.