Meclis Çalışmaları

04/10/2019

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 04.10.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI- Mehmet TOPTAŞ- İbrahim BALIKÇI- Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU- Gamze Gül ÇAMUR- İrfan ÖNAL- Cindi Can POLAT-Serap KESKİN- İpek KUL- Nilgün ALPASLAN- Osman AKSEKİ- Zehra ONGUN- Gönül GÜNGÖR- Ali UĞUREL- Emel ARSLAN HÜR- Ertuğrul CİVELEK- Hasan KARABAĞ- Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN- Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR- Şeyhmus BIÇAKÇI- Özgür HIZAL- Dilek YILDIZ-  Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ- Hayrullah TELLİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE- Ahmet ÖZTEP- Emre DEMİR- Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Gelecek arkadaş var mı başka? Hazırız herhalde? Kim var? Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili konuklar gerekli çoğunluğumuz var. Ekim ayı meclisin ikinci oturumunu açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

01.10.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının oylanması. Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN-  Geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ-  Gündemde yazıldığı şekliyle okunması uygundur.

BAŞKAN- Önergelerin gündemde ki şekliyle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, buyurun.

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5812) Bayraklı Belediyesi 2020 yılı Performans Programı hk.

 

BAŞKAN- Evet, Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyona sevki uygundur.

BAŞKAN- Performans programının Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5813) Bayraklı Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesi hk.

BAŞKAN- Evet, Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyona sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet, ilgili komisyona sevkini oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-114) İsveç Konsolosluğu tarafından 2019 proje teklif çağrıları kapsamında ilan edilen "Türk-İsveç İşbirliği Birimi'nin 2020 yılı projeler için başvuru çağrısı" na müracaat etmek üzere; Belediyemizce hazırlanan "GIRL POWER - KADIN GÜCÜ" başlıklı proje teklifinin sunulmasına, proje teklifinin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, sunulan proje için kurumumuzu temsile, ilzama ve proje ile ilgili  ihtiyaç duyulan tüm belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

BAŞKAN- Evet, Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-  Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5455) Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih 25 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 3. dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Mimar kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

BAŞKAN- Evet, Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-  Oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yeşim Hanım aslında bundan sonrakiler hep aynı.

Yeşim TEKOĞLU- Aynen başkanım. Başkanım 5. Madde dâhil olmak üzere 25. Maddeye kadar dâhil olmak üzere İmar, Hukuk, Plan Bütçeye sevkini talep ediyoruz bu önergeleri.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyona sevki uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 5 dâhil 25 de dâhil olmak üzere ilgili önergeleri, ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5811) 2020-2024 Dönemini kapsayan Bayraklı Belediyesi Stratejik Planı hk.

 

BAŞKAN- Yeniden gündeme alınan önergelerde 1. Maddeyi stratejik planla ilgili. Arkadaşlar burada şöyle bir usul belirleyelim, gruplar adına 20’şer dakika konuşma onun dışında da söz almak isteyenin de 5’er dakika sınırlı tutalım. Uygun mudur?

Yeşim TEKOĞLU- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Teşekkür ederim başkanım. Başkanım tekrar müsaade ederseniz yerimde konuşmak istiyorum.

BAŞKAN- Tabi buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Sağ olun. Sayın başkanım değerli meclis üyeleri hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 2020- 2024 Stratejik Planıyla ilgili genel bir değerlendirme yaptıktan sonra size daha detaylı gruplarımız adına Serap Hanım aktaracaktır, ona sözü vereceğiz. 2020- 2024 Stratejik Planı Kamu kurum kuruluşlarında örneğine az rastlanır nitelikte katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Değerli meclis üyelerimizden, vatandaşlarımızdan genç, çocuk, yaşlı hiçbir ayrım yapmadan sivil toplum kuruluşlarından, muhtarlarımızdan ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarından projeler ve önerileri alınmış ayrıca anket uygulamaları yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar 5 yıllık planımızı da değerlendirmiştir. Değerli başkanım değerli meclis üyeleri bu Bayraklı Belediyemizin üçüncü Stratejik Planıdır. Bu planlamadaki proje ve faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler yıllık bazda hazırlanacak olan Performans Programında yer alacaktır. Stratejik Plan çalışmalarına katılmış olan tüm çalışanlara destek vermiş tüm katılımcılara başta Bayraklı halkına, Sayın başkanımıza ve siz değerli meclis üyelerine teşekkür ediyoruz.  2020- 2024 Stratejik Planının aynen hayata geçireceğimize inancımız tamdır. Sayın başkanım değerli meclis üyeleri bir belediyenin faaliyet raporuna bir stratejik planına baktığımız zaman o yönetimin, o yönetimin başında olan kişinin hayat görüşünü dünya ya bakışını, ilçesine bakışını, insana bakışını anlayabilirsiniz. Bu ilçenin daha iyiye gitmesini gelişmesini yerelde kalkınmasını ve daha huzurlu olmasını sağlayacaktır. Gözde bir belediye olmak vizyonunu halkın verdiği gücü eşitlik ve güvenle mayalayıp, belediyecilik hizmeti olarak tüm ilçemize taşımak misyonuyla gerçekleştirmeyi felsefe edinmiştir. Bayraklı Belediyemizin şeffaf yönetim anlayışıyla nitelikli insan kaynağını kullanarak yeni dönemde etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde modern ve kaliteli hizmet üretimiyle devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak böyle genel bir değerlendirmeden sonra bu planın hazırlanmasında süreçlerinde emek veren katkı koyan ve tüm belediye personelimize ve sizlere teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Stratejik Plana olumlu oy kullanacağımızı ifade ediyorum, teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN- Önce Serap Hanıma mı söz verelim? Toptan değerlendireyim, evet Serap Hanım buyurun.

Serap KESKİN- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bürokratlarım. Elinizdeki 2020- 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmaları 13 Mayısta başlamış olup yaklaşık 5 ay süren yoğun çalışmanın ürünüdür. Bu çalışmalara başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanları dâhil olmuş emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. Plan hazırlanırken 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Orta Vadeli Program, 11. Kalkınma Planı, İzmir Bölge Planı, Kadının Güçlendirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı, İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, A-B Çevre Entegre Uyum Strateji Belgesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 dönemi Stratejik Planı dikkate alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrolü Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Maliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunları çerçevesinde hazırlanmıştır.  2019 belediyelerde stratejik plan hazırlama rehberine uygun olarak belediyemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilkelerini, hedef ve önceliklerini ve performans ölçütleriyle bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemlerini ve kaynak dağılımlarını ilgilendirecek biçimde Bayraklı Belediyesinin bu süreçte uygulanacağı süreçte yol haritası belirlenmiştir. Bu yol haritası belirlenirken başkanımızın seçim kampanyasında ki projeleri, iç ve dış paydaşlarımız olan meclis üyeler, muhtarlar, belediye çalışanları, oda ve birlikler, hemşeri dernekleri, kadınlar, vatandaşlar, gençler ve çocukların istek ve önerileri dikkate alınmıştır. Bu planla başkanımızın da söylediği gibi eşit hizmet anlayışıyla adından söz ettiren hizmette kaliteyi ön planda tutan ve herkesin yaşamak istediği bir ilçe olma yolunda sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinmeye devam edecektir, teşekkür ederim.

BAŞKAN-  Evet bizde teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle Ak Parti grubu adına tüm arkadaşlarımıza ve misafirlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Stratejik Plana baktığımızda mahallelerdeki Doğalgaz sorununun giderilmesi, Bayraklı vapur iskelesinin tekrar açılması gibi önemli konulara stratejik planda yer verilmediğini görüyoruz. Sokak hayvanlarının barınmalarını ve yaşam kalitelerini arttırmakla ilgili madde konulmuş fakat bununla ilgili altı doldurulmamış. Bunun için seçim vaatleri içinde olan ve her türlü platformda dile getirdiğiniz hayvan korunakları tesisinin biran önce projelendirilip Bayraklıya kazandırılması gerekiyor, bunları da sizlerden bekliyoruz. Sahilden Bayraklıya ulaşım karayolu ve üst geçitlerin açılması, Bayraklının sahil ile buluşması en önemli olmazlardan bir tanesidir. Belediyemizin bu konularda acil çalışmalar yaparak sahili bayraklıya kazandırmalıdır. Stratejik planda bununla da ilgili somut bir şey maalesef göremedik ki, ilçemiz adına da önemli konulardan bir tanesi.  Vatandaşlarımızla yapılan memnuniyet anketine baktığımız da en düşük memnuniyet oranında Zabıta hizmetlerinden sonra 38.7 oranla İmar ve Şehir Planlama hizmetleri olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar defalarca kez dile getirdiğimiz gibi İmar Planları Revizyonlarının biran önce yapılması ve hayata geçirilmesi şarttır, vatandaşlarımız bunu bu ankette açıkça ortay a koymuştur. Bayraklı Belediyesinin performans anketine baktığımız da çok başarılı diyen sayısı % 2.4 neredeyse yok, kısmen başarılı diyen sayısı %41.7, tamamen başarısız diyenlerin oranı ise % 24.2, çok başarısız diyenlerin oranı ise %12 olmuştur. Burada en dikkat çeken nokta ise başarılı bulanların oranı %2, başarısız bulanların oranı ise % 12 olmasıdır. Dolayısıyla Bayraklı halkı da Bayraklı Belediyesinin çalışmalarını başarısız bulmuştur. Halkın talep ve beklentilerini dikkate alan bir yönetim anlayışla ankete baktığımız da % 32.4 en büyük oranla halktan uzak bir belediyecilik anlayışının olduğunu görüyoruz. Kesinlikle olumlu diyenlerin oranı % 3.6 bu kadar olumsuz. Kesinlikle olumsuz diyenlerin oranı ise %18.7 yani halktan uzak bir belediyecilik anlayışının yapıldığını yönetildiğini görüyoruz bu anketlerde. Bayraklı Belediyesinin zayıf yönlerine baktığımızda ise kalifiye personel eksikliği, 11 yıllık bir belediyeyiz yani kalifiye personelimiz yoksa bu belediyenin hali ve işi çok zor yani. Personele yönelik hizmet içi eğitim eksikliği, yani 11 yıldır hiçbir çalışanımıza ya da ne bileyim bürokratımıza eğitim verilmedi mi, bu belediyede? Engelli bireylerle çalışacak uzman personelin olmaması, bence en büyük ayıbımızda bu yani. Demek ki, biz Bayraklı Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize şimdiye kadar hiçbir eğilim yapmamışız yani, vatandaştan gelen şikâyetlerde oldu bununla ilgili, ilgili birimler de yapılan eğitimlerde bir veya iki eğitimin dışında başka hiçbir faaliyet yapılmadı, hatta daha önce de dile getirmiştim engelli merkezimize giden yolların bile engellilerin yürüyecek şekilde düzenlenmediği şikâyetini dile getirmişlerdi bu mecliste bunu açıklamıştık. Spor tesislerinin yetersiz olması en dikkatimi çeken noktalarda bir tanesidir. Bildiğimiz kadarıyla Ümit Boz ve Kapalı Spor Salonundan başka spor tesisi herhalde yok bildiğimiz. Ne teniz kortumuz var, Basketbol Voleybol dışında başka bir eğitim veren spor yerimiz yok. Bayraklı Belediyesi sokak hayvanlarına yaptığımız rehabilitasyon merkezine sahip olmasına rağmen sokak hayvanları ile ilgili çok şikayet alınması da ayrıca düşündürücüdür. Bu merkezin ne iş yaptığını bilmek istiyoruz, bilgilendirilmek istiyoruz ya da yapmıyorsa bu merkezin kapatılması gerektiğini düşünüyoruz ya da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tehditler bölümün de belediyenin yetki ve gelirlerin sınırlı olması belirtilmiş, dolayısıyla Bayraklı gelirinin arttırılması için sanayi alanlarının hayata geçirilmesi şarttır. Daha önceki dönemler de Doğançay da bir sanayi ile ilgili bir yer ayırdık ama beş altı yıldır üzerinden geçti ama hiçbir faaliyet yapılmadı. İlgili komisyon ne toplandı, ne gitti yerini gördü ne de burayla ilgili bir çalışma yaptı. Mademki gelirlerimiz düşük bizimde bu sanayi alanlarımızı hayata geçirmemiz ve bayraklıya gelir sağlamamız gerekiyor. Bayraklı Belediyesini tehdit eden unsurlara baktığımız da belirli aralıklarla çıkartılan vergi afları yazılmıştır. Bu aflar halkımız için çıkarılan halkımıza ekonomik destek amacıyla çıkarılan aflardır. Bayraklı Belediyesi için tehdit olarak lanse edilmesi güya halkçı bir belediyeye hiç yakışmamıştır ki, bu aflar da belediye de çıkartılmıyor tüm halkımız için çıkartılıyor, tüzel ya da gerçek tüm birimler için çıkartılıyor. Yine bir diğer tehdit unsuru olarak görülen konu ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca imar barışı yapılmış olması belirtilmiştir. İmar barışı ile yıllardır oturduğu binaya elektrik su alamayan vatandaşlarımızın önü açılmıştır. Mademki imar barışından yararlanan bu binalar tehdit olarak algılanıyor şimdiye kadar Bayraklı Belediyesi yetkilerini kullanarak gerekeni neden yapmamıştır? Ayrıca imar barışıyla Bayraklı Belediyesi ve Türkiye genelindeki tüm belediyelerinde ilave ek gelir elde ettiklerini özellikle belirtmek istiyorum. Yine stratejik planda yapılan bir ankete göre vatandaşlarımızın verdiği cevaplara göre çıkan bir şeyi daha burada okumak istiyorum. Vatandaşların belediyeden öncelikle çözülmesini istediği sorunlar, yol, kaldırım, altyapı, kanalizasyon, çöp, temizlik hizmetleri, toplu taşıma, ulaşım şeklinde tabloda görüldüğü gibi devam etmektedir. Vatandaşların bu soruya verdiği cevaplardan da anlaşılacağı üzere vatandaşların Bayraklı Belediyesinin yetki ve sorumluluklarına yeteri kadar hakim olmadığı gözlenmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan bazı sorunların çözümü Bayraklı Belediyesinden beklenmektedir. Belediyemiz bir taraftan halkı bilgilendirirken bir taraftan da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketleri de görüştüğü sorunlara çözüm aranmaktadır. Yani geçtiğimiz yıllara göre bakarsak bu stratejik plan daha gerçekçi hazırlanmış diye görüyorum. Çünkü daha önceki Stratejik Planlarda tamamen kopyala yapıştır tarzında bir Stratejik Plan hazırlanıyordu ve her yılın işte rakamları değişik başka bir şeyleri değişik önümüze geliyordu ama burada vatandaşa inilmiş anketler yapılmış, vatandaşlardan gelen sorunlar dile getirilmiş. Dolayısıyla gerçeğe daha uygun olduğunu düşünüyorum, vatandaşın zaten burada ki, yani Bayraklı halkı burada ki konularla ilgili gerekli şeyleri açıklamaları da açık yüreklilikle dile getirmiş. Bir diğer gözümüze çarpan konu ise, önceki Stratejik Planlarda organizasyon şeması maalesef yoktu. Yani burada buda düşünülmüş ki, belediyenin de yeni kurulan bir belediye dahil olsa bir organizasyon şeması olması şarttır. Gecikmelide olsa bunu buraya koyan arkadaşlara emeği geçen arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu Stratejik Planın tamamlanmasında emeği geçen tüm bürokrat arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Muhammet Bey siz söz almak ister misiniz? Buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Öncelikle tüm meclis üyesi arkadaşlara saygılar sevgiler sunuyorum. Tabi böyle bir stratejik planla hazırlanmasın da derlenip toparlanmasında, vatandaşın dinlenip bu stratejik plana dahil edilmesiyle alakalı öncelikle sizlere ve sizlerin nezdinde bürokrat arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Tabi burada Stratejik planın hazırlanmasında ki ana amaç birincisi, Bayraklı Belediyesine vatandaşla buluşturmak ikicisi, vatandaşın sorunlarını sıkıntılarını üst mertebe de belediye nezdinde dile getirmek. Bu meclisin de ana gündem maddesi olarak işlevini sürdürmesi. Bu konularla alakalı tabi bizim için en önemli konu daha önceki meclislerde de belirtmiştik Kentsel Dönüşümün ve kat ittifaklarıyla alakalı konu. Yani bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak bayraklının bütün büyük ölçüde sorunlarının bir tanesinin bu olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda bunun ana gündem birinci önceliğe alınmasını bizleri her zaman memnun eder, mutlu eder. Bu anlamda da vatandaşlarımızın da memnun ve mutlu olacağını düşünüyorum. İkinci bir konu da Bayraklı İzmir’in en tarihi en eski yerleşim yeri, İzmir tarihini buradan almıştır ve bunlarda hala bu devirde gün yüzüne çıkartılmıştır. Smyrna konusunun bayraklımızın ana günden maddelerinden bir tanesine alınıp Bayraklının tanıtılması ve bu anlamda da Bayraklının gelir elde etmesi sağlanmış olur. Bunlarında birinci önceliğe alınmasını istiyoruz. İkinci bir konuda vatandaşlarımıza temel hizmetler konusunun nedir? İşte vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak çöp toplamasıdır, mahallelerin temizliğidir, ulaşım imkânlarıdır, vatandaşın belediye ile buluşturan genel hizmetlerin sağlanmasıdır. Bunlarında vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaştırabilirsek, hızlı bir şekilde çözüm üretebilirsek bunlardan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz. Bunları da zaten sizin bürokrat arkadaşlar düşünmüşler, bunları da gündemlerine almışlar. İnşallah Stratejik plan doğrultusunda bu sorunlar sıkıntılar hallolur, bir daha ki dönem Stratejik Planlarda daha farklı entegrasyon daha farklı konuları dile getirmiş oluruz. Bundan sonraki görevimiz hızlı bir şekilde Stratejik planların uygulanması ve bunların yerine getirilmesi, vatandaşın da huzura kavuşmasıyla alakalı. Ben şimdiden başarılar diliyorum sizlere, inşallah bunları bir sonraki dönemlerde hallolmuş olarak görürüz, bizde buradan mutluluk duyarız.

BAŞKAN- Evet, teşekkür ediyorum.

Serap KESKİN- Başkanım…

BAŞKAN- Vereceğim, söz vereceğim. Şimdi öncelikle minik bir düzeltme yapayım, aslında biz geçmiş dönemin durum tespiti ile ilgili anketleri koyduk oraya o anketler 2018 yılına ait anketler bazı yerlerde sanıyorum kutucuklarda çıkmamış, bu dönemle ilgili yapılan anketler değil onlar, 2018 yılına ait anketler. Bir diğeri de gerçekten Stratejik Planı hazırlarken 5 yılımızı planlayalım istedik, bütün arkadaşlarımızın önerilerini görüşlerini alalım istedik, eksiklerimizi de görelim dedik yani oradan da çekinmedik. Bu anlamıyla sizlerin de her iki gerek Adalet ve Kalkınma Partisi grubu gerekse Milliyetçi Hareket Partisi grubunun eleştirileri için de teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bir dahaki dönem ve sonraki dönem daha güzel stratejik planlarla huzurlarınızda olacağız. Buyurun.

Dilek YILDIZ- Sayın başkanım değerli meclis ben de hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Stratejik Plan hazırlanırken yapılan toplantıların sonuçları değerlendirilmiş ancak meclis üyeleri ile yapılan toplantıda ifade ettiğiniz hususlar maalesef kitapçıkta yer almamış. Bayraklıda kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini, kadınlara yönelik kadın yaşam merkezlerinin açılması gerektiğini, iş hayatına katılmak isteyen kadınlar için kreş desteğini ifade etmiştik, ancak kitapçıkta bunları göremedik. Bir diğer konu stratejik planın hazırlanmasında en önemli paydaşlardan biri kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Birçok toplumun kesimiyle bir araya gelerek stratejik plan değerlendirilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarıyla stratejik plan değerlendirilmemiştir. Sadece bir resmi yazıyla başvurulmuş fakat bu resmi yazının da birçok kuruma ve kuruluşa ulaştırılmadığını gözlemlemiş bulunmaktayız. Yine kadınlar ile yapılan toplantıda, sadece belediyelerin semt merkezlerine gelen kadınların davet edilerek toplantı yapılması toplumun tüm kesimlerine ulaşılmayan bir istişare ortamı olduğunu göstermektedir. Belediye çalışanları ile yapılan toplantılarda ortak ihtiyaçlar belediye’ye kreş açılması yönünde bir talep gelmiştir. Normalde 150’nin üzerinde kadın çalışan iş yerlerinde ve belediyelerde, kurumlarda, kreş açılma zorunluluğu vardır, bunun da bir an önce hayata geçmesini temenni ediyorum yine kurum içi eğitim eksikliği özellikle vurgulanmış her fırsatta bunun da bir an önce tamamlanmasını temenni ediyoruz. Belediyelerin temel performans göstergelerinden yürürlüğe giren Avrupa Birliği Hibe Proje sayısının 0 olması, Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezlerinin 0 olması, Engelli Spor Kulübünün sadece 1 adet olması, yine Bayraklı açısından son derece üzüntü vericidir. Sosyal yardımlara bakacak olursak Bayraklı şimdiye kadar 2400 kişiye sosyal yardım, 380 kişiye de sosyal market imkânı sunulmuş ancak, Bayraklı da ben bir sosyal market olduğunu şimdiye kadar fark etmedim hiçbir meclis üyemiz de sanıyorum bilmiyor. Bu noktada eğer böyle bir sosyal market var ise bu nasıl bir hizmet veriyor bunu öğrenmek istiyoruz. Eğer var ise sosyal yardım alan 8 kişiden biri ancak sosyal marketten yararlanmış, bu sayının da son derece düşük olduğunu ifade etmek istiyorum. Yine 32.sayfada bir teknik hata yapılmış sanıyorum Kütüphane Yönetiminin hizmet alanına anne ve çocuk sağlığı, çocuklara hayvan sevgisi, iş sağlığı önemi gibi teknik bir hata konulmuş. Yine yapılan anketlerde belediyenin en çok memnun olduğunuz hizmeti Sağlık Hizmeti olarak %56 ile görüyoruz. Burada da ben hükümetimiz tarafından hasta nakillerinin belediye aracılığıyla hastanelere sevk edilmesinin bu anket ile sağlık hizmetlerini ön plana çıkardığını düşünüyorum. Nitekim Bayraklıda sağlık hizmetleri özellikle evde sağlık maalesef yerine ulaşmıyor. Hasta nakil aracımız tek bir araç bunun da mutlaka en az iki araca çıkarılması gerekmektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmetinin yine evde hizmet verecek düzeye gelmesi yine temennilerimiz arasındadır. Bunun dışında Abdullah başkanımız da bahsetti ama yapılan anketlerde belediyenin performansının sadece %18’lik başarılı bulunması ve Bayraklı Belediyesi halkın kalite beklentilerini dikkate alan bir yönetim anlayışına sahip midir? Kısmına da %14’lük bir katılımın olması son derece bence üzüntü vericidir. Yine bunun yanında sayfa 55’te işsizlik ile mücadele konusunda işsizlik sorununu çözmek noktasında sosyal yardımların arttırılması konusu eklenmiş, sosyal yardımların artması bence işsizliği azaltan bir unsur değildir işsizliği arttıran bir unsurdur burada bir teknik hata olduğunu düşünüyorum. Birçok konuya grup başkan vekilimiz değindiği için çok fazla değinmeyeceğim son olarak, sayfa 64’te tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi konusunda şöyle bir ifade var. Pestle analizinde farklı kesimlerin siyasi algılarını kıracak farkındalık arttırıcı çalışmalar yapılması bence çok siyasi bir argüman olmuştur, bunun Stratejik Planda yer alması bence son derece yanlış olmuştur. Tüm bunlara rağmen emeği geçen bütün bürokratlara, bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum.

Serap KESKİN- Başkanım söz alabilir miyim?

BAŞKAN- Evet, bir saniye biz de önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ediyoruz. Buyurun.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın Başkanım değerli meclis üyelerim şimdi bu stratejik planı biz kopyala yapıştır yapmadık, toplumun her kesiminden Bayraklıya, insanlarına çağdaş yaşamdan faydalanması için toplumun her kesiminin fikirlerinin alarak yaptık. Şu işsizlik biz 1 aydır sokaklarda geziyoruz sizle beraber, diğer Adalet ve Kalkınma Partili belediye meclis üyeleri de geziyor. Vatandaşın beklentilerinin birçoğunu biz yapmaya çalışıyoruz. Parklardan, bahçelerden, temizlikten verdiğimiz performans gayet güzel işsizlik bizim sorunumuz değil Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliğini maalesef bu dönem de yaşıyoruz. İnanın ben buraya her belediye’ye geldiğimde en az 5 tane 10 tane CV alıyorum. İş yerimde CV alıyorum, evime getiriyorlar, arayanlar 30 yıldır 40 yıldır görmediğim dostlarım, çocukları için arıyor yani bu işsizlik sorunu bizim sorunumuz değil. Bu genel iktidarın yanlış politikalarından kaynaklanan bir sorun. Büyükşehir ile büyük bir uyumlu çalışma içinde olacağımızın işaretlerini aldık zaten seçim öncesi verdiğimiz vaatler, vatandaşımıza anlattığımız vaatleri içinde Büyükşehir ile devasa projeler yapacağımızı önümüzdeki günlerde herkes görecek. Seçimden yeni çıktık millet, vatandaşımız bizden memnun olmasa zaten bize böyle büyük bir oy farkı ile tekrar bizi buralara getirmezdi. 150 günde büyük işler yaptık şimdi imar ve revizyon planları yapacağız önümüzdeki aylarda, yıllarda. İnanın hem gelirimiz artacak hem buradaki insanlarımız çağdaş yaşamdan pay alacak güzel yerlerde, güzel mahallelerde, güzel parklarda, güzel eğlence dinlenme yerlerine sahip olacak ben bunu görüyorum bu planda. İmar barışı çıktı evet imar barışı çıktı ama imar barışında parsayı kapan iktidar, parayı da o topladı ceremesi bizden bununla ilgili de bir sıkıntımız var maalesef. Bizim gelirlerimiz düştü kestiğimiz cezalar hepsi silindi, dolayısıyla ben bu önümüzdeki yıllarda çok başarılı işler yapacağımızı bu planda görüyorum, bu bir yol haritası elbette bir takım revizyonlar zaman içerisinde olacaktır hep yapacağız. Hepimizin bir hatası, kusuru, eksiği olabilir ama düzeltmek boynumuzun borcudur. Mühim olan iyi niyet ile yola çıkmaktır, ben sizin iyi niyetinize arkadaşlarımın iyi niyetlerine çok bürokratların iyi niyetlerine çok güveniyorum, inşallah hayırlı uğurlu olur Bayraklımıza.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum bu arada… Söz vereceğim. Bir hatırlatma yapayım daha önce Adalet ve Kalkınma grubundan bu kentsel dönüşümle ilgili bir öneri gelmişti. Biz de meclisten önce bir toplantı yapacağımızı önümüzdeki hafta Cuma günü arzu ediyorsanız grubu yarım saat tutalım. Perşembe mi yapıyoruz? işte son meclisimizde yarım saat gruplarımızı tutalım 17:30’dan itibaren arkadaşlar sunumlarını hazırlıyorlar. Biz de burada arkadaşlarla sunumdan sonra tartışırız, konuşuruz, eleştirilerini dinleriz.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım isterseniz saat 16.00’de başlayalım. 17.00’e kadar bitiririz, 17.00’den sonra da gruplar toplansın. Yarım saate sıkıştırmayalım ona göre.

BAŞKAN- Hayır yani ben yarım saate sıkıştırmak değil, yani bittikten sonra meclise geçeriz diye 16.00’de olur.

Abdullah AKTAŞ-  16.00 da toplanalım ya da gruplar…

BAŞKAN- Cuma 16.00’te arkadaşlar bütün meclis üyesi arkadaşlarımız da burada bu teknik birimlerimiz… Perşembe günü, aklım hep Cuma’da. Evet buyurun.

Serap KESKİN-  Abdullah Bey öncelikle tespitleriniz için teşekkür ederim. Şimdi sizin bu biliyorsunuz bu plan hazırlanırken 11. Kalkınma Planı dikkate alınmış, Cumhurbaşkanlığı Planı da zaten bu 11. Kalkınma planından yola çıkarak ortaya konmuş. Biz de bu planlara atıfta bulunmak zorundayız yani, bu planlar doğrultusunda gitmek zorundayız. Şimdi ben size o ana başlıkları şöylece hatırlatmak istiyorum, bu sürdürülebilir kalkınma planını…

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar, meclisimizde bir şeye dikkat edelim. Hatip arkadaşlar sadece başkana yönelik konuşsun.

Serap KESKİN- Peki, pardon. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Şimdi başkanım bu sürdürülebilir kalkınma planının ana başlıkları şu; yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su hijyen ve halk sağlığı, erişilebilir temiz enerji, insanlara yakışır ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçi alt yapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet hedefleri için ortaklar. Şimdi biz bunlara atıfta bulunmak zorundayız. Suvat analizi nasıl yapılır? Biz burada tarafsız ve objektif olduk ki bu tehditler kısmında projelerimiz bunlara cevap versin, burayı daha yaşanılabilir şehirler haline gelsin. O sizin bu kentleşme ve şehirleşmeyle ilgili hedef kartlarında sayfa 82 ve 85 de bunların cevabını görebilirsiniz, bütün projeler burada bulunmakta.  Hanımefendi de bide sağlıkla ilgili bu eğitim verilmesi konusunda sayfa 32 de bu cevabı bulabilir. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım bende Stratejik Planla ilgili genel bir konuşma yapacağım. Değerli arkadaşlar stratejik plan bir yol haritasıdır, önümüzdeki 5 yılın hizmetlerini üretme noktasındaki bakış açısı, evet tartışılabilir, önerilerde bulunabilir ancak bir yerde de yönetimin tercihidir, hizmetlere bakış açısıdır bütçe dâhilinde önceliklerin dokümandır. Bu stratejik plan incelendiğinde işin merkezinde çocukların ve gençlerin olduğunu görüyoruz. Bayraklı Belediyesinin önümüzdeki süreçte hedefi dünya çocuk ve gençlik kenti bayraklı olmaktır. Bu hedef merkezli süreçte hizmetler ön görülmüştür, bunun yanında kadınların iş hayatına kazandırılması, kreşlerin açılması vb. hizmetlerde ön görülmüştür bu stratejik planda hedeflenmiştir. Tabi İzmir kent olarak kendini kültür, Sanat, fuarlar, kongreler ve ticaret kenti olmayı kendine hedef koymuş bir şehirdir. Bayraklı bu kentin merkezindedir. Dolayısıyla bu hedefler Bayraklının da hedefidir, bu maksatla hazırlanmış olan bu plan Büyükşehir Belediyesinin stratejik plandan bağımsız bir plan değildir. Bu anlamda Büyükşehir Stratejik Planıyla uyumlu bütüncül bir plandır. Bayraklı İzmir’in kuzeyiyle güneyini buluşturan önemli ulaşım aksları üzerinde denizi güzel bir doğası gelecekte İzmir kentinin merkezi olacak, merkezinde Smyrna antik kentinin bulunduğu, çevresinde Karşıyaka, Bornova ve Konak gibi İzmir’in önemli ilçelerinin olduğu, önemli bir merkez Bayraklı. Smyrnamız var. Smyrna yaklaşık 8500 yılı aşkın bir geçmişiyle İzmir’in ilk kurulduğu yer olarak ifade edilmektedir. Bayraklı, İzmir için çok kıymetli ve Bayraklı içinde İzmir içinde çok kıymetli tarihi alandır mekândır. Bu planla buranın daha fazla tanıtımı ve ülke turizmine kazandırılması hedeflendirilmiştir. Bayraklı bir mozaik hepimiz biliyoruz, Türkiye’nin her yerinden göç almış gerçektende çok renkli, çok sesli, çok nefesli ve keyifli bir kent tabi dezavantajları var bunların başında çarpık yapılaşma geliyor, gecekondular bu meseleleri süreçte Büyükşehir Belediyesiyle plan revizyonları, dönüşüm projeleri vb. yöntemlerle en kısa sürede çözümü bu planla hedeflenmiştir. Böylelikle gençlerin, çocukların ve bizlerin yaşamaktan daha çok zevk aldığı bir Bayraklı, daha yaşanılır ulaşım sorunlarının, alt yapı sorunlarının çözüldüğü modern konutların olduğu sosyal donatı alanları açısından zengin geniş yollarının olduğu, çağdaş modern yaşam kalitesi ve refah seviyesi yüksek bir kent öngörülmüştür. Yine Bayraklının denizi var ancak maalesef Bayraklı denizle buluşamamakta, buluşmakta güçlük çekiyor. Bu mesele de konunun tabi ki paydaşlarıyla Altınyol’un uygun noktalardan yer altına alınarak kısmen de olsa bu soruna çözüm öngörülmüştür. Yatırımlarla özel yatırımcının desteklemesiyle İzmir ticaretinin merkezinin Bayraklı olması için çalışmaların yapılıp bu şekilde kısmen de olsa Bayraklı da istidama çözüm getirilmek öngörülmüştür. Yani bu planla insan insana hizmet, insan odaklı hizmet üretmek hedeflenmiştir. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocukların ve dez avantajlı grupların sosyal hayata kazandırılması daha fazla bu alanda var olmaları gerekirse pozitif ayrımcılık yapılarak toplumda eşit hak ve hukuk’a sahip olduklarını hissettirilmesi ön görülmüştür. Yine bu planda adil, hızlı, kaliteli, katılımcı, güvenilir, yenilikçi, şeffaf,  verimli, çağdaş hizmet üretmek hedeflemiştir. Tabi belediyenin asli görevlerinden olan temizlik yapmak, park bahçe onarımı bütçe dâhilinde yenilerini yapmak ve vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetler üretmek de bu planda öngörülmüştür. Bu planla Bayraklıda yaşayan çok sayıda dar gelirli vatandaşa sağlanacak sağlık, eğitim hizmeti ve her türlü maddi manevi hizmetler verilmesi imkânlar dâhilinde programlanmıştık. Yine bu planla Bayraklının bilim kültür sanat ve spor merkezi olması hedeflenmiştir. En önemlisi şu ki, altını çizerek belirtmek gerekir bu planda üretilecek olan hizmetlerin katılımcılığı esas alan bir yönetim anlayışı ile yani ortak akılla gerçekleştirilmesi ön görülmüş bu mesele demokrasimiz açısından da çok kıymetli ve önemlidir. Bu plandan Manavkuyu da çok amaçlı bir kültür merkezi ve yine Bayraklı sınırları içerisinde Postacılar tarafında bir rekreasyon alanı büyük bir rekreasyon alanı yapılması hedefleniyor, bu plan gerçekten çok emek harcanarak hazırlanmış. Hazırlık aşamasında meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, belediye çalışanları, STK’lar, meslek odaları, kadınlar, gençler, çocuklar, resmi kurum ve kuruluşların desteği ile geniş mutabakat ile hazırlanmış ve anketler ile desteklenmiş bir plan son olarak planın hazırlanmasında emeği geçen, katkı koyan herkese belediye çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Biz teşekkür ediyoruz, Özgür Bey buyurun.

Özgür HIZAL-  Sayın başkan çok kıymetli meclis üyeleri, belediyemizin kıymetli bürokratları hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Esasında söz almayacaktım yani stratejik plan ile alakalı birçok konu gerek her iki partimizin grup başkan vekilleri, gerekse meclis üyelerimizce belirtildi ama bir konuda görüş bildirmek istiyorum. Şimdi şehrimizde yaşanan her sorun esasında bizi ilgilendiren sorun. Şehrimizin ekonomisi yani ilçemizin ekonomisi de bu belediyeyi ilgilendiren bir konu ilçemizdeki işsizlik sorunu da belediyeyi ilgilendiren bir konu diğer bütün konularda olduğu gibi bu noktalarda da belirli adımların atılması gerekir. Burada şöyle bir kolaycılığa kaçmak biz yerel siyasetçilere çok yakışmaz. Bu merkezi hükümetin sorunu dolayısıyla merkezi hükümetin şu şu faaliyetlerinden dolayı ya da şu şu politikalarından dolayı bu noktaya geldi demek, burada bu meclis salonunda siyasetin dik alasını yapmaktır ki biz burada siyaset yapmaksızın yerel sorunları gidermek için çalışıyoruz. Şimdi bu bizim benim birinci konumdu. İkinci konumuz bir stratejik plan hazırlandı ve stratejik planın temelinde şu var, dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı. Bu sizin seçim kampanyası döneminde de çokça dile getirdiğiniz bir husus. Şimdi bakıyoruz hazırlık aşamasındaki eksikliklerden bahsediyoruz. Hazırlık aşamasında bir takım çalışmalar yapıldı bir takım toplantılar yapıldı bir takım anket çalışmaları yapıldı ama buna rağmen bazı eksikliklerin olduğunu görebiliyoruz. Sadece bir örnek vereceğim, çocuklar ile yapılan bir toplantı hem temeline böyle bir vizyon koyuyoruz, dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı diyoruz, hem de çocuklar ile yapılan toplantıda katılımcı sayısı toplam 75. Bayraklı ilçemizdeki toplam okul sayısı 67. ve toplamda Bayraklı ilçemizde yaklaşık 45.000 civarında  öğrenci var. Ben esasında Mayıs ayından günümüze kadar gelen süreç içerisinde Bayraklı Belediyesini bu stratejik plan çalışması noktasında şöyle bir çalışma yapmasını beklerdim. Milli Eğitim Müdürüyle, Kaymakamlıkla, Okul müdürlerimizle buradaki öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin Bayraklı Belediyesinden önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisindeki beklentilerini direkt almasını beklerdim. Bu ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Kopyala, yapıştır mantığından uzaklaşmamızın en temel argümanı esasında buydu. Sizin stratejik plan çalışması öncesinde yapmış olduğunuz bir açıklamayı basından hepimiz takip ettik. Artık İzmir, Bayraklı Belediyesinde bu mantıkla çalışmalar yapılmayacağıyla ilgili açıklamanız vardı. Biz bunu umarım ilerleyen yıllarda bu şekilde olacağını düşünüyoruz. Cindi Bey çok güzel söyledi, bu stratejik planlar yönetimin tercihleridir. Biz de bu noktada elbette ki sizin tercihlerinize saygı gösteririz ama eksiklikleri, hataları ve yapılması gerekenleri buraya eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü 10 yıllık 10 yıllık bir belediye 11 yıllık bir belediyenin içerisinde sayın grup başkan vekilimizin de dile getirdiği gibi kalifiye personel eksikliğinin var olduğunu söyleyerek zayıf noktalarımızın olduğunun söylenmesi çok doğru ve kabul edilebilir bir durum değil. Güçlü yönlerin arasında da belediye başkanının ve üst yönetimin siyaseti iyi bilmesi gibi bir ibarenin var olması da gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. 1800 personel çalışıyor Bayraklı Belediyemizde sizin ifadeniz ben inanıyorum ki, 1800 personelimizin tamamına yakınının tamamı özveri ile çalışıyordur. Eksikler vardır, sorun vardır, problem vardır ama bir eksik var ise buradaki asli sorumluluk tabi ki üst yönetimdir. Bu kalifiye personel noktasında da bir eksiklik var ise, bunun sorumluluğu sizlere aittir. O açıdan hazırlık noktasında da bazı eksiklikler vardı. Giderilebilir mi? Giderilebilir. Vizyon noktasında bazı eksiklikler vardı bunları dile getirdiler. Giderilebilir mi? Giderilebilir ama burada her şeyden önce biz birbirimize iyi niyetle yaklaşmak durumundayız, zorundayız. Bu merkezi hükümetin sorunuydu. Merkezi hükümetin bu bu bu politikalarından dolayı bu noktaya geldi demek kolaycılığa kaçar ki, biz yıllarca şunu dile getirdik. İzmir de Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış en büyük yatırım Bayraklı sınırları içerisinde yapılan şehir hastanesi dedik ve bu salonda da bunları tartıştık, Siyaset arenasında da bunları tartıştık bazı dönemlerde o hastanenin bitirilemeyeceği, yapılamayacağı noktasında eleştiriler ile karşılaştık ama güzel olan bir husus ile karşılaştık ki olumlu yanlarda güçlü yanlarımızda Bayraklımız açısından söylüyorum, şehir hastanesini ilçemiz sınırları içerisinde yapılıyor olmasının gösterilmesi de bizi mutlu etti açıkçası. Meseleye böyle yaklaşmak lazım bütün meclisi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Özgür Bey eleştirilerinize. Buyurun.

İsmail SARI- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım, dünya ve çocuk ve gençlik kenti Bayraklı vizyonu ve Türkiye’nin çağdaşlığa batıya açılan kapısı olan dünyanın incisi modern İzmir’in merkezinde yeni kent kimliğiyle ve yeni kent kimliğine uygun aynı zamanda 8000 yıllık tarihi olan İzmir’in ilk kurulduğu Smyrna antik kentini de içinde barındıran turizm kenti Bayraklı vizyonu Stratejik Plan içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Başlangıç ve 5 yıllık dönem sonu hedeflenen gerçekleşme sayısı bugüne oranla en azından 10 katı olarak hatta daha fazlası hedeflenmiştir. Örneğin, şuan hiç okul öncesi eğitim merkezi ve kreş sayısı bulunmamaktadır ama dönem sonu her mahalleye bir kreş açılmasıyla 24 tane kreş ve okul öncesi eğitim merkezini açılması hedeflenmektedir. Spor kurslarından faydalanan genç ve çocuk sayısı 2200’den 4 yılsonunda 15.900’e yükseltilmesi planlanmaktadır. Sosyal yardım yapılan kişi sayısı 2400’den 4 yıl sonra hedeflenen 16.750’ye çıkartılmıştır. Kültürel anlamda yapılan etkinlik sayısı 50’den 4 yıl sonrası ve 5 yıl sonrası için hedeflenen 400’e ulaştırılması planlanmaktadır. 6 metre kare kilit parke döşenmiştir bu güne kadar bu 4 yılsonunda 63.500 metre kareye çıkarılacaktır. 4 yıl içinde 100’e yakın spor tesisi yapılması hedeflenmektedir. Şu ana kadar Abdullah Bey de söyledi spor tesisinde hakikaten eksikliklerimiz olmuştur. Klinik hizmeti olan sokak hayvanları sayısı 2121’den, 11.250’ye çıkartılacak ayrıca hayvan barınakları da yapılması hedeflenmektedir. Daha birçok kalemde yapılacak hizmetler hedeflenen değerlere ulaştırılacaktır. Başta sayın başkanımız olmak üzere stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen tüm bürokratlarımıza ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum inanıyorum ki 4 yılın sonunda hedeflenen hizmetlerin çok daha fazlasını yapacak güç ve azim bizde ve başkanımızda mevcuttur, hepinizi saygılarla selamlıyorum.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Serap KESKİN- Sayın başkanım şimdi 45 bin kişiyle bir çalışma yapmak korkunç bir maliyet. Diğer tüm belediyelerde olduğu gibi biz bu tür çalışmaları bilimsel yöntemlerle yaptık bizde. Çocuk ve gençlik faaliyet alanları oluşturduk vizyona uygun diğer belediyelerde olmayan bir çalışma yapılmıştır. Bununla ilgili 10 hedef belirlenmiştir, sayfa 19 da görebilirler. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Cindi Beye vereyim sonra size vereyim. Buyurun.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar biraz önce meclis üyesi arkadaşımız ifade etti. Evet, eğitim ve sağlık hizmeti gerçekten de belediyenin eğitim ve sağlık hizmetini vermek belediyenin asli görevi değil, bu merkezi hükümetin vermesi gereken bir hizmet. Ancak, belediyemiz imkânları dâhilinde, bütçesi dâhilinde ilçemizde eksik kalınan noktalarda bu hizmeti vermektedir. Bu anlamda ilçemizde yaşamış olan bütün sıkıntıların belediyeye mal edilmesi doğru değildir. Zaten Stratejik planda da önümüzdeki 5 yılda bu alanda eksik ve aksaklıklar olması durumunda belediyemizin bütçesi dâhilinde bu hizmeti vereceği ifade edilmiştir değişik yerlerde ve günlerde. Yine şunun hakkını gerçekten vermek gerekiyor Stratejik Plan hakikaten kes, kopyala yapıştır şekliyle yapılmış bir plan değil. Bunu Ak Partili grup başkan vekili arkadaşımız zaten ifade etti, gerçekten üzerinde düşünülerek, tartışılarak ve toplumun değişik kesimlerinin düşünceleri alınarak Bayraklının özüne uygun olarak hazırlanmış bir plandır, bunu ifade etmek istedim. Bazı arkadaşlarımız bu noktada zaaflar olduğunu ifade ettiler, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şey şu, sonuçta biz Stratejik Planımızı konuşuyoruz ve buradaki eleştiriler, öneriler bence yerinde olması gerekende bu. Yani bir insan bir işi bir kurum bir işi yaparken tabii ki bunun doğal eleştirirleri olur ve biz zaten bu eleştirileri doğru algılayamazsak ve burada farklı niyetler varmış gibi bir komplekse kapılırsak zaten pozitif çözümler üretemeyiz. Özgür Beyin özellikle dünya çocuk ve gençlik kenti vizyonuna uygun olarak eleştirisi bence de yerinde. Belki 45 bin değil ama bu biraz daha arttırılabilinirdi yani, doğru bir işlem.  Bu da bizim eksiğimiz yani bunu kabul etmek lazım, bu dünyanın sonu değil, bu bir işi çok yanlış yapıyoruz demek değil. Doğal olarak burada biz Bayraklı Meclisi olarak bir kentin sorunlarını tartışıyoruz bu projeleri oluşturmak, stratejik belgeyi oluşturmak bizim görevimiz, arkadaşlarda kent adına beklentilerini eleştirilerini rahatlıkla söyleyebilirler, bence burada hiçbir sorun yok. Ben duyduğum eleştirilerden son derece memnunum, buyurun Abdullah Bey. Ya ağabey özür dilerim unuttum seni, kusura bakma.

Mikail BİLİCİ- Evet başkanım iki kere söz verdikleriniz var.

BAŞKAN- Evet, özür dilerim unuttum.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Mehmet Bey dedi ki, işsizlik belediyenin görevi değil, devletin görevi. İşsizlik sadece devletin görevi değil, işsizlik devletin görevi olduğu kadar belediyenin görevi gerektiğinde STK’ların görevi, gerektiğinde tüzel kişi ve kuruluşların görevi, daha doğrusu vatandaş olarak hepimizin görevi. Yani bir yerde bir işsizlik varsa bir sıkıntı varsa müdahale etmek birey olarak bizlerin, kuruluş olarakta belediyelerin ve devletin birimlerinin ve devletin görevi. Yani burada bizim görevimiz değil diyerek sorumsuzluk yapmak, sorumluluktan kaçmak biraz sorumsuzluk örneği vermek bana göre uygun değil. Ayrıca eğitim ve sağlık hizmetleri de belediyenin görevleri diye bir şey yok. Bütçeye konula bütçede payı ayrılan değil temizlik cami tezliğinden tutun ibadethanesine kadar yoksulundan fakirine kadar, İmarından temizliğine kadar, çöpünden suyuna kadar, Doğalgazından aklınıza ne geliyorsa kaldırıma kadar bütçede ayrılan her şey belediyenin asil ve doğal görevidir. Böyle sağlık hizmetleri bizim görevimiz değil, eğitim bizim görevimiz değil, işsizlik bizim görevimiz değil diyerek böyle işin içinden çıkılamaz. Ben bunları kabul etmiyorum. Dolayısıyla bütçede ayrılan her şey belediyenin sorumluluğu altındadır. Gücü yettiği şekilde bütçede payına yeter yetmez bilemeyiz, yerine getirir getirmez bilemeyiz ama bu belediyenin asil görevlerinden bir tanesidir.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bir diğer konuda başkanım geçtiğimiz mecliste bir önerge vermiştik. İzmir’in ormanların yakılması ve dolayısıyla 27 orman yangınını kendisinin çıkardığına dair deklare eden PKK terör örgütüyle bir önerge vermiştik ama maalesef gündeme almadınız. Şimdi burada ben bir şey belirtmek istiyorum.

BAŞKAN- Şimdi gündem… Dilek ve temennilerde lütfen söz alın bu konuyla ilgili. Stratejik Planın konuşuyoruz ama lütfen.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bitti çok kısa bir cümle. Şimdi biz bunu dikkate almadık ama ben Bergama Belediyesi Meclisi Başkanına çok teşekkür etmek istiyorum. Orada Ak Parti grubuyla birlikte, İyi Partili arkadaşlarımızla buna katkı koymuşlar ve imza atmışlar. Dolayısıyla ben Bergama’da ki İyi Partili kardeşlerime, meclis üyelerimize buradan teşekkür etmek istiyorum, duyarlılıklarından dolayı.

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar bir siyaset yapmayacağız dedik ama yine yapar duruma düştük. Ben bu konudaki görüşümü tekrar söylüyorum. 3 siyasi partimiz 4 siyasi partimiz var grupta bu arkadaşlarımızın tamam bir metin oluşturabilirler, bizde bunların hepsinin altına imza atarız, gerekiyorsa basın açıklaması yaparız, gerekiyorsa dilek temennilerde bunları dile getiririz buralarda hiçbir sorun yok. Bizim aslında burada üzerinde durduğumuz şey meclisin faaliyet alanlarının dışına taşmamakla ilgili bir durum. Mikail Bey buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan değerli arkadaşlar stratejik plan Bayraklının yol haritasıdır. Büyükşehir grup başkanımızla da konuştuk, bu kadar konuşmadan sonra stratejik planda konuşulacak bir şey kalmasa gerek. Bir iki ilavem olsun. Her konunun bu plan içerisinde bir müdürlüğü, o müdürlüğünde harcama kalemi içerisinde bir yeri vardır. Sonuçta dönüp dolaşıp geliyor bütçeye paraya dayanıyor bu işler. Performans, bütçe taslağının da bu gün teslim ettiler, bundan sonra geleceğini söyleyecektim. Vizyonumuz misyonumuza değinildi, bizim vizyonumuzun ulaşılabilecek hedeflerden o kompozisyon içerisinde olduğunu, bizim en önemli unsur aile yapısının, aile yapısına dokunacak olan örneğin bizim bu stratejik plan içerisindeki ayaklardan en önemlisi aile yapısına aile temeline dokunmak olsa gerektiğine inanıyorum. Mobilize olmuş aileler, annesi babası yaşarken, öksüz kalmış gibi yaşayan çocuklarımız, gerçekten annesi babası olmayan çocuklar, işte sıkıntı içerisinde olan kız çocuklarımız v.s, v.s. bizim mevcut bu kitapçığımız içerisinde değinilmiş. Kentsel dönüşüm ortamı bu 62 hektarlık alanın gerçekten Büyükşehir belediyesi inisiyatifinden çıkarıp, diğer bölgeler gibi Bayraklıda Bayraklı belediyesinin inisiyatifine alınıp, müteahhitlere veya vatandaşın kendi yapım imkânına açılması lazım. Büyükşehirlerde medeniyeti toplu taşıma araçlarında görürsünüz. Büyükşehir in ne kadar medeni olup olmadığını anlamak isterseniz gittiğiniz yerde toplu taşıma araçlarındaki görüntü o büyükşehir nüfusunun kalitesini gösterir size. Değerli arkadaşlar Bayraklı ilçemizde insanların toplu taşımı iğrenç. Balık istifi ile 1,5 – 2 saatlik yol mesafeleri ile çok çirkin bir toplu taşıma hizmeti vermekteyiz. Sayın başkanın büyükşehirle diyalog kurup toplu taşımda belli saatlerde o noktalara ek araçlar konması gerekiyor. Yine bu binalarla ilgili bir bölüm Mansuroğlu mahallesindeydi bizim o kafeterya barolar birliğine tahsis edildi. Burada ben baktım Mansuroğlu nda ecrimisil ödemesi 9 noktamızda var. Bizim orada kaç tesis olduğunu bilmiyorum. O kafeteryada ecrimisil ödememiz var mı, varsa ne kadar? Emlak müdürümüz burada ise veya mali müdür bilir. Buranın kiraya verilecek olan rakamı son derece ilgilendiriyor sayın başkan o ecrimisil rakamı da kira var mı yok mu bilmiyoruz ona da bakılsın. Çöp toplama çöp olaylarına da değinildi. Arkadaşlar çöp kaynağında ayrışmalı bence. Bizim tabi yaşadığımız bölgede komşularımız çöp toplayan arkadaşlarımız var rızkını kazanıyorlar. Onlara olan o saygımızdan dolayı o çöpleri ayrıştırarak koymamız doğru olan. Bazı çöp ortamlarının ter altına alınması en önemlisi de 52. Sayfa. Değerli arkadaşlar burada mali durumla ilgili stratejik plan içerisinde veriler mevcut. Sayın başkanın ve meclisin bana sorarsanız en önemli görevi emeği sermayeye köle kılmamaktır. Bütçe artışlarındaki rakam orantısı ne ise sayın başkan belediyemizde çalışan personelimizin de o artış oranı kadar maaşının artması iktisaden fakirliğin kısır döngüsündeki ahlakı teşkil eden algının duruşun kendisi oluyor. Şimdi burada bilançolarda baktım, bir yerde sıkıntı var. Şöyle; son bölümde sayın başkan sizin 2020- 2021- 2022 deki artışlarınız %5 lerde. Gelir gider artışlarını bilançoda o şekilde dizayn etmişsiniz. %5 lerdeki artışlar bir önceki, sağ olsun başkanla bizim kavgalarımız hep bu bilanço rakamlarının şekillenmesi ile oluyordu. Şimdi tabi o da kendince iyiye doğru gitmek için belki orada baskı yapıyordu ama şu var Müslüman vatandaş ben müslümanım diyorsa emredildiği gibi doğruyu yaşamak olacak, ibadet o yaşantının devamında ibadeti de varsa o ibadeti Allah adır tamam. Ama ben müslümanım deyip haram zina, yalan dolan, her türlü ortamda varsa, ibadet de yapıyorsa onun ibadeti şeytanadır. Şimdi sosyal demokratız deyip emeği bütçelerde tanzim ettiğimiz gelir tablolarında veya bilançolarda emeği, biz sosyal demokratız deyip emeği sermayeye ezdirecek olursanız işte orada o müslümanım deyip de her türlü haramı hileyi yapıp ibadete gidenler gibi olursunuz. O yüzden sosyal demokratız deyip görüntü vermeniz bütçe açısından ödemeler açısından size ciddiyet gerektiriyor baya baya bir ciddiyet gerektiriyor. Çünkü geçmişteki 2015-2016 da 35 milyon, bütçedeki rakamlarda 35 milyon oynuyor. 2016- 2017 de 35 milyon 37 milyon civarında rakamlar oynuyor. Yani tasarlanan 300 bin lira, örneğin 2019 un 6 ayını hemen yorumlayalım; 300 bin lira bütçe konmuş gelir gider bilançosu hazırlanmış, arkadaşlar 6 aylık bölümünde 109 bin lira 109 milyon tanzim edilmiş. Bu da ne anlama geliyor bu bütçelerin hayır hayır 109 milyon işte. Hayır hayır bütçe değil, burada performansın içindeki rakamlar bunlar.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım, Yeşim hanım. Mikail Bey in sözünü kesmeyin lütfen.

 

Mikail BİLİCİ- Yeşim hanım bakın, burada var mı? Niye o zaman müdahil oluyorsun.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. Buyurun Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ- Mevcut bu rakamların geçmişte yüksek oluşundan dolayı işçiye veya emekçiye yapılan zamların bundan sonra %5 artışla beraber bu artışların işçiye yansıtılması o orantıda olursa biz rahatsız eder sayın başkan. Buradaki rakamların çok abartılı oluşu geçmiş dönemde bizim grubumuzun bizim partimizin de sıkıntısı suçu değil. 2019-2020-2021-2022, 2022-2023 yıllarında da artışlarınız %15 civarında. 2023-2024 deki rakamlar %15. Yani %5 niçin %15? Onun da bir açıklaması olur. Değerli arkadaşlar…

 

BAŞKAN- Arkadaşlar toparlıyor zaten.  

 

Mikail BİLİCİ- Teşekkür ederim.

 

 BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. Buyurun Yeşim Hanım.

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım söz vermeseydiniz isyan çıkarırdım artık yani. Teşekkür ediyorum. Başkanım stratejik planda maddi anlamda, şekilsel anlamda, rakamsal anlamda toplamalarda bazı hatalar var. Onların düzeltilmesini talep ediyoruz. Ama ayrıntıları olmazsa mali işler birimimize verelim. Ben sadece bu tutanaklara geçsin diye söylüyorum.

 

Abdullah AKTAŞ- Hayır o zaman biz de öğrenelim hangi hatalarmış.

 

Yeşim TEKOĞLU- Rakamsal anlamda toplamlarda düzeltilsin diye.

 

BAŞKAN- Bazı toplama hataları var.

 

Yeşim TEKOĞLU- Mesela başkanım söyledi 2018 in parantez içine alınması gibi şekilsel anlamda. Basılırken …

 

BAŞKAN- Mesela arkadaşımızın dediği gibi içinde siyasi içerik olan ya da basımda hazırlanırken bazı kurum ve kuruluşları farklı anlamda, aslında niyet o olmasa da böyle eleştirel anlamda bakan unsurları da çıkaralım.

 

Yeşim TEKOĞLU- Mesela örnek verebilirim sayfa 52 de şurada mesela oran yazılmamış gibi.

 

Abdullah AKTAŞ- O zaman o düzeltmelerle ilgili bize de hangi maddeler olduğuna dair döküm verilsin. 

 

BAŞKAN- Gerçekten metnin kendi şeyiyle ilgili bu yazılanlarda oluşan maddi hatalarla ilgili. Genel hatlarıyla ilgili sadece arkadaşımızın uyardığı nokta var, ona dikkat edelim. Bazen de bazı uygulamalar var, biz orada ilgili kamu kuruluşunun adını yazmış olabiliriz. O isimlerin oradan çıkması gerekiyor.

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bir de Abdullah bey in AK parti grup başkan vekilinin içi rahat olsun vapur iskelesi söyledi, bir de Altınyol un yere alınması sayfa 82 ve 85 de var stratejik plan hedeflerimizde var bu. İçi rahat olsun hepsi var. Bir de başkanım…

 

BAŞKAN- Yani siyasileri ne yaparsan durduramıyoruz.

 

Yeşim TEKOĞLU- Evet başkanım yani şimdi değişiklik isteyecekler, değişikliğe gerek yok o nedenle söyleyeyim bilgileri olsun belki atlamışlardır. Ayrıca Dilek Hanım kamu kurum kuruluşlarına işte gitmedi diye bir şey söyledi. Burada sayfa yanılmıyorsam 19 du. 24 adet kamu kuruluşuna bu planlar gitti. Ama inanın ki sadece 6 tanesinden bize yanıt geldi. Ayrıca kaç adettir, tutarlarıdır bunlar stratejik planda yer almaz. Bunlar her yıl hazırlanacak olan performans programında yer alır. Bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum Abdullah Bey e cevap vermeden yapamayacağım başkanım çünkü eğitimdir, camilerdir başka okullardır yani aklınıza ne gelirse gelsin evet tabii ki bizim asli görevimiz olmamakla birlikte yapmakla yükümlüyüz. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum ki bütün illerde bunların müdürlükleri vardır. Diyanet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, aklınıza ne gelirse bütün müdürlükler şu an gelmedi. Bu müdürlüklerin de kendine özgü bütçeleri vardır. Bütçeleri olmasına rağmen bizlerde onların yapamadığı şeyleri yapıyoruz. Ben teşekkür etmenizi beklerdim. Teşekkür ederim başkanım söz verdiğiniz için.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım a bende teşekkür ediyorum. Buyurun.

 

Mehmet TOPBAŞ- Şimdi başkanım ben de ufak bir ekleme yapayım. Abdullah kardeşim demin isim vererek işsizlikle ilgili bir şeyler söyledi. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Siz çok çalışkan, yorulmak bilmeyen bir insan olarak sizi tanıyorum. Fakat sizin Süpermen olduğunuzu bu gün burada öğrendim. Gerçekten siz Süpermensiniz yani işsizliği de siz önleyeceksiniz, sağlıkta da sorunları siz halledeceksiniz. Biz bir ilçe belediyesiyiz. Büyükşehir Belediyesi bile değiliz ama her şeyi sizden bekliyorlar tebrik ederim kendilerini. Mikail kardeşime de teşekkür ediyorum aynı düşüncelere sahibim. Müslüman insan çalmaz, Müslüman insan çaldırmaz, kanmaz kandırmaz. Kendisine de teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

 

Mikail BİLİCİ- Herkes biliyor bunları canım.

 

BAŞKAN- Önce Özgür Bey e söz vereyim sonra size.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan siz elbette ki Süpermen değilsiniz ama bir belediye başkanısınız. Bu beş yıllık süreç içerisinde bir belediye başkanı gibi hareket ederseniz Bayraklı nın sorunlarını hep birlikte çözeriz diye düşünüyorum.

 

BAŞKAN- Umarım bu saate kadar bir şüpheniz yoktur.

 

Özgür HIZAL- Yani bazı eksikliklerin olması ama hep birlikte bunların da tamamlanacağını düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek, önceki dönemlerde yapılan hatalardan ders çıkarmak durumundayız. Bakınız Bayraklıda Bayraklı sınırları içerisinde bir pazaryeri sorunu dahi çözülememişti.  Özkanlar Pazaryeri den söz ediyoruz, merkezi hükümetin desteği, bunun yanında İzmir Büyükşehir belediyesinin desteği olmasına rağmen Süpermen belediye başkanlarımız bir pazaryerini dahi çözememişlerdi. Sayın meclis üyemiz belki bunları takip ediyor…

 

BAŞKAN- Bu tabir çok şey olmadı Özgür Bey. Geçmiş belediye başkanları ile ilgili gerek Büyükşehir gerekse geçmiş dönem belediye başkanımızla ilgili bu…

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan bunların örneklemesini yaparken geçmişte yapılan hatalardan ders almak adına söylüyoruz. Elbette ki işsizlik rakamlarının direkt sorumlusu yerel yönetimler değildir. Ama şu da bir gerçektir ki ülkemizde son bir yılda yaşanan bazı finansal sorunlara rağmen Avrupa’daki birçok ülkeye göre işsizlik oranlarımız çok daha aşağıdadır. Ama Bayraklı’yı spesifik olarak değerlendirecek olursak Bayraklı’yı ayrıca değerlendirecek olursak, Bayraklı’nın bir yanı bakıldığında şehir merkezi olma yolunda hızla ilerlerken, Bayraklı’nın büyük bir bölümünde daha henüz biz yol yapamadık. Bayraklı’nın büyük bir bölümünde daha henüz biz imar planlamalarını yapamadık. Çok yakın bir zamanda da bir öncekini biz burada tartıştık. Yaptığımız imar planlarının hatalarından bahsettik, eksiklerinden bahsettik, sorunlarından bahsettik. Eğer bir şehrin doğru kentleşme yapılaşmasını yapamazsak o zaman bu şehirde suç oranları da artar işsizlik oranları da artar, sosyolojik anlamda birçok sorun da artar. Bunun sorumlusu da herhalde ki merkezi hükümetler değildir, yerel yönetimlerdir diye düşünüyorum.

 

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar ben mesela Mikail Bey in söylediği şeyler vardı. Gerçekten çalışanlarımızın bu bütçe artışlarından faydalanması v.s lerle ilgili, bunların cevapları var ama ben gerçekten siyasete girmek istemiyorum. Yani bugün sosyal denge tazminatı adı altında yapılan bütün sözleşmelerle ilgili bütün arkadaşlarımıza herhalde Sayıştay dan belirli yükler gelecek. Bazı işler size bağlı değil, keşke bizim elimizde olsa bazı işlemler bu da aslında belediyelerin diğer kurum ve kuruluşlarla çalışırken bazı eşgüdüm sıkıntılarından kaynaklı işler ama ben birçok eleştirinin cevabı olmasına rağmen siyasete girmemeye özen gösteriyorum. Buyurun.

 

Muhammet ŞAHİN- Başkanım tabi bizim Bayraklı belediyesi sizi Bayraklı belediye Başkanı olarak, bizi Bayraklı Belediye Meclisi olarak hatta ve hatta Bayraklıda yaşayan siyasetle iştigal eden insanlar olarak bizim Bayraklı belediyesinde öncelikli görevimiz vatandaşı huzura mutluluğa kavuşturmak. Temel amacımız gayemiz bu. Biz burada vatandaşımıza Bayraklıda yaşayan komşularımıza hemşerilerimize nasıl daha güzel ortam hazırlarız, nasıl güzel bir yaşam hazırlarız ve bizden sonraki nesillere nasıl güzel bir Bayraklı bırakırız bizler onun hesabı kitabını yapıyoruz. Bu hesaplar kitaplar yapılırken Bayraklı Belediyesinin ben şunu istemiyorum, şuna çok karşıyım; Bayraklı belediyesinin diğer kurum ve kuruluşlardan, devletimizin diğer kurumlarından işte “o onu yaptı, bu bunu yaptı” tarzında değil de Bayraklı Belediyesinin diğer İzmir’deki diğer belediyelere örnek teşkil ederek kurum ve kuruluşlarla barışık, kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eden onlarla birlikte çözüm üreten bir yapı haline dönüşmesini arzu ediyoruz. Yani bizim öncelikli görevimiz bütün diğer kurumlarla birlikte hareket eden, vatandaşa güzeli, iyiyi, doğruyu hizmeti götürmekle alakalı bu süreçte yol arkadaşı olmasını talep ediyorum. Yani “o onu yaptı, o işsizlik yaptı, bu temizliği yapmadı, bu onu yapmadı” bizim bunlarla Bayraklının hakikaten vakit kaybedecek zamanı yok. Özgür başkanın bahsettiği hususlarla alakalı bir önceki dönemlerde doğru işler de yapılmış yanlış işlerde yapılmış. İşte Bayraklı belediyesini Büyükşehirle yaşanan sıkıntılarından dolayı vatandaşımız Bayraklı sınırları içinde büyük oranda mağduriyet yaşamış. Biz bunları Bayraklı da biliyor siz de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Bizim amacımız bundan sonraki konuları daha güzel daha sağlıklı daha mutlu daha katılımcı demokrasiyi sağlayarak bu sorunları ortadan kaldırmak. Bu anlamda diğer kurum ve kuruluşlarla barışık halde diğer meclis üyelerimiz de bu anlamda katkı sunarlarsa çok mutlu olurum. Çünkü buradaki sürecin vatandaşa hizmet götürmek anlamında mutluluğa kavuşması anlamında bu sürecin daha hızlandırılacağını, daha etkin bir şekilde yürüyeceğini düşünüyorum. Saygılarımı sunarım.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Evet buyurun Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım, değerli arkadaşlar biraz önce bir meclis üyesi arkadaşımız bu günün konusu olmamasına rağmen, stratejik planda yer almamasına rağmen İzmir de yapılan toplu taşımaya eleştirel bir bakış açısıyla İzmir de ve Bayraklı da balık istifi şeklinde toplu taşımanın yapıldığını söyledi. Hâlbuki gerçektende objektif baktığımızda İzmir de metrolar, tramvaylar, otobüslerle İzmir in 30 ilçesine diğer büyükşehirlerle kıyasladığımızda İzmir ölçeğinde diğer büyükşehirlerle kıyasladığımızda gerçekten de eksikleriyle birlikte iyi bir ulaşım hizmeti verdiğini söyleyebiliriz. Haksızlık etmiş olmayalım diye söz aldım. Teşekkür ederim.

 

Mikail BİLİCİ- Başkanım söz doğdu bana, ilave edeyim. Başkanım Cindi Bey bu bölgenin yaşayanı. Bayraklı da hakikaten ben İzmir i konuşmuyorum. Bayraklıdaki noktaları söylüyorum.

 

BAŞKAN- Mikail Bey söz almadan gidiyorsun.

 

Mikail BİLİCİ- Hayır hayır, insanlar orada insanlara yakışmayacak bir şekilde dolmuşlara…

 

BAŞKAN- Mikail Bey mesele şu; bu başka bir mesele. Biz şu anda stratejik planımızı halledelim.

 

Mikail BİLİCİ- Ulaşım var stratejik planda olmaz olur mu.

 

BAŞKAN- Ulaşım var bu anlattığınız ölçekte değil stratejik planda. Evet, arkadaşlar herhalde yeterli…

 

Mikail BİLİCİ- Dilek temennilere geçelim sayın başkan.

 

BAŞKAN- Stratejik planla ilgili Yeşim Hanım buyurun Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına.

 

Yeşim TEKOĞLU- Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına olumlu oy kullanıyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Stratejik planla ilgili gerekli eksik gördüğümüz eleştiri ve eksikleri belirttik. Dolayısıyla yeni bir belediyenin yani yeni başkanlık döneminin ilk stratejik planı. Bu eleştiriler doğrultusunda gerekenlerin yapılacağını düşünüyoruz. Bunları da biz izlemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla stratejik plana biz de olumlu oy kullanıyoruz.

 

BAŞKAN- Milliyetçi Hareket Partisi?

 

Muhammet ŞAHİN- Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizlerin de bizlerin de ilk stratejik planı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemleri görmemiz hususu ile alakalı bunları inşallah başarırız hep birlikte bu işlerin altına imza atarız. Bu sebepten dolayı biz de olumlu oy kullanıyoruz. 

 

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar demin arkadaşlarımızın da belirttiği o maddi hataların düzeltilmesi koşuluyla stratejik planı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bayraklımıza hayırlı uğurlu olsun. Dilek ve temenniler kısmına geçiyoruz.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Söz almak isteyen var mı? Buyurun Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım, bu sosyal market olayını biz Bayraklıda 25.000 üyesi olan Emekliler Derneğinde uyguladık, faaliyet de gösteriyor. Esnaflardan sanıyorum bir şikâyet ortamı olmuş ama esnaflar bilsin ki biz üye olmayana bir şey vermiyoruz orada herhangi bir mal satılmıyor. Maliyetine satılıyor, oraya belediyeden gelip batar kat olduğu için tutanak tuttular ruhsatla ilgili. Size ben o konuyu dillendirdin sayın başkan. O tutanakla ilgili de Encümen üyelerimizden İsmail Bey’e, Kıyasettin Bey’e de söyledim. Ceza geldi, yarın mali işler başkanını göndereceğim onlardan makbuz karşılığında o cezayı alsınlar. Sizden ricam kapatmaya da gelmesinler, ben şeyle görüştüm rica ettim sayın başkanım. Yani böyle gülünç gülünç işler oluyor. Hangi esnafın ne kadar sağlıklı ruhsatı varsa gidip oraya dokunuyorlar. İşyeri ruhsatlı batar kattan dolayı ruhsat sıkıntısı var.

 

BAŞKAN- Mikail Bey sıkıntını bari söyle.

 

Mikail BİLİCİ- Dilek temenniler, e canım olacak yani 25.000 kişinin sıkıntısı büyük sıkıntı. Ceza kesildi, kesildi. Onlar İsmail Bey le Aydemir Bey den alacağız.

 

BAŞKAN- Evet buyurun.

 

Dilek YILDIZ-  Başkanım ben de öncelikle Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olmasını önemsiyorum. İnşallah bu hedeflere Bayraklı 2024 sonunda kavuşur. Maddi hatalardan bahsettiniz, teşekkür ediyorum dikkate aldığınız için. Çıkartılmasını önerdiğim az önce bahsettiğim 64. sayfadaki…

 

BAŞKAN- Arkadaşlar not alıyor musunuz?

 

Dilek YILDIZ-  Ben kısaca ifade edeceğim çıkartılmasını önerdiğim maddeler 64. sayfada; “farklı kesimlerin siyasi algıları kıracak farklılık arttıracak çalışmalar yapılması” mali kaynak analizinde “Türkiye deki ekonomik istikrarsızlıktan dolayı yetersiz kalması” hususu. Bir diğer nokta da Mali Hizmetler Müdürlüğünün risk analizindeki “sık sık çıkarılan vergi afları ve vergi borcu yapılandırmaları, ülkenin genel ekonomik durumunun daha da kötüleşmesi, merkezi idareden gelen payların düşürülmesi” yine tespit ettiğim maddeler arasında.

 

BAŞKAN- Bir de arkadaşlar bu Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ilgili bir ibare vardı. O da riskler bölümündeydi. O da Çevre Şehircilik Bakanlığı…

 

Dilek YILDIZ-  Başkanım bir de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 100 üncü sayfada burada da riskler noktasında şu yazıyor. “Resmi ve resmi olmayan kurumların gerekli desteği vermemesi” Bu da bence muğlak. Bir de son olarak özellikle personel noktasında çok ciddi sıkıntıya değinilmiş bütün raporlarda. Burada hemen Veteriner İşleri Müdürlüğünün tespitine göre “mevcut personele hizmet içi eğitim ihtiyacı”, yine bunun yanında AR-GE biriminin tespitine göre “personel performans değerlendirme sisteminin olmaması” yine son olarak…

 

BAŞKAN- Biz zaten stratejik planı oyladık. Aslında bu siyasi ve diğer kurumları hedef alan ve diğer maddi hatalarla ilgili artık onları…

 

Dilek YILDIZ- Bir de İnsan Kaynakları Müdürlüğünün “personel motivasyonunun düşük olması” Bunlar önemli tespitler bence. Bunları arttırmaya hedefli çalışmalar yapılırsa seviniriz. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum.   

 

İpek KUL- Başkanım ufak bir şey ekleyebilir miyim? Bu siyasi algılarla ilgili mesele hani biz siyasi partinin propagandasını yapmak değil de bir arada yaşamayı ve farklı görüşlere saygı duymayı hani insanlara aşılamakla ilgili belki bir girişim olabilir. Onun da zaten stratejik planda yer alması olumlu.

 

BAŞKAN- Peki teşekkür ediyorum. Buyurun.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım öncelikle stratejik plan oy birliği ile geçtiği için çok mutlu oldum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ben farklı bir konuda söz almak istedim. Bu gün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Ben insani boyutta mesleğimden, şu anda bulunduğum siyasi partideki duruşumdan farklı olarak bu konuyla ilgili biraz vaktinizi alıp konuşmak istiyorum. Çünkü hayvanlar benim hassas olduğum konulardan birisi. Hayvanlar yaşamımız boyunca özelliklerinden dolayı hepimize insanoğluna yüzyıllardır yoldaş olmuş canlılardır. Hayvansız bir dünya düşünemiyorum. En basitinden birkaç örnek vermek istiyorum. Özellikle göçük altında bir patinin ıslak burnuna muhtaç oluyoruz ve onların sayesinde uyuşturucu çetelerinin birçok operasyonu olumsuzlukla sonuçlanıyor. İnsanlar bu nedenle hepimizin hayvanlara sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda belirtmek istediğim bir husus var ve bu konuda Baro da Hayvan Hakları ile ilgili çalışmalar yaptığım için kendi belediyemi, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğünü ve müdürlüğe destek veren siz değerli başkanımı gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü barınaktaki katliamlarla, hayvan tecavüzleriyle ya da orada yavruları kendi pisliklerini yedirip hayvanları birbirlerine yem etmeyen çalışmayan yapan ve her zaman hayvan severler tarafından örnek gösterilen bir barınağa sahibiz. Hayvanları barınaklara kapatarak veyahutsa sosyal yaşamdan dışlayıcı çözüm önerileri üretmek bence çok yanlış. Çünkü köpekleri yüzyıllar boyunca evcilleştirerek avcılık özelliklerinin kaybolmasına biz sebep olduk. Onları aynı zamanda kendi yaşam yerlerinden kendi insanlık, kişisel hırslarımız yüzünden dışlanmasına biz sebep olduğumuz için beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Hayvanlar iki sebeple saldırırlar sokak hayvanları; ya açtırlar ya şiddet görmüşlerdir. Bunun da sebebi insanlardır. O nedenle birkaç gündür basında da yer alan ve diğer barınaklar dolayısıyla gündeme gelen hayvanları toplayıp belirli bölgelere atma, belirli bölgelerde yaşamaya zorlama, kendilerine ait olan yerlerden uzaklaştırma gibi çözüm önerilerinin geçici çözüm önerileri olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle umarım hayvanlara şiddetin önlendiği ve merkezi hükümetimizin de çalışmalarıyla hayvan hakları yasasının tekrar düzenlendiği günlere kavuşmamız dileğiyle ve bir hukukçu olarak belirtmek isterim ki, hayvanlara karşı yaklaşımımız çok önemli çünkü çocuk istismarı suçlularının, kadına şiddet eğilimi gösteren ve katil diye suçladığımız kişilerin suç geçmişlerine baktığımızda ilk eğilimlerinin hayvanlara yönlendiğini tespit ediyoruz. Bu nedenle başkanım bizim böyle hayvan dostu bir Veteriner İşleri Müdürlüğümüze sahip olduğumuz için ve buna destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

 

BAŞKAN- Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Yeni bir hamle yok değil mi? Buyurun.

 

Emre DEMİR- Başkanım ben herkesi saygı ile selamlıyorum. Öncelikle çok ufak bir noktaya değinmek istiyorum. Konuşan meclis üyelerimiz, grup başkan vekilimiz ve sözcünüz Cumhuriyet Halk Partili. Meclis üyelerinin ikinci dönemi bildiğim kadarıyla. Stratejik planda bizim güvendiğimiz tek söz sizin sözünüz. Çünkü geçmiş dönemde meclis üyeleri belediye başkanına destekleyerek veyahutsa burada belediye başkanına aşağıdan pompa desteği ile hizmet yaptırabilirdi. Hiçbir hizmetlerini göremedik on senede. Siz de her seferinde geçmiş belediyenin israfla yönetildiğini zaten dile getiriyorsunuz. Ben AK Parti hükümetinin bize vuruldu devamlı, İzmir e ne yatırımlar yaptığını ufak tefek başlıklar altında size söylemek istiyorum. Eğitime…

 

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar…

 

Mikrofonsuz konuşmalar

 

Emre DEMİR- Ne dedik ya?

 

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar,

 

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım şimdi ikinci dönem meclis üyesi olarak tarafımıza da çirkin bir ithamda bulunuyor, arkadaşımız siyasetin içinde birisi ve siyaseten biz her zaman ekibimize her şart ve koşulda inanmasak da sahip çıkarak her türlü desteği veririz. Burada “pompalanma” çok yanlış. Lütfen bu konuda arkadaşımın hatta kardeşim diyorum benden yaşça küçük lafını geri almasını talep ediyorum.

 

Emre DEMİR- Ben lafımı geri alayım ama bunun içerisinde kötü bir niyet art niyet aramak zaten art niyetli bir duruş demektir. 

 

Gamze Gül ÇAMUR- Geçmiş dönemi buraya getirmek daha art niyetli bir durumdur lütfen.

 

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar,…

 

Emre DEMİR- Ben sözümü geri alayım ama geri alınacak bir söz de yok. Kötü niyetli bir durum zaten yok sayın başkan.

 

BAŞKAN- Şimdi Emre Bey sen bizim genç bir arkadaşımızsın, heyecanlısın bazen heyecanla bazı lafları ağzından kaçırıyorsun. Bunu iki defa bize de yaptın. Yani mesela belki hatırlamıyorsun belki ama, “iki defa sizi aradım bir de burada size brifing mi vereceğim” gibi burada böyle garip çıkışların oluyor. Bunlar hem bir meclis üyesine hem de senin gibi genç bir arkadaşımıza…

 

Emre DEMİR- Bunların hiç birinin içerisinde bir art niyet yok sayın başkan.

 

BAŞKAN- Art niyet olmadığını biliyorum ama burada birazcık daha Bayraklının temel sorunları ile temel meseleleri ile ilgili, yani biz burada siyasetin kendi gündemine girersek bu işten inanın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu karlı çıkar. Çünkü iş yapamadığınız zaman siyaset konuşursunuz ama biz diyoruz ki iş yapıyorsak da yapmıyorsak da bu işleri gelin burada konuşalım eksiğimiz nedir, derdimiz nedir siz bizi eleştirin biz nerede yanlış yapıyorsak bunu düzenleyelim. O yüzden sürekli Bayraklıyı konuşmak bence siyaset konuşmaktan daha önemli. Zaten siyaseti önümüzdeki süreçte bir daha konuşacağız.

 

Emre DEMİR- İzmir’e hizmetlerden bahsetmek istedik.

 

BAŞKAN- Ben vallahi o seçim sürecinde 40 gün, gece gündüz siyaset konuşmaktan ben bıktım. Birazcık iş konuşalım artık. Bir dahaki 5 yıla tekrar sahalarda olacağız.

 

Emre DEMİR- Önümüzdeki dönemlerde göreceğiz de başkanım burada ben hiçbir kimseye kötü niyetli bir söz söylemedim söylemem de. Kendileri de bunu çok iyi biliyorlar. Bu da Türkçemizin içerisinde olan bir cümle. Desteklemekten gelir. Biz desteklerinden bahsetti burada. Kesinlikle yanlış bir cümle yok. Aranılan kusur arayandadır. Burada bir kusur aranılıyorsa eğer kendilerine bakmaları lazım.

 

BAŞKAN- Evet şimdi arkadaşlar 

 

Emre DEMİR- Eğitime 2.8 milyar lira, sağlığa 1.4 milyar lira…

 

BAŞKAN- Bir saniye lütfen arkadaşlar, bir saniye lütfen.

 

Emre DEMİR- Ben İzmir de yapılan hizmetleri söylüyorum. Bir şey yapılmadığı söylenildi ya. Söylüyorum da kâtip üye de devamlı oradan…

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar

 

Emre DEMİR- Anlatmayayım mı hükümetin yaptıkları istemiyor musunuz?

 

BAŞKAN- Bak Dilek ve temenniler kısmındayız. Biz hükümeti tartışmıyoruz ki. Hükümetle ilgili bir sıkıntımız yok ki bizim. Yani bak burada ben arkadaşlarımın birçoğunun eleştirileri varken bu eleştirilerinin birçoğunun kaynağı farklıyken bak siyasete girmiyorum. İnanın her yapılan cümleye onlarca lafımız var. Sizin de vardır hiç kuşkusuz. Ama biz diyoruz ki; dilek temennilerde de kentle ilgili konuşalım.

 

Özgür HIZAL- Şimdi sayın başkan çok özür diliyorum. Emre kardeşimizin de burada bir art niyeti yok.

 

BAŞKAN- Art niyeti yok. Ben de öyle inanıyorum. Art niyetli bir söylem değildir yani.

 

Özgür HIZAL- Türkçemizin kelime haznesinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşanabilir ama sizden ricamız madem…

 

BAŞKAN- Ama geçen defa da benzer Ertuğrul Bey in dil sürçmesi ile konuda benzerini yaşadık.

 

Özgür HIZAL- Sayın başkan biz de aynısı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bütün mahallelerimiz için bizim için çok değerli. Merkez mahallemiz ne kadar değerliyse Yamanlar mahallemiz de o kadar değerli. Ama sizden ricam tüm meclis üyelerimizden ricamız şu; madem biz siyaset yapmayacaksak madem siyaset yapmayı düşünmüyorsak…

 

BAŞKAN- Meclis çatısı altında siyaset yapmayı düşünmüyoruz.

 

Özgür HIZAL- Sokakta alanda partimizi elbette siyasetimizi yapacağız.

 

BAŞKAN- Kesinlikle.

 

Özgür HIZAL- Yerel anlamda siyasetimizi de burada yapacağız. Ama sizden bir meclis başkanı olarak ricamız şudur; konuşmalarda kelimelerin arasına bazı hususların gizlenerek ince ince iğnelemelerin yapılmaması.

 

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar, Muhammet Bey istersen bu meclisi bitirelim. Yok yok bitireyim. Ben şimdi size iki tane müjde vereyim. Daha bu hafta meclisimiz var. Bunu burada noktalayalım. Ben size bir tane müjde vereyim. 03.10.2019 tarihi itibariyle belediyemizin iki şirketinin tedarikçi firmalara ve üçüncü şahıslara bir kuruş borcu yoktur arkadaşlar. Bütün borçlarımızı bitirmiş olduk. Yaklaşık 3.5 milyon da geçmiş dönemden kalan borcumuzu ödedik. Şu an hiçbir vatandaşımızın bu iki şirketimizden bir kuruş alacağı yoktur.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben de bununla ilgili bir bilgi almak istiyorum.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi böyle gelişmeler olması bizim için de sevindirici. Yani Bayraklı halkının bu paraları…

 

BAŞKAN- Kamuya borcumuz var sadece. Onu da beraber halledeceğiz sanıyorum. Sağ olsun Özgür Bey o konuda…

 

Özgür HIZAL- Ne kadar iyi niyetli olduğumuzu gösterir diye düşünüyorum.

 

BAŞKAN- Yani bizim o konuda hiçbir şüphemiz yok. Bayraklı meclisi olarak zaten çalışıyoruz. Yani sonuç itibari ile burada bizim kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettiğimiz arazilerimiz var doğal olarak bunun karşılığı olarak da mevcut sigorta ve vergi borçlarımızın mahsup edilmesini istiyoruz. Bu anlamda gerek hükümetimizle gerek ilgili bakanlıklarla ilgili AK Partili arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar. Bu destek ve yardımları için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu inkâr edilecek bir işlem değil yani. Onu bitirdiğimiz an borçlarımızın asıl kalemini çizmiş olacağız.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi başkanım ilgili birimlerdeki bu tasarrufların yapılması ve bu kadar borcun da belli bir nebze de olsa aşağıya indirilmesi tabii ki sevindirici bir durum. Dediğim gibi geçmiş dönemde Bayraklı halkının parasının çar çur edilmiş olduğunu siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Şimdi ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İlk yüz günde 40 milyon borç 5 milyon tasarruf yaptık diye açıklama yaptınız. Bu gün ikinci yüz gündeyiz. Dolayısıyla 90 milyon borç ödemeniz gerekiyor bizim hesaplarımıza göre. Şu an Bayraklı Belediyesinin borcu ne kadardır bir sonraki mecliste ya da şimdi bize bilgi verirseniz seviniriz.

 

BAŞKAN- Yani çok determinist bir anlayış ama siyaset ve belediye yönetimi öyle değil. O içinde olduğunuz mevcut koşullarla ilgili. Yani siz banka kredilerinizde eğer bu ay vergi ayı ise bir 20 milyon daha ödeyecekseniz evet, bu ay da otomatik 20 milyon düşer. Ama böyle bir ödemeniz sizin o vergi gelir ayınıza denk gelmemişse onu da çok karıştırmamak lazım. Ama inanın bu beraber vergi ve sigorta işini hallettikten sonra göreceksiniz borçlarımız nereye çekmişiz hep beraber göreceğiz. Zaten ben bunu söylerken kişisel bir başarı olarak söylemedim. Bütün meclis üyelerimize müjde olarak verdim. Yani buradaki asıl derdimiz de bundan sonraki, gerçekten şirketlerimizi daha doğru, daha iyi, daha kalifiye, daha ihtiyaçlarını çözebilir, daha kaynaklarının belirli alanlara hizmet eder şekilde yönlendirelim istiyoruz. Yani rakamları da verebilirim, bizim firmamızın birinin yaklaşık 999.056 lira ödemesi bitmiş durumda. Bir diğerinde 2 milyon 719 bin lira, ayrıca erken ödeme ile ilgili de 53 bin liralık iskonto indirimleri yapılmış durumda. Şu an ayrılan emekli olan arkadaşlarımızın da tazminatları ödenmiş durumda.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan Emre bey bizim grup sözcümüz.  Abdullah Bey, Emre Bey e çok fazla söz bırakmıyor. Abdullah Bey den ricam Emre Bey in konuşmasını şey yapacak olursa bu kadar Emre Bey in bu kadar sıkıntı durumu da olmaz.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, toplantıya katılmayan meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki toplantı?

 

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Yeşim TEKOĞLU- 8 Ekim 2019 saat 18.00

 

BAŞKAN- 8 Ekim 2019 saat 18.00 de görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. Bilgilendirme toplantısını not alın Perşembe günü saat 16.00 da.

 

 

 

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

 

                                                                          Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                                 Üye                                               Üye