Meclis Çalışmaları

08/01/2020

03.01.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(08.01.2020 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

03.01.2020 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4336) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği Denetim Komisyonuna yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis üyesi Sn. İpek KUL (31), Alim ÇANKAYA (29), Zehra ONGUN (29), Seyfettin ATBAŞ (29) oy ile

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :21

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-78) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere, yapılan işaretle oylama sonucunda; Meclis Üyesi Sayın Muhammet ŞAHİN asil üyeliğe, Meclis Üyesi Sayın Derviş KABACIK yedek üyeliğe

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :22

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8903) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC Pafta, 33236 ada, 6 nolu parseldeki 303/461(303,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9122) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25826 ada, 7 nolu parseldeki 66/193(66,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9172) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3038 ada, 6 nolu parseldeki 5/27 (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4299) Zabıta Personeline 2020 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :23

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-7094) Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereği görev yapan sözleşmeli personellere (01.01.2020 tarihinden itibaren, Meclis karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personellere göreve başladığı tarihten 31.12.2020 tarihine kadar) ödenmek üzere ekli listede kadro adedi ve ünvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek görev yapacak ilgili personellere ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :24

 

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-175) Bayraklı Belediyesi olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini" gerçekleştirmek için ortak çalışma ağı olan "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı"na katılım için "Sürdürülebilir Kentsel  Gelişim Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi ve Sürdürülebilir Kentsel  Gelişim Protokolü kapsamında, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde "Sürdürülebilirlik Ofisinin" kurulmasına ilişkin Hukuk, Eğitim, Kent Konseyi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :25

 

4- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2020 yılı için güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :26

 

5- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3120) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim,  Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :27

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR, İrfan ÖNAL, Dilek YILDIZ, Hayrullah TELLİ, Emre DEMİR’in  mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Toplantı Tarihi: 04.02.2020

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu        

 

                                                                 

 

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                                              Meclis Başkanı