Meclis Çalışmaları

01/12/2020

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 DÖNEMİNİN ARALIK AYI TOPLANTISININ 01.12.2020 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.11.2020 tarihli Meclis Tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3) Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 8. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1405) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve Çocuk Meclisi Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 9. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1320) İlçemiz sınırları içerisinde "Kat Sıkıştırma" olarak bilinen mülga plan notları ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlı teşekkül etmiş parsellere yönelik, "Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 2002 yılında iptal edilen plan notu ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlı olarak teşekkül etmiş ve kat sayısı yürürlükteki imar planlarında kat adetinden 1 kat fazla olan mevcut yapıların kat sayısı aynen korunacak olup, kat yüksekliği (döşeme üstünden döşeme üstüne) 2.85 metreyi geçemez. Batar/asma kat yapılamaz. Bu plan notu kapsamında yapılaşacak parseller ile komşu parsellerdeki kitleler arasında yükseklik farkı oluşmaması için, bina gabarilerini belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.” şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 10. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1325) İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde, başta Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleri olmak üzere en çok Bayraklı İlçesi olumsuz olarak etkilenmiş ve bunun sonucunda mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin taleplerde artış olmuş; Ayrık ve Blok Nizam yapılaşma koşullu parseller ile sadece KAKS (Emsal) verilmiş parsellerde, mevcut yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 11. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

5- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-17537) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüteceği Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 12. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5836) Belediye Meclisimizin 07.02.2019 tarih 19 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3. dereceli Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :115

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5876) Belediye Meclisimizin 01.08.2019 tarih 67 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :116

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5878) Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih 42 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Belediye Orkestra Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :117

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5835) Belediyemizde mevcut norm kadro standartları cetvellerinde memur kadro kütüğünde mevcut unvanlar arasında yer almayan ve belediyemiz bünyesinde istihdam edilmekte iken 17.01.2020 tarihi itibariyle emekliye ayrılan personelin boşalttığı İcra Memuru kadro unvanının iptal edilmesi edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :118

 

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5755) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e  ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5877) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tekniker’e  ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1259) Bayraklı Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 05.590 sayılı kararı ile uygun bulunarak onanan, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen caminin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 14.10.2020-12.11.2020 tarihleri arasında ilan edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 4108 ada, 11 parsel maliklerinden Mehmet Ali KAVUK tarafından itiraz edilmesi hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3) Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + EĞİTİM + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1405) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler ile ilgili Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve Çocuk Meclisi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + KÜLTÜR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1320) İlçemiz sınırları içerisinde "Kat Sıkıştırma" olarak bilinen mülga plan notları ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlı teşekkül etmiş parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1325) İlimizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde, başta Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleri olmak üzere en çok Bayraklı İlçesi olumsuz olarak etkilenmiş ve bunun sonucunda mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin taleplerde artış olmuş; Ayrık ve Blok Nizam yapılaşma koşullu parseller ile sadece KAKS (Emsal) verilmiş parsellerde, mevcut yapıların yapıldıkları tarihten günümüze imar mevzuatında meydana gelen değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkan inşaat alanı kayıplarının giderilerek, dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-17537) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüteceği Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1998) Erzincan ili, Kemah ilçesi, Yahşiler Köyünde yaptırılmak istenen spor kompleksine Belediyemiz tarafından bir adet çocuk oyun grubu gönderilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :119

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5272) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi,  25N-IC pafta,37633 ada, 11 nolu parseldeki 2/93 (4.00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :120

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5273) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-IIA pafta, 36839 ada, 22 nolu parseldeki 1/197 (1.00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :121

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5274) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 37629 ada, 15 nolu parseldeki 10/147 (20.00 m2)Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :122

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1155) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2016 tarih ve 05.920 sayılı kararı ile uygun görülerek, onanan 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Salhane-Turan Bölgesi Uygulama İmar Planı "MİA (Merkezi İş Alanı) ya da Metropoliten Aktivite Merkezi" plan notu değişikliğinde "Turizm Tesis Alanları" ifadesinin sehven kaldığı belirtilen, onanan plan notunun yeniden düzenlenmesi talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :123

 

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR, Hasan KARABAĞ, Kıyasettin AYDEMİR, Osman SAĞLAM, Hayrullah TELLİ, Orhan TEMİZ, Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 03.12.2020

Toplantı Saati   : 15:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu      

                                                                                                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                      Meclis Başkanı