Belediye

Plan ve Proje Müdürlüğü


İletişim : 477 20 00

 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler

Amaç

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır.

Kapsam

MADDE 2

Bu Yönetmelik, Müdürlüğün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3

Bayraklı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (b) bendi ve aynı kanunun 18.Maddesinin (m) bendi gereği hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

Bu Yönetmelikte geçen ;

Başkanlık: Bayraklı Belediye Başkanlığını,

Belediye: Bayraklı Belediyesini,

Birim: Plan ve Proje Müdürlüğünü,

Müdürlük: Plan ve Proje Müdürlüğünü,

Müdür: Plan ve Proje Müdürünü,

Personel: Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanları ,

ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5

Müdürlük tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek,

g) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak,

h) Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık, güvenilirlik,

ı) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirlik,

i) Doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması, çevre hakkını gözetilmesi

temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat, Bağlılık

Kuruluş

MADDE 6

Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci ve 22.02.2007 tarih 26442 sayılı (Değişik: RG-27.11.2011-28125) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 7

Müdürlük görev,yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görev yapan amir, memur ve yardımcı personelden oluşur.


 


 

Bağlılık

MADDE 8

Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanına ve Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 9

a) Vatandaşlardan gelen başvurular ile resmi veya özel kurum yazıları inceleyerek gerekli yanıtları vermek,

b) Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul, havale ve çıkış, arşiv işlemlerini yapmak ve dosyalarını düzenlemek,

c) Personel özlük işlerini düzenlemek,

d) Başta 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununu ve 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere ilgili diğer yasa ,yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek,

e) İmar Planlarının hazırlanabilmesi için gerekli arazi kullanım, jeolojik- jeo teknik etüdler ile analitik etüdler, demografik, ekonomik, sosyolojik veriler ile hali hazır haritaları elde etmeye yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kurumların görüşlerini almak.

f) İmar Kanununu, ilgili diğer yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ilçe sınırları içersinde plansız bölgelerin, uygulama imar planını üst ölçekli planlara uygun olarak yapmak veya yaptırmak.

g) Günümüz gereksinimlerine yanıt vermeyen mevcut imar planlarının revizyonlarını üst ölçekli planlara uygun olarak yapmak veya yaptırmak.

h) Yürürlükteki imar planlarında planlama süreci içinde yapılmış maddi hatalardan kaynaklı ortaya çıkan yanlışlıkları gidermek amacıyla plan tadilatları hazırlayarak, Belediye Meclisine sunmak.

ı) Vatandaşlardan yada kamu ve özel kurumlardan gelen plan değişikliğine yönelik taleplerin ilgili mevzuat kapsamında incelenerek, ilgili kurum görüşleri ile hazırlanan/ hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerini, Belediye Meclisine sunmak.


 

i) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlayıp, Bayraklı Belediye Meclisine sunmak ve Belediye Meclisince uygun görülüp kabul edilenleri ,onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına göndermek.

j) İmar Planları ile Plan Değişikliklerini ilgili resmi kurumlarca onaylandıktan sonra ilgili mevzuat gereği belediyenin web sayfasında ve mahalli haberleşme araçları ile duyurusunu yaparak bir ay süreyle askıya çıkarmak ve Belediye içerisindeki ilgili birimlere dağıtımını yapmak.

k) Plan askı süresi içerisinde ilgililerince yapılan itirazların değerlendirilmesini yaparak Bayraklı Belediye Meclisine aktarmak. Bayraklı Belediye Meclisince reddedilen itirazların ilgilisine bilgi vermek, kabul edilenleri gereği yapılmak üzere Büyük Şehir Belediye Başkanlığına göndermek.

l) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının2013/41 sayılı genelgesi gereğince; 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren Plan işlem numarası (PİN) almak ve değişiklikleri sisteme işlemek.

m) Bakanlık, Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ve diğer resmi kurumlarca ilçeye yönelik oluşturulan plan ve projelere ilişkin inceleme,araştırma,raporlama yapmak ve gereğinde öneri sunmak.

n) Vatandaşlardan, çeşitli kurumlardan (kamu- özel) yada belediye içindeki diğer birimlerden gelen plan, imar planı değişikliği, mahkeme ve kurul kararları ile ilgili yazı,dilekçe, bilgi ve belge taleplerinin değerlendirilmesi, cevaplandırılması.

o) Plan üretme konusunda yeni teknikleri öğrenmek amacı ile yayınları takip etmek ve personelin bu amaçla eğitimini sağlamak.

ö) Kentin planlanması veya mekansal projelerin geliştirilmesine yardımcı olacak seminer ve toplantılara katılmak ve düzenlemek.

p) Plan ve projelere yönelik gerektiğinde kent ortakları ile toplantılar düzenleyerek görüş alışverişinde bulunmak.

r) Planlama konularına yönelik Belediyemize açılan veya belediyemizin açtığı davalarda teknik rapor hazırlamak.

s) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yetkilendirilen ilgili kurumlarca Belediyemize verilen yetkiler kapsamında ilçemizde belirlenen Kentsel Dönüşüm Alanlarına yönelik görevleri yerine getirmek; eskiyen kent dokusunun sağlıklaştırılmasını veya yenilenmesini sağlayacak plan çalışmaları yapmak.

ş) İlçemizin ulaşım sorunlarına yönelik talep ve tespitler doğrultusunda etüdler yapmak, bu kapsamda UKOME ye öneriler sunmak; UKOME de Belediyemizi temsil etmek


 

Müdürün görev,yetkileri ve sorumlulukları

MADDE 10

Müdür kendi görev ,yetki ve sorumluluk alanına giren konularda;

a) Belediyenin stratejik planından yola çıkarak kentleşme ve planlama hizmetleri ile ilgili projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek,

b) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli her türlü tedbiri almak,

c) Müdürlüğün görev sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerini uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne iletilen evrakların ve görevlerin dağıtımını ve denetimini sağlamak,

d) Kendine bağlı personel arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak.

e) Personel idaresi, izinler, çalışma düzenini ile disiplinin sağlanması ve personel arasında iş/ görev bölümü yapmak,

f) Diğer Müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile Müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,

g) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde ön görülen harcamaları yapmak,

h) Başkanlık Makamınca yetkilendirildiği hususlarda, Belediyemizi temsil etmek, komisyon ve toplantılara katılmak.

ı) Harcama Yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) Günün gelişen teknolojisinden de yararlanarak Müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme çabalarında bulunmak,

j) Müdürlüğünde çalışanların görev,yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirilmesini sağlamak,

k) Müdürlüğün çalışma planını, program ve bütçesini hazırlamak,

l) Personelinin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki personele eşit ve adil davranmak,

m) Görev ve yetkilerini, Belediyenin çıkarları ve itibarını koruyacak ve olumlu izlenim oluşturacak biçimde kullanmak.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11

a) Müdür tarafından havale edilen evrakları süresi içersinde incelemek, mevzuata uygun şekilde hazırlayarak, kontrol ve takip etmek ve süresi içinde sonuçlandırmak.

b) Kendisine verilen işlerle ilgili bilgi ve belgelerin Müdürlük arşivinde saklanmasını sağlamak.

c) Yaptığı işlerle ilgili araziye çıkarak yerinde tespit ve incelemelerde bulunmak.

d) Yaptığı tüm işlerde Müdürüne karşı sorumlu olmak.


 

MADDE 12

Görev Kapsamı

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

c) 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ( Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği )

d) 2863 - 3386 sayılı KTV Koruma Kanunu, Yönetmelikleri ve İlke Kararları

e) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliği

f) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri

g) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmelikleri

h) 2981-3290 sayılı İmar Affı Kanunu

ı) 775 sayılı Gece Kondu Kanunu

i) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

j) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

k) 4046 - 5398 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanun ve Yönetmelikleri

l) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

m) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

n) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

o) Otopark Yönetmeliği

ö) 3402 sayılı Kadastro Kanunu

p) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

r) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik

s) Plan Yapımını Yüklenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik

ş) İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik

t) Özel Hastaneler Yönetmeliği


 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar, Tereddütlerin Giderilmesi, Yürürlük

MADDE 15

a) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütler Müdür, Başkan Yardımcısı ve Başkan tarafından giderilir.

c) Bu Yönetmelik, Bayraklı Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.