Meclis Çalışmaları

03/01/2020

 İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 DÖNEMİNİN OCAK AYI TOPLANTISININ 03.01.2020 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesine Göre Belediyemiz 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sonucu Hakkında Belediye Meclisine Bilgi Sunulması.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.12.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-173) “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR)” Avrupa Birliği hibe programına, Bayraklı Belediyesinin proje iştirakçisi olarak katılımı ve "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 5. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-174) “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” (EuropeAid/167523/ID/ACT/TR)” Avrupa Birliği hibe programına, Bayraklı Belediyesinin proje iştirakçisi olarak katılımı ve "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 6. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-175) Bayraklı Belediyesi olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini" gerçekleştirmek için ortak çalışma ağı olan "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı"na katılım için "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi ve Sürdürülebilir Kentsel  Gelişim Protokolü kapsamında, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde "Sürdürülebilirlik Ofisinin" kurulmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 7. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

4- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4299) Zabıta Personeline 2020 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücrete ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 8. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

5- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2020 yılı için güncellenmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 9. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8615) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Kordon Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere Meclis Üyesi Sayın Mehmet TOPTAŞ asil üyeliğe, Meclis Üyesi Sayın Orhan TEMİZ yedek üyeliğe seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :1

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2723) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokak Çamkıran Hizmet Binası önünde bulunan parka "Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç" adının verilmesi hk.

KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-7094) Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereği görev yapan sözleşmeli personellere (01.01.2020 tarihinden itibaren, Meclis karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personellere göreve başladığı tarihten 31.12.2020 tarihine kadar) ödenmek üzere ekli listede kadro adedi ve ünvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek görev yapacak ilgili  personellere ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3120) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + EĞİTİM + HUKUK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-173) “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR)” Avrupa Birliği hibe programına, Bayraklı Belediyesinin proje iştirakçisi olarak katılımı ve "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :2

 

6- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-174) “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” (EuropeAid/167523/ID/ACT/TR)” Avrupa Birliği hibe programına, Bayraklı Belediyesinin proje iştirakçisi olarak katılımı ve "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :3

 

7- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-175) Bayraklı Belediyesi olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini" gerçekleştirmek için ortak çalışma ağı olan "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı"na katılım için "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi ve Sürdürülebilir Kentsel  Gelişim Protokolü kapsamında, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde "Sürdürülebilirlik Ofisinin" kurulması hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + EĞİTİM + HUKUK + KENT KONSEYİ + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4299) Zabıta Personeline 2020 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2020 yılı için güncellenmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1699) 2020 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere yönetmelikte atıfta bulunulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17 inci maddesine uygun olarak belirlenen aylık miktara ilişkin ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :4

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8341) Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüşpala Mahallesi, 7037 Sokak, No:49/A  da bulunan  Düğün Salonu olarak kullanılan kısmın Masal evi olarak kullanılması amacıyla 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesine kullanım hakkı tahsisinin  yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :5

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8392) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIA pafta, 25873 ada, 1  parsel no.lu  3.379,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılmasının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :6

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8399) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 14 parsel no.lu 36,47 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :7

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8259) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB pafta, 37648 ada, 17 nolu parseldeki 2824/24845 (28,24 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :8

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8230) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 Pafta, 3045 ada, 3 nolu parseldeki 25/142 (25,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :9

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7810) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36941 ada, 23 nolu parseldeki 4/89(4m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Özden CANTÜRK'e hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :10

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7928) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33220 ada, 17 nolu parseldeki 31.000/65.000 (186,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Cemal ÇITRAK, Orhan ÇITRAK, Ayhan ÇITRAK'ın verdiği Muvafakatname'ye istinaden Orhan ABAYLI'ya hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :11

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7805) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36120 ada, 15 nolu parseldeki 879/2006(61,53m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :12

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7801) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36838 ada, 17 nolu parseldeki 47/165 (47,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :13

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8219) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37023 ada, 5 nolu parseldeki 51/170 (51,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :14

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7926) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36729 ada, 16 nolu parseldeki 3/109 (3,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :15

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7820) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36772 ada, 4 nolu parseldeki 1/129 (1,00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :16

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8099) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IID pafta, 36826 ada, 16 nolu parseldeki 1/88 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :17

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8428) Bayraklı ilçesi, 25M-IIA pafta, 36840 ada, 8 nolu parseldeki 13/92(13m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Celal ÖZYILMAZ'a hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :18

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8430) Bayraklı ilçesi, 25M-IIA pafta, 36840 ada, 7 nolu parseldeki 5/83(5m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlardan Celal ÖZYILMAZ'a hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :19

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8419) Bayraklı ilçesi, 25N III.C pafta 70 ada 419 nolu parseldeki 377/11477(3,77m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :20

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1170) Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1160) Bayraklı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 28.08.2019 tarihli talebi doğrultusunda, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarih, 2018/681 E., 2019/937 K. sayılı Mahkeme Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı iptal edilen bölgede kalan Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3816 ada 1 parselde halihazırda mevcut bulunan cami yerinin imar planına işlenmesi ve plan notu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave önerisi hk.

HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen Mansuroğlu Camii'ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR, Emre DEMİR’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 08.01.2020

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu      

     

 

                                                                                                                  Serdar SANDAL

                                                                                                                                                Meclis  Başkanı