Meclis Çalışmaları

04/02/2020

 

 İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 DÖNEMİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 04.02.2020 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

08.01.2020 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1- (Abdullah AKTAŞ-BİLA) Deprem ve Afetler Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 9. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-102) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan meydan, kavşak ve kamuya açık çeşitli alanlara konulması düşünülen heykellerin, şartlı bağış anlaşması kapsamında yaptırılması planlanmakta olup; söz konusu alanlarda şartlı bağış ile yaptırılacak heykellerin protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 10. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-236) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi'nin Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne devredilmesi sebebiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 11. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-30) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi'nin Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne devredilmesi sebebiyle Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 12. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-100) Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Sosyal Yardım Komisyonunda görev almak üzere, yapılan işaretle oylama sonucunda; Meclis Üyesi Sayın Mukaddes IŞIN, Şentürk APAYDIN, Murat PERVANE, Muhammet ŞAHİN asil üyeliğe, Meclis Üyesi Sayın Alim ÇANKAYA, Gönül GÜNGÖR, Hayrullah TELLİ, Derviş KABACIK yedek üyeliğe seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :28

 

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-382) Belediyemize ait taşınmazlardan, Bayraklı ilçesi, L18A04C2D-25O4A pafta, 3813 ada, 1 parselde bulunan Çamkıran Hizmet Binası, L18A04A4C-25N1A pafta, 26355 ada, 1 parselde bulunan 75. Yıl Kültür Merkezi zemin katının ve L18A03A3B-26M4A pafta 26698 ada 3 parselde bulunan Postacılar Kültür Merkezi zemin katının çocuk gündüz bakım evine çevrilmesi projeleri doğrultusunda, söz konusu taşınmazlarda şartlı bağış ile yapılacak tadilat çalışması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :29

 

3- (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ-102) Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + EĞİTİM + HUKUK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-401) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gaziemir Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere, yapılan işaretle oylama sonucunda; Meclis Üyesi Sayın Emel ARSLAN HÜR asil üyeliğe, Meclis Üyesi Sayın Osman SAĞLAM yedek üyeliğe seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :30

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-270) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3045 ada, 11 nolu parseldeki 4/47(8m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-306) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36918 ada, 23 nolu parseldeki 40570/3926799(3,22 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-181) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33043 ada, 16 nolu parseldeki 5/68 (8,85 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-100) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25o-IVc pafta, 23 ada, 276 no.lu parselde yer alan “Özkanlar Camii”ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (Abdullah AKTAŞ-BİLA) Deprem ve Afetler Komisyonu kurulması; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden meclis ihtisas komisyonu olarak Deprem ve Afetler Komisyonunun 4 üyeden oluşacak şekilde 2020 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere kurulması uygun görülerek kabul edilmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

DEPREM VE AFETLER  KOMİSYONU’na

1- Kıyasettin AYDEMİR

2- Emel ARSLAN HÜR

3- İsmail SARI

4- Ahmet ÖZTEP’in Meclis İhtisas Komisyon Üyeliği

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :31

 

10- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-102) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan meydan, kavşak ve kamuya açık çeşitli alanlara konulması düşünülen heykellerin, şartlı bağış anlaşması kapsamında yaptırılması planlanmakta olup; söz konusu alanlarda şartlı bağış ile yaptırılacak heykellerin protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :32

 

11- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-236) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi'nin Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne devredilmesi sebebiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :33

 

12- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-30) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi'nin Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne devredilmesi sebebiyle Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :34

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2723) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokak Çamkıran Hizmet Binası önünde bulunan parka "Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :35

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9122) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25826 ada, 7 nolu parseldeki 66/193(66,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :36

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8903) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC Pafta, 33236 ada, 6 nolu parseldeki 303/461(303,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :37

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9172) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3038 ada, 6 nolu parseldeki 5/27 (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :38

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1170) Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :39

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1160) Bayraklı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 28.08.2019 tarihli talebi doğrultusunda, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarih, 2018/681 E., 2019/937 K. sayılı Mahkeme Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı iptal edilen bölgede kalan Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3816 ada 1 parselde halihazırda mevcut bulunan cami yerinin imar planına işlenmesi ve plan notu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :40

 

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen Mansuroğlu Camii'ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi İrfan ÖNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 07.02.2020

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu      

     

 

                                                                                                                Serdar SANDAL

                                                                                                                                               Meclis Başkanı