Meclis Çalışmaları

04/02/2021

01.02.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(04.02.2021 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.02.2021 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-18) Bayraklı Belediyesi ile Ardahan ilinin, Hanak Belediyesi'nin Kardeş (Belediye) Şehir olması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :26

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-630) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar için Belediyemizde en çok üyeye sahip bulunan “Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN)” ile yapılan Sosyal Denge Sözleşmesinin süresi 01 Nisan 2021 tarihinde sona erdiğinden, yetkili sendika ile görüşme yapılması ve Sosyal Denge Tazminatı ödemesine yönelik sözleşme metninin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :27

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-375) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi "Sosyal Yardım Komisyonu, Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığında, Mali Hizmetler Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Belediye Meclisinin seçeceği 4 asil 4 yedek meclis üyesi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Komisyon üyesi belediye meclis üyeleri bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür "demektedir.  Bu madde gereğince komisyonda görev alacak 4 asil, 4 yedek meclis üyesinin belirlenmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :28

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-418) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. ve 91. Maddeleri gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :29

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-265) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta,37629 ada,7 nolu parseldeki 3/43 (21.00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1486) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, depremde yıkılan, orta ve ağır hasar alan binaların bulunduğu taşınmazlara İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen her türlü imar durumu belgesinden alınan ücretten bir defaya mahsus muafiyet uygulanmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :30

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-449) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardaki bağımsız birimlerde faaliyet gösteren işyerleri sahiplerinin; Bayraklı İlçe sınırlarında yeniden işyeri açmaları durumunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce alınan; İşyeri açma ve çalışma ücretlerinden, İşyeri ile ilgili alınan diğer ücretlerden (Canlı Müzik Yayın Belgesi ücreti hariç), Gayrisıhhi müessese ücretinden bir defaya mahsus Meclis Karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle uygulanmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :31

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-449) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ve özellikle deprem nedeniyle vergi vb. gelirlerimizde önemli tutarlarda azalışlar meydana geldiği gibi merkezi yönetim vergi gelirlerindeki tahsilat düşüklüğü ve kesintilerden dolayı belediyemize aktarılan paylarda da azalmalar meydan gelmiştir. Bu nedenlerle gelirlerimiz giderlerimizi karşılamada yetersiz kalmaktadır.  Deprem nediyle zarar gören yol, kaldırım, park, bahçe vb. tesis ve yerlerin bakım onarım ve yenilenmesi, yatırımların ve belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, COVID-19 pandemisine yönelik çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi, tabii afet ve mücbir sebeplerden kaynaklı olağan dışı giderlerin karşılanması, artan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi bunlara yönelik nakit ihtiyaçlarının karşılanması için borçlanma yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 26.000.000,00 TL nakdi veya gari nakdi kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :32

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-90) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesinde “koronavirüs (covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatça ödenmesi gereken bedeller veya tutarları ile ilgili olarak Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve kiraya verilen ya da bedelli tahsis işlemi yapılan taşınmazlara ilişkin işlemlerin, 2020/27 sayılı genelgeye istinaden yerel yönetimlere bağlı mülkiyet ve taşınmazlara dair erteleme ve sürelerin uzatılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :33

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-382) Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Manavkuyu Mahallesi, 3836 ada, 1 parselde kayıtlı 6.484,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 sayılı Kanuna göre Belediyemizin prim borçlarına karşılık olarak 67.101.295,00TL bedelle 5393 sayılı Kanunun 75/d maddesine gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :34

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-144) 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması başlıklı 8. Maddesi gereğince İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane Turan Bölgesinde kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :35

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi İsmail SARI, Gamze gül ÇAMUR, Dilek YILDIZ, Osman SAĞLAM, Ahmet ÖZTEP, Muhammet ŞAHİN, Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Toplantı Tarihi: 01.03.2021

Toplantı Saati  : 17.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu                 

 

 

                                                                                                                        Serdar SANDAL

                                                                                                                       Belediye Başkanı