Meclis Çalışmaları

10/10/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 10.10.2019 TARİHLİ IV. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Şentürk APAYDIN - Dilek YILDIZ. 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri, sevgili konuklar Ekim Ayı meclisinin 4. birleşimini açıyoruz. Gerekli çoğunluğumuz vardır.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

08.10.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN-Geçmiş toplantı tutanağının oylanması Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur.

BAŞKAN- Geçmiş meclis tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Evet birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım  gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Gündemde yazıldığı şekilde okunması uygundur.

BAŞKAN- Birimlerden gelen önergelerin gündemde yazılı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5570) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bu önergenin Sosyal İşler, Kültür, Hukuk, Kadın Erkek Eşitliliği ve Madde Bağımlılığı Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara havalesi uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7057) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Bu sanıyorum rutin bir işlem değil mi?

Yeşim TEKOĞLU- Aynen başkanım.

BAŞKAN- Bir prosedür. Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Alim ÇANKAYA bir de İbrahim BALIKÇI’yı öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Emre DEMİR, Osman SAĞLAM.

Yeşim TEKOĞLU- Bir asil, bir yedek.

BAŞKAN- Evet bir asil, bir yedek.

Mikail BİLİCİ- Biz önermiyoruz.

Yeşim TEKOĞLU- Onların önermemesi gerekiyor.

Abdullah AKTAŞ- Evet aslında biz önermiyoruz.

BAŞKAN- Aslında olabilir anlaşalım, bu işi beraber yapalım.

Yeşim TEKOĞLU- Bir asil, asil bizden yedek onlardan olabilir başkanım.

Mikail BİLİCİ-Biz yedeği kabul etmiyoruz.

BAŞKAN- Mikail bey kabul et. Oylarım asil de bizim olur yedek te.

Yeşim TEKOĞLU- İkisi beraber çalışabilirler. Problem yok.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, Abdullah Bey nedir fikriniz?

Abdullah AKTAŞ- Bir asil bir yedek, bir sizden bir bizden olabilir başkanım.

BAŞKAN-Tamam. Biz asil üye olarak ilk komisyona Alim Bey’i öneriyoruz.

Yeşim TEKOĞLU- Alim ÇANKAYA.

BAŞKAN- Sizler yedek olarak kimi öneriyorsunuz?

Abdullah AKTAŞ- Emre DEMİR.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar asil olarak Alim ÇANKAYA, yedek olarak Emre DEMİR’i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet gündemin diğer maddesi.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7054) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Ege Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Arkadaşlar buradaki fark biri Karşıyaka, biri Ege Vergi Dairesi Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- İbrahim BALIKÇI’yı öneriyoruz.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Osman SAĞLAM.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet Yeşim Hanım 4’üncü maddeden itibaren…

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 4 dahil olmak üzere 21’inci madde dahil Emlak İstimlak Müdürlüğümüzden gelmiş hisse satışları. Bunların Hukuk, Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN-Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur.

BAŞKAN-Arkadaşlar 4’üncü madde dahil, 21 dahil olmak üzere tüm maddeleri ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yeşim TEKOĞLU-4’üncü maddeyi görüşelim.

BAŞKAN- Evet 4’üncü maddeye geçtik. Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi buyurun.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-353) Bayraklı ilçe sınırları içinde bulunmakta olan ekonomik yönden muhtaç kişilere her türlü ayni ve maddi yardımda bulunması ve maddi yetersizlikler sebebi ile eğitim-öğretim sürecine devam edemeyen ve eğitim imkanlarına sahip olamayan çocuk ve gençlerimize her türlü ayni ve maddi yardımı sağlamak için Belediyemiz bünyesinde 2 farklı bağış kampanyası ve ilgili hesapların açılması, bağış kampanyası ile ilgili hesapların açılabilmesi için Kaymakamlık makamından izin alınmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet 2’inci madde.

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5812) Bayraklı Belediyesi 2020 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 2 ve 3’üncü maddelerin birlikte görüşülmesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Bunu oylamaya sunmamıza gerek var mı?

Abdullah AKTAŞ- Var.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 2’inci ve 3’üncü maddenin birlikte görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Ben yine genel bir değerlendirme yaptıktan sonra ayrıntıları ve rakamları grubumuz adına Plan Bütçe Komisyonumuz Mehmet Bey aktaracak size. 2020 Mali Yılı Bütçemizin ilçemize faydalar getirmesini dileyerek başlamak istiyorum, sözlerime. Belediyemiz 2020 Yılı Performans Programının odağında vizyonumuza uygun olarak çocuk, genç, kadın ve dezavantajlı gruplar olduğu performans programına ayrıntılı olarak inceleyip değerlendirildiği görülmüştür.  Performans programının bu şekilde olması bütçemizin çocuğa, gence, kadına ve dezavantajlı gruplara dayalı olduğu anlamına gelmektedir.  Belediyemizin 2020 Yılı Performans Programında stratejik planda belirlenen öncelikli hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacına yer verilmiş, sayısal verilere dayalı performans programı ile hangi hedeflere ne derece ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirilmek üzere de performans göstergeleri belirtilmiştir. Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri Bayraklı Belediyemizin önceliklerini doğru belirleyen akılcı, şeffaf, sosyal belediyecilik anlayışıyla temel sorunlarının tespiti ve en etkin çözüm yollarını üretmek için gerekli hedefleri yapmaktadır. Kentin çevresini değiştirecek projelerin yanında sosyal projeler, kente değer katacak yatırımlar yapacaktır. Yatırımlarda izlenen öncelik bölge halkının genel gereksinimlerini en kısa zamanda gidermektir. Dershanelerimiz, dershanemiz, kültür ve semt merkezlerimiz,  kütüphanelerimiz, diş polikliniklerimiz, sporun bireyin ve toplumların yaşamları içinde önemli bir yeri olduğu bilinciyle bu süreçlerin yürütülmesinde belediyemiz en önemli yere sahiptir. Yazın yüzme havuzumuzun aktifleştirilmesi ve kışında spor yapma olanakların en iyi şekilde sunulması, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, her türlü sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılayacak şekilde çalışmalarımızın yapılması çerçevesiyle ilçemiz cazip bir hale gelecektir. Yeni projelendirilen ve geleceğimizin gençlerine yönelik bir ufuk açan dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı ve Bayraklı kent projeleri şeklinde gerçekleştirilecektir. Bayraklımızın en büyük kazancı ve yatırımı bu olacaktır. Bayraklımız için onur ve gurur duyacak güzel işler yapılmaya devam edeceğine inancımız tamdır. 2020 Mali Yılı Bütçemizle stratejik planda yapmayı hedeflediğimiz projelerin, yatırımların imkanlar dahilinde gerçekleştirileceğini biliyoruz. Bütçemiz vizyonu olan bir bütçedir.  Bu bir bütçe dönemi ve ben bunu ifade etmekten çekinmeyeceğim ve tekrarlamaya da devam edeceğim. Bu devam edeceğim bir husus ise yerel yönetimler arasındaki görev karmaşıklığı ve taraflı olarak siyasi görüşe göre ayrıma maruz kaldığımızda yapmasında zorlandığımız, dolayısıyla hizmetin sorumluluğunun belediyemize aitmiş gibi yüklendiğimiz harcamalardır. Şunu da ifade etmeliyim ki biz bu hizmetleri yapmaktan son derece mutluyuz. Keşke kamuya ait müdürlüklerin görevi olan hizmetlerin tamamı bizde olsa ve bütçeleri bize aktarılsa da inanınki daha bir güzel toplum yaratırız.  Sorumluluk alanımıza girmese bile bu yerlerde hizmet yapılması bütçemizde yıl içinde değişimler yaratsa bile tek amacımız gerek belediye başkanımız, gerek bürokratlarımız, gerek meclis üyelerimiz tek amacımızın halkın refahını sağlamak olduğunu biliyoruz. Birkaç örnek vermek yerinde olacak sanırım. Örneğin ; okulların temizliği, boya badanası, bahçelerinin güzelleştirilmesi bunlar aslında hangi kurumun görevi? Tabiî ki Milli Eğitimin…

Abdullah AKTAŞ- Değil.

Yeşim TEKOĞLU- Aynı şekilde…

BAŞKAN- Abdullah Bey hatibin sözünü lütfen kesmeyin. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Sağlıkla ilgili keza aynı öyle ambulans, tedavi, diş gibi birçok alanda insanlar devlet hastanelerinde mağdur ve sıra beklemekteler. Biz…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Yeşim TEKOĞLU- Bayraklı, sözümü kesmeseniz.

BAŞKAN- Evet hatibin sözünü kesmeyelim buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Ben şuanda Bayraklıda yapılan hizmetlerden bahsediyorum.

BAŞKAN-Evet.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Yeşim TEKOĞLU-Dişte, hepsi de.

BAŞKAN-Evet.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Yeşim TEKOĞLU- Söylüyorum dinlemiyor musunuz?

BAŞKAN-Buyurun Yeşim Hanım

Özgür HIZAL- Genel idarenin sorumluklarından bahsetmiyor musunuz?

Yeşim TEKOĞLU- Biz bu mağduriyete bir nebze de olsa aza indiriyoruz ve insanları mutlu ediyoruz.  Keza spor da öyle, camiler de öyle…

Abdullah AKTAŞ- Evet söylüyorsunuz.

Yeşim TEKOĞLU- Bu müdürlükler bence kalksın ve belediyeler yapsın.

BAŞKAN-Ya arkadaşlar farklı bir şey demiyor. Yani eksik olan yerlerde belediyemiz de imkanlarıyla destek oluyor diyor. Yani bunu da yapıyoruz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Yeşim TEKOĞLU- Niye zorunuza gidiyor ben anlamadım ki gerçeği söylüyorum

BAŞKAN-Evet Yeşim Hanım lütfen buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Bayraklı Belediyesini konuşuyorum şuanda.

Özgür HIZAL- Bayraklı Belediyesinin bu hizmetlere ne kadar para harcayacağını da söyleyin teknik olarak bütçeyi tartışıyoruz Sağlık bakanlığını mı tartışıyoruz?

Yeşim TEKOĞLU-Evet performansı ve bütçeyi…

BAŞKAN- Yeşim Hanım Özgür Bey lütfen. Buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Bu müdürlükler kalksın belediyemiz yapsın ve bütçeleri bize aktarılsın daha iyi hizmet vereceğimizin tahhütünü veriyorum. Özgür Bey söz alınca siz de bütçeyle ilgili konuşursunuz.

BAŞKAN- Evet.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Arkadaşlar boş verin.

Yeşim TEKOĞLU- İyi bütçe sadece iyi bütçeleme teknikleriyle hazırlamak değil aynı zamanda işi gerçekten iyi bilenler tarafından hazırlanmalı ve bütçeyi etkileyebilecek dış etkenlerin farkında olmalıdır. Ulaşılabilir, adaletli ve katılımcı bir tarzda hazırlanan bütçeler çalışanların iletişimini, bağımlılığını ve motivasyonunu artırıcı bir araç olup, 2020 Mali Yılı Bütçemizin en etkin ve verimli biçimde kullanarak amaçlanmasını hedefliyoruz. Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri  sizlere ve nezdininizde  Bayraklının değerli halkına  sunmuş olduğumuz 2020  Mali Yılı Bütçe tasarısı  ve Performans Programımız  belediyemizin  şeffaf belediyecilik anlayışına, yüzünü halka dönük ve halk için çalışan bir yerel yönetim anlayışına uygun olup 2020 Mali Yılı Performans Programı  ve 2020 Yılı Bütçemizin İzmir’imize değer katacak program ve bütçe olduğunu düşünüyoruz. Performans programı, bütçenin hazırlanması emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Serdar SANDAL’a ve bürokratlarımıza,  Plan ve Bütçe Komisyonumuza ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Her iki önergeye de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak olumlu oy kullanacağımızı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkanım, değerli meclis üyelerim İzmir’imizin yeni kent merkezi Bayraklı’yı marka kent yapmak adına, İzmir’in 6. büyük ilçesini yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi uygun olarak özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç SOYER ve merkezi hükümetin vereceği destekle yaşanabilir, sağlıklı ve huzurlu insanların yaşadığı bir ilçe olacağız. 2020 yılı gelir bütçemiz 315 milyon lira olarak hesaplanmış, giderlerimizde bu gelir bütçemize uygun olarak öngörülmüştür. Gider bütçesi yapılırken her müdürlüğün görüşleri alınmış, 2020 stratejik plana ve gerçekleşme oranına çok yüksek olacağı varsayılmıştır. 2020 yılında yapacağımız hizmetlerin tam adil ve özellikle şimdiye kadar az hizmet alınan yerlere öncelik tanınacağını hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki süreçte aldığımız ve devam ettireceğimiz tasarruf tedbirleriyle, israfı en az seviyeye çekerek buralardan yaptığımız tasarrufları vatandaşlarımızın hizmetine iş odaklı sunacağız. Gider bütçemiz yapılırken belediye başkanımızın ve ilgili bürokratlarımızın fikirleri alınıp, Genel Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri,  Ekonomik İşler ve Hizmetleri, Çevre Koruma Hizmetleri,  İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri,  Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri,  Eğitim Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri tek tek hesaplanıp bütçe gider kalemleri olarak sunulmuştur. Yapılacak bu harcama ile tahsil edilecek gelirler bütçe ve muhasebe yönetmelik hükümlerine uygun olarak kayıtlarımızda yer alacaktır. 2020 bütçemizin denk bütçe olarak Bayraklı’da yaşayan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 2020 Gelir Bütçemiz: Vergi Gelirlerimiz 112 milyon 770 bin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 42 milyon 237 bin, Alınan Bağış ve Yardımlar 10 milyon 475 bin, Diğer Gelirler 99 bin 753 bin 100 lira, Sermaye Gelirleri 49 milyon  810 bin  lira, toplam Gelir Bütçemiz  315 milyon. Gider Bütçemiz : Personel Giderlerimiz 67 milyon 35 bin 500 lira, Sosyal Güvenil Kurum Prim Giderleri  7 milyon 678 bin, Mal ve Hizmet Giderleri  158 milyon 893 bin 500,  Faiz Giderlerimiz 8 milyon, Sermaye Giderleri 43 milyon 916 bin, Sermaye Transferleri  500 bin, Borç Verme 2 milyon, Yedek Ödenekler 22 milyon 250 bin, toplam Gider Bütçemiz 315 milyon hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Bayraklı’ya.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Buyurun.

Serap KESKİN- Sayın başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokratlarım, değerli misafirlerimiz belediyeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereği halka sundukları hizmetleri ve bunların kaynak ihtiyaçlarını performans hedef ve göstergelerini içeren performans programlarını hazırlar. Kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı kurma görevi yılın başında hazırlanan performans programı ile yerine getirilir. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım bürokraside görevli arkadaşlarımız tarafından hazırlanmış olan, sizin de değerli görüş ve onaylarınızla kabul gören 2020-2024 Stratejik Planın 1. faaliyet yılında gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimizi, bütçe öngörülerimizi gerçekleştirme ve ölçme biçimlerimizi performans programında yer almaktadır.  Bu programda 2020-2024 stratejik planda Bayraklı’yı geleceğe taşıyacak 7 temel hizmet alanı belirlenmiştir. Bunlar çocuk ve gençlik, sosyal belediyecilik, kentsel yapı, doğa ve sağlık, kurumsal yapı, katılımcılık, eğitim, bilim bu amaçlara ulaşmak için 44 adet stratejik hedef yer almaktadır.  Bu hedeflerle toplumun tüm sosyal dezavantajlı grupları başta olmak üzere emeği ile geçinenlerin esnaflarımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, engellilerimizin ihtiyaç ve taleplerine öncelik veren, kentin sosyal yaşamının düzenlenmesinde insanı merkeze koyan katılımcı, demokratik, yenilikçi, özgürlükçü, şeffaf belediyecilik emeğe ve sosyal adalete saygılı  olmayı kılavuz edinen anlayış sürdüreceğiz. Bu programla dünya çocuk, gençlik kenti vizyon projemiz ile Bayraklı’nın diğer ilçe belediyeler arasındaki farkındalığını bir basamak daha yükselteceğiz. Elinizdeki 2020 bütçe kitapçığında harcamaların nereye yapıldığını gösteren gider bütçesi, diğeri ise bu giderlerin kaynağını gösteren gelir bütçesi olmak üzere 2 taraflıdır. Belediyemiz bütçesinde izleyen 2 yılın gelir ve gider tahminleri de yer alır. Stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bütçe belediyenin plan ve programlarının gerekleri ile payda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk cinsiyete dayalı bütçeleme ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu yönü ile Bayraklı Belediyesi bütçesi kaynaklarının etkin, etkili ve ekonomik kullanılması amaçlanmıştır. Hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına, odalara, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlara ve özellikle istek öneri ve eleştirilerin çeşitli yollarla bize ileterek iyileştirmeye açık alanlarımızı görmemizi sağlayan Bayraklılara katkılarından dolayı teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyoruz. Yok herhalde Abdullah Bey buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Öncellikle meclisimize ve tüm katılımcılara hayırlı akşamlar diliyorum. Bütçe ve performansa geçmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Bulutlarımızın güvenliğini sağlamak sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturmasını engellemek DEAŞ, PKK, KCK, PYD, YPG gibi başta olmak üzere adı geçen ne olursa olsun…

BAŞKAN- Bir saniye

Abdullah AKTAŞ- Milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri veya teröristleri etkisiz hale getirmek yerinden edilmiş Suriyelileri evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılan tüm silahlı kuvvetlerimize ve Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’tan  muvafakatlar diliyoruz. Bugüne kadarda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için savaşan herkesten de Allah razı olsun diyoruz. TBMM genel kurulunda HDP dışındaki diğer siyasi partilerin oy birliği ile sınır dışı harekat tezkeresinin uzatılması da sevindiricidir. Bu da vatan ve bayrak söz konusu olduğunda konu, sonuç ne olursa olsun siyaset üstü karar aldığının milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum ki, ülkemizin bölünmez bütünlüğü  hepimiz için en önemli unsur ve her şeyin üzerindedir. Bu vesile ile dünyaya Türkiye’nin gücünü gösteren ve ülkemiz için tehdit unsuru olan terör örgütlerine karşı harekat kararı alan başta Cumhur Başkanı Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a, destek veren siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Tüm silahlı kuvvetlerimize sınır ötesinde ve geçmiş tarihlerinde kahramanlık destanı yazan Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız onlarladır.

BAŞKAN- Evet biz de Abdullah Bey’in temennilerine katılıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU’nun da dediği gibi “Allah oradaki evlatlarımıza zafer nasip eylesin.”

Abdullah AKTAŞ- Amin inşallah başkanım.

BAŞKAN- Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi gündem konusuna gelirsek 2020 Yılı Bütçe taslağına baktığımızda maalesef yine yatırımları yeteri kadar pay ayrılmadığını görüyoruz. Bayraklı’nın en büyük sorunu olan kentsel dönüşüm ve alt yapı yatırım bütçesinin payının birçok kalemin altında olduğunu görüyoruz. Bütçenin günlük faaliyetleri yapma, genel gider ve personel maaşlarını karşılamaya yönelik olduğunu görüyoruz. Yine bütçede en çok gözüme çarpan kalem ise kesin hesapta olduğu gibi 3 milyonluk bütçe payı ile Özel Kalem Müdürlüğünün olduğunu görüyoruz.  Özel Kalem Müdürlüğünün bütçedeki payı engelli vatandaşlarımız için ayrılan hizmet payının yaklaşık 7 katına denk gelmesi de ayrıca düşündürücüdür. Birçok müdürlükten daha fazla bütçe payı sahip olan Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve sorumluluklarının ne olduğunu merak ediyoruz. 3 milyonluk bütçe ile ne yapılacağını da meclisimize açıklanmasını istiyoruz. Sayın başkan yaklaşık 4,5 ay önce görüştüğünüz kesin hesapta 2 milyon 575 bin TL olan harcama bedeline karşı, karşı olduğunu söylemiştiniz, şimdi bakıyoruz ki bu 2 milyar, 2 milyon 575 bin kalem 3 milyon liraya çıkartmışsınız. Konuştuğumuz sözlerin reale yansımadığını buradan görüyoruz. Sizin deyiminizle artık maydanozların hasat zamanı geldiğini hatırlamak istiyoruz.

BAŞKAN- Buradaki bütçedeki asıl rakamların personelle ilgili olduğunu…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yinede…

BAŞKAN- Gelir Gider vs. arkadaşlar cevap verecekler de söylediğiniz gibi değil. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi o zaman şöyle yapalım Özel Kalem Müdürlüğü kaç kişiden oluşuyor onu da bilelim ne yaptığını bilelim, bilmiyoruz yani.

BAŞKAN- Görüşlerinizi söyleyin arkadaşlar gerekli cevap verecektir.

Abdullah AKTAŞ- 2020 Yılı Bütçe taslağına baktığımızda kesin hesapta olduğu gibi birçok müdürlüğün bütçe payından daha fazla 8 milyonluk faiz giderinin olduğunu görüyoruz. İlk 100 günde 45 milyon borç ödediğinize göre, bu faiz bedelinin de elle tutulur bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekirdi. Nedense aynı performansla devam eden bir faiz gider rakamıyla karşı karşıyayız. Borçlanma bedeline baktığımızda ise yine önceki bütçelerde gördüğümüz gibi, 22 milyon TL’lik borçlanma hedefinin olduğunu görüyoruz. Yani faiz giderleri yine Bayraklı halkının sırtında kambur olmaya devam edeceği ortadadır. Faize verilen paraya karşı çıktığını defalarca dile getiren ve ilk 100 günde 45 milyon borç ödediğini yani 180 milyon Bayraklı Belediyesinin borcunu 135 milyona indiğini iddia eden bir belediye başkanının yönettiği Bayraklı Belediyesinin 2020 yılı taslağında borçlanma kaleminin 0 olması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz mecliste Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeniz Mehmet TOPTAŞ’ın söylediği gibi siz de bizim için Süpermensiniz dolayısıyla 31 Mart 2020 de sıfır borçlu bir belediye görmek istiyoruz.  2020…

BAŞKAN- Bir sözünüz var onu tutarsanız evet.

Abdullah AKTAŞ- Tutacağız başkanım söz veriyorum ben, o konuda yardımcı olacağız.

BAŞKAN- Bakalım tamam.

Abdullah AKTAŞ- 2020 Yılı Bütçe taslağında Bayraklı’nın en büyük sorunu olan kentsel dönüşüm için 8 milyon TL Kentsel Tasarım Müdürlüğüne ise 984 bin TL gibi bir rakam ayrıldığını görüyoruz.  Kentsel dönüşümün en büyük payı alması gerekirken, 315 milyon toplam bütçe payına oranla 0.025 olması Bayraklı’nın kanayan yarası olan kentsel dönüşüme, Bayraklı Belediyesinin ne kadar önem verdiğini de gösteriyor. Şuan imarsız duruma düşen Adalet Mahallesi gibi çivi dahi çakılamaz duruma gelen Cengizhan, Alpaslan, Çaymahalle ve Tepekule gibi imar mağduru mahallerinin artacağı ayrılan bütçeden de anlaşılmaktadır. Gelir kalemlerine baktığımızda ise arazi arsa ve diğer satışlardan yaklaşık 50 milyon TL gibi bir gelir elde edilmesi planlanıyor. Yani toplam bütçenin % 16’sı bu % 16’lık oran bu satışlara bel bağlamış durumda. Görüyoruz ki Bayraklı Belediyesi taşınmaz malları satmaya devam edecek. Kesin hesapta dile getirdiğimiz gibi inşallah bu sattığı taşınmaz malların bedeli tahsil edildiğinde ayrıca görürüz.  Bu satışlar gerçekleşmediği takdirde bütçede oluşabilecek bu kadar büyük bir açık nasıl kapatılacaktır? Geçen aylarda gördüğümüz gibi yapının tamamını Özkanlar Pazaryeri örneğinde olduğu gibi taşınılmaz malların devirlerine ve satışlarına bel bağlayan bir belediyecilik anlayışıyla yürütüldüğünü görüyoruz. Önce Nene Hatun Kız Yurdunun önündeki arazi, sonra Naz Kafe şimdi Dünya Barış Anıtındaki salonlar ve Tınaztepe hastanesi önündeki arazi için arayışlar devam ediyor. Bayraklı Belediyesinin taşınılmaz malları ya da salonları sırayla elden çıkartılıyor. Bunların dışında sırada hangi taşınmaz malların devirlerinin olacağını da, satılacağını da merakla bekliyoruz. 2020 Yılı Bütçe taslağında Park Bahçeler Müdürlüğüne 37 milyon 246 bin 500 TL ayrılmış bunun 20 milyon 700 bin TL’si park ve yeşil alan yapımına, bakım ve onarımına ve personel giderleri oluştururken, 3 adet yeni park yapımı için 2 milyon 75 bin TL ayrılması yeni yeşil alanların açılmayacağı anlamına gelmektedir.  En çarpıcı nokta ise 315 milyonluk 2020 yılı bütçesinde Bayraklı’da kayıtlı kayıtsız yaklaşık 4000 engelli vatandaşımıza hizmet için 477 bin TL gibi nerdeyse yok denecek çok az bir bedel ayrılmasıdır. Bu bedel toplam bütçenin yani 315 milyonluk toplam bütçenin 0.0015 yani binde birine bile denk gelmemektedir. Buda engelli vatandaşlarımıza önem verilmediğinin göstergesidir. Geçtiğimiz mecliste dile getirdiğimiz gibi engelli vatandaşımıza Bayraklı Belediyesi engel çıkarmaya devam etmektedir. Bütçe gelirler içersinde vatandaşa kesilmesi düşünülen yaklaşık 9 bin TL para cezası olduğunu görüyoruz, yani bütçe açığının vatandaş üzerinden kapatılması planlanması oldukçada düşündürücüdür.  Ayrıca kapatılan mahkum ettiğiniz ve yeni pazaryeri yapılması vaadiyle Özkanlar Pazar esnafından toplanan 800 bin TL tutarındaki bedelden iadelerden sonra kalan ve daha önce mecliste emanet hesapta tutulduğu söylenen 350 bin 55 bin TL’lik bedel de iade edilmiş midir? İade edilmediyse bütçedeki gelir bütçeye gelir mi kaydedilmiştir? İade edilip edilmediği konusunda ilgili birim müdürümüz tarafından meclisin bilgilendirilmesini rica ediyoruz. Yatırımdan uzak, günlük hizmetler üzerine hazırlanmış olan 2020 Yılı Bütçe ve Performans taslağına Ak Parti Grubu olarak ret veriyoruz. Saygılarımla hayırlı akşamlar.

BAŞKAN- Evet teşekkür ediyoruz. Buyurun Özgür Bey,  Özgür Bey’i biraz kızdırdık ama her zamanki yapıcı konuşmasını bekliyoruz.

Özgür HIZAL- Sayın başkan, çok kıymetli meclis heyeti, çok değerli belediyemizin bürokratları saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün görüşmesini yapacağımız performans taslağı ve 2020 Yılı Bütçe taslağını hazırlayan tüm çalışanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Sayın TEKOĞLU zannedersem 2020 bütçesinde elle tutulur verileri bulamadığı için genel kamu bütçesiyle alakalı bazı kendince eleştiriler getirmek durumunda kaldı. Onunla ilgilide kendisine küçükte olsa bir cevap vereceğim. Şimdi hepimiz biliyoruz, bütçeler nasıl hazırlanırken ve bütçe tekniklerini az çok mali müşavir olmasak da, finansçı olmasak da bütçe tekniklerini bir meclis üyesi olarak, siyasetçi olarak tahmin edebiliyoruz. Bütçeler kağıt üzerinde denk bütçenin oluşturulması adına gelirler ve giderler kaleminin denkleştirmesi adına belli muhasebe teknikleri ile denk bütçenin oluşturulması gayet kolay ve normal diye düşünüyoruz. 2020 yılı Bayraklı Belediyesinin bütçesi 315 milyon, gelirleri 315 milyon giderleri 315 milyon geçmiş on yıllık süreç içerisine batkımızda bunun böyle olmadığını hepimiz gördük. Ciddi sapmaların olduğunu ve ciddi sapmalar neticesinde de yatırımsal anlamda ciddi sorunların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada da önümüzdeki süreçte de bizim esasında kağıt üzerinde denk olduğunu düşündüğümüz bütçenin reale ve hayata geçirilmesinde çok ciddi sorunlarla karşılaşacağımızı birazdan size vereceğim bir kaç spesifik örnekle de göstermeye çalışacağım. Şimdi Bayraklı yeni bir ilçe ama gelecek vadeden bir ilçe olduğunu söylüyoruz. Bayraklı’nın büyük bir bölümünü çok ciddi yapısal soruların olduğunu sayın grup başkan vekilimiz az önce dile getirdi, bu meclis salonunda da  uzunca bir dönemdir dile getirmeye çalışıyoruz. Sizlerde bunları dile getiriyorsunuz. En başta kentsel dönüşümle alakalı ki toplantımız öncesinde imarsal çalışmayla ilgili bir toplantı yaptık ve bunlara bağlantılı olarak çok ciddi yapısal alt yapı problemlerinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz şunu beklerdik 315 milyon gibi bir bütçenin ki Anadolu’daki birçok şehir il belediyesinden çok daha yüksek bir bütçe olduğunu görebiliyoruz. Bu bütçenin yatırımsal bütçe şeklinde karşımıza çıkmasını beklerdik. Maalesef ki bu bütçenin yine grup başkan vekilimizin de dile getirdiği gibi, daha çok günlük faaliyetlerin giderilmesi ve personel giderlerinin sağlanması amacıyla ortaya konulmuş bir bütçe olduğunu görüyoruz. Şimdi 67 milyonun üzerinde personel gideri sosyal güvenlik ödemeleriyle birlikte 70 - 75 milyon gibi bir personel gideri söz konusu elbette ki burada personel fazlalığından vesaireden falan bahsetmeyeceğiz. Bu geçmiş dönemde yaşanan politik sebepler politik gerekçeler bunları daha sonra uzun uzun tartışabiliriz. Ama 67 milyon ve ek ödemelerle birlikte yaklaşık 75 milyon gibi bir personel gideri olan belediyenin, bazı yatırımları kendi bünyesinde çıkartabilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bunları da maalesef ki bu altı aylık süreç içerisinde 7 aylık süreç içerisinde görmedik. Önümüzdeki süreçte bunları görebilir miyiz, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.” sözünden hareket edersek göremeyeceğiz diye düşünüyorum. Bir hedef koydunuz kendinize güzel bir hedef bir vizyon belirlediniz Bayraklıyı önümüzdeki günlerde çocuk ve genç kenti haline getirme gibi bir hedef koydunuz. Şimdi bu hedefin gerçekleşmesi adına performansta ve bütçede peki ne gibi adımlar attınız? Birkaç örnekle isterseniz ben meclis heyetimizi bilgilendirmek muhtemelen gözden kaçmıştır hem de sizleri bilgilendirmek adına birkaç hususa değinmek istiyorum. Şimdi bütün meclis heyetimiz şöyle bir performans raporunun 25. sayfasını bir açarsa orada bir hususu değerlendireceğim. Meclise ait gündem ve tutanakları hazırlayıp, çoğaltarak meclis üyelerine dağıtmak, kurumumuz web sitesinde gündem tutanak ve karar özetlerinin yayınlanmasını sağlamak, şeffaf hesap verilebilir çalışma anlayışımızın gereği olarak meclis çalışmalarının tamamının kamuoyuna ve çalışanlara duyurulması önem arz etmektedir. Mevzuatları takip ederek etkin verimli ve kaliteli hizmet üretmek. Bu ilanları yapabilmek için 2020 yılındaki tahmin edilen bütçe 155 bin TL. Değerli arkadaşlar yılda 26 meclis toplantısı yaptığımızı düşünürsek, yaklaşık bir meclisin ilan masrafı Bayraklı Belediyesine 5 bin TL gibi bir rakama denk gelmektedir. Bizim maillerimize SMS’le gönderilen ya da mail hesaplarımıza gönderilen hesaplardan bahsediyoruz. 5 bin TL şuanda sadece bu meclisin bize tutanakların ilanı yada gündemin ilanı bu belediyeye maliyeti 5 bin TL az olabilir, çok olabilir bunun tartışmasına girmiyorum. Asıl meselenin ne olduğuna geleceğim sizin hedeflemenizle hedefinize ulaşamama noktasındaki eleştirimi ortaya koymak istiyorum. Yine çok yakın bir zamanda görüştüğümüz stratejik plan yine yakın bir zamanda görüşeceğimiz yıl başında görüşeceğimiz  faaliyet raporu, performans raporu  bunların hazırlanması ve  önümüze gelmesinin Bayraklı Belediyesine önümüzdeki yıl  maliyeti 300 bin TL.

BAŞKAN- Özgür Bey orda şöyle…

Özgür HIZAL- Başkanım en son şey yapalım.

Serap KESKİN- Başkanım cevap verebilir miyim?

Özgür HIZAL- Hayır cevap veremezsiniz. Ben konuşmamı bitirmedim henüz bitireyim ondan sonra cevap verirsiniz.

BAŞKAN- Oradaki personel ücretini yok sayarak konuşuyorsunuz.

Özgür HIZAL- Personel ücretini yok sayarak konuşmuyorum. Personel ücretinin var olduğunu biliyorum. Ama sadece bu husus için bir personelin çalıştırılıp çalıştırılmadığını gerçekten merak ediyorum. Bütün mesaisini bu personel, bu arkadaşımız bu iş için mi harcıyor, burada merak ediyorum açıkçası. Yoksa ben personel çalıştırılıp çalıştırılmadığını personel ücretinin var olup olmadığını elbette ki buradan da okuyarak anlayabiliyorum evet kağıdın parasının olmadığını elbette ki bende biliyorum. Ama bu işi yapan personel arkadaşımız da herhalde 365 gün boyunca 26 kez sadece bilgisayarın bir tuşuna basarak buradaki 37 meclis üyemize mail atması mümkündür.

BAŞKAN- Personel kanununa göre saatlik çalıştıramıyoruz personeli.

Özgür HIZAL- 8 saat.

BAŞKAN- Evet.

Özgür HIZAL- Evet buda bir dakikasını alır diye düşüyorum sayın başkan. Şimdi gelelim bu raporların bize maliyetleri, belediyemize maliyeti 300 bin TL arkadaşlar 300 bin TL olacak önümüzdeki yıllarda.  Toplam ne yaptı 455 bin TL yaklaşık 550 bin TL. Personel çalıştırıyoruz, 5 personel çalıştırıyoruz. Bazı personeller bilgisayarın tuşuna basıyor, açıyor diğer personel fişi takıyor, diğeri mail atıyor vesaire. Bu teknik olarak bunları bilmiyorum, bunları değerlendiririz. Ama ortaya koyduğunuz bir vizyon var sayın başkan, Bayraklı’yı önümüzdeki yıllarda çocuk ve kent şehri yapmak gibi bir vizyonunuz var. Peki buna ilişkin olarak 500 bin TL az önce saydığım hususlara harcayan Bayraklı Belediyesi bu vizyonu gerçekleştirmek için kamulaştırma bedeli olarak ne kadar ayırmış biliyor musunuz arkadaşlar? Tahmin edeniniz var mı? 1 milyon TL %50 fazlası, bu hedefi bu şekilde mi gerçekleştireceğiz? İşte bu husus dahi sadece bu kadar küçük bir husus dahi, esasında hazırlanan bu performans raporunun ve hazırlanan bu bütçe taslağının da sadece kağıt üzerinde denk bir bütçe olduğunu gösteriyor bize. Hayata ve reale geçirilmesinin çok zor olduğunu  bizlere gösteriyor.  Evet sayfa 69’da ve sayfa 71’de bazı hususlar belirtilmiş. İzniniz olursa onları okumak istiyorum.  Sayfa 71’de 2020 yılı içerisinde tarihi dokuyu yansıtan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi projelerinin % 20’sinin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Yaklaşık 200 bin TL’lik bir bütçe hemen altında yine buna benzer bir çalışma 150 bin TL ve hemen altında yine bir çalışmamız daha var antik kentin çevre alanı düzenlenmesi projelerinin % 20’sinin gerçekleştirilmesi planlanmakta buna da 150 bin TL gibi bir bütçe ayrılmış. Peki ne yapılacak? Bu 3 projede ne yapılacak? Ben size söyleyeyim arkadaşlar etüt proje, bilirkişi, ekspertiz gideri, etüt proje, bilirkişi, ekspertiz yani bu ne demektir biliyor musunuz? Biz aslında hiçbir şey yapmayacağız buraya yazmak durumunda kaldık, bu bu demektir arkadaşlar. Yine sayfa 69’da Bayraklı çarşı Sevgiyolu ki burada Sevgiyolu esnaf başkanımız da var, kendisinin bunun dile getirmesini beklerdik ama 418 bin TL gibi bir bütçe ayrılmış, bu çarşının sorunları giderilecek. Değerli arkadaşlar Büyükşehir Belediyesinin Bayraklı Belediyesi dışında 29 belediyesi daha var. Biz eğer Bayraklı Belediyesi olarak bütün yatırımları Büyükşehirden beklersek inanın 5 yıl sonra bu meclis salonunda yine aynı mevzuları, aynı konuları, aynı sorunları tartışır oluruz. Şimdi Yeşim Hanım merkezi hükümetle ilgili bazı tartışmalara girmeye çalıştı ama ben kendisine küçük bir şey vereceğim, cevap vermek isterim. Bayraklı Belediyesinin önümüzdeki yıl içerisinde bir adet ambulansla yapacağı hasta nakil gideri yaklaşık bakın tekrar ediyorum bir adet ambulansla günde bir adet ambulansımız var ve günde yaklaşık 7 hasta nakli söz konusu olur ki bunun Bayraklı Belediyesine maliyeti 1 milyon 132 bin TL. Bunu da gerçekten merak ediyorum. Dolayısıyla sizin hedeflerinizin ve sizin vizyonlarınızın gerçekleşmesi noktasında burada gerçekten gerek performans raporunda gerek bütçe taslağında çok ciddi sorunların olduğunu görebiliyoruz. En ciddi sorunlarımızdan biri ulaşım, sadece şu Smyrna Meydanından Cengizhan ve Alpaslan istikametine doğru yürüyerek çıksak ki çıkmışsınızdır hepimiz biliyoruz, yaklaşık 10-11 mahalleyi bir ulaşım aksıyla bağlandığını hepimiz biliyoruz. Sizi yeni yolların açılması noktasındaki toplam bütçeniz yaklaşık %1’e bile denk gelmiyor. 315 milyon içerisinde 3 bin. Arkadaşlar ben konuştuktan sonra elbette ki cevap verebilirsiniz. Ama ben konuştuktan sonra, ben konuştuktan sonra.

BAŞKAN-Ya arkadaşlar lütfen  biz burada sayın hatibin konuştuklarının tamamını onaylıyor gibi durmuyoruz. Hatip söyleyeceklerini söyleyecek biz de bu eleştirileri dinleyeceğiz sonra cevap vereceğiz yani, bu kadar basit buyurun.

Özgür HIZAL- Çocuklara ve gençlere önem verdiğinizi söylüyorsunuz çocukların özellikle ciddi bir zamanını geçirdiği parklarla alakalı 37 milyon TL gibi bir bütçe ayırmışsınız ancak yeni parkların yapılması ile ilgili ayırdığınız bütçe genel bütçenin %1’i bile değil. Çünkü faaliyet raporunu konuştuğumuzda, faaliyet raporunu değerlendirdiğimizde bu parkların bakımını yaklaşık 20 milyon TL ile yaptık diyebilme olasılığımız çok daha yüksek olabiliyor. Biz burada somut projeler bekledik, biz burada elle tutulur projeler bekledik, biz burada gerçekten sizin vizyonunuzun karşılığı olabilecek bir bütçe taslağı bekledik, biz burada Bayraklı’yı 5 yıl sonra çok daha farklı noktalarda görebileceğimiz bir performans raporu bekledik, ama ne yazık ki ama ne yazık ki bunun tam tersi, sadece yapmak olsun diye yapılmış bir 2020 Yılı Bütçesi ve 2020 Performans Programıyla karşı karşıya kaldık. Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Evet biz de teşekkür ediyoruz.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın Başkanım.

BAŞKAN- Buyurun Mehmet Bey.

Mehmet TOPTAŞ- Şimdi tabi sizi Süpermen görmeye devam ediyor arkadaşlar, beklentileri çok, fakat ben diyorum ilçe belediyesiyiz bütçemiz belli. Şimdi ben kalem kalem bazı şeyleri arkadaşlarıma bilgi olarak vereyim. Şimdi Özel Kalem Müdürlüğüyle ilgili bir bilgi verildi, bakıyorum 2018’de özel kalemin giderleri 3 milyon 681 bin bizim 2020’deki rakamımız 3 milyon yani %23 bir tasarruf var. Özel kalemde artış filan yok. Onu bir bildireyim.

BAŞKAN- Oradaki personel giderimiz de 1 milyon 713 bin lira.  

Mehmet TOPTAŞ- Evet bir bölümü de o zaten çıkıyor. Şimdi evet analiz yapmaya kalkarsak gider analizi, personel giderlerimiz %21.3 diğer yani Bornova Belediyesine baktım çok yüksek rakamlar bize göre. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri…

BAŞKAN- Özgür Bey sizde kesmeyin ama.

Mehmet TOPTAŞ- %2.4, mal ve hizmet alım giderleri %50.4, faiz giderlerimiz %2,5, yani gider bütçemizin %2,5 faiz gideri, cari transferler %1,5 sermaye giderlerimiz 13.9, borç verme işte binde 6 yedek ödenekler 7.1 ihtiyaç duyarsak oda. Dolayısıyla arkadaşımız bazı rakamlar verdi. Mesela Smyrna nın görünürlüğünü artırmak kente ve turizme kazandırmak 418 bin lira para ne dedi valla bu işte o birimde çalışan arkadaşlarımızın personel gideri 299 milyon 299 bin, personel giderleri işçilerin 70 bin, sosyal güvenlik primi 35 bin, sosyal güvenlik primli işçilerimizin 14 bin yani tamamı personel öyle bir israf falan yok. Zaten biz israfa dayalı…

BAŞKAN-  Özgür Bey lütfen hayır hayır bakın siz demin nasıl hatibin sözünü kesemiyorsanız şimdide siz kesmeyin lütfen.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkan şimdi evet burada kentsel kentin tarih kimliğine uygun sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projeleri var. E tabi ki projeler yapılacak bir bina yaptırıyoruz ben kendim Kemalpaşa’da bir inşaat yapıyorum. 150-160 bin lira mimara para ver, yani burada 150 bin lira para ayrılmış bir yıl içinde de koca Bayraklı yani bir sürü belki yapacağımız projeler var. Yaptıracağımız projeler var. Bunlar gayet mantıklı rakamlar Allah şahittir ben arkadaşlarımla görüşüyorum, yani israf olmayan bir bütçeyle karşı karşıyayız. Geçen yılın gider bütçesine baktığımda bu senenin gider bütçesi %5 gibi yani enflasyonunu bile çok çok altında bir artış var. Bu tasarruf tedbirlerimizin daha da düşeceği kanaatindeyim ve yıl sonunda da gerçekleşme oranı seneye gene görüşeceğiz burada, bakınız çok başarılı olacağız. %80’miş geçen sene 77 gider bütçesi 80 gelir bütçesi biz bunun inanın daha üstüne çıkacağız. %90 rakamların mutlaka üstüne çıkmamız da lazım zaten, bunu hedefliyoruz. Ben bu konuda bir bilgi vereyim dedim arkadaşlarıma.

BAŞKAN-  Çok teşekkür ederim.

Serap KESKİN- Başkanım söz alabilir miyim?

BAŞKAN-  Söz vereceğim, söz vereceğim.

Serap KESKİN- Başkanım söz alabilir miyim?

BAŞKAN- Vereceğim bir saniye şimdi arkadaşlar eleştirileri doğru duymak lazım ve eleştiriler yapılırken şöyle bir kanaate kapılmamak lazım, hani gerçekten ortada doğru bir iddia var ve biz buna hemen cevap verelim. Yani sonuç itibariyle satılan mallarla ilgili bizim satacağımız mallar aslında Adalet ve Kalkınma Partimizin bir önergesine dayalı işlemler, yani vatandaşa hissesi içerisinde belediye hisselerinin rayiç bedellerini uygun bir hale getirip satmakla ilgili ve her dönemde her meclisimizde de 20 tane 30 tane bu şekilde gelen hisse satışı var. Ve bu oran Bayraklı’nın genel yapısını düşündüğünüzde o kadar fazla ki, oradan tahmini geliri 200 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor bu küçük küçük parçaların satışı ile ilgili. Bir diğer mesele Özkanlar Pazaryerini biz İzmir Büyükşehir Belediyesine verdik. Birine vermiş değiliz ve bunun karşılığında oraya yapılan sosyal tesis ile birlikte bize tahsisi geri verilecek bir alan. Naz Kafeyi yine komisyonlarımıza havale ettik. Komisyonlardaki oy birliği raporumuz ile baromuza tahsis ettik. Vatandaşlarımızın da yararlanabileceği ölçekte 3. şahıslara verdiğimiz herhangi bir işlem yok. Manavkuyu’daki alanı ise sizlerde yakinen biliyorsunuz kamuya olan borcumuz ölçeğinde yine bir kamu kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumuyla birlikte yürütelim dedik. Bizim kamunun herhangi bir malını 3. şahıslara hele birkaç yerden daha söz edildi işte Dünya Barış Anıtı vesaire gibi bu tür işlerin tamamı şuan için doğru işlem değil, yaptığımız işlemlerde zaten meclisin takdirinde olan işler, bizde arkadaşlarımız ve kamuoyunu bu anlamda bilgilendirelim. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım bende hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkan direk verince ben böyle bir değişik oldu. Şimdi arkadaşlar hepimizin gördüğü gibi arkadaşlarımız da ifade etti 2020 yılı için öngörülen gelir bütçemiz 315 bin 315 milyon  haliyle gider bütçesi de 315 milyon olarak öngörülmüş. Ben sözlerime başlamadan önce öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki hakikaten 2020 yılı için öngörülmüş olan bu bütçenin en etkin ve verimli şekilde kullanımının hedeflendiğini zaten hem performans programında hem de bütçe taslağında görüyoruz. Arkadaşlarımız bazı noktalarda eleştiriler getirdiler, evet geliriniz kadar gideriniz olacaktır. Geliriniz kadar harcamanız olacak, bizim de öngörülen gelirimiz 315 milyon. Hepimiz biliyoruz ki son yıllarda yapılmış olan yasal düzenlemeler ile özellikle belediyenin en büyük gelir kalemi olan İller Bankası payının yaklaşık %40’lık bir dilimi belediyemizin hesaplarına geçmedi. Büyükşehir Belediyesinin bütçesine geçiyor. Aynı şekilde Çevre Temizlik Vergisinin de %20’si bu bizden kaynaklanan, bizim belediyemizden ya da diğer belediyelerden kaynaklanan bir durum değil. Son yıllarda hükümetimizin almış olduğu kararlar ve yasal düzenlemelerle ilgili bir durum evet bu paylar bize gelmiş olsaydı, bugün gelir bütçemiz daha yüksek olacaktı ve daha çok belki yatırım yapacaktık.

Abdullah AKTAŞ-Son yıl derken yani bu son bir sene içinde mi oldu?

Cindi Can POLAT- Son birkaç yıldır 5 yıldır 6 yıldır.

Abdullah AKTAŞ- 20 senedir var bu yasa 20 sene oldu çıkalı.

Cindi Can POLAT- 20 mi?

BAŞKAN- Cindi Bey lütfen siz tamam başkana yönelik konuşun. Abdullah Bey sizde lütfen hatibin sözünü kesmeyin ya yanlışsa bakın sizde söz alın söz verelim. sabaha kadar burada olabiliriz. Kim söz istiyorsa söz vereceğiz.

Cindi Can POLAT-Arkadaşlarımız Bayraklı’da yapılacak olacak yatırımların yatırım miktarının bu bütçeyle öngörülen yatırım miktarının az olduğundan söz ettiler. Hepimiz Türkiye’de yaşıyoruz. Bayraklı Türkiye’nin parçası ve ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bütün kamu kurumlarının neredeyse yatırımlarını durdurduğu bir ortamda Bayraklı Belediyesi 315 milyonluk bütçesinin yaklaşık 50 milyonunu yatırıma ayırmış, bu da kayda değer bir değer gerçekten yapısal sorunlarımız var, evet gecekondular ciddi bir problem burada bütçeden bu bütçeden bu yapısal sorunların çözümü ile ilgili revizyon planlarının yapılmasıyla ilgili bir miktar paranın ayrıldığını görüyoruz. Bu işler için çok paraya gerek yok revizyon planları için. Zaten yatırımları özel sektör gerçekleştirecek bu revizyon planları da Büyükşehrimiz ile birlikte yapılacak, yani öngörülen bütçede öngörülen miktarlar az görülüyor ise diğer kalemlerden aktarımlarla da bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Yine arkadaşlarımız personel giderleri konusunda meclis üyesi arkadaşımız bir rakam ifade etti  75 milyon gibi bir rakam ancak bunun öyle olmadığını meclisimize paylaşmak istiyorum. Bütçemizin yaklaşık %48’inin yani 150 milyon TL’sini personel gideri olarak öngörüldüğünü arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Yani 75 milyon değil geriye kalan diğer 150 milyon da işte yatırımlar ve diğer giderlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Kamulaştırma evet kamulaştırmaya 1 milyon miktar ayırdığını görüyoruz, keşke çok paramız olsa çok ayırabilsek evet Bayraklı’nın çok ciddi alt yapı sorunları var, yolların yapılması gerekiyor. Diğer problemleri var ama bizler arkadaşlar kamulaştırma bu bütçelerden kamulaştırmaya ayrılmış olmuş paylarla bu alt yapı sorunlarını gidermemizin mümkün olmadığını sizler de biliyorsunuz. Bu gece kondu mahallelerindeki özellikle yol ve diğer ancak hazırlayacağımız plan ve revizyonlarıyla giderebiliriz. Yani bizlerin bu bütçelerden ayırmış olduğumuz paralarla yapacağımız kamulaştırmalarla bu yolları açmamızın mümkün olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ve buna benzer eleştiriler getirdiler ben her şeye rağmen hazırlanmış olan bütçenin doğru bütçe olduğunu belirtmek istiyorum ve Bayraklı’mıza da hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet Muhammet Bey.

Muhammet ŞAHİN- Başkanım öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Şu anda gündemimizde olan ülkemizi ilgilendiren konuyla alakalı değerli başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz  kahraman ordumuz Cenab ı Allah’ın izni ve inayeti ile büyük Türk Milletinin dualarıyla dün saat 16 itibari ile Fırat’ın Doğusuna Barış Pınar Harekatına başlamıştır. Bu harekat, sırtımıza saplanan hançeri ebediyen sökme harekatıdır. Bu harekat bebek katillerine, insanlık düşmanlarına ve zulme karşı yapılan soylu bir harekattır. Şunu hiç kimse unutmasın ki hakkın ve mazlumların yanında olan büyük Türk Milleti ve onun kahraman ordusu galip gelecek, hainleri hak ettikleri gibi zulmün bataklığında boğacaktır. Tarihin her devrinde adını Zafer ve Muzaffer olarak yazdıran Türk ordusu yine zafer kazanacak zalimleri yok edecektir. Dünya kamuoyu  ve bölge insanları Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimize müjdeler olsun Kahraman Ordumuz, Milli Suriye Ordusu, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte terör yuvalarını yok ederek ilerlemekte ve beklenen huzur ve barış getirilmektedir. Kalleş, bebek katili ve vahşi terör örgütü ile iltisaklı yurt içinde ve gerekse yurt dışında artık sığınacak saklanacak ve kaçacak yerleri kalmamıştır. Artık bu güne kadar yaptıklarının cezasını çekme vakti gelmiştir. Bütün Şehitlerimizin ruhuna, Aylan bebeğin ruhuna ve binlerce mazlum insanımıza buradan selam yolluyor İzmir’in en güzel ilçesi Bayraklı’nın belediye meclisinden kahraman ordumuza zafer dualarımızı yolluyorum. Zafer Allah’ın, zafer Allah’a inananlarındır. “Ne Mutlu Türküm Diyene” buradan bu harekatta öncülük eden Saygı Değer Genel Başkanımız Doktor Devlet BAHÇELİ beyefendi başta olmak üzere Sayın Cumhur Başkanımız ve diğer harekata destek veren diğer siyasi parti liderlerini saygı ve hürmetle selamlıyorum. Söyledik başkanım.

BAŞKAN- İki tane daha var. İki Genel Başkan daha var destek olarak Sayın Meral AKŞENER, Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU.

Muhammet ŞAHİN- Diğer siyasi parti liderleri derken hepsini kastediyorum başkanım.

BAŞKAN-Evet, evet, evet arkadaşlar buyurun.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Muhammet ŞAHİN- Siz söylediniz mi Devlet BAHÇELİ’yi söylerken?

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım

BAŞKAN- Evet arkadaşlar

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım Dilek temennilerde söyleyecektik ancak parantez açıp arama…

BAŞKAN- Evet Muhammet Bey sözünüz bitti mi?

Muhammet ŞAHİN-Devam ediyorum başkanım

BAŞKAN- O zaman bitirin.

Muhammet ŞAHİN-Arkadaşlar araya girince mevzu kaynadı.

BAŞKAN- Bir saniye.

Muhammet ŞAHİN-Şimdi bütçeyle tabi ülkemizi ilgilendiren en önemli konuyla ilgili değinmek istedim çünkü bu bütçeden de önemli.

BAŞKAN- İyi yaptınız.

Muhammet ŞAHİN- Memleketimizin asli meselesidir. Diğer bütçeyle alakalı konularla ilgili tabi bir çok performansta ve bu güne kadar konuşmamız neticesinde bütçe hazırlanmış ve bu bütçede en önemli gözüme çarpan konulardan bir tanesi kreş meselesi. Bugün İzmir Bayraklı’yı gençlik ve çocuk kenti yapacağız diyoruz, fakat kreşlerle ilgili ayrılan bütçenin yeterli olmadığını, eksik olduğunu düşünüyorum. 60 bin TL gibi bir bütçe  ayrılmış ben bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer böyle bir iddiamız varsa, böyle bir hedefimiz varsa, böyle bir hayalimiz varsa bunun bu bütçeyle yapılamayacağını gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. İkinci bir konu ise Bayraklı’da gecekondu mahallelerimizde kavşaklar, yollar ve park alanları çok eksik bunlarla ilgili de ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah geçen yılki bizden önceki dönemlerde bütçenin gerçekleşme oranı ile realite olarak inşallah yapmış olduğunuz bütçenin bu dönem yapmış olduğumuz bütçeyle gerçekleşme oranın örtüşeceğini inşallah bunun da gerçekleşeceğini umut ediyorum. Başka da söyleyeceğimiz bir şey yok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Özgür Bey söz istiyor musunuz?

Özgür HIZAL- Evet söz hakkı doğdu. Burada böyle bir iddiada elbette ki bulunmadık. Yani hazırlanan bütçe bir israf bütçesidir demedik. İsraf olup olmadığını önümüzdeki dönemde değerlendireceğimiz yine bu meclis salonunda değerlendireceğimiz kesin hesapta göreceğiz, faaliyet raporunda göreceğiz ne kadar israf yapılmış o zaman onun eleştirisini getiririz. Biz burada 315 milyon gibi bir rakamın doğru paylaştırılamadığını söylüyoruz. Ben burada size çok net örnekler verdim. Bir tarafta sizin ortaya koymuş olduğunuz bir hedef ve bu hedefi gerçekleştirmek adına 1 milyon gibi bir kamulaştırma payı, ama diğer yanda burada saydığım ve çok çok basit olarak yapılabilmesi mümkün olan konularla ilgili ayrılmış 500 bin TL gibi bir rakam, dolayısıyla bunu genele yansıttığınızda bu bütçenin sadece kağıt üzerinde denk bir bütçe olduğunu görebiliyoruz. Hayata geçirebilmesinin söz konusu olmadığını biliyoruz ve bu noktada da elbette ki önümüzde faaliyet raporu değerlendirilirken bunları da değerlendireceğiz ama bizim iddiamız bir israf bütçesi anlamında değildi elbette ki.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun lütfen.

Serap KESKİN- Başkanım bu kreşle ilgili maliyetiyle ilgili 60 bin lira dediler aslında 1 milyon 500 bin TL gibi bir rakam var. Hemen ben onun sayfasını 109. sayfayı açarlarsa orda görecekler kendileri. Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması 1 milyar 500bin TL.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Özgür HIZAL-Şimdi herhalde bazı kreşlerin bakımıyla alakalı bir rakamdan bahsediyosunuz 60 bin TL ki bunun da çok yeterli olmadığından bahsediyoruz.

BAŞKAN- Evet.

Serap KESKİN- Pardon sayfayı söyleyebilir misiniz başkanım?

Özgür HIZAL- Aynı konu aynı sayfada bakarsanız görürsünüz.

BAŞKAN-Şimdi değerli arkadaşlar Bayraklı şimdi bizim vatandaşa verdiğimiz sözler çerçevesinde bütçeyi değerlendiriyorsunuz ve bunun en somut göstergesi tam da sizin dediğiniz gibi 1 yıl sonraki faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkacak. Şimdi biz bugün aldığımız tasarruf tedbirleri ile bunları da ileriki süreçte parça parça anlatacağız. Belediyeye kazandıracağımız tesislerle, kreşlerle farklı alanlardaki işlemlerin bir çoğunu Bayraklı’da faaliyet gösteren arkadaşlarımızla birlikte sağlayacağız. Yani bu kentte bir rant üretiliyorsa bu rantı direk vatandaşa götüreceğiz. Aslında bizim hani önergeden çıkardığımız iş ile ilgili meselemizde buydu, bunu böyle birazcık daha bütçe içerisinde net gösterebilmek. Bizim bir kreşimizi herhangi faaliyet gösteren bir iş adamımızın yapmasında hiçbir sakınca yok. Nitekim en büyük kreşimiz belki İzmir’in en büyük kreşlerinden bir tanesi olacak Çamkıran Hizmet Binamızdaki yer, bunu bir hayır sever arkadaşımız yapacak. O yüzden bütçeye dahil etmiyoruz ve önümüzdeki yıl biz standartları yüksek en az 7-8 tane kreşimizi hayata geçireceğiz. Buradaki alanların birçoğu bize ait alanlar, birçoğunun işçiliği bize ait bütçede ufak tefek sapmalar olur ama yılsonu itibari ile göreceğiz ki bu kreşlerin tamamını Bayraklı’mıza hep birlikte kazandırmış olacağız. Evet Yeşim Hanım buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Teşekkür ederim başkanım. Öncellikle şunu ifade etmek istiyorum, sanırım Cuma günüydü stratejik planı oy birliğiyle geçirdik, yanlış hatırlamıyorum diye düşünüyorum. Stratejik planda hedeflediğimiz yatırımlar ve yaklaşık maliyetleri vardı ona onay verip de, burada bütçeye onay vermiyorum demenizi anlamıyorum. Anlayamayacağım da. Ben sizin sözünüzü kesmiyorum. Siz sürekli keser haldesiniz. Ben sadece olmayan değişik bir şey yani şimdi ben o yatırımı onaylıyorum.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey ben de burada Yeşim Hanım’a katılıyorum. Bir daha Yeşim Hanım’ın sözünü kesmeyelim.

Yeşim TEKOĞLU- Söylediklerime de katılıyorsunuzdur her halde başkanım.

BAŞKAN- Kesinlikle.

Yeşim TEKOĞLU- Ben o yatırımı onaylıyorum ama bunun bütçesini onaylamıyorum diyorsunuz öyle mi?

BAŞKAN- Yeşim hanım lütfen sizde bana yönelik konuşun karşılıklı…

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bakmıyorum zaten, size karşı konuşuyorum. Karşılıklı konuşmayalım ya bu kaç oldu bu...

BAŞKAN- Evet Özgür Bey

Yeşim TEKOĞLU-Ben sadece yadırgadığımı söylüyorum. Stratejik plana onay verip de performans ve bütçeye…

BAŞKAN- Yeşim Hanım lütfen başkana yönelik konuşun.

Yeşim TEKOĞLU-Başkanım size konuşuyorum ben zaten.

BAŞKAN- Yani diyorsunuz ki performansa evet dediler

Yeşim TEKOĞLU-Stratejik plana evet dediler.

BAŞKAN- Evet stratejik plana evet dediler.

Yeşim TEKOĞLU- Performansla bütçesine…

BAŞKAN- Evet demeleri lazım. Belki diyecekler bekle oylamada.

Yeşim TEKOĞLU-Belkide fark ederler. Hayır ben bitirmedim konuşmamı. Şimdi faiz giderlerini söyledi Abdullah Bey,  şimdi siz de normal bir insan olarak kredi çektiğiniz zaman faizi nasıl kapatmamızı bekliyorsunuz geçmiş yıllarda çektiğimiz kredinin? Pat diye kapatamayız herhalde değil mi? Doğal olarak faiz gideri oluşacaktır yani yıllara sari olarak. Niye çektiğimizi bilemeyiz yeni meclis üyesiyiz bilmiyoruz. Hatırlamıyorum.

BAŞKAN- Evet evet Bakanlar Kurulundan çekilen 55 milyonluk krediyi söylüyor.

Yeşim TEKOĞLU-O kredinin faizini doğal olarak ödeyeceğiz. Başkanım size teşekkür etmek istiyorum gerçekten de krediyi çok az koymuşsunuz formaliteden koyduğunuz belli.

Abdullah AKTAŞ- Onay vermedik mecliste biz hayır dedik.

Yeşim TEKOĞLU-Stratejik plana.

Abdullah AKTAŞ- Hayır, hayır

BAŞKAN- Arkadaşlar mesele değil yani geçmiş geçmiş de kalmış. Mevlana’nın güzel sözü var “Dün dünde kaldı cancağızım, yarına dair güzel şeyler söylemek lazım” yarını konuşalım biz. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU-Krediyi çok az koymuşsunuz başkanım teşekkür ediyorum o yüzden. Formaliteden konmuş bir kredi var. Sanırım ki birimlerimiz çok iyi çalışacaklar gelirlerimizi artıracaklar. Onun için teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet yani imkanlarımızı son noktaya kadar zorlayacağız kredi kullanmayacağız.

Yeşim TEKOĞLU- Özel kalem bütçesi ile ilgili siz gerekli açıklamayı yaptınız evet 1 700  küsur personel giderimiz var ama, bunun dışında başkanımızın, başkan yardımcılarımızın ve biz meclis üyelerinin de orada giderleri var bunu da bildirmek istiyorum. Ayrıca İller Bankası payı ve diyorsunuz ki en çok eleştirdiğiniz konu personel giderleri. Bir asgari ücretin sadece size rakamını vereceğim. 2013’le kıyaslayacağım. 2013 yılında asgari ücret 804 iken 2019 yılında 2 bin 20 lira. Yüzde kaç artış var biliyor musunuz? Toplamda % 151. İller Bankası payımız nasıl peki 2013’den 2019’a kadar? Hep azalarak gelmiş %89.

BAŞKAN- Çok kötü bir durum.

Yeşim TEKOĞLU- Çok kötü % 50’den fazla bir durum. Ve İller Bankası payımız 2018’le 2019 yılı kıyaslandığında başkanım Şubat ayından itibaren düşüşlerle gelmiş eksi değerlerle bile bize intikal ettirilmiş. İsterim ki sizler evet personel giderini eleştireceğinize gelirlerimizi arttırıcı şeyler önerin. Yada İller Bankası payının bu kadar düşük gelmemesini önerin. Teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN- Şimdi…

Yeşim TEKOĞLU-Başkanım birde şunu söylemek istiyorum. Müdürlükler kapansında biz faaliyet gösterelim derken eminim ki Ak Partili meclis üyeleri de bizimle birlikte çok daha iyi hizmet vereceklerdir birimlerle ilgili. Ben dilek temennide bulunmuştum. Herhalde Özgür Bey yanlış algıladı. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet.

Serap KESKİN- Başkanım.

BAŞKAN- Döneceğim size döneceğim. Buyurun.

Serap KESKİN-Başkanım şimdi çok merhametli vicdanlı birisiniz gerçekten.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim.

Serap KESKİN- Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Mal ve Hizmet alım giderleri var. Arkadaşlarımız bakarlarsa 158 milyon 893 bin 500 bunun 96 bin 762 bini personel gideri. İnsanlara yatırım çok önemli biz onu da bir yatırım için aldığımız zaman yani 43 milyon 916 bine ilave ettiğimiz zaman yatırımımız % 45.6 oluyor arkadaşlar bütçeyle. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim. Buyurun Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Sayın TEKOĞLU burada esasında çok güzel bir şey söyledi. Kredi rakamının formaliteden konulduğu. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Acaba bu bütçeye bu performansa formaliteden başka neler konulmuş? Kâğıt üzerinden olması esasında bizim eleştirimize geliyor. Şimdi stratejik planın ne demek olduğunu, stratejik plan ile bağlantılı performans raporu ve de bütçenin ne demek olduğunu sayın TEKOĞLU benden daha iyi biliyor, benden daha eski bir meclis üyesi. Çünkü stratejik plana meseleye daha bütüncül bakar, daha geniş açıdan bakar, spesifik projeleri önümüze koymaz, bunların tahmini rakamlarını ortaya koyar daha geniş çaplı, ama biz bütçeyi eleştirirken ve performansı eleştirirken şunu söylüyoruz. Herhalde bu anlaşılmadı. Bu bütçenin elbette ki ciddi bir rakamının personel olduğunu personel gideri olduğunu bizde farkındayız olmasa belki gereken budur ama kalan rakamların yatırımsal anlamda dağıtımlarının doğru olmadığını söylüyoruz. Bir proje maliyetini sadece insanın aklıyla dalga geçer gibi 150 bin lira şu kadar proje, 150 bin lira şu kadar proje, 150 bin lira şu kadar proje diyeceğimize sadece bir proje ortaya koyup 500 bin lira bu projenin %20’sini yapıyor yapacağız demeniz çok daha gerçekçi olurdu diye düşünüyorum.

BAŞKAN- Şimdi ben özellikle bu 150’lik projelerden birini söyleyeyim. Sevgiyolu’nu sağlıklaştırma projesi şuan taslak olarak arkadaşlarımız neredeyse bitirmek üzereler. Ve biz bu hizmetleri alırken şu an belediyeden hiçbir şey harcamıyoruz. Aslında vaktimiz olsa da izletebilsek. Şimdi demin Yeşim Hanım’ın söylediği hani burada formaliteden faiz gideri vesaire konulmuş aslında bütçede öngörülemeyen işlerle ilgili tedbir amaçlı konulan şeylerdir bu oraya tedbir amaçlı konulan işleri, hayır iddianız gerçek olmuyor yani tedbir almak zorundayız. Ülkedeki bu kadar ekonomik kriz vesaire dalgalanmalar varken…

Abdullah AKTAŞ- Örtülü ödeneğiniz

BAŞKAN- Bizim örtülü ödeneğimiz yok. Bizim yok kardeş vallahi bizim yok. Evet Abdullah Bey buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Yeşim Hanım her zamanki gibi bazı görev ve sorumluluklardan bahsetti. Geçen mecliste de cevap vermiştim, bir kez daha söylüyorum. Bütçeye konulan her kalem, her hizmet belediyenin görevidir. Bütçeye camilerin bakımı onarımı konmuşsa belediyenin görevidir. Bütçeye okulların bakımı onarımı konmuşsa belediyenin görevidir. Bütçeye hastane gideri vesaire konmuşsa belediyenin görevidir. Yani bunlar belediyenin görevi değildi de biz yapıyorduk gibi öyle bir durum yok. Bütçede konan her şeyin karşılığı belediyenin görevidir. Ayrıca belediye bir zorunluluk hissetmiş ki bir yada yapma gereği hissetmiş ki bu hizmetleri veriyor ne güzel, biz zaten niye veriyor? Neden böyle bir şey onları söylemiyoruz. Böyle bir şey dediğimiz yok tabi keşke daha güzel şeyler hizmetler verse beklentimiz o yani hatta yaklaşık 2 saatte imar planı ile ilgili tartıştık. Ne için tartıştık bir bölgenin sıkıntısını giderelim insanlara daha iyi bir çözüm yolu bulalım diye tartıştık. Dolayısıyla bu görevler hiç kimsenin görevi değil belediyenin görevi diye ayrılmaması lazım ayrıca taahhüt veriyorum dedi sanırım taahhüt vermenin anlamını kendisi bilmiyor neyin taahhüttünü verecekse. Cindi Bey’in söylemiş olduğu 50 milyon bir bedelden bahsetti, yatırıma ayrılmış dedi. Şimdi ben kendisine soruyorum bu 50 milyon ayrılan projenin ne olduğunu kendisi biliyor mu acaba? Biliyor ise bize açıklasın. Ya bu yanlış anlamayın burada siyaset yapmayalım. Bütçeyi konuşuyoruz gerçekleri konuşalım. Yani 50 milyon ayrıldı, yok 100 milyon ayrıldı deyip de burada konuşmaya çıkmayalım. 50 milyon ne için ayrıldıysa madem madem ki ayrılmış bize göre hiçbir proje ayrılmamış. Bir park bahçeye bile 2.7 milyon para ayırmışsınız. Geri kalan bir proje bir şey görmedik bütçede taslağıyla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten bunun gerçeğini Mart Ayının sonunda ya da bir daha ki dönemin sonunda kesin hesapta göreceğiz.

BAŞKAN- Kesinlikle.

Abdullah AKTAŞ- Ne ayrılmış ne yapılmış bunu göreceğiz.

BAŞKAN- Aynen öyle.

Abdullah AKTAŞ- Ama burada siyaset yapmak için 50 milyon ayırdık diye insanları yanıltmayalım. Biliyorsanız projeyi çıkın deyin ki şu proje için şu kadar bedel ayırdık, şu proje için şu kadar bedel ayırdık bu şekilde somut konuşun.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ-Başkanım bir saniye başkanım bir şey bir konu daha var. Şimdi Mehmet Bey’in bahsettiği dedi ki faizleri dedi biz düşürdük. İşte bütçenin %2 bilmem neye denk geliyor dedi. Mehmet Bey bu Bayraklı’nın 11 yıldır  9 milyon TL’si faize gidiyor 11yıldır kaç lira yaptığını hesapladınız mı hiç? Hesapladınız mı? Öyle %2 %2 demeyin, yıllık 9 milyon TL şuan bütçe taslağına bakıyoruz ki 8 milyon TL inmiş doğru 9 milyon geçen ki yıla göre kesin hesapta  9 milyon 60 bin 371 TL’den 8 milyon TL öngörmüşsünüz. Tamam düşürmüşsünüz. Yani o konuda bir şey demiyorum. Ama düşen rakam 1 milyon lira sonuçta 22 milyon lirada borçlanma koymuşsunuz…

BAŞKAN- Bununla ilgili elimizde bir formül yok ki yani. Kamu bankalarından faizi belli alınan bir kredi var.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım alınacaktır tabi ben onu söylemiyorum.

BAŞKAN-Yani alınmış biz krediyi elimizde bulmuşuz ve biz de bugün bu krediyi ödeyip oranı böyle düşürüyoruz başka bir formülümüz yok yani.

Abdullah AKTAŞ-Ya düşürün zaten seviniyoruz bizde o konuyla ilgili bir şey yok. Mehmet Bey’in söylediğine ben gelmek istiyorum. Yani sanki burada çok cüzi bir rakamdan bahsediyormuşuz gibi bir konu açılıyor ya değil. 9 milyon TL 10 yılda kaç para yapıyor Mehmet Bey? 90 milyon TL yapıyor şuan ki bütçemizin 3’te 1’i faize gidiyor. Gitmesin tabi ki düşürülsün. Ayrıca burada bir şey atlanıyor, tamam bu düşürülmüş mutlaka ki iş yapılacak ise ve gerekiyorsa kredi çekilecektir. Buna bir şey demiyoruz. Burada düşürüyoruz ama diyorsunuz 22 milyon da kredi çekebiliriz diyorsunuz. Yine sonuçta bu 9 milyon TL’lik rakam düşmüyor. Teşekkür ediyorum.

Mehmet TOPTAŞ- Başkanım bir açıklama yapayım arkadaşıma.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar aslında…

Mehmet TOPTAŞ- Küçük bir rica edeceğim.

BAŞKAN- Şimdi…

Mehmet TOPTAŞ- Faiz giderleri faizimiz bütçemizin %2,5’u yani 8 milyar

Abdullah AKTAŞ- Kaç para

Mehmet TOPTAŞ- 8 milyon %2,5 yapıyor.

BAŞKAN- Şimdi ya arkadaşlar şimdi burada mesele şu muhasebe tekniği açısından 8 milyon bütçenin %2,5’una denk gelir ve muhasebe tekniği açısından düşük bir rakamdır evet buna da kimse itiraz etmez. Ama ben yine de bu kentin 8 milyonunun faize verilmesi benim de vicdanımı yaralıyor. Yani bunun tedbirini ilk fırsatta bulduğumuzda belki de o emlak satışlarımız hızlanırsa kapatıp da kurtulmamız lazım yani.

Abdullah AKTAŞ- İnşallah.

BAŞKAN- Ki yatırım yapabilelim. Bence artık bütçe üzerinde bence cevap vermeyelim. Sonuç itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisinden arkadaşlar bütçe ile ilgili eleştirilerini söylüyorlar. Neyi ne kadar…

Mehmet TOPTAŞ- Gider giderler ile ilgili bir açıklama yapayım yani bilgi açısından.

BAŞKAN- Arkadaşlar bence görüşme yeterli evet sonuç itibariyle…

Mehmet TOPTAŞ- Yatırımlar ile ilgili bir şey söyleyeceğim.

BAŞKAN- Arkadaşlar…

Abdullah AKTAŞ- Söz verirseniz biz de söz almak istiyoruz. Söyleyecek başka sözlerimiz var.

BAŞKAN- Şimdi burada önemli olan şey şu biz sonuç itibari ile kendi öngörülerimizi Bayraklı halkına sunduk. Performansımızdan bütçemize ne var ne yoksa sunduk. Bunun tek kriteri var 1 yıl geçtikten sonra oturup burada konuşmak. Doğal olarak evet muhalefetteki arkadaşlarımız bir şekli ile bunu eleştirecekler en doğal haklarıdır, biz de buna saygı duyuyoruz. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Kaynakları nerede ne şekilde kullanacağımızı, kentin sorunları nedir ne yapabileceğimizi biliyoruz. Değil mi Abdullah Bey? Katılıyorsunuz değil mi bana? Katılıyor musunuz? Abdullah Bey’de bize katılıyor. Evet arkadaşlar şimdi…

Mehmet TOPTAŞ- Başkanım bir açıklama yapıyım bilgi istedi çünkü.

BAŞKAN- Ağabey

Mehmet TOPTAŞ- Ama bilgi istedi.

BAŞKAN- Evet evet.

Mehmet TOPTAŞ- Başkanım bilgi istediği için vereyim. Küçük bir bilgi çok küçük, şimdi “43 milyon 916 bin lira nereye” dedi. Yani haklı olarak soruyor meclis üyesi olarak. Bende diyorum ki verdiğimiz zaten kitapçıklar da var. Verdiğimiz kitapçıklarda açık açık inceleselerdi görürlerdi. Mamul mal alımları 8 milyon 262 bin, menkul sermaye üretim giderleri 1 milyon 810 bin, gayri maddi hak alımları 325 bin, gayrimenkul alımları ve kamulaştırması 4 milyon 489 bin demin kamulaştırmayı 1 milyon sözü geçti. Gayrimenkul sermaye üretim giderleri 26 milyon 630 bin, menkul malların büyük onarım giderleri 130 bin gayrimenkul büyük onarım giderleri 2 milyon 140 bin, diğer sermaye giderleri 130 bin, toplam 43 milyon 916 bin detayı bu.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Yeşim Hanım. Evet arkadaşlar evet bütçe üzerinden yeterlilik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar Performans Programını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu  ile kabul edilmiştir. Yani dedim ki şaka yapıyorsunuzdur.

Abdullah AKTAŞ- Cindi Bey kaldırmadı yalnız başkanım. Kaldırmadın yine

BAŞKAN- Evet şimdi arkadaşlar bütçe ile ilgili kısma geçiyoruz evet arkadaşlar 1. maddemiz.

BÜTÇE  KARARNAMESİ:

Madde 1

Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 315.000.000,00TL(Üçyüzonbeşmilyontürklirası)  ödenek verilmiştir.

BAŞKAN-Bunu herhalde isim okuyarak oyluyoruz.

Başkan Serdar SANDAL- Evet.

İsmail SARI- Evet.

Mehmet TOPTAŞ- Evet.

İbrahim BALIKÇI- Evet.

Hulisi BAŞARAN- Evet.

BAŞKAN- Hulisi ağabey burada.

Yeşim TEKOĞLU- Kabul.

Gamze Gül ÇAMUR- Kabul.

İrfan ÖNAL- Kabul.

Cindi Can POLAT- Evet.

Serap KESKİN- Kabul.

İpek KUL- Kabul.

Nilgün ALPASLAN- Kabul.

Zehra ONGUN-

BAŞKAN- Zehra hanım rahatsızlandı çıktı.

Osman AKSEKİ- Kabul.

Gönül GÜNGÖR- Kabul.

Ali UĞUREL- Kabul.

Emel ARSLAN HÜR- Evet.

Ertuğrul CİVELEK- Evet.

Hasan KARABAĞ- Kabul.

Alim ÇANKAYA- Kabul.

Metin UYMA- Kabul.

 

Mukaddes IŞIN- Kabul.

Şentürk APAYDIN- Yok.

Kıyasettin AYDEMİR- Kabul.

Şehmuz BIÇAKÇI- Kabul.

Özgür HIZAL- Ret.

Abdullah AKTAŞ- Devam edelim.

Osman SAĞLAM- Ret.

Abdullah AKTAŞ- Ret.

Mikail BİLİCİ- Ret.

BAŞKAN- Mikail ağabey sürpriz bekliyorduk.

Abdullah AKTAŞ- Ret demiştim. Bir daha ret.

Mikail BİLİCİ- Söyledim ya ret.

İpek KUL- Şimdi not alamadı Mukaddes Hanım o nedenle tekrar okudum. Ret dendi değil mi?

Hayrullah TELLİ- Ret.

Seyfettin ATBAŞ- Ret.

Murat PERVANE- Ret.

Ahmet ÖZTEP- Ret.

Emre DEMİR- Ret.

Orhan TEMİZ- Ret.

Muhammet ŞAHİN- Ret.

Derviş KABACIK- Ret.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bütçemizin ilk maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Diğer maddeleri işaretlerle oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Madde 2

Madde 2

Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 315.000.000,00TL(Üçyüzonbeşmilyontürklirası) olarak tahmin edilmiştir.

BAŞKAN- Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Abdullah AKTAŞ- Oy çokluğu

BAŞKAN- Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Hani geçen bir yapmıştık ya bir deniyim dedim.

Abdullah AKTAŞ-Başkanım siz CHP grubunu kandırın bizi kandıramazsınız.

BAŞKAN- Yo geçen birkaç madde geçti öyle.

Abdullah AKTAŞ-Geçmedi o komisyonlardan geldiği gibi oy birliği ile geçti.

BAŞKAN- Evet buyurun.

 

Madde 3

2020 Yılı Gider Bütçesinde yer alan 315.000.000,00.-TL’sı ödenekler toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen; 315.000.000,00.-TL’sı gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle bütçede denklik sağlanmıştır.

BAŞKAN- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 4

(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

BAŞKAN- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 5

6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

BAŞKAN- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 6

Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini        Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

BAŞKAN-   Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 8

Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve ilçenin  kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 9

Vergi, Resim, Harç ve Katılım Paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 1-31 Ocak ile 1-31 Temmuz tarihinde 2(iki) taksitte tahsil edileceği.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 10

Kurum ve kuruluşlar ile kişilerden ivazsız bağış talep ve kabul etmeye Belediye adına Belediye Başkanının yetkili olacağı.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 11

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 12

Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve 12 (oniki) madde üzerinden ve eki cetvellerinin incelenerek,  meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Evet görelim arkadaşlar kabul etmeyenleri. Evet  Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Canlı yayında görünsün diye.

Abdullah AKTAŞ- Tutanaklara geçiyor zaten başkanım.

BAŞKAN- Evet.

1-2020 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİM BAZINDA  FONSİYONEL SINIFLANDIRMA  BİRİNCİ  DÜZEYİ  TABLOSU:

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

02 Özel Kalem Müdürlüğü

BAŞKAN- Bir saniye bunları tek tek mi?  02’den itibaren tek tek oylayacağız değil mi?

02 Özel Kalem Müdürlüğü 3.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  3.500.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10 Bilgi İşlem Müdürlüğü 5.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

18 Yazı İşleri Müdürlüğü 3.227.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

20 Teftiş Heyeti Müdürlüğü 1.021.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

28 Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 1.504.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

31 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 47.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

37 Mali Hizmetler Müdürlüğü 42.614.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

50 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 688.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

24 Hukuk İşleri Müdürlüğü 2.511.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

45 Zabıta Müdürlüğü 11.658.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

33 Fen İşleri Müdürlüğü 49.870.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 42.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

40 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.634.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

46 Veteriner İşleri Müdürlüğü 1.756.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

43 Temizlik İşleri Müdürlüğü 32.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

32 Emlak İstimlâk Müdürlüğü 8.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

34 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 984.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5.576.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

39 Plan Proje Müdürlüğü 1.838.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Bunda da bir değişiklik yok. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

44  Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.842.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

41 Sağlık İşleri Müdürlüğü 5.948.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

29 Spor İşleri Müdürlüğü 7.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

48 Kütüphane Müdürlüğü 3.112.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

52 Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü 2.192.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile gerçekten kabul edilmiştir.

42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 11.395.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yanlış söylüyorsunuz yalnız. Şuan kayıtlardan oy birliği ile söylediğiniz şeylerin tamamen oy çokluğu olarak değiştirilmesini talep ediyorum.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir.

Abdullah AKTAŞ- Bir önceki maddeleri de

BAŞKAN-Tamam düzeltsinler arkadaşlar

Abdullah AKTAŞ- 3 4 maddede aynı şekilde geçti. Onların oy çokluğu olarak düzeltilmesi gerekiyor.

BAŞKAN-Tamam değiştirsinler Abdullah Bey değiştirsinler. Artık dilimiz sürçtü eve gittiğimizde de herhalde hanıma şey diyeceğiz kabul edenler etmeyenler…

Abdullah AKTAŞ- Diliniz sürçtü de 5 madde geçti aradan yani.

BAŞKAN- Arada olur o kadar. Evet evet oy çokluğu. Buyurun.

42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 11.395.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

33 Fen İşleri Müdürlüğü 130.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

TOPLAM   315.000.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Var mı başka bir şey? Ne var? 4 evet.

4-GELİR BÜTÇESİ BİRİNCİ DÜZEY GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU:

01 Vergi Gelirleri 112.770.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yeşim TEKOĞLU- Gelirlere de mi ret veriyorsunuz? Hükümetten gelen İller Bankası gelirleri? Yeterli olmadığını düşünüyorsunuz.

Abdullah AKTAŞ-Başkanım bir saniye şimdi bakın Yeşim Hanım gelirlere de mi diyorsunuz ama bakın bu evrak böyle meclisin olduğu zamanda gelmez bizim elimize madem ki bizim incelememizi istiyorsunuz  bu evrak şu kitapçıklar ne zaman verildi? 2 hafta oldu, 1 hafta oldu. Bunların o zaman verilmesi lazım biz bunlara bakalım. Şuan mecliste buna bakarak evet mi diyorsunuz hayır mı diyorsunuz bir kere böyle bir şey olmaz yani.

BAŞKAN- Arkadaşlar Yeşim Hanım

Abdullah AKTAŞ-Neden bunlar bize daha önce verilmiyor.

BAŞKAN- Abdullah Bey. Özgür Bey.

Özgür HIZAL- Sayın başkan şimdi Yeşim Hanım’ın burada sözüne istinaden söz almak istiyorum. Gelirlerimize…

BAŞKAN- Ama şimdi oyalamadayız dilek temennilerde değiliz ki.

Yeşim TEKOĞLU- Dilek temennilerde konuşun.

Özgür HIZAL-Dilek temennilerde konuşamayız çünkü bu konu ile ilgili konuşacağım. Elbette ki gelirlere de ret vereceğiz. Ret verme gerekçemizi biz az önce sunduk. Gelirlerin merkezi bütçeden gelen gelirlerin yeterliliğini, yetersizliğini tartışmıyoruz. Bayraklı Belediyesinin Bayraklı’da yeterince gelir sağlayamadığını kendi beceriksizliğinden dolayı gelir sağlayamadığını söylediğimiz için gelirlere ret veriyoruz.

Yeşim TEKOĞLU- Halka hizmet etmeyin diyorsunuz yani.

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye.

Abdullah AKTAŞ- Zaten etmiyorsunuz ki.

BAŞKAN- Arkadaşlar Özgür Bey…Yeşim Hanım… Bizim becerikli olup olmadığımıza yıl sonunda  hem sizler, hem vatandaş  5 yıl sonra da toptan bakacağız.

Abdullah AKTAŞ- İnşallah borcun sıfırlandığını göreceğiz. Evet yapıldığınıda göreceğiz başkanım.

BAŞKAN- Arkadaşlar buradan açıkça söylüyorum. 1- Bizim vergi dairesine borcumuz var. 2- SSK’ya borcumuz var. Merkezi hükümet ve Ak Parti Grubu ve bu anlamda bize sorun çıkarmadan yardımcı olurlarsa biz gerekeni yapacağız.

Özgür HIZAL- Sayın başkan bu borcu biz yapmadık. Ama bu borcun ortadan kaldırılması için bir Bayraklılı olarak sonuna kadar size destek vermeye hazırız.

BAŞKAN- Evet tamam hiçbir sorun yok.

Özgür HIZAL- Ama bu borcun ortaya çıkmasındaki sebep bizler değiliz.

BAŞKAN- Bu borç Türkiye’deki 81 belediye il belediyesi ilçeler dahil tamamında olan bir borç. Bu sadece Bayraklı’ya özel bir durumda değil. Evet devam edelim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Hayır bakmıyoruz. Ya Abdullah bey sen hiç canını sıkma güzel güneşli günler seni bekliyor Bayraklı da. Hiç canını sıkma sen. Ya arkadaşlar üzülmeyin yani sonuç itibariyle…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım biz gerçekten sizi Süpermen gibi görüyoruz. Ama yıl sonunu gerçekten bekliyoruz yani. Bakacağız Mehmet TOPTAŞ’ın dediği gibi.

BAŞKAN- Evet evet arkadaşlar oylamaya devam edelim.

01 Vergi Gelirleri 112.770.000,00 TL

BAŞKAN- Evet kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 42.237.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 10.475.000,00 TL

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile buda kabul edildi.

05 Diğer Gelirler 99.753.100,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

06 Sermaye Gelirleri 49.810.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

08 Alacaklardan Tahsilat ----

BAŞKAN-  Şu boş kısmı da oylamaya sunmak gerekiyor değil mi?

İpek KUL- Evet evet.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar o sermaye gelirleri kalemini de Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 08’i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 09 buyurun.

09 Red ve İdeler(-) -45.100 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

TOPLAM 315.000.000,00 TL

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 5 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması

5- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU:

İÇ BORÇLANMA -500.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buyurun. Dilimiz sürçtü artık.

LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 500.000,00 TL

BAŞKAN- Evet 5 milyon lira değil mi? 500 bin lira oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

NET BORÇLANMA -500.000,00 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

NET FİNANSMAN 0 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 6’ıncı madde.

6- 2020 MALİ  YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI TABLOSU:

I.3 AYLIK  (Ocak- Şubat- Mart) 56.723.525 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

II. 3 AYLIK 75.230.400 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

III. 3 AYLIK 77.806.365 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

IV.3 AYLIK 105.239.710 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

TOPLAM- 315.000.000 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7-  2020 YILI GELİR BÜTÇESİNİN BİRİNCİ DÜZEYDE AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI.

I.3 AYLIK  66.765.330 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

II. 3 AYLIK 95.677.538 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

III. 3 AYLIK 65.764.680 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

IV.3 AYLIK 86.792.452 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

TOPLAM- 315.000.000 TL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020 Mali Yılı Tarife Cetvelleri

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Böylece bütçemizi tamamlamış olduk. Bayraklımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN-  Evet dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım öncelikle bütçemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Ben çok güzel bir performans göstereceğimize inanıyorum. Ak Parti Grubu ve MHP Grubu da bu konuda bizimle birlikte hareket edeceklerdir.

BAŞKAN-  Kesinlikle.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım biz az önce grupla değerlendirdik ve genel ülkemizin şuan içinde bulunduğu durumla ilgili konuşmak için dilek ve temenniler kısmının daha uygun olduğunu düşündük, yoksa bizim de temennilerimiz diğer gruptaki arkadaşlarımız gibi. Ancak ben bir ara araya girmeye çalıştım çünkü tüm partilerin genel başkanlarının ismi geçti ama bizim kıymetli başkanımız Sayın Kemal  KILIÇDAROĞLU’nun  ismini de burada anmamız gerekiyor. 

BAŞKAN-  İyi parti

Gamze Gül ÇAMUR- İyi parti onu da söyleyeceğim ittifak.

BAŞKAN-  Yani arkadaşımız dilek temennilerde bir daha dillendiriyor sorun yok.

Gamze Gül ÇAMUR- Ya bu şu şuanda dilek ve temennilerde hepimiz Bayraklı’da bir aileyiz yani bu konuşmama tepki…

BAŞKAN- Tamam Muhammed bey, söylesin dur.

Gamze Gül ÇAMUR- Ben kimseyi eleştirmek için söylemedim yani bizde genel başkanımızın ismini zikretmek istediğimi ben onu belirtmek istedim. Yoksa ben bir polemiğe girmek istemiyorum. Tabi ki savaşlar olmasın, savaşlara hepimiz karşıyız, evlatlarımız ölmesin. Ancak söz konusu vatansa genel başkanımız da birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini göstermiş durumda ve ben de genel başkanımızın dediği gibi “Dualarımız kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatının bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için, Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin.” Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Aynı şekilde ülkemizi tehdit eden TRUMP’ı da kınamak gerekiyor.

Gamze Gül ÇAMUR- Hep beraber kınayabiliriz evet

Özgür HIZAL- Sayın başkanım.

BAŞKAN- Buyurun

Özgür HIZAL- Muhtemelen dil sürtüşmesi olmuştur şu anda yapılan harekat bir savaş değil, savaş iki devlet arasında yapılır bu bir terör operasyonudur.

BAŞKAN- Orda evet dil sürtüşmesi

Gamze Gül ÇAMUR- Barış Pınar Harekatı olarak medyada yer aldığı için.

Özgür HIZAL- Dil sürçmesi olarak söylüyorum sakın yanlış anlaşılmasın bu bir terör operasyonudur teröre yönelik ve terörizme yönelik yapılmış bir operasyondur, bunu düzeltmek istedim. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın başkanım ve değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bende bütçemizin Bayraklı’mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. 4 yıl önce bugün Ankara’da garda yaşanan terör örgütünün düzenlemiş olduğu bombalı saldırıda hayatlarını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum.  Acılı ailelerine baş sağlığı diliyorum. Faillerini kınıyorum. Böyle üzücü, insanlık ve ülkem için üzücü olan olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Savaşlara inat, barış olsun diyorum. İyi akşamlar.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Yeşim Hanım vereceğim söz vereceğim. Yada Muhammet Bey, Yeşim Hanım bir centilmenlik gösterdi. Buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Başkanım tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Bayraklımızın önceliklerinden önceliklerini  bahsettik, fakat Bayraklımızın  tüm ilçelerde olduğu gibi ilçeler veyahutta iller kent meydanlarıyla anılır Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı gibi. Fakat Bayraklımızda mevcut İzmir’in göbeğinde metropol ilçe, İzmir’in gözbebeği, tarihin derinliklerine tanıklık eden bir ilçemizde kent meydanımız yok. Bu kent meydanının bir an evvel Bayraklımıza kazandırılması arzumuzdur. İkinci bir konu ise hemen Smyrna kazı alanının yanındaki bir spor faaliyet alanı var, spor sahası var. Bu spor sahası şuan mezbele bir durumda, yani Bayraklı’nın göbeğinde Sevgiyolu’nun girişinde günde binlerce insanın hareketlilik gösterdiği bir alanın hemen yanında mezbele durumda. Buranın atıl olan, atıl bırakılmış belediyemiz tarafından yerin bir an evvel onarılıp, gerekli düzenlenmeler yapılıp, halı sahaların yapılıp, oralara bir kafe yapılıp efendime söyleyeyim halkımız için kullanım alanlarını oluşturulmasını talep ediyoruz. Burası Bayraklımızın merkezlerinden bir tanesi…

BAŞKAN- Devrim hanım burada mı?

Muhammet ŞAHİN- Bu Bayraklımızın merkezinde bir yer mezbele, efendime söyleyeyim alkol alan, uyuşturucu alan insanların yatağı olmuş durumda. Buranın bir güvenlik koyulup, halı sahaların düzenlenip, hem insanlar spor yapsın hem yanında kafeler olsun insanlar dinlensin. Merkezde bir yer atıl durumda, bomboş durumda unutulmuş hemen onun karşısında bir park var keza aynı şekilde otobüs duraklarının yanındaki yer orada atıl durumda yani buraların bir derlenip düzenlenmesi güvenlikli bir şekilde hem spor faaliyet alanlarının yapılması hem de sosyal donatı alanlarıyla ilişkilendirilmesini talep ediyorum.  İnşallah olur.

BAŞKAN- Şimdi aslında biz oranın gerekli çalışmalarını yaptık. Yani orda şeyi bekliyoruz, orası bir sit alanı. Sanıyorum ören yeri ilan edildikten sonra hem Kültür Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapacak ve anlaşabilirsek ki anlaşmamamız için hiçbir sorun yok. Bizim o Zabıta Müdürlüğü yerini tahsis edeceğiz. Orada bir müze yapımı, oradan da ta şeye kadar bu çarşı girişine kadar olan alanı yeniden düzenledik, aslında bir dahaki meclisimize onun sunumunu getirelim. Sizde görüş ve önerilerinizi söyleyin, çalışmalar bitti aslında bizim tarafımızda. Ama yasal prosedürü bekliyoruz. O yüzden oradaki yapıya da şu an için dokunmuyoruz. Mesele o yani bizde farkındayız. Hatta Atatürk Anıtımızı da birazcık ileri taşıyıp o törenlerin daha sağlıklı, daha nitelikli yapılmasıyla ilgili bir alanda oluşturmak istiyoruz. O kafelerin vesaire özellikle Çiçek Mahallesi öbür taraftaki yurttaşlarımızın rahat gelip oturabilecekleri çocuklarıyla bir alan oluşturmak istiyoruz bizde. Evet, arkadaşlar buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım ben de tekrar yinelemek istiyorum. Bütçemizin Bayraklı halkına İzmir’imize hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böyle güzel bir bütçe görüşmesi olduğu için de bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum. İçi boş olsaydı sanırım bu kadar konuşulmayacaktı bütçe. Bütün bürokratlara teşekkür ediyorum. Başkanım bir de ben size bir soru sormak istiyorum.

BAŞKAN- Evet.

Yeşim TEKOĞLU- Daha önceki meclisimizde yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayındaydı, bir kardeş belediye ilan ettiniz meclisimizden geçti Rize, Güneysu onla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Ne durumda? Kaç ay oldu? Hala onun bilgisini bize mecliste aktarmadınız, merak ediyorum onu.

BAŞKAN- Biz karar aldık. Sanıyorum belediyemize de gönderdik. Belediye başkanımızla da konuştuk. Onların kendi bir prosedürleri var. Sanıyorum yani bugün yarın ya da ne diyeyim önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir cevap gelir diye düşünüyorum.

Yeşim TEKOĞLU- Teşekkür ediyoruz.

Serap KESKİN- Başkanım söz alabilir miyim?

BAŞKAN- Evet buyurun.

Serap KESKİN- Başkanım şimdi Facebooktan aldığım bilgiye göre operasyonda ilk şehidimiz Ahmet TOPÇU ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Yalnız bir anne olarak savaşı kınayan bir insanım. Savaş ağır bedeller…

BAŞKAN- Evet arkadaşlar evet.

Özgür HIZAL- Bu bir savaş değil bu bir terör o şehidin kim olduğunu biliyor musunuz? O bir sivil şehit oraya memur olarak gitmiş bir şehidimiz.

BAŞKAN- Arkadaşlar.

Serap KESKİN- Hayır neden Amerikan askerleri gitmiyor neden Amerikan askerleri gitmiyor Özgür Bey?

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Muhammet Bey

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Muhammet Bey

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Muhammet Bey, evet Muhammet Bey, yani burayı siyasi arenaya çevirmeyelim lütfen ya.  Evet bir saniye ya kimse kimseden milliyetçi değil ya, kimse kimseden diğerinden daha vatan  sever değil. Ama arkadaşım bakın daha önce arkadaşımız…

Muhammet ŞAHİN- Hepimiz bir Türk askeriyiz. Hepimiz ölürüz.  

BAŞKAN- Ya sevgili arkadaşım…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bakın arkadaşlar, meseleyi çarpıtmayalım. Bir saniye, arkadaşlar bir saniye ya. Kimsenin haddi değil birini vatan haini, vatansever doğru ya da yanlış diye belirlemekle ilgili değil ve burada aslında bakın Özgür Bey arkadaşımız söylerken siz düzelttiniz ve biz de düzelttiğiniz metine katıldık.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım geçen haftada Emre kardeşimiz aynı hatayı yapmıştı, iyi niyetle aynı şekilde tepki verdiniz, verdiler.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım başkanım ben bir şey söyleyebilir miyim?

Özgür HIZAL- Bugün, bugün sınırlarımız ötesinde yaşanan hadise bir savaş değildir.

Gamze Gül ÇAMUR- Tamam.

BAŞKAN- Size katılıyoruz.

Gamze Gül ÇAMUR- Özgür Bey size katılıyoruz.

BAŞKAN- Hiçbir sorun yok, arkadaşım katılıyoruz. Beklerseniz söyleyeceğim zaten. Beklerseniz edeceğim zaten sorun yok.

Özgür HIZAL- Savaş iki devlet arasında yapılır

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Arkadaşlar evet.

Mikrofonsuz ve üst üste konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Arkadaşlar…

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım.

Ertuğrul CİVELEK- Gerek var mı ya?

BAŞKAN-Arkadaşlar

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım

Emre DEMİR- Söylemlerimize dikkat edeceğiz o zaman

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım, sayın arkadaşlarım başkanım bir şey izah edebilir miyim ben? Lütfen.

BAŞKAN- Ya bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Evet buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Başkanım ve değerli arkadaşlarım şimdi ben lütfen hepimizi ben sakinliğe davet ediyorum çünkü…

BAŞKAN- Böyle bir şey yok yani…

Gamze Gül ÇAMUR- Çünkü hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Şu anda siyasi olarak farklı partilerde olabiliriz ama durum itibariyle hepimiz aynı vatanın üzerindeyiz ve korumakla mükellefiz, siyasi görüşlerimizi bir kenarı koyalım. Şimdi savaşa karşıyız demek bu olay savaştır diye biz burada iddia etmiyoruz. Şu anda genel siyaseti siz de biliyorsunuz, biz TRUMP tarafından tehdit ediliyoruz ve haklı olduğumuz bu operasyonda bu insan biz bunu yaparsak bizi savaşmakla tehdit ediyor. Dolayısıyla bizim burada biz savaşa karşıyız, savaşa mahal vermeden bu operasyonun barış içerisinde onların burunları kanamadan askerlerimizin, evlatlarımızın gelmesini istemek kadar doğal bir şey yok.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, evet Muhammet Bey cevap vermeyin arkadaşım ya. Bir saniye.

Gamze Gül ÇAMUR- Savaş istemiyoruz demekten doğal bir şey yok. Arkadaşlar neden gerginleşiyoruz ki? Zaten ülke yeteri kadar gergin bir durumda, biz burada Türkiye’ye örnek birlik ve dayanışma içersinde mesajlar vermeliyiz. Lütfen, rica ediyorum.

BAŞKAN- Ya arkadaşlar burada mesele ne? Herkes hemfikir. Kimsenin terör örgütüne…

Gamze Gül ÇAMUR- Pabuç bırakmayız diyoruz.

BAŞKAN- Ordaki terör örgütü olur, fetö olur, falan olur, filan olur kimsenin bunları desteklediği falan yok ve burada niyetlerin çarpıtılarak şov yapılmasının da bir anlamı yok.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Şov yapıyorsunuz. Şov Yapıyorsunuz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Hayır bırakırsanız ederiz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  En az sizin kadar herkes vatansever kardeşim. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen oturun parmağını sallayamazsın. Hayır bir saniye.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkanım nedir bu böyle ya.

BAŞKAN-  Arkadaşlar bir saniye...

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım ama dinlemesini öğrenelim.

BAŞKAN-  Kimse itiraz etmiyor. Etmiyoruz. Etmiyoruz

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gamze Gül ÇAMUR- Arkadaşlar birbirimizin lütfen cümlesi bitene kadar dinleyelim. Eğer birbirimizi sonuna kadar dinlersek yanlış anlaşılmaların önüne geçeriz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Gamze Gül ÇAMUR- Bitmeden müdahale ediyorsunuz ama siz.

BAŞKAN-  Emre Bey’le ilgilide aynı şeyi söyledim ben. Arkadaşımızın söylediği cümle aslında iddia edildiği gibi değil.

Abdullah AKTAŞ- Ama arkadaşların hepsi ayağa kalktı ona da müdahale etmediniz bu şuan ikinci kez yapılıyor. Tamam hata olmuş olabilir.

Mikrofonsuz ve üst üste konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Emre DEMİR- Bana sözümü geri aldırdınız.

Gamze Gül ÇAMUR- Hangi sözümü geri alacağız?

BAŞKAN-  Arkadaşlar bir saniye…

Gamze Gül ÇAMUR- Hangi sözümü geri alacağız? Ben anlamadım.

Serap KESKİN- Başkanım…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Hayır hayır arkadaşlar gerek yok. Arkadaşlar bakın bir suçlama yapıldığı falan yok. Bir arkadaşımızın söylediği şey, aslında cümlenin sonu gelmeden müdahale ve aslında sanki bizim askerimiz öbür tarafta başka bir ülkenin askeriyle çarpışıyormuş edasında bir şeyler varmış gibi arkadaşlarımız ayaklandılar yani. Daha cümle bitmedi ama öbür arkadaşımızın dili sürçerken de siz bu işi düzelttiğinizde biz…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Ya ağabey cümleyi dinlemediniz, cümle bitmedi. Benim savaşa karşı oluyor dememi siz oraya nasıl götürdünüz yani arkadaşımızın?

Serap KESKİN- Başkanım ben…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Ya yapmayın Özgür Bey, gerçekten yapmayın, vallaha yapmayın, billahi yapmayın ya.

Gamze Gül ÇAMUR- Savaşa karşı olmak suç mu Özgür Bey?

BAŞKAN-  Ya arkadaşlar…

Gamze Gül ÇAMUR- Bu konuyla ilgili başkanım…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir

BAŞKAN-  Ya arkadaşlar boş verin kim ne yaptığını biliyor. Biz de ne yaptığımızı biliyoruz. Onlar da ne yaptığını biliyorlar, bence bu mesele yeterli.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Meclise katılmayan arkadaşlarımızın mazeretlerini sizlere sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum meclis kapanmıştır.

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Yeşim TEKOĞLU- Bir sonra ki meclis başkanım.

BAŞKAN- Bir sonraki meclis

Yeşim TEKOĞLU-  4 Kasım 2019

BAŞKAN- 4 Kasım 2019

Yeşim TEKOĞLU-  Saat 18:00 de.

BAŞKAN- Evet saat 18:00.

 

  Serdar SANDAL

        Başkan

 

 

 

                                                                       Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                                 Üye                                                Üye