Meclis Çalışmaları

01/02/2021

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 01.02.2021 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

07.01.2021 tarihli Meclis Tutanağı 1’inci sayfasında Emel ARSLAN HÜR’ün soy isimin de yapılan yanlışlığın düzeltilmiş haliyle oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

1- (Gönül GÜNGÖR-BİLA) Belediye meclisimizin 14.04.2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Meclis I. birleşiminde kurulmuş olan " Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun" isminin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesine ilişkin Meclis Üyesi önergesi Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 5. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1486) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, depremde yıkılan, orta ve ağır hasar alan binaların bulunduğu taşınmazlara İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen her türlü imar durumu belgesinden alınan ücretten bir defaya mahsus muafiyet uygulanmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 6. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-449) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardaki bağımsız birimlerde faaliyet gösteren işyerleri sahiplerinin; Bayraklı İlçe sınırlarında yeniden işyeri açmaları durumunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce alınan; İşyeri açma ve çalışma ücretlerinden, İşyeri ile ilgili alınan diğer ücretlerden (Canlı Müzik Yayın Belgesi ücreti hariç), Gayrisıhhi müessese ücretinden bir defaya mahsus muafiyet uygulanmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 7. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-264) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki Bayraklı Belediyesi hissesinin satışına yönelik 03.12.2019 tarih ve 217 kararının hisseye ait m² biriminde sehven hatalı yazılmış olması nedeni ile kararının iptal edilmesi ve Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36834 ada, 14 nolu parseldeki 3/337 (3.00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-382) Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Manavkuyu Mahallesi, 3836 ada, 1 parselde kayıtlı 6.484,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin prim borçlarına karşılık olarak 67.101.295,00TL bedelle 5393 sayılı Kanunun 75/d maddesine gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilip devredilemeyeceği hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-144) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesi gereğince İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği önerisi hk.

HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-449) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ve özellikle deprem nedeniyle vergi vb. gelirlerimizde önemli tutarlarda azalışlar meydana geldiği gibi merkezi yönetim vergi gelirlerindeki tahsilat düşüklüğü ve kesintilerden dolayı belediyemize aktarılan paylarda da azalmalar meydan gelmiştir. Bu nedenlerle gelirlerimiz giderlerimizi karşılamada yetersiz kalmaktadır. Deprem nedeniyle zarar gören yol, kaldırım, park, bahçe vb. tesis ve yerlerin bakım onarım ve yenilenmesi, yatırımların ve belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, COVID-19 pandemisine yönelik çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi, tabii afet ve mücbir sebeplerden kaynaklı olağan dışı giderlerin karşılanması, artan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi bunlara yönelik nakit ihtiyaçlarının karşılanması için borçlanma yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 26.000.000,00 TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (Gönül GÜNGÖR-BİLA) Belediye meclisimizin 14.04.2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Meclis I. birleşiminde kurulmuş olan " Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun" isminin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesi hk.

HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1486) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, depremde yıkılan, orta ve ağır hasar alan binaların bulunduğu taşınmazlara İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen her türlü imar durumu belgesinden alınan ücretten bir defaya mahsus muafiyet uygulanması hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-449) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardaki bağımsız birimlerde faaliyet gösteren işyerleri sahiplerinin; Bayraklı İlçe sınırlarında yeniden işyeri açmaları durumunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce alınan; İşyeri açma ve çalışma ücretlerinden, İşyeri ile ilgili alınan diğer ücretlerden (Canlı Müzik Yayın Belgesi ücreti hariç), Gayrisıhhi müessese ücretinden bir defaya mahsus muafiyet uygulanması hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (Seyfettin ATBAŞ-BİLA) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 4 adet taş ocağının ilgili komisyonlarca incelenip, buraların düğün salonu, mesire alanları, otopark, amfi tiyatro salonları vs. gibi halkın yararlanacağı bir alan olarak değerlendirilmesine ilişkin İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afetler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :15

 

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2771) 5393 sayılı Kanunun 67. maddesine göre Kentsel Temizlik Hizmet Alımı için Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi'nin 01.09.2021 - 31.08.2024 tarihleri arasında yıllara yaygın hizmet yüklenmesi olarak yapılabilmesi için ihaleye çıkılmasının kabülüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :16

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-18168) 2021 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak harçlık miktarına ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :17

 

4- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-389) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliğinin yapılması ayrıca Müdürlüğümüzün 2021 yılı bütçesi içerisinde Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) ile Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezinde kullanılması için tahsis edilen 03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 450.000,00 TL, 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları ekonomik kodlu bütçesinden 980.000,00 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine aktarılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :18

 

 

 

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1491) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :19

 

6- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5218) İlçemiz; Adalet Mahallesi, 1600 Sokak, No:38, 38/A, 38/B adreslerinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :20

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6017) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta,36751 ada, 16 nolu parseldeki 137/18373 (2,74 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :21

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6405) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 37121 ada, 18 nolu parseldeki 279/34481 (2,79 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :22

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6434) Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanında(İtfaiye ) kalmakta olan Osmangazi Mahallesi, tapunun 14147 ada,1 nolu parselinde 5.421,09m2 yüzölçümlü olan taşınmaz ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesince 8.100.000,00.TL bedel takdir edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın 2021 yıl içerisinde 4 eşit taksitle ödenmesi şartıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :23

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1532) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org.Nafiz Gürman Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :24

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1533) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişik doğrultusunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan; "Bayraklı İlçesi, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu ile Adalet Mahallelerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adeti ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında ekli listede belirlenen kat adetleri aşılamaz. Bu parsellerde, emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın Taks %60'ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır" şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisine Tepekule Mahallesi de ilave edilerek kabulüne ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :25

 

IV. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-90) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde “koronavirüs (covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedeller veya tutarları ile ilgili orarak Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve kiraya verilen ya da bedelli tahsis işlemi yapılan taşınmazlara ilişkin işlemlerin ne şekilde yürütüleceği hk.

 

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi İsmail SARI, Dilek YILDIZ, Hayrullah TELLİ’nin mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

X. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 04.02.2021

Toplantı Saati : 17:00

Toplantı Yeri : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu

 

 

 

                                                                                                                      Serdar SANDAL

                                                                                                                       Meclis Başkanı